THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 1 - 2020
TỔNG LOẠI
1/. HOÀNG THÙY. Những mẹo vặt sử dụng máy tính/ Hoàng Thùy. - H. : Dân trí, 2019. - 210 tr. ; 21
cm
Tóm tắt: Cung cấp những biện pháp, cách thức sử dụng và bảo quản máy tính: mẹo "bảo quản"
máy tính, sử dụng phím tắt, sử dụng chuột và pin máy tính.
Ký hiệu môn loại: 004
Kho đọc: VL.019063, VL.019161
Kho mượn: PM.034085-34086, PM.034308-34310
Kho Lưu động: LL.031698-31699
Số ĐKCB:
2/. Lời hay ý đẹp về bộ đội cụ Hồ/ Phạm Thanh Hải tuyển chọn, biên soạn. - H. : Dân trí, 2019. - 145 tr.
: Ảnh ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu những nét đặc trưng tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa, tính tổ
chức, kỉ luật và tuyên dương cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân và hình ảnh bộ đội cụ Hồ
trong thời kỳ mới.
Ký hiệu môn loại: 080
Kho đọc: VL.019064, VL.019162
Kho mượn: PM.034091-34092, PM.034321-34322
Kho Lưu động: LL.031702-31703, LL.031847-31848
Số ĐKCB:
3/. NGUYỄN THỊ LAN THANH. Tổ chức và quản lý các cơ quan thông tin - thư viện hiện đại/ Nguyễn
Thị Lan Thanh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc Gia, 2019. - 199 tr. ; 24 cm
Thư mục: tr.163-166
Tóm tắt: Cung cấp kiến thức và kĩ năng về tổ chức và quản lý cơ quan thông tin - thư viện hiện đại
như: khái niệm, cơ cấu tổ chức quản lý , xây dựng kế hoạch chiến lược và dự án phát triển cơ quan
thông tin - thư viện hiện đại.
Ký hiệu môn loại: 027.0711
Kho đọc: VL.019124
Kho mượn: PM.034457-34458
Kho Lưu động: LL.031842
Số ĐKCB:
4/. TRƯƠNG ĐẠI LƯỢNG. Phát triển kiến thức thông tin cho người dùng tin ở Việt Nam/ Trương Đại
Lượng. - H. : Hồng Đức, 2019. - 211 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr.197-211
Tóm tắt: Lý giải các vấn đề về lý luận và thực tiễn trong công tác phát triển kiến thức thông tin; xây
dựng mô hình phát triển phù hợp với bối cảnh Việt Nam.
Ký hiệu môn loại: 025.5
Kho đọc: VL.019129
Kho mượn: PM.034220-34222
Kho Lưu động: LL.031843-31844
Số ĐKCB:
KHOA HỌC NÓI CHUNG
1/. Giải đáp thế giới quanh ta - Những khám phá lớn làm thay đổi thế giới/ Diệp Chi tuyển chọn. - H. :
Hồng Đức, 2019. - 206 tr. : Ảnh ; 21 cm
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức khoa học: Trứng thụ tinh, sự thụ tinh và quá trình phát triển
của thai nhi, sự phát triển bộ phận của thai nhi, con người có bao nhiêu sợi tóc, tại sao bút máy viết ra
chữ, tìm hiểu về kính hiển vi, kính lúp, thuật bắn cung, bóng đá.
Ký hiệu môn loại: 001
Kho đọc: VL.019151
Kho mượn: PM.034286-34288
Kho Lưu động: LL.031845-31846
Số ĐKCB:
TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LÔGICH HỌC
1/. SHAPIRA, HAIM. Hạnh phúc và những điều nhỏ bé quan trọng khác./ Haim Shapira; Nguyễn
Ngoan dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 233 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 158
Trang 1
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 1 - 2020
Kho đọc: VL.019127
Kho mượn: PM.034215-34216
Kho Lưu động: LL.031849-31850
Số ĐKCB:
CHỦ NGHĨA VÔ THẦN, TÔN GIÁO
1/. Luật nhân quả trong Phật giáo với đời sống tinh thần người Hà Nội hiện nay/ Biên soạn: Tạ Thị
Ngọc Lan(Ch.b), Hoàng Lan Anh, Mai Thị Hoa Hương,.... - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2019. - 186
tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 294.3444
Kho đọc: VL.019128
Kho mượn: PM.034217-34219
Kho Lưu động: LL.031851-31852
Số ĐKCB:
XÃ HỘI-CHÍNH TRỊ
1/. Bác dạy chúng ta nói và viết/ Phan Thị Ánh Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2019. - 199 tr.
; 19 cm
ĐTTS ghi: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện nhỏ về cách nói và viết của Bác Hồ với nhiều chủ đề khác
nhau của cách mạng Việt Nam.
Ký hiệu môn loại: 335.4346
Kho đọc: VV.013184
Kho mượn: PM.034425-34427
Kho Lưu động: LV.025349-25350
Số ĐKCB:
2/. Bác dạy chúng ta về đức tính chuyên cần/ Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2019. -
215 tr. ; 19 cm
ĐTTS ghi: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Giới thiệu một số bài nói, bài viết, thư của Bác Hồ về tấm gương của Bác, con người,
chân dung và đức tính chuyên cần của Bác.
Ký hiệu môn loại: 335.4346
Kho đọc: VV.013185
Kho mượn: PM.034428-34430
Kho Lưu động: LV.025345-25346
Số ĐKCB:
3/. Bình luận các tội phạm có bị hại là người dưới 18 tuổi trong Bộ luật hình sự năm 2015 và sự tham
gia tố tụng hình sự của họ./ Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn. - H. : Lao động - xã hội, 2019. - 383 tr. ; 28
cm
Tóm tắt: Bình luận một số điều liên quan đến các tội phạm có bị hại là người dưới 18 tuổi trong Bộ
luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Trình bày một số vấn đề chung; các thủ tục
tố tụng hình sự đối với người bị hại là người dưới 18 tuổi; việc xét xử vụ án hình sự có người bị hại là
người dưới 18 tuổi có tổn thương nghiêm trọng về tâm lý hoặc người cần hỗ trợ về điều kiện sống, học
tập. Giới thiệu các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự và các quy định về thủ tục tố tụng hình
sự đối với người dưới 18 tuổi.
