THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2021
TỔNG LOẠI
1/. ARTHUR, CHARLES. Cuộc chiến công nghệ số: Apple, google, microsoft: Trò chơi vương quyền
trên không gian mạng/ Charles Arthur; Nguyễn Nguyên Khôi dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 458 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Nội dung sách viết về cuộc điều tra chống độc quyền đối với tập đoàn Microsoft, trận
chiến giữa google và microsoft, máy tính bảng...
Ký hiệu môn loại: 025.04
Kho Lưu động: LL.034671-34675
Số ĐKCB:
KHOA HỌC NÓI CHUNG
1/. FICHOU, BERTRAND. Quan sát đến nơi, nắm bắt đến chốn: Hỏi đáp khoa học dành cho độc giả
7-107 tuổi/ Bertrand Fichou, Marc Beynié; Minh hoạ: Pascal Lemaître; Dịch: Châu Giang, Châu Anh. -
H. : Thế giới, 2020. - 89 tr. ; 29 cm
Ký hiệu môn loại: 001
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028867-28871
Số ĐKCB:
TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LÔGICH HỌC
1/. Gieo mầm tính cách cho bé yêu - Sạch sẽ/ Biên soạn: Hà Yên; Minh họa: Ngọc Huyền. - Tp. Hồ
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 39 tr. : tranh màu ; 19 cm
Ký hiệu môn loại: 177.4
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029082-29086
Số ĐKCB:
2/. LETRAN, JACQUI. Tôi tuổi teen - Tôi tự tin: Dành cho lứa tuổi 10+/ Jacqui Letran; Yến Nhi dịch. -
H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 271 tr. ; 21 cm. - (Cùng con trưởng thành)
Ký hiệu môn loại: 155.5
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028907-28916
Số ĐKCB:
3/. STEKEL, WILHELM. Sâu trong ta một bông hoa luôn rực sáng = The depth of the soul/ Wilhelm
Stekel ; Linh An dịch. - H. : Phụ nữ, 2020. - 327 tr. ; 20 cm
Tóm tắt: Lý giải những điều quan trọng trong cuộc sống nhằm giúp bạn thấu hiểu những điều
thẳm sâu trong tâm hồn, thấy lối đi của cảm xúc, thổi đi những tăm tối và thắp lên ánh sáng trong chính
mình, từ đó thấu suốt và yêu thương bản thân mỗi ngày
Ký hiệu môn loại: 158
Kho Lưu động: LL.034441-34450
Số ĐKCB:
4/. VŨ KHIÊU. Học tập đạo đức Bác Hồ/ Vũ Khiêu. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Chính trị quốc gia sự thật,
2020. - 315 tr. ; 15 cm
Tóm tắt: Nội dung viết về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những vấn đề học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sự nghiệp của nhân dân ta ngày nay
Ký hiệu môn loại: 170
Kho Lưu động: LN.001967-1976
Số ĐKCB:
XÃ HỘI-CHÍNH TRỊ
1/. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. - H. : Chính trị
quốc gia sự thật, 2020. - 35 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức về chính sách
đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ; xếp loại cán bộ công vụ; phương thức tuyển dụng
công chức; nâng ngạch công chức; tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch, xét nâng ngạch
công chức.... Trình bày Luật Viên chức sửa đổi, bổ sung một số điều về các loại hợp đồng làm việc; nội
dung đánh giá viên chức; thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật; áp dụng quy định của Luật Viên chức đối với
các đối tượng khác
Ký hiệu môn loại: 342.59706802632
Kho Lưu động: LV.025748-25757
Số ĐKCB: 2/. Bộ luật lao động. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 191 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Bộ luật lao động với những quy định chung và quy định cụ thể về việc
Trang 1
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2021
làm, tuyển dụng và quản lý lao động; hợp đồng lao động; giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng
nghề nghiệp; đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thoả ước lao động tập thể... và các điều
khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 344.5970102632
Kho Lưu động: LV.025718-25727
Số ĐKCB:
3/. CAMERINI, VALENTINA. Creta Thunberg - Chiến binh vì hành tinh xanh: Cô bé nghỉ học, đi biểu
tình để cứu trái đất/ Valentina Camerini; Minh hoạ: Veronica Carratello; Hà Minh Tú dịch. - H. : Nxb. Hà
Nội, 2020. - 134 tr. : tranh vẽ ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 363.70092
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029062-29071
Số ĐKCB:
4/. CROSBY, DANIEL. Nguyên tắc của thịnh vượng/ Daniel Crosby; Nguyễn Linh dịch. - H. : Dân trí,
2019. - 403 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Trình bày về nguyên tắc của thịnh vượng, nguyên tắc tự quản lý hành vi, sự khác biệt
giữa khỉ và người
Ký hiệu môn loại: 332.02
Kho Lưu động: LL.034366-34370
Số ĐKCB:
5/. Giải cứu trái đất trong 365 ngày: Dành cho trẻ em từ 5 -15 tuổi/ Biên soạn: Hoàng Anh Tú; Minh
họa: Hoàng Đậu Xanh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 127 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Cùng con trưởng
thành)
Ký hiệu môn loại: 363.7009597
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028677-28686
Số ĐKCB:
6/. Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam/ Vũ Trọng Lâm (ch.b.). - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. :
Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 207 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Trình bày khái niệm cơ bản của Luật Hiến pháp, vấn đề cơ bản về hiến pháp, sự ra đời
và phát triển của nền lập hiến Việt Nam, chế độ chính trị, quốc tịch Việt Nam, quyền con người, quyền
và nghĩa vụ cơ bản của công dân..