Ký hiệu môn loại: 345.59703
Kho đọc: VL.019111
Số ĐKCB:
4/. Bộ luật lao động - Chính sách tiền lương - Hướng dẫn chi tiết thi hành luật bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn và an toàn vệ sinh lao động mới nhất./ Quý Lâm hệ
thống. - H. : Lao động - xã hội, 2019. - 418 tr. ; 28 cm
Tóm tắt: Trình bày toàn văn Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành đề cập đến các
vấn đề mới nhất của Bộ luật Lao động, chính sách tiền lương, hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn và an toàn
vệ sinh lao động mới nhất.
Ký hiệu môn loại: 344.5970102632
Kho đọc: VL.019112
Kho mượn: PM.034189
Số ĐKCB:
Trang 2
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 1 - 2020
5/. Cẩm nang soạn thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng dân sự, kinh tế, lao động với các mẫu hợp đồng
thông dụng nhất 2018./ Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 639 tr. ; 28 cm
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về soạn thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng dân sự, kinh
tế, lao động và giới thiệu 161 mẫu hợp đồng thông dụng nhất 2018.
Ký hiệu môn loại: 346.597
Kho đọc: VL.019113
Số ĐKCB:
6/. Công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới./ Quý Lâm tuyển chọn và hệ
thống. - H. : Hồng Đức, 2019. - 399 tr. ; 27 cm
Tóm tắt: Trình bày những quy định mới về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam,
quan điểm, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới.
Ký hiệu môn loại: 320.1509597
Kho đọc: VL.019114
Kho mượn: PM.034190-34191
Kho Lưu động: LL.031857-31858
Số ĐKCB:
7/. Giám đốc và kế toán trưởng doanh nghiệp cần biết luật doanh nghiệp - Luật hỗ trợ doanh nghiệp
nhỏ và vừa - Luật cạnh tranh và chương trình cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp./ Kim Phượng hệ
thống. - H. : Tài chính, 2019. - 391 tr. ; 280 cm
Tóm tắt: Cung cấp những chính sách pháp luật mới về luật doanh nghiệp, luật cạnh tranh và giải
pháp cải thiện môi trường kinh doanh và hướng dẫn chi tiết một số hoạt động mua bán hàng hóa quốc
tế.
Ký hiệu môn loại: 346.5970702638
Kho đọc: VL.019117
Kho mượn: PM.034196-34197
Số ĐKCB:
8/. Giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam theo di chúc Bác Hồ/ Phan Thị Ánh Tuyết sưu tầm, tuyển
chọn. - H. : Dân trí, 2019. - 199 tr. ; 19 cm
ĐTTS ghi: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ký hiệu môn loại: 335.4346
Kho đọc: VV.013186
Kho mượn: PM.034431-34433
Kho Lưu động: LV.025347-25348
Số ĐKCB:
9/. Giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo di chúc Bác Hồ/ Phan Thị Ánh
Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2019. - 219 tr. ; 19 cm
ĐTTS ghi: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về giáo dục, yêu cầu và giải pháp rèn luyện đạo đức cách mạng
cho cán bộ, đảng viên.
Ký hiệu môn loại: 335.4346
Kho đọc: VV.013187
Kho mượn: PM.034434-34436
Kho Lưu động: LV.025343-25344
Số ĐKCB: 10/. Hồ Chí Minh với binh pháp tôn tử/ Thái Chí Thanh tuyển soạn. - H. : Dân trí, 2019. - 179 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Tuyển chọn những bài viết sâu sắc của Hồ Chí Minh về binh pháp Tôn tử đã vận dụng và
cụ thể hóa vào chiến tranh Việt Nam.
Ký hiệu môn loại: 335.4346
Kho đọc: VL.019147
Kho mượn: PM.034274-34276
Kho Lưu động: LL.031855-31856
Số ĐKCB:
11/. Luật công an nhân dân được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, khóa XIV(Có hiệu lực thi hành
từ ngày 01-07-2019): Hướng dẫn nghiệp vụ, quy chế phối hợp, quy tắc ứng xử, công tác thanh tra, giải
quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân của công an nhân dân./ Quý Lâm hệ thống. - H. : Hồng Đức,
2019. - 388 tr. ; 28 cm
Tóm tắt: Giới thiệu những quy định mới về luật công an nhân dân, luật tổ chức cơ quan điều tra
hình sự, hướng dẫn chi tiết về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ; quy chế phối hợp công tác quản lý về
Trang 3
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 1 - 2020
xử phạt vi phạm hành chính trong công an nhân dân.
Ký hiệu môn loại: 344.59705
Kho đọc: VL.019119
Kho mượn: PM.034200-34201
Số ĐKCB:
12/. Luật phòng, chống tham nhũng được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, khóa XIV(Có hiệu lực
thi hành từ ngày 01-07-2019) và công tác thực hiện phòng, chống tham nhũng đến năm 2020./ Quý
Lâm hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2019. - 403 tr. ; 28 cm
Tóm tắt: Giới thiệu những thông tin pháp luật mới nhất về luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
luật phòng chống tham nhũng ; luật thi đua khen thưởng được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6,
khóa XIV.
Ký hiệu môn loại: 345.597023
Kho đọc: VL.019120
Kho mượn: PM.034202-34203
Số ĐKCB:
13/. Phương pháp, kỹ năng nghiên cứu và đánh giá chứng cứ trong tố tụng dân sự và 26 án lệ của Hội
đồng thẩm phán mới nhất áp dụng từ năm 2019.: Danh cho thẩm phán, thẩm tra viên, kiểm sát viên,
luật sư và các học viên tư pháp/ Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2019. - 455 tr. ; 28 cm
Tóm tắt: Trình bày những quy định mới nhất về phương pháp nghiên cứu và đánh giá chứng cứ
trong tố tụng dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.
Ký hiệu môn loại: 347.597
Kho đọc: VL.019121
Kho mượn: PM.034204-34205
Số ĐKCB:
14/. Phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính và áp dụng luật tố tụng hành chính năm 2015
với các văn bản hướng dẫn mới nhất./ Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn. - H. : Công an nhân dân, 2019. -
405 tr. ; 28 cm
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về hồ sơ vụ án hành chính và phương pháp nghiên cứu
nội dung các mục của lâutj tố tụng hành chính năm 2015.
Ký hiệu môn loại: 342.597
Kho đọc: VL.019122
Kho mượn: PM.034206-34207
Số ĐKCB:
15/. Thuật dùng binh của cha ông trong lịch sử nước nhà/ Mạc Thanh Chi biên soạn. - H. : Dân trí,
2019. - 198 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr.195
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về những yếu tố tác động đến việc hình thành nghệ thuật đánh giặc,
nghệ thuật dùng binh của các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh chống xâm lược qua một số trận đánh lớn
trong lịch sử.
Ký hiệu môn loại: 355.4
Kho đọc: VL.019146
Kho mượn: PM.034271-34273
Kho Lưu động: LL.031853-31854
Số ĐKCB:
16/. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại và quy trình tiếp công dân với các văn bản mới nhất hướng
dẫn thi hành luật khiếu nại./ Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2019. - 518 tr. ; 28 cm
Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung về khiếu nại, thủ tục, quyền và nghĩa vụ của nguowì khiếu
nại, người bị khiếu nại ; quy trình giải quyết khiếu nại và tiếp công dân.
Ký hiệu môn loại: 347.597
Kho đọc: VL.019123
Kho mượn: PM.034208
Số ĐKCB:
17/. Truyện kể Bác hồ với ngành giáo dục/ Phan Thị Ánh Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí,
2019. - 211 tr. ; 19 cm
ĐTTS ghi: Học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Giới thiệu một số bài nói, bài viết, thư và những câu chuyện kể của Bác Hồ về ngành giáo
dục.
Ký hiệu môn loại: 370.9597
Kho đọc: VV.013188
Trang 4
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 1 - 2020
Kho mượn: PM.034437-34439
Kho Lưu động: LV.025351-25352
Số ĐKCB:
KỸ THUẬT
1/. Cách phòng và điều trị bệnh xơ vữa động mạch/ Hồng Hoa biên soạn. - H. : Dân trí, 2019. - 218 tr. ;
21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về nguyên nhân, triệu chứng, cơ chế sinh bệnh, quá trình phát triển
các biến chứng của xơ vữa động mạch và biện pháp phòng trị bệnh.
Ký hiệu môn loại: 616.136
Kho đọc: VL.019158
Kho mượn: PM.034300-34302
Kho Lưu động: LL.031861-31862
Số ĐKCB:
2/. Châm và cứu chữa bệnh cho vật nuôi. - H. : Hồng Đức, 2018. - 174 tr. ; 20 cm
Thư mục: Tr.168-170
Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược lịch sử về các học thuyết cơ bản của châm cứu như: học thuyết âm
dương, học thuyết ngũ hành, học thuyết tạng tượng và phương pháp châm cứu điều trị một số bệnh
cho vật nuôi.
Ký hiệu môn loại: 636.089
Kho đọc: VL.019152
Kho mượn: PM.034383-34385
Kho Lưu động: LL.031894-31899
Số ĐKCB: 3/. ĐOÀN VĂN VƯỢNG. Phòng chữa bệnh gút/ Đoàn Văn Vượng. - H. : Dân trí, 2019. - 231 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về quá trình hình thành, nguyên nhân, triệu chứng, liệu pháp bổ trợ
và phương pháp điều trị bệnh gút theo y học cổ truyền.
Ký hiệu môn loại: 616.7
Kho đọc: VL.019156
Kho mượn: PM.034295-34296
Kho Lưu động: LL.031869-31870
Số ĐKCB:
4/. ĐỖ ĐỨC NGHĨA. Cách phòng và điều trị bệnh viêm gan B/ Đỗ Đức Nghĩa. - H. : Dân trí, 2019. -
195 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu chung về sự hình thành và phát triển của bệnh viêm gan B, cách phòng và điều
trị bệnh viêm gan B ở trẻ sơ sinh và các câu hỏi thường gặp về bệnh viêm gan B.
Ký hiệu môn loại: 616.3623
Kho đọc: VL.019148
Kho mượn: PM.034277-34279
Kho Lưu động: LL.031875-31876
Số ĐKCB:
5/. ĐỖ KIM TRUNG. Ăn chay tốt cho sức khỏe/ Đỗ Kim Trung. - H. : Hồng Đức, 2019. - 63 tr. : Ảnh
màu ; 21 cm
Tóm tắt: Hướng dẫn cách chuẩn bị vật liệu, cách chế biến và trình bày các món ăn chay thanh
đạm từ bắp non, đậu hũ, nấm rơm.
Ký hiệu môn loại: 641.5
Kho đọc: VL.019133
Kho mượn: PM.034232-34234
Kho Lưu động: LL.031906-31907
Số ĐKCB:
6/. Hướng dẫn phương pháp chế biến, sử dụng các vị thuốc cổ truyền - Bộ tranh châm cứu trong các
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền./ Quý Lâm tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 391
tr. ; 27 cm
Tóm tắt: Hướng dẫn phương pháp chế biến các vị thuốc cổ truyền, quy định về kê đơn thuốc trong
các cơ sở khám chữa bệnh, tỉ lệ hao hụt đối với vị thuốc và bộ tranh châm cứu.