Ký hiệu môn loại: 324.597020711
Kho Lưu động: LL.034716-34720
Số ĐKCB:
7/. Giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật: Dành cho đào tạo đại học, sau đại học và trên
đại học ngành Luật/ Vũ Trọng Lâm (ch.b.). - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia sự
thật, 2020. - 523 tr. ; 24 cm
Thư mục: tr. 505-523
Tóm tắt: Trình bày những lý luận chung về nhà nước và pháp luật; các khái niệm cơ bản, các hình
thức nhà nước nhà nước chủ nô, nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản, nhà nước xã hội chủ nghĩa,
nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những lý luận chung, những khái niệm cơ bản về pháp luật, pháp
luật chủ nô, pháp luật phong kiến và pháp luật tư sản, pháp luật xã hội chủ nghĩa, pháp luật xã hội chủ
nghĩa Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 340.0711
Kho Lưu động: LL.034666-34670
Số ĐKCB:
8/. HỒ CHÍ MINH. Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu/ Hồ Chí Minh. -
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 71 tr. ; 15 cm
Tóm tắt: Tập hợp những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Hồ về vấn đề tiết kiệm, chống tham
ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu
Ký hiệu môn loại: 335.4346
Kho Lưu động: LN.001987-1996
Số ĐKCB:
9/. Hồ Chí Minh với những bức thư mong muốn hoà bình cho Việt Nam/ Nguyễn Anh Minh sưu tầm và
tuyển chọn. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 246 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Tập hợp những bức thư do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo gửi tới các vị tổng thống
Pháp, Mỹ, các chính trị gia, tướng lĩnh, binh sĩ, tù binh, kiều dân, thanh niên... trong những năm 1945 -
1969. Những bức thư chứa đựng tính nhân văn cao cả, tinh thần bác ái, cảm thông, đồng thời gửi gắm
những thông điệp, yêu cầu khẩn thiết đối với các nhà cầm quyền tuân thủ thực hiện các cam kết của
Trang 2
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2021
Hiệp định Giơnevơ, chấm rứt chiến tranh phi nghĩa, trả lại hoà bình cho Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 327.172
Kho Lưu động: LL.034631-34640
Số ĐKCB:
10/. Illistrated classics - Những câu chuyện thần thoại hay nhất thế giới: Truyện thần thoại/ Lời: Sam
Baer, Susanna Davidson; Rosie Dickins; Minh họa: Anja Klauss; Hà Chi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020.
- 255 tr. : tranh màu ; 19 cm
Ký hiệu môn loại: 398.2
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028902-28906
Số ĐKCB:
11/. Illistrated classics - Truyền thuyết vua Arthur: Dành cho trẻ em từ 6 -16 tuổi/ Người kể: Sarah
Coutauld; Minh họa: Natasha Kuricheva; Mai Loan dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 303 tr. : tranh màu ;
19 cm. - (Tủ sách Văn học kinh điển)
Ký hiệu môn loại: 398.20942
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028897-28901
Số ĐKCB:
12/. JUTRAS, DANIEL. Giáo dục hoà bình vì trẻ thơ/ Daniel Jutras ; SOL International dịch. - H. : Nxb.
Hà Nội, 2019. - 197 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Giới thiệu 60 hoạt động thực tế về giáo dục hoà bình cho trẻ thơ theo các nhóm: Các hoạt
động trau dồi sự bình tâm, tĩnh lặng và tĩnh tâm nội tại. Các hoạt động trau dồi lòng trắc ẩn, nhân từ và
tình yêu. Các hoạt động tôn vinh và bồi dưỡng hoà bình. Các hoạt động khuyến khích cho cán bộ nhà
trường, giáo viên và cộng đồng phụ huynh
Ký hiệu môn loại: 327.17207
Kho Lưu động: LL.034711-34715
Số ĐKCB:
13/. KIYOSAKI, ROBERT T.. Giàu có hạnh phúc không chỉ qua trường học = If you want to be rich &
happy, don't go to school?/ Robert T. Kiyosaki ; Hương Lan biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2019. - 207 tr. ; 20 cm
Tóm tắt: Chỉ ra những chân lý cơ bản của cuộc sống, những điều cần thay đổi trong giáo dục;
những kỹ năng và nguyên lí, những bí quyết, kinh nghiệm bổ ích giúp bạn giàu có và hạnh phúc, an
nhàn trong cuộc sống
Ký hiệu môn loại: 332.02401
Kho Lưu động: LL.034611-34620
Số ĐKCB:
14/. LẠI THỊ THANH BÌNH. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người/ Lại Thị Thanh Bình. - H. :
Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 287 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận chung về quyền con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh, và phân
tích giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới
Ký hiệu môn loại: 323
Kho Lưu động: LL.034551-34560
Số ĐKCB:
15/. Luật Cán bộ, công chức (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019). - H. : Chính trị quốc gia sự thật,
2020. - 71 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Cán bộ, công chức với những quy định chung và quy định cụ thể
về quyền và nghĩa vụ của cán bộ công chức; các vấn đề liên quan đến cán bộ, công chức các cấp;
quản lý cán bộ, công chức; các điều kiện đảm bảo thi hành công vụ và thanh tra công vụ; khen thưởng,
xử lý vi phạm và các điều khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 342.59706802632
Kho Lưu động: LV.025758-25777
Số ĐKCB:
16/. Luật Công an nhân dân (hiện hành) và các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành. - H. :
Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 111 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Cung cấp toàn văn Luật Công an nhân dân và toàn văn hai Nghị định số 49/2019/NĐ-CP
và số 70/2019/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Công an nhân dân
Ký hiệu môn loại: 344.597052
Kho Lưu động: LV.025828-25832
Số ĐKCB: 17/. Luật đất đai(Hiện hành năm 2013) và các văn bản hướng dẫn thi hành. - Tái bản có bổ sung. - H. :
Trang 3
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2021
Chính trị quốc gia sự thật, 2018. - 639 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Giới thiệu Luật đất đai với các quy định chung và quy định cụ thể về quyền và trách
nhiệm của nhà nước đối với đất đai; địa giới hành chính và điều tra cơ bản về đất đai; quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tài chính về giá đất, thủ tục
hành chính về đất đai...