Ký hiệu môn loại: 615.8
Kho đọc: VL.019118
Kho mượn: PM.034198-34199
Kho Lưu động: LL.031859-31860
Số ĐKCB:
Trang 5
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 1 - 2020
7/. Kỹ thuật kiểm tra vệ sinh thú y ở môi trường nông thôn. - H. : Hồng Đức, 2019. - 199 tr. ; 21 cm
Thư mục: Tr.195-196
Tóm tắt: Trình bày về nguyên nhân, tác động của các yếu tố thời tiết, khí hậu, môi trường không
khí và những biến đổi về thành phần hóa học của vật nuôi và biện pháp phòng chống ô nhiễm đất trong
chăn nuôi.
Ký hiệu môn loại: 636.089
Kho đọc: VL.019154
Kho mượn: PM.034292-34294
Kho Lưu động: LL.031880-31885
Số ĐKCB: 8/. Kỹ thuật nuôi vịt - ngan - ngỗng. - H. : Hồng Đức, 2018. - 118 tr. : Minh họa ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu về đặc điểm sinh học, kĩ thuật chăm sóc, chọn giống, phương pháp phòng
chống bệnh và nuôi dưỡng vịt - ngan - ngỗng.
Ký hiệu môn loại: 636.5
Kho đọc: VL.019160
Kho mượn: PM.034305-34307
Kho Lưu động: LL.031877-31879
Số ĐKCB:
9/. Kỹ thuật trồng bưởi, cam, quýt. - H. : Hồng Đức, 2018. - 156 tr. ; 21 cm
Phụ lục: tr.150-156
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về kỹ thuật trồng, chăm sóc và cách phòng trừ sâu
bệnh các giống cây bưởi, cam, quýt.
Ký hiệu môn loại: 634
Kho đọc: VL.019155
Kho mượn: PM.034317-34318
Kho Lưu động: LL.031892-31893
Số ĐKCB:
10/. MAI DUYÊN. Chế độ dinh dưỡng và ăn kiêng trị các bệnh da liễu/ Mai Duyên. - H. : Dân trí, 2019.
- 278 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu những bài thuốc dân gian, triệu chứng lâm sàng, nguyên nhân, chế độ dinh
dưỡng cho từng loại bệnh và cách ăn kiêng trị các bệnh da liễu.
Ký hiệu môn loại: 616.5
Kho đọc: VL.019157
Kho mượn: PM.034297-34299
Kho Lưu động: LL.031867-31868
Số ĐKCB:
11/. MAI DUYÊN. Chế độ dinh dưỡng và ăn kiêng trị bệnh tai mũi họng/ Mai Duyên. - H. : Dân trí,
2019. - 254 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Trình bày chi tiết nguyên nhân, triệu chứng, chế độ dinh dưỡng và phương pháp phòng
bệnh tai mũi họng.
Ký hiệu môn loại: 617.5
Kho đọc: VL.019149
Kho mượn: PM.034280-34282
Kho Lưu động: LL.031873-31874
Số ĐKCB:
12/. MAI DUYÊN. Chế độ dinh dưỡng và phương pháp tập luyện cho người bệnh thoát vị đĩa đệm/ Mai
Duyên. - H. : Dân trí, 2019. - 214 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu chi tiết về nguyên nhân, triệu chứng, yếu tố nguy cơ, chế độ dinh dưỡng và
phương pháp tập luyện cho người bệnh thoát vị đĩa đệm.
Ký hiệu môn loại: 616.7
Kho đọc: VL.019150
Kho mượn: PM.034283-34285
Kho Lưu động: LL.031871-31872
Số ĐKCB:
13/. NGUYỄN DZOÃN CẨM VÂN. Kỹ thuật chế biến bún, mì, cháo, phở/ Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân. -
H. : Hồng Đức, 2019. - 175 tr. : Ảnh ; 21 cm
Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản về các loại bún, mì, cháo, phở và cách chế biến chúng.
Ký hiệu môn loại: 641.8
Trang 6
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 1 - 2020
Kho đọc: VL.019132
Kho mượn: PM.034229-34231
Kho Lưu động: LL.031908-31909
Số ĐKCB:
14/. NGUYỄN THỊ MINH KIỀU. Ăn giảm cân nên thế nào là tốt?/ Nguyễn Thị Minh Kiều. - H. : Hồng
Đức, 2019. - 199 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản về thực đơn dinh dưỡng, kiểm soát năng lượng cho người ăn
giảm cân và nguyên tắc thực hành chế độ ăn giảm cân tại nhà.
Ký hiệu môn loại: 613.2
Kho đọc: VL.019131
Kho mượn: PM.034226-34228
Kho Lưu động: LL.031863-31864
Số ĐKCB:
15/. NGUYỄN THỊ MINH KIỀU. Ăn giảm mỡ máu, mỡ cơ thể, mỡ nội tạng phòng ngừa và điều trị bệnh
tim mạch/ Nguyễn Thị Minh Kiều. - H. : Hồng Đức, 2019. - 198 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số thực đơn và kỹ thuật nấu ăn giảm béo cơ bản và kiểm soát nưng lượng
trong khẩu phần ăn để phòng ngừa bệnh tim mạch.
Ký hiệu môn loại: 613.2
Kho đọc: VL.019130
Kho mượn: PM.034223-34225
Kho Lưu động: LL.031865-31866
Số ĐKCB:
16/. Nuôi bò thịt và biện pháp phòng trị bệnh cho bò. - H. : Hồng Đức, 2019. - 155 tr. ; 21 cm
Thư mục: Tr.152
Tóm tắt: Giới thiệu một số giống bò thịt, chỉ tiêu, năng suất và biện pháp phòng trị bệnh cho bò.
Ký hiệu môn loại: 636.2
Kho đọc: VL.019153
Kho mượn: PM.034289-34291
Kho Lưu động: LL.031886-31891
Số ĐKCB: 17/. Phương pháp làm giá đỗ. - H. : Hồng Đức, 2018. - 93 tr. : Minh họa ; 21 cm
Tóm tắt: Hướng dẫn kĩ thuật chọn giống, chăm sóc, thu hoạch, chế biến và bảo quản giá đỗ tại
nhà .
Ký hiệu môn loại: 635
Kho đọc: VL.019159
Kho mượn: PM.034303-34304
Kho Lưu động: LL.031900-31901
Số ĐKCB:
18/. YANNY ĐẶNG. 30 công thức nấu ăn của Yanny - Những món chay ngon/ Anny Đặng. - H. : Hồng
Đức, 2019. - 63 tr. : Ảnh màu ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu về nguồn gốc, nguyên liệu, công dụng và công thức chế biến những món chay
ngon cho bữa ăn gia đình.
Ký hiệu môn loại: 641.5
Kho đọc: VL.019126
Kho mượn: PM.034212-34214
Kho Lưu động: LL.031902-31903
Số ĐKCB:
19/. YANNY ĐẶNG. 30 công thức nấu ăn của Yanny - Món ăn gia đình/ Anny Đặng. - H. : Hồng Đức,
2019. - 63 tr. : Ảnh màu ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu về những món ăn trong bữa ăn gia đình như: món canh, kho, xào; nguyên liệu
và cách chế biến.
Ký hiệu môn loại: 641.8
Kho đọc: VL.019125
Kho mượn: PM.034209-34211
Kho Lưu động: LL.031904-31905
Số ĐKCB:
NGHỆ THUẬT
1/. Luật thi đấu môn bơi. - H. : Thể thao và Du lịch, 2018. - 243 tr. ; 19 cm
ĐTTS ghi: Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch. Tổng Cục Thể dục thể thao
Trang 7
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 1 - 2020
Tóm tắt: Giới thiệu những quy định chung về điều lệ, qui chế, luật bơi và các phương tiện vật chất
của môn bơi thể thao.
Ký hiệu môn loại: 797.21
Kho đọc: VV.013189
Kho mượn: PM.034440-34442
Kho Lưu động: LV.025353-25354
Số ĐKCB:
NGHIÊN CỨU VĂN HỌC 1/. Bình minh tím chiều đông. - H. : Hồng Đức, 2019. - 170 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223408
Kho mượn: PM.034401-34403
Kho Lưu động: LL.031935-31937
Số ĐKCB: 2/. Chân mây màu tím. - H. : Hồng Đức, 2019. - 273 tr. ; 19 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223408
Kho mượn: PM.034454-34456
Kho Lưu động: LV.025357-25358
Số ĐKCB:
3/. Chiếc vòng tay kỳ lạ. - H. : Hồng Đức, 2019. - 176 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr.208-211
Ký hiệu môn loại: 895.9223408
Kho mượn: PM.034335-34337
Kho Lưu động: LL.031954-31956
Số ĐKCB:
4/. Cùng bỏ lại nỗi đau trên cát/ Nguyễn Ngoan, Hà Thùy Dung tuyển dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 183
tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Vitamin cho tâm hồn
Ký hiệu môn loại: 808.83
Kho mượn: PM.034374-34376
Kho Lưu động: LL.031910-31912
Số ĐKCB: 5/. DƯƠNG QUỐC HẢI. Gái đầm đơn/ Dương Quốc Hải. - H. : Hồng Đức, 2019. - 234 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.034362-34364
Kho Lưu động: LL.031976-31978
Số ĐKCB: 6/. ĐỖ BÍCH THỦY. Cánh chim kiêu hãnh/ Đỗ Bích Thủy. - H. : Hồng Đức, 2019. - 175 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.034332-34334
Kho Lưu động: LL.031930-31932
Số ĐKCB: 7/. ĐỖ BÍCH THỦY. Cửa hiệu giặt là/ Đỗ Bích Thủy. - H. : Hồng Đức, 2019. - 202 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.034329-34331
Kho Lưu động: LL.031946-31948
Số ĐKCB:
8/. HÀ MẠNH LUÂN. Trầm tích tháng năm: Tạp bút/ Hà Mạnh Luân. - H. : Dân trí, 2019. - 239 tr. ; 21
cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228408
Kho mượn: PM.034353-34355
Kho Lưu động: LL.031985-31987
Số ĐKCB: 9/. HÀ THỊ CẨM ANH. Nước mắt của đá/ Hà Thị Cẩm Anh. - H. : Hồng Đức, 2019. - 215 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.034338-34340
Kho Lưu động: LL.031949-31950
Số ĐKCB:
10/. Hạnh phúc ở đâu vậy mẹ?/ Nguyễn Ngoan, Hà Thùy Dung tuyển dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 187
tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Vitamin cho tâm hồn
Trang 8
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 1 - 2020
Ký hiệu môn loại: 808.83
Kho mượn: PM.034377-34379
Kho Lưu động: LL.031913-31915
Số ĐKCB: 11/. Hoa mai đỏ: Truyện và ký. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2019. - 237 tr. ; 19 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228408
Kho mượn: PM.034422-34424
Kho Lưu động: LV.025355-25356
Số ĐKCB: 12/. LÊ HẢI TRIỀU. Cao nguyên rực lửa/ Lê Hải Triều. - H. : Hồng Đức, 2019. - 215 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.034459-34461
Kho Lưu động: LL.032036-32038
Số ĐKCB: 13/. LÊ MINH QUỐC. Nguyễn Thái Học/ Lê Minh Quốc. - H. : Văn học, 2019. - 159 tr. : Ảnh ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92233
Kho mượn: PM.034323-34325
Kho Lưu động: LL.031940-31942
Số ĐKCB:
14/. LÊ MINH QUỐC. Tướng quân Hoàng Hoa Thám/ Lê Minh Quốc. - H. : Văn học, 2019. - 191 tr. :
Ảnh ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92233
Kho mượn: PM.034326-34328
Kho Lưu động: LL.031943-31945
Số ĐKCB: 15/. Lộc xuân: Tập truyện ngắn. - H. : Hồng Đức, 2019. - 274 tr. ; 19 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223408