Ký hiệu môn loại: 346.59704302632
Kho Lưu động: LL.034746-34755
Số ĐKCB:
18/. Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 123 tr. ; 19
cm
Tóm tắt: Giới thiệu những quy định chung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng luật đầu tư và
các điều khoản thi hành.
Ký hiệu môn loại: 346.59709202632
Kho Lưu động: LV.025808-25812
Số ĐKCB:
19/. Luật Đấu thầu (hiện hành) (sửa đổi, bố sung năm 2016, 2017, 2019, 2020). - H. : Chính trị quốc
gia sự thật, 2020. - 130 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Đấu thầu hiện hành với những quy định chung và quy định cụ
thể về hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp; kế
hoạch và quy trình lựa chọn nhà thầu; phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; xét duyệt
trúng thầu... cùng các điều khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 346.597096
Kho Lưu động: LV.025688-25697
Số ĐKCB:
20/. Luật Đê điều (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2008, 2018, 2020). - H. : Chính trị quốc gia sự
thật, 2020. - 55 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Đê điều với những quy định chung và quy định cụ thể về quy
hoạch, đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp và kiên cố hoá đê điều; bảo vệ và sử dụng đê điều; hộ đê; lực
lượng trực tiếp quản lý đê điều; trách nhiệm quản lý nhà nước về đê điều; thanh tra, khen thưởng và xử
lý vi phạm cùng các điều khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 344.5970662742
Kho Lưu động: LV.025823-25827
Số ĐKCB:
21/. Luật Giám định tư pháp (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2020). - H. : Chính trị quốc gia
sự thật, 2020. - 71 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Giám định tư pháp với những quy định chung và quy định cụ thể
về giám định viên tư pháp; tổ chức giám định tư pháp; người giám định tư pháp và tổ chức giám định tư
pháp theo vụ việc; hoạt động giám định tư pháp; chi phí giám định tư pháp, chế độ, chính sách trong
hoạt động giám định tư pháp; trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với tổ chức, hoạt động giám định
tư pháp cùng các điều khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 347.597002632
Kho Lưu động: LV.025813-25822
Số ĐKCB: 22/. Luật hòa giải, đối thoại tại tòa án. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 55 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Giải đáp các tình huống về quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo tại xã, phường, thị trấn
Ký hiệu môn loại: 347.59709
Kho Lưu động: LV.025683-25687
Số ĐKCB:
23/. Luật Phòng, chống thiên tai (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020). - H. : Chính trị quốc gia sự
thật, 2020. - 87 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Phòng, chống thiên tai với những quy định chung và quy định cụ
thể về hoạt động phòng, chống thiên tai; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm
quyền trong phòng, chống thiên tai; khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, trách nhiệm quản lý nhà
nước về phòng, chống thiên tai và các điều khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 344.59705349
Kho Lưu động: LV.025798-25807
Số ĐKCB: 24/. Luật thi hành án hình sự. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2019. - 279 tr. ; 19 cm
Trang 4
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2021
Tóm tắt: Trình bày nội dung Luật Thi hành án hình sự với những quy định chung và quy định cụ
thể về hệ thống tổ chức thi hành án hình sự, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền trong thi
hành án hình sự; thi hành án phạt tù, tử hình, án treo, án phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cấm
cư trú, quản chế...; các quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án hình sự; nhiệm vụ,
quyền hạn của cơ quan nhà nước trong quản lý công tác thi hành án hình sự cùng các điều khoản thi
hành
Ký hiệu môn loại: 345.597052
Kho Lưu động: LV.025673-25682
Số ĐKCB: 25/. Luật thư viện. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 59 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Thư viện bao gồm những quy định chung và quy định cụ thể về
thành lập thư viện; hoạt động thư viện; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân
trong hoạt động thư viện; trách nhiệm quản lý nhà nước về thư viện cùng các điều khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 344.59709202632
Kho Lưu động: LV.025778-25797
Số ĐKCB:
26/. Luật Tố cáo (hiện hành) và các văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Chính trị quốc gia sự thật,
2020. - 159 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Cung cấp toàn văn Luật Tố cáo 2018 và toàn văn ba Nghị định số 31/2019/NĐ-CP, số
22/2019/NĐ-CP và số 28/2019/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Tố cáo
Ký hiệu môn loại: 342.59706802632
Kho Lưu động: LV.025833-25842
Số ĐKCB:
27/. Luật Viên chức (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019). - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. -
56 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Viên chức với những quy định chung và quy định cụ thể về
quyền, nghĩa vụ, tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức; khen thưởng, xử lý vi phạm và các điều
khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 342.59706802632
Kho Lưu động: LV.025728-25747
Số ĐKCB:
28/. Luật Xây dựng (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2018, 2019, 2020). - H. : Chính trị quốc
gia sự thật, 2020. - 214 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Xây dựng với những quy định chung và quy định cụ thể về quy
hoạch xây dựng; dự án đầu tư xây dựng công trình; khảo sát và thiết kế xây dựng; giấy phép xây dựng;
xây dựng công trình; chi phí đầu tư và hợp đồng; điều kiện năng lực hoạt động; trách nhiệm quản lý
hoạt động đầu tư xây dựng của các cơ quan nhà nước và các điều khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 343.597078624
Kho Lưu động: LV.025708-25717
Số ĐKCB:
29/. Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 71 tr. ;
19 cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam với những quy