Kho mượn: PM.034419-34421
Kho Lưu động: LV.025359-25360
Số ĐKCB: 16/. Lục bình trôi tím sắc chiều: Tập truyện ngắn. - H. : Hồng Đức, 2019. - 279 tr. ; 19 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223408
Kho mượn: PM.034448-34450
Kho Lưu động: LV.025366-25367
Số ĐKCB: 17/. NGÔ XUÂN HỘI. Đất luôn giấu mặt/ Ngô Xuân Hội. - H. : Hồng Đức, 2019. - 170 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.034474-34476
Kho Lưu động: LL.032042-32044
Số ĐKCB:
18/. NGUYỄN DZOÃN CẨM VÂN. Lang thang từ Bắc sang Đông: Tạp bút/ Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân. -
H. : Hồng Đức, 2019. - 167 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228408
Kho mượn: PM.034368-34370
Kho Lưu động: LL.031971-31972
Số ĐKCB: 19/. NGUYỄN ĐÌNH TÚ. Giọt sầu đa mang/ Nguyễn Đình Tú. - H. : Hồng Đức, 2019. - 269 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.034462-34464
Kho Lưu động: LL.032033-32035
Số ĐKCB:
20/. NGUYỄN HẢI YẾN. Hoa đại đỏ: Tập truyện ngắn/ Nguyễn Hải Yến. - H. : Hồng Đức, 2019. - 195
tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.034477-34479
Kho Lưu động: LL.032039-32041
Số ĐKCB:
21/. NGUYỄN HẢI YẾN. Manh mai khói rạ: Tản văn = Mảnh mai khói rạ/ Nguyễn Hải Yến. - H. : Hồng
Đức, 2019. - 142 tr. ; 21 cm
Tên sách ngoài bìa: Mảnh mai khói rạ
Ký hiệu môn loại: 895.9228408
Trang 9
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 1 - 2020
Kho mượn: PM.034480-34482
Kho Lưu động: LL.032030-32032
Số ĐKCB:
22/. NGUYỄN HIỆP. Chỗ trống dưới ngón tay Phật: Tập truyện ngắn/ Nguyễn Hiệp. - H. : Dân trí,
2019. - 223 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.034356-34358
Kho Lưu động: LL.031982-31984
Số ĐKCB:
23/. NGUYỄN THỊ THU HÀ. Tiếng chim sứ và cây lộc vừng: Tập truyện ngắn/ Nguyễn Thị Thu Hà. - H.
: Dân trí, 2019. - 199 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.034386-34388
Kho Lưu động: LL.031922-31923
Số ĐKCB:
24/. NGUYỄN TRỌNG VĂN. Ký ức mang tên Trường Sơn: Truyện, ký/ Nguyễn Trọng Văn. - H. : Văn
học, 2019. - 230 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.922334
Kho mượn: PM.034407-34409
Kho Lưu động: LL.031957-31958
Số ĐKCB:
25/. NGUYỄN VĂN HỌC. Cô gái hát thánh ca/ Nguyễn Văn Học. - H. : Hồng Đức, 2019. - 244 tr. ; 21
cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.034341-34343
Kho Lưu động: LL.031951-31953
Số ĐKCB:
26/. NHỤY NGUYÊN. Những linh hồn trên đảo: Truyện ngắn/ Nhụy Nguyên. - H. : Hồng Đức, 2019. -
161 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.034471-34473
Kho Lưu động: LL.032045-32047
Số ĐKCB: 27/. Những chuyện lạ của lịch sử/ Lê Thành biên dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 275 tr. ; 19 cm
Ký hiệu môn loại: 808.88
Kho mượn: PM.034445-34447
Kho Lưu động: LV.025368-25370
Số ĐKCB:
28/. Những kẻ đánh cắp giấc mơ/ Nguyễn Ngoan, Hà Thùy Dung tuyển dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 191
tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Vitamin cho tâm hồn
Ký hiệu môn loại: 808.83
Kho mượn: PM.034380-34382
Kho Lưu động: LL.031916-31918
Số ĐKCB:
29/. PHÙNG HẢI YẾN. Những mùa tết hối hả: Tập truyện ngắn/ Phùng Hải Yến. - H. : Hồng Đức,
2019. - 154 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.034468-34470
Kho Lưu động: LL.032024-32026
Số ĐKCB:
30/. PHÙNG HẢI YẾN. Xuân xứ lạnh: Tập tản văn/ Phùng Hải Yến. - H. : Hồng Đức, 2019. - 164 tr. ;
21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228408
Kho mượn: PM.034483-34485
Kho Lưu động: LL.032021-32023
Số ĐKCB:
31/. PRISHVIN, MIKHAIL. Phacelia và chuyện đi săn/ Mikhail Prishvin; Nguyễn Ngoan dịch. - H. : Văn
học, 2019. - 159 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 891.73
Trang 10
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 1 - 2020
Kho mượn: PM.034365-34367
Kho Lưu động: LL.031973-31975
Số ĐKCB:
32/. STUART, ANNA. Thiên thần sám hối = Falling angel/ Anna Stuart; Dương Hậu dịch. - H. : Hồng
Đức, 2019. - 310 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 813
Kho mượn: PM.034392-34394
Kho Lưu động: LL.031933-31934
Số ĐKCB:
33/. THÁI CHÍ THANH. Mây trôi đáy suối : Truyện dài / Thái Chí Thanh. - H. : Dân trí, 2018. - 20 cm. -
000. - 6b/3bộ
T.1 : Mây trôi đáy suối. - 2018. - 162 tr.
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.034413-34415
Kho Lưu động: LL.031924-31926
Số ĐKCB:
34/. THÁI CHÍ THANH. Mây trôi đáy suối : Truyện dài / Thái Chí Thanh. - H. : Dân trí, 2018. - 20 cm. -
000. - 6b/3bộ
T.2 : Mây trôi đáy suối. - 2018. - 131 tr.