định chung và quy định cụ thể như: giấy tờ xuất nhập cảnh; cấp, chưa cấp giấy tờ xuất nhập cảnh;
quản lý, sử dụng, thu hồi, huỷ, khôi phục giấy tờ xuất nhập cảnh; xuất cảnh, nhập cảnh, tạm hoãn xuất
cảnh; cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; trách nhiệm quản lý
xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và các điều khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 342.59708202632
Kho Lưu động: LV.025698-25707
Số ĐKCB:
30/. Nghệ thuật trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. -
439 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Giới thiệu các bài viết, trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện một số khía
cạnh trong phong cách của Người: một chính khách quyết đoán, sắc sảo, một nhà báo luôn thấu hiểu
và am tường thủ thuật của nghề phóng viên kết hợp hài hoà với nghệ thuật điêu luyện khi sử dụng ngôn
ngữ trên báo chí... trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng
Ký hiệu môn loại: 335.4346
Trang 5
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2021
Kho Lưu động: LL.034776-34785
Số ĐKCB:
31/. PHẠM THANH HỮU. Cẩm nang pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất
nghiệp/ Phạm Thanh Hữu. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 175 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Trình bày những quy định chung của pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã
hội tự nguyện, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp; xử lý vi phạm hành chính đối với các vi phạm về
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi
vi phạm về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Ký hiệu môn loại: 344.59702
Kho Lưu động: LL.034541-34550
Số ĐKCB:
32/. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt: Theo
nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của chính phủ. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. -
274 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn nội dung Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019
của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
gồm: Những quy định chung; các hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu
quả vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; thẩm quyền, thủ tục xử phạt và
các điều khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 343.59709402638
Kho Lưu động: LL.034491-34500
Số ĐKCB:
33/. Sổ tay kỹ năng, nghiệp vụ dành cho công chức văn phòng - thống kê cấp xã/ Nguyễn Thị Thanh
Hương (ch.b.). - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 239 tr. : Bảng ; 21 cm
Tóm tắt: Trình bày về kỹ năng, nghiệp vụ văn phòng - thống kê cấp xã, Kỹ năng soạn thảo văn
bản, công tác văn thư ở ủy ban nhân dân cấp xã
Ký hiệu môn loại: 352.6321409597
Kho Lưu động: LL.034591-34610
Số ĐKCB:
34/. Kỹ năng sống dành cho học sinh tiểu học : Dành cho trẻ em từ 6 - 11 tuổi / Biên soạn: Nguyên
Anh; Tranh: Đậu Quyên. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Thế giới, 2020. - 59 tr. ; 21 cm. - 000. - 40b/4bộ
T.1 : 50 điều cần thiết cho học sinh tiểu học. - 2020. - 60 tr.
Ký hiệu môn loại: 372.37
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028932-28941
Số ĐKCB:
35/. Kỹ năng sống dành cho học sinh tiểu học : Dành cho trẻ em từ 6 - 11 tuổi / Biên soạn: Nguyên
Anh; Tranh: Đậu Quyên. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Thế giới, 2020. - 59 tr. ; 21 cm. - 000. - 40b/4bộ
T.2 : 50 điều cần thiết cho học sinh tiểu học. - 2020. - 60 tr.
Ký hiệu môn loại: 372.37
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028942-28951
Số ĐKCB:
36/. Kỹ năng sống dành cho học sinh tiểu học : Dành cho trẻ em từ 6 - 11 tuổi / Biên soạn: Nguyên
Anh; Tranh: Đậu Quyên. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Thế giới, 2020. - 59 tr. ; 21 cm. - 000. - 40b/4bộ
T.3 : 50 điều cần thiết cho học sinh tiểu học. - 2020. - 68 tr.
Ký hiệu môn loại: 372.37
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028952-28961
Số ĐKCB:
37/. Kỹ năng sống dành cho học sinh tiểu học : Dành cho trẻ em từ 6 - 11 tuổi / Biên soạn: Nguyên
Anh; Tranh: Đậu Quyên. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Thế giới, 2020. - 59 tr. ; 21 cm. - 000. - 40b/4bộ
T.4 : 50 điều cần thiết cho học sinh tiểu học. - 2020. - 60 tr.
Ký hiệu môn loại: 372.37
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028962-28971
Số ĐKCB:
38/. Tài nguyên, môi trường và chủ quyền biển, đảo Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Chu Hồi
chủ biên. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 435 tr. : Hình vẽ, bảng ; 24 cm
Thư mục: tr. 421-430, Phụ lục: tr. 416-420
Tóm tắt: Nêu vai trò, vị thế và tiềm năng tài nguyên của biển, đảo Việt Nam. Phân tích môi trường
và tai biến biển, vùng ven biển. Khai thác, sử dụng, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, đảo.
Trang 6
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2021
Vấn đề chủ quyền biển, đảo và chủ trương giải quyết của Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 320.1509597
Kho Lưu động: LL.034766-34775
Số ĐKCB:
39/. Thỏ và rùa chạy thi: Dành cho trẻ em từ 3-10 tuổi/ Tuệ Văn dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Văn
học, 2020. - 20 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Truyện cổ tích thế giới hay nhất)
Ký hiệu môn loại: 398.2
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028642-28646
Số ĐKCB:
40/. TÔ LÂM. 130 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam/ Tô Lâm. -
H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 75 tr. ; 15 cm
Tóm tắt: Tập hợp 130 câu nói của Chủ tích Hồ Chí Minh về vai trò, mục đích, phương châm và lực
lượng làm công tác xây dựng Đảng. Nội dung của công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận; chính
trị; tổ chức, bộ máy; cán bộ, Đảng viên và đạo đức
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Kho Lưu động: LN.001977-1986
Số ĐKCB:
41/. TRƯƠNG THÁI. Những câu chuyện ngụ ngôn hay nhất: Dành cho trẻ em từ 5 - 15 tuổi/ Trương
Thái; Hà Giang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2019. - 212 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách
Người kể chuyện.)
Ký hiệu môn loại: 398.20951
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028992-29001
Số ĐKCB:
42/. TRƯƠNG THANH ĐỨC. Cẩm nang pháp luật ngân hàng: Nhận diện những vấn đề pháp lý/
Trương Thanh Đức. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 579 tr. : Bảng ; 24 cm
Tóm tắt: Trình bày pháp luật chung về ngân hàng; pháp luật về dịch vụ ngân hàng; tiền tệ và
thanh toán; tín dụng ngân hàng; xử lý nợ và rủi ro
Ký hiệu môn loại: 346.597082
Kho Lưu động: LL.034661-34665
Số ĐKCB:
43/. Tuyển dụng công chức dựa trên năng lực - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Sách chuyên khảo/
Nguyễn Thị Hồng Hải (ch.b.), Biên soạn: Phạm Ngọc Hà, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ.... - H. : Chính trị
Quốc gia, 2020. - 239 tr. : Bảng ; 21 cm
Thư mục: tr. 224-235
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về năng lực, khung năng lực và tuyển dụng công chức
dựa trên năng lực; vấn đề tuyển dụng công chức dựa trên năng lực ở một số quốc gia trên thế giới; phát
triển khung năng lực chung cho công chức ở Việt Nam và áp dụng khung năng lực trong tuyển dụng
công chức ở Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 352.6509597
Kho Lưu động: LL.034371-34375
Số ĐKCB:
44/. Tư tưởng Hồ Chí Minh hỏi - đáp: Biên soạn theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo/ Trần
Thị Phúc An (ch.b.). - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2019. - 291 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 283-286
Tóm tắt: Giải đáp một cách hệ thống từng nội dung cụ thể tư tưởng Hồ chí Minh. Quá trình hình
thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã
hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam, về đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc
tế và về văn hoá, đạo đức, con người
Ký hiệu môn loại: 335.43460711
Kho Lưu động: LL.034641-34650
Số ĐKCB:
45/. Xây dựng lối sống tích cực của sinh viên trước tác động của mạng xã hội hiện nay/ Trần Hậu Tân
(ch.b). - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 162 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng, Thư mục: tr. 154-159
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận, thực tiễn xây dựng lối sống tích cực của sinh viên trước
tác động của mạng xã hội; yêu cầu và giải pháp cơ bản xây dựng lối sống tích cực của sinh viên trước
tác động của mạng xã hội hiện nay
Ký hiệu môn loại: 378.01409597
Trang 7
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2021
Kho Lưu động: LL.034531-34540
Số ĐKCB:
NGÔN NGỮ HỌC
1/. KADOWAKI KAORU. Tiếng Nhật cho mọi người: Bản mới - Sơ cấp : Tập viết theo chủ đề với các
bài văn mẫu/ Kadowaki Kaoru, Nishiuma Kaoru ; Hoàng Linh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020.
- 174 tr. : Hình vẽ, bảng ; 26 cm
Tóm tắt: Gồm 20 bài tập tổng hợp các kiến thức cơ bản về tiếng Nhật với các mẫu câu, ví dụ, hội
thoại, luyện tập viết các bài luận trình độ sơ cấp
Ký hiệu môn loại: 495.680076
Kho Lưu động: LL.034786-34790
Số ĐKCB:
2/. LITTON, JONATHAN. Xin chào thế giới: Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên/ Jonathan Litton; Minh
hoạ: L'Atelier Cartographik; Thuỳ Dương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 14 tr. : minh họa ; 32 cm
Ký hiệu môn loại: 401
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028862-28866
Số ĐKCB:
3/. Sổ nhật ký từ vựng: Truyền cảm hứng học tập và làm việc/ Lời: Phùng Nga; Minh hoạ: Chú Tẽo. -
H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 124 tr. : minh họa ; 18 cm
Ký hiệu môn loại: 428.1
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029697-29706
Số ĐKCB:
KỸ THUẬT
1/. ALLIOD, PERRINE. Cuộc phiêu lưu với nước: 100 hoạt động với nước giúp con trải nghiệm và
khám phá/ Perrine Alliod ; Ảnh: Anne-Sophie Bost; Lê Thu Lam dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 179 tr. :
Hình ảnh minh họa ; 21 cm. - (Tủ sách Ươm mầm)
Thư mục: tr. 229
Tóm tắt: Giới thiệu một tập hợp đơn giản các phương pháp trò chơi và niềm vui dành cho con, thể
hiện cảm xúc của người mẹ đồng hành cùng con qua các hoạt động kích thích dưới nước đối với em bé
từ khi còn là bào thai đến lúc 4 tuổi hoặc hơn, phù hợp với cuộc sống đô thị ngày nay
Ký hiệu môn loại: 649.1
Kho Lưu động: LL.034801-34805
Số ĐKCB:
2/. COLES, LINDA. Marketing trên mạng xã hội: 10 bước đơn giản để tiếp thị thành công bản thân và
doanh nghiệp/ Linda Coles ; Trương Kiều Hạnh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 275 tr. :
Bảng ; 21 cm
Phụ lục: tr. 268-275
Tóm tắt: Tìm hiểu ưu, nhược điểm của từng trang mạng xã hội lớn; hướng dẫn thực hành cụ thể
từng bước giúp các nhà tiếp thị, những người khởi nghiệp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ tận dụng mạng
xã hội để xây dựng thương hiệu và tăng độ phủ sóng thương hiệu của mình
Ký hiệu môn loại: 658.872
Kho Lưu động: LL.034651-34660
Số ĐKCB:
3/. DOMAN, GLENN. Dạy trẻ kiến thức bách khoa/ Glenn Doman, Janet Doman ; Thanh Huyền dịch. -
Tái bản lần 7. - H. : Lao động, 2019. - 191 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Hướng dẫn các bậc phụ huynh phương pháp truyền đạt cho trẻ cách tìm hiểu về thế giới
xung quanh cùng một số kiến thức bách khoa phù hợp để phát triển trí não và tăng cường trí thông
minh của trẻ
Ký hiệu môn loại: 649.68
Kho Lưu động: LL.034561-34570
Số ĐKCB:
4/. ĐỖ HỒNG NGỌC. Già sao cho sướng: Để có một tuổi già hạnh phúc/ Đỗ Hồng Ngọc. - Tái bản lần
thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ, 2020. - 187 tr. ; 17 cm
Tóm tắt: Giới thiệu về 3 nỗi khổ thường gặp của người già: thiếu bạn, thiếu ăn, thiếu vận động, và
đưa ra cách giải quyết các vấn đề đó để có một tuổi già hạnh phúc
Ký hiệu môn loại: 613.0438
Kho Lưu động: LN.001962-1966
Số ĐKCB:
Trang 8
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2021
5/. EMERSON, CLINT. 100 kỹ năng sinh tồn/ Clint Emerson ; Mai Loan dịch. - H. : Thanh niên, 2020. -
271 tr. : Tranh vẽ ; 24 cm
Tóm tắt: Gồm những chỉ dẫn chi tiết, dễ hiểu và dễ thực hiện khi gặp những tình huống nguy cấp
như: Mặc kẹt tại vùng dịch bệnh, lạc ở nơi hoang dã, bị móc túi khi đi du lịch, ở trong toà nhà đang
cháy...