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.034416-34418
Kho Lưu động: LL.031927-31929
Số ĐKCB:
35/. THIÊN TÂM. Tuổi thơ không cha: Hồi kí - Tự truyện/ Thiên Tâm. - H. : Dân trí, 2019. - 165 tr. ; 21
cm
Ký hiệu môn loại: 895.922803
Kho mượn: PM.034398-34400
Kho Lưu động: LL.031962-31963
Số ĐKCB: 36/. TRẦN HIỆP. Một cõi thâm tình: Truyện dài/ Trần Hiệp. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 239 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.034395-34397
Kho Lưu động: LL.031964-31965
Số ĐKCB: 37/. TRẦN THỊ THẮNG. Cội rễ/ Trần Thị Thắng. - H. : Dân trí, 2019. - 239 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.034371-34373
Kho Lưu động: LL.031968-31970
Số ĐKCB:
38/. TRẦN THỊ THẮNG. Khóc trước bình minh: Tập truyện ngắn/ Trần Thị Thắng. - H. : Dân trí, 2019. -
199 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.034404-34406
Kho Lưu động: LL.031938-31939
Số ĐKCB:
39/. TRẦN THỊ TÚ NGỌC. Ngụ ngôn tháng tư: Tập truyện ngắn/ Trần Thị Tú Ngọc. - H. : Dân trí,
2019. - 215 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.034350-34352
Kho Lưu động: LL.031988-31990
Số ĐKCB: 40/. Vị thần sông. - H. : Hồng Đức, 2019. - 172 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223408
Kho mượn: PM.034347-34349
Kho Lưu động: LL.031959-31961
Số ĐKCB: 41/. VIỄN SƠN. Đêm ba canh: Tập truyện ngắn/ Viễn Sơn. - H. : Hồng Đức, 2019. - 239 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.034465-34467, PM.034621-34622
Kho Lưu động: LL.032027-32029, LL.033467-33468
Số ĐKCB:
Trang 11
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 1 - 2020
42/. VŨ THANH LỊCH. Má Đào: Tập truyện ngắn/ Vũ Thanh Lịch. - H. : Dân trí, 2019. - 287 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.034344-34346
Kho Lưu động: LL.031919-31921
Số ĐKCB:
43/. VŨ TỪ TRANG. Phận người trôi nổi: Chân dung văn học/ Vũ Từ Trang. - H. : Nxb. Hội nhà văn,
2019. - 246 tr. ; 19 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.034410-34412
Kho Lưu động: LV.025363-25365
Số ĐKCB: 44/. VŨ XUÂN ĐỘ. Xoáy/ Vũ Xuân Độ. - H. : Hồng Đức, 2019. - 248 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.034359-34361
Kho Lưu động: LL.031979-31981
Số ĐKCB:
45/. Vùng quê đáng sống: Tập truyện và ký = Miền quê đáng sống. - H. : Hồng Đức, 2019. - 329 tr. ;
19 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228403
Kho mượn: PM.034451-34453
Kho Lưu động: LV.025361-25362
Số ĐKCB:
46/. ZSIGMOND, MÓRICZ. Đứa trẻ mồ côi/ Móricz Zsigmond; Trương Đăng Dung dịch. - H. : Văn học,
2019. - 187 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 894
Kho mượn: PM.034389-34391
Kho Lưu động: LL.031966-31967
Số ĐKCB:
LỊCH SỬ
1/. Dấu ấn chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ/ Quý Lâm tuyển chọn và hệ thống. - H. : Hồng Đức,
2019. - 399 tr. : Ảnh ; 27 cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số ảnh tư liệu, ý nghĩa lịch sử về chiến thắng Điện Biên Phủ đối với sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Ký hiệu môn loại: 959.7041
Kho đọc: VL.019115
Kho mượn: PM.034192-34193
Số ĐKCB:
2/. Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam/ Quý Lâm tuyển chọn và hệ thống. - H. : Hồng
Đức, 2019. - 391 tr. ; 27 cm
Tóm tắt: Giới thiệu tóm tắt quá trình công tác, một số bài viết, phát biểu của đại tướng Võ Nguyên
Giáp với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và khoa học.
Ký hiệu môn loại: 959.7041092
Kho đọc: VL.019116
Kho mượn: PM.034194-34195
Số ĐKCB: 3/. Đất nước và con người Xứ Thanh. - H. : Hồng Đức, 2019. - 195 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Giới thiệu về đất nước, con người và đôi điều cảm nhận về xứ sở quê hương Xứ Thanh.
Ký hiệu môn loại: 915.9741
Kho đọc: VV.013190
Kho mượn: PM.034443-34444
Kho Lưu động: LV.025371-25372
Số ĐKCB:
4/. Khám phá Việt Nam vùng biển đảo Tây Nam/ Lê Khôi biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2019. - 190 tr. ;
21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về lịch sử phát triển vùng biển đảo Tây Nam, khám phá một số hòn,
cụm hòn và khai thác tiềm năng biển.
Ký hiệu môn loại: 915.97
Kho đọc: VL.019136
Kho mượn: PM.034241-34243
Số ĐKCB:
Trang 12
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 1 - 2020
Kho Lưu động: LL.032017-32018
5/. Khám phá Việt Nam vùng Duyên Hải Bắc Bộ/ Lê Khôi biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2019. - 191 tr. :
Minh họa ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về dân số, du lịch, y tế, giáo dục và văn hóa đặc trưng các tỉnh
Duyên Hải Bắc Bộ.
Ký hiệu môn loại: 915.971
Kho đọc: VL.019134
Kho mượn: PM.034235-34237
Kho Lưu động: LL.032013-32014
Số ĐKCB:
6/. Khám phá Việt Nam vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ/ Lê Khôi biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2019. -
207 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về vị trí tự nhiên, kinh tế, xã hội, đặc điểm văn hóa, ẩm thực của các
tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ.
Ký hiệu môn loại: 915.975
Kho đọc: VL.019135
Kho mượn: PM.034238-34240
Kho Lưu động: LL.032015-32016
Số ĐKCB: 7/. Khám phá Việt Nam vùng Tây Bắc/ Lê Khôi biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2019. - 173 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu đôi nét về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, đặc điểm kinh tế - xã hội, du lịch, kiến
trúc và nghệ thuật, văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc.