Ký hiệu môn loại: 613.69
Kho Lưu động: LL.034756-34765
Số ĐKCB:
6/. FABER, ADELE. Gỡ mối bất hoà giữa anh chị em giúp tôi luyện nhân cách trẻ/ Adele Faber, Elaine
Mazlish ; Mẹ Ong Bông dịch. - H. : Lao động, 2019. - 278 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Nội dung sách giáo dục và gỡ mối bất hòa giữa anh chị em giúp tôi luyện nhân cách trẻ
Ký hiệu môn loại: 649.143
Kho Lưu động: LL.034721-34725
Số ĐKCB:
7/. HIKARI AMONO. Cách trò chuyện với con trước 10 tuổi quyết định tương lai của con: Được rút ra từ
kinh nghiệm thực tế của 20.000 bà mẹ/ Hikari Amono, Toshuki Shiomi ; Hồ Phương dịch. - H. : Lao
động, 2019. - 210 tr. : Hình vẽ, bảng ; 19 cm
Tóm tắt: Giới thiệu cho những bậc làm cha làm mẹ những kĩ năng cơ bản, bí quyết của việc lắng
nghe và trò chuyện với con; những bí quyết trò chuyện với con trong từng bối cảnh riêng biệt: Khi muốn
hỏi con những việc đã làm được, khi con gây tiếng ồn bên ngoài, khi muốn con làm bài tập...
Ký hiệu môn loại: 649.1083
Kho Lưu động: LV.025668-25672
Số ĐKCB:
8/. Học nói lời cảm ơn: Dành cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên/ Biên soạn: Hoàng Anh Tú; Minh họa: Hoàng
Đậu Xanh. - H. : Thanh niên, 2019. - 80 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Kỹ năng sống dành cho học sinh)
Ký hiệu môn loại: 646.7
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028697-28706
Số ĐKCB:
9/. Học nói lời xin lỗi: Dành cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên/ Biên soạn: Hoàng Anh Tú; Minh họa: Hoàng
Đậu Xanh. - H. : Thanh niên, 2019. - 80 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Kỹ năng sống dành cho học sinh)
Ký hiệu môn loại: 646.7
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028687-28696
Số ĐKCB:
10/. Illumanatomy - Soi sáng cơ thể người: Dành cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên/ Kate Davies; Minh hoạ:
Carnovsky; Diệu Hằng dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 64 tr. : minh họa ; 34 cm. - (Tủ sách Bách khoa
tri thức)
Ký hiệu môn loại: 612
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028857-28861
Số ĐKCB:
11/. KENJI MINOURA. Rèn con kỹ năng sống: Dành cho trẻ từ 4 đến 9 tuổi/ Kenji Minoura, Masanobu
Takahama ; Phạm Thu Hương dịch. - H. : Lao động, 2020. - 237 tr. : Ảnh ; 20 cm
Tóm tắt: Trình bày các kỹ năng sống cơ bản cho trẻ trong giai đoạn 4-9 tuổi. Cách tăng khả năng
học tập và trí tuệ cho trẻ có thể áp dụng ngay trong gia đình cùng những tình huống thường gặp khi dạy
trẻ
Ký hiệu môn loại: 649.6
Kho Lưu động: LL.034461-34470
Số ĐKCB:
12/. LIỄU THUẬT QUÂN. Thoát khỏi vòng bận rộn: Tuyệt chiêu quản lý thời gian của giới tinh anh
công sở/ Liễu Thuật Quân ; Nguyệt Minh dịch. - H. : Lao động, 2019. - 315 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Chia sẻ câu chuyện qua đó giúp các bạn trẻ biết cách quản lí thời gian của chính mình,
loại bỏ “sự bận rộn mù quáng”, làm thế nào để tạo ra hiệu suất và thành quả, cung cấp những phương
pháp thiết thực, dễ thực hiện, vận dụng và học tập
Ký hiệu môn loại: 650.11
Kho Lưu động: LL.034696-34700
Số ĐKCB:
13/. MCMANUS, JEFF. Hôm qua là nhân viên, ngày mai phải thăng tiến: Cuộc cách mạng nhân sự từ
dưới lên/ Jeff Mc Manus ; Lê Thư dịch. - H. : Công thương, 2020. - 255 tr. ; 20 cm
Tóm tắt: Gồm những bài chia sẻ truyền cảm hứng giúp nuôi dưỡng nhân viên thành nhà lãnh đạo
Trang 9
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2021
trong bất kỳ ngành nào; cách trao quyền cho nhân viên để họ tự trải nghiệm không chỉ quá trình phát
triển một môi trường mang tính đột phá mà còn ươm mầm văn hoá lãnh đạo cho chính họ và truyền
cảm hứng cho người khác
Ký hiệu môn loại: 658
Kho Lưu động: LL.034621-34630
Số ĐKCB:
14/. NGÔ BẢO KHOA. Trái tim của bé/ Ngô Bảo Khoa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 193 tr. :
Hình minh họa ; 23 cm. - (Y học và sức khoẻ)
Phụ lục: tr.190-193
Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về bệnh tim bẩm sinh như cách nhận biết, chẩn đoán,
điều trị bệnh, những nguy cơ có thể gặp trong cuộc sống và trong quá trình điều trị ở bệnh nhi tim bẩm
sinh, đồng thời đưa ra những chỉ dẫn về cách thức theo dõi, chăm sóc trẻ. Giới thiệu một số bệnh tim
bẩm sinh thường gặp
Ký hiệu môn loại: 618.9212
Kho Lưu động: LL.034726-34735
Số ĐKCB:
15/. Nhà lãnh đạo vạn người mê: Nhà lãnh đạo thiên tài: bậc thầy thấu hiểu con người. - H. : Dân trí,
2019. - 274 tr. : Tranh vẽ ; 20 cm
Tóm tắt: Nội dung viết về cách sáng suốt cắt đặt nhân sự vào đúng vị trí trong tổ chức, xây dựng
đội ngũ, đào tạo nhân tài, phát triển người kế nhiệm
Ký hiệu môn loại: 658.4
Kho Lưu động: LL.034806-34810
Số ĐKCB:
16/. PHA LÊ. Ăn gì cho không độc hại: Tạp bút/ Pha Lê. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 316 tr. ;
20 cm
Thư mục: Tr. 310-316
Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản về giá trị dinh dưỡng của từng loại thức ăn từ cá, gia cầm, dầu
thực vật, vitamin có liên quan đến vấn đề sức khỏe.
Ký hiệu môn loại: 613.264
Kho Lưu động: LL.034451-34460
Số ĐKCB:
17/. PHẠM BĂNG. Internet phù phép start -up: Thuật quảng bá kì lạ cho doanh nghiệp với chi phí 0
đồng/ Phạm Băng; Đặng Hồng Quân dịch. - H. : Công thương, 2020. - 511 tr. ; 21 cm
Thư mục: Tr.509-510, Phụ lục: Tr.507-508
Tóm tắt: Nội dung nói về sự trỗi dậy của tăng trưởng đột phá, tạo ra những sản phẩm đúng đắn,
thu hút người dùng, kích hoạt người dùng tích cực,...
Ký hiệu môn loại: 658.8
Kho Lưu động: LL.034361-34365
Số ĐKCB:
18/. TĂNG DỊCH TƯỜNG. Người nghèo nghèo cái túi, người giàu giàu cái đầu/ Tăng Dịch Tường ;
Minh Nguyệt dịch. - H. : Lao động, 2019. - 329 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Phân tích tỉ mỉ sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo về nhiều khía cạnh như tâm
thái, tầm nhìn, lòng can đảm, sự hiểu biết... từ đó giúp người đọc điều chỉnh tư duy, dám thay đổi những
quan niệm vốn có, mở rộng và phát triển các mối quan hệ xung quanh, dùng kinh nghiệm và tri thức
trang bị cho bản thân, dốc toàn bộ tâm thái, quyết tâm theo đổi sự thành công, giàu có
Ký hiệu môn loại: 650.12
Kho Lưu động: LL.034691-34695
Số ĐKCB:
19/. TRẦN THỊ HUYÊN THẢO. Ăn uống là hạnh phúc/ Trần Thị Huyên Thảo. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.
Trẻ, 2020. - 179 tr. : Hình vẽ, bảng ; 23 cm. - (Bác sĩ riêng của bé yêu)
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức khoa học và hướng dẫn cho trẻ ăn uống đúng cách như ăn
theo nhu cầu, tại sao không nên ép con ăn, tại sao nên cai bình sữa sớm, bổ sung canxi có giúp con
cao hơn hay không...
Ký hiệu môn loại: 649.3
Kho Lưu động: LL.034791-34800
Số ĐKCB:
NGHỆ THUẬT
Trang 10
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2021
1/. LAFITTE, NICOLAS. Nghe đến nơi, hiểu đến chốn: Hỏi đáp âm nhạc dành cho độc giả 7-107 tuổi/
Nicolas Lafitte, Bertrand Fichou; Minh hoạ: Pascal Lemaitre; Dịch : Châu Giang, Châu Anh. - H. : Thế
giới, 2020. - 77 tr. ; 29 cm
Ký hiệu môn loại: 780
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028872-28876
Số ĐKCB:
NGHIÊN CỨU VĂN HỌC
1/. ARCHER, JEFFREY. Bí mật sâu kín nhất/ Jeffrey Archer ; Lê Đình Chi dịch. - H. : Lao động, 2020.
- 479 tr. ; 24 cm. - (Biên niên Clifton #3)
Ký hiệu môn loại: 823.914
Kho Lưu động: LL.034706-34710
Số ĐKCB:
2/. ARCHER, JEFFREY. Chỉ thời gian có thể cất lời/ Jeffrey Archer ; Lê Đình Chi dịch. - H. : Lao động,
2019. - 498 tr. ; 24 cm. - (Biên niên Clifton)
Ký hiệu môn loại: 823.912
Kho Lưu động: LL.034686-34690
Số ĐKCB:
3/. AYUMI ISHII. Bản hợp xướng Nobunaga : Truyện tranh / Ayumi Ishii; Thư Trúc dịch. - In lần thứ 1. -
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 184 tr. ; 18 cm. - 000. - 130b/bộ
T.1 : Bản hợp xướng Nobunaga. - 2018. - 184 tr.