Ký hiệu môn loại: 915.97
Kho đọc: VL.019137
Kho mượn: PM.034244-34246
Kho Lưu động: LL.032019-32020
Số ĐKCB:
8/. Lấp lánh những kỷ niệm thời kháng chiến/ Phạm Thanh Hải tuyển chọn, biên soạn. - H. : Dân trí,
2019. - 199 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện nhỏ của người lính trung kiên thể hiện ý chí lạc quan, yêu đời
trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thông qua những câu chuyện cảm động.
Ký hiệu môn loại: 959.704
Kho đọc: VL.019163, VL.019231
Kho mượn: PM.034311-34313, PM.034677-34678
Kho Lưu động: LL.031995-31996, LL.033435-33436
Số ĐKCB:
9/. LÊ THÁI DŨNG. Chuyện hay nước Việt thời xưa/ Lê Thái Dũng. - H. : Dân trí, 2019. - 219 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr.214-217
Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện lý thú về Mai An Tiêm và sự tích quả dưa hấu, Mỵ Châu
công chúa và chuyện chưa kể về vị quân sư của Hai Bà Trưng.
Ký hiệu môn loại: 959.70092
Kho đọc: VL.019164
Kho mượn: PM.034319-34320
Kho Lưu động: LL.031993-31994
Số ĐKCB:
10/. Những thám hoa đặc biệt trong lịch sử Việt Nam/ Lê Thái Dũng sưu tầm và tuyển chọn. - H. : Dân
trí, 2019. - 215 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr.208-211
Ký hiệu môn loại: 959.7092
Kho đọc: VL.019165
Kho mượn: PM.034314-34316
Kho Lưu động: LL.031991-31992
Số ĐKCB:
11/. Vòng quanh thế giới - Khám phá đất nước Pháp/ Anh Thơ tuyển soạn. - H. : Hồng Đức, 2019. -
223 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr.217
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về lịch sử, văn hoá, phong tục, tập quán và các danh lam thắng cảnh
của đất nước Pháp.
Trang 13
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 1 - 2020
Ký hiệu môn loại: 944
Kho đọc: VL.019143
Kho mượn: PM.034262-34264
Kho Lưu động: LL.032001-32002
Số ĐKCB:
12/. Vòng quanh thế giới - Khám phá đất nước Thái Lan/ Anh Thơ tuyển soạn. - H. : Hồng Đức, 2019. -
222 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr.215
Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử, văn hoá truyền thống, văn hoá giao tiếp, phong tục, tập quán và
danh lam thắng cảnh của Thái Lan.
Ký hiệu môn loại: 959.3
Kho đọc: VL.019141
Kho mượn: PM.034256-34258
Kho Lưu động: LL.032005-32006
Số ĐKCB:
13/. Vòng quanh thế giới - Khám phá đất nước Nhật/ Anh Thơ tuyển soạn. - H. : Hồng Đức, 2019. - 223
tr. ; 21 cm
Thư mục: tr.218
Tóm tắt: Khái quát về đất nước, lịch sử, văn hoá truyền thống, văn hoá ẩm thực và các danh lam
thắng cảnh Nhật Bản.
Ký hiệu môn loại: 952
Kho đọc: VL.019144
Kho mượn: PM.034265-34267
Kho Lưu động: LL.031999-32000
Số ĐKCB:
14/. Vòng quanh thế giới - Khám phá đất nước Italia/ Anh Thơ tuyển soạn. - H. : Hồng Đức, 2019. - 223
tr. ; 21 cm
Thư mục: tr.219
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về địa lý, lịch sử, văn hoá truyền thống, văn hoá ẩm thực, phong tục
tập quán và danh lam thắng cảnh của Italia.
Ký hiệu môn loại: 945
Kho đọc: VL.019138
Kho mượn: PM.034247-34249
Kho Lưu động: LL.032011-32012
Số ĐKCB:
15/. Vòng quanh thế giới - Khám phá đất nước Hàn Quốc/ Anh Thơ tuyển soạn. - H. : Hồng Đức, 2019.
- 221 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr.213
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về đất nước, văn hoá, phong tục, tập quán, danh lam thắng cảnh
Hàn Quốc.
Ký hiệu môn loại: 951.95
Kho đọc: VL.019139
Kho mượn: PM.034250-34252
Kho Lưu động: LL.032009-32010
Số ĐKCB:
16/. Vòng quanh thế giới - Khám phá đất nước Nga/ Anh Thơ tuyển soạn. - H. : Hồng Đức, 2019. - 207
tr. ; 21 cm
Thư mục: tr.203
Tóm tắt: Khái quát về văn hoá truyền thống, văn hoá ẩm thực, văn hoá giao tiếp, phong tục tập
quán và các danh thắng của đất nước Nga.
Ký hiệu môn loại: 947
Kho đọc: VL.019145
Kho mượn: PM.034268-34270
Kho Lưu động: LL.031997-31998
Số ĐKCB:
17/. Vòng quanh thế giới - Khám phá đất nước Trung Quốc/ Anh Thơ tuyển soạn. - H. : Hồng Đức,
2019. - 221 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr.217
Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử, văn hoá truyền thống, văn hoá giao tiếp, phong tục, tập quán và
Trang 14
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 1 - 2020
danh lam thắng cảnh của Trung Quốc.
Ký hiệu môn loại: 951
Kho đọc: VL.019142
Kho mượn: PM.034259-34261
Kho Lưu động: LL.032003-32004
Số ĐKCB:
18/. Vòng quanh thế giới - Khám phá vương quốc Anh/ Anh Thơ tuyển soạn. - H. : Hồng Đức, 2019. -
222 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr.215
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về đất nước, văn hoá, kiến trúc, lịch sử và danh lam thắng cảnh của
vương quốc Anh.
Ký hiệu môn loại: 942
Kho đọc: VL.019140
Kho mượn: PM.034253-34255
Kho Lưu động: LL.032007-32008
Số ĐKCB:
Trang 15