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029177-29186
Số ĐKCB:
4/. AYUMI ISHII. Bản hợp xướng Nobunaga : Truyện tranh / Ayumi Ishii; Thư Trúc dịch. - In lần thứ 1. -
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 184 tr. ; 18 cm. - 000. - 130b/bộ
T.13 : Bản hợp xướng Nobunaga. - 2018. - 187 tr.
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029297-29306
Số ĐKCB:
5/. AYUMI ISHII. Bản hợp xướng Nobunaga : Truyện tranh / Ayumi Ishii; Thư Trúc dịch. - In lần thứ 1. -
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 184 tr. ; 18 cm. - 000. - 130b/bộ
T.9 : Bản hợp xướng Nobunaga. - 2018. - 191 tr.
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029257-29266
Số ĐKCB:
6/. AYUMI ISHII. Bản hợp xướng Nobunaga : Truyện tranh / Ayumi Ishii; Thư Trúc dịch. - In lần thứ 1. -
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 184 tr. ; 18 cm. - 000. - 130b/bộ
T.6 : Bản hợp xướng Nobunaga. - 2018. - 193 tr.
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029227-29236
Số ĐKCB:
7/. AYUMI ISHII. Bản hợp xướng Nobunaga : Truyện tranh / Ayumi Ishii; Thư Trúc dịch. - In lần thứ 1. -
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 184 tr. ; 18 cm. - 000. - 130b/bộ
T.5 : Bản hợp xướng Nobunaga. - 2018. - 189 tr.
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029217-29226
Số ĐKCB:
8/. AYUMI ISHII. Bản hợp xướng Nobunaga : Truyện tranh / Ayumi Ishii; Thư Trúc dịch. - In lần thứ 1. -
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 184 tr. ; 18 cm. - 000. - 130b/bộ
T.3 : Bản hợp xướng Nobunaga. - 2018. - 190 tr.
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029197-29206
Số ĐKCB:
9/. AYUMI ISHII. Bản hợp xướng Nobunaga : Truyện tranh / Ayumi Ishii; Thư Trúc dịch. - In lần thứ 1. -
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 184 tr. ; 18 cm. - 000. - 130b/bộ
T.8 : Bản hợp xướng Nobunaga. - 2018. - 189 tr.
Ký hiệu môn loại: 895.63
Trang 11
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2021
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029247-29256
Số ĐKCB:
10/. AYUMI ISHII. Bản hợp xướng Nobunaga : Truyện tranh / Ayumi Ishii; Thư Trúc dịch. - In lần thứ 1. -
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 184 tr. ; 18 cm. - 000. - 130b/bộ
T.11 : Bản hợp xướng Nobunaga. - 2018. - 196 tr.
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029277-29286
Số ĐKCB:
11/. AYUMI ISHII. Bản hợp xướng Nobunaga : Truyện tranh / Ayumi Ishii; Thư Trúc dịch. - In lần thứ 1. -
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 184 tr. ; 18 cm. - 000. - 130b/bộ
T.7 : Bản hợp xướng Nobunaga. - 2018. - 183 tr.
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029237-29246
Số ĐKCB:
12/. AYUMI ISHII. Bản hợp xướng Nobunaga : Truyện tranh / Ayumi Ishii; Thư Trúc dịch. - In lần thứ 1. -
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 184 tr. ; 18 cm. - 000. - 130b/bộ
T.12 : Bản hợp xướng Nobunaga. - 2018. - 191 tr.
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029287-29296
Số ĐKCB:
13/. AYUMI ISHII. Bản hợp xướng Nobunaga : Truyện tranh / Ayumi Ishii; Thư Trúc dịch. - In lần thứ 1. -
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 184 tr. ; 18 cm. - 000. - 130b/bộ
T.10 : Bản hợp xướng Nobunaga. - 2018. - 179 tr.
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029267-29276
Số ĐKCB:
14/. AYUMI ISHII. Bản hợp xướng Nobunaga : Truyện tranh / Ayumi Ishii; Thư Trúc dịch. - In lần thứ 1. -
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 184 tr. ; 18 cm. - 000. - 130b/bộ
T.2 : Bản hợp xướng Nobunaga. - 2018. - 189 tr.
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029187-29196
Số ĐKCB:
15/. AYUMI ISHII. Bản hợp xướng Nobunaga : Truyện tranh / Ayumi Ishii; Thư Trúc dịch. - In lần thứ 1. -
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 184 tr. ; 18 cm. - 000. - 130b/bộ
T.4 : Bản hợp xướng Nobunaga. - 2018. - 191 tr.
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029207-29216
Số ĐKCB:
16/. Ăn rau vào cho khoẻ hơn nào: Truyện tranh song ngữ Việt - Anh cho bé = Eating vegetables is
good for health/ Lời: Sirilak Rattanasuwaj; Tranh: Piyama Orncharoen; Linh Chi dịch. - H. : Phụ nữ Việt
Nam, 2020. - 15 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Cùng con trưởng thành)
Ký hiệu môn loại: 895.913
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029137-29146
Số ĐKCB:
17/. BÀ TÙNG LONG. Bên hồ Thanh Thủy: Tiểu thuyết/ Bà Tùng Long. - Sách in lần đầu tiên. - Tp. Hồ
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 263 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.922334
Kho Lưu động: LL.034411-34415
Số ĐKCB:
18/. BÀ TÙNG LONG. Bóng người xưa: Tiểu thuyết/ Bà Tùng Long. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2019. - 251 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.922334
Kho Lưu động: LL.034426-34430
Số ĐKCB:
19/. BÀ TÙNG LONG. Con đường một chiều: Tiểu thuyết/ Bà Tùng Long. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2019. - 427 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.922334
Kho Lưu động: LL.034386-34390
Số ĐKCB:
Trang 12
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2021
20/. BÀ TÙNG LONG. Duyên tình lạc bến: Tiểu thuyết/ Bà Tùng Long. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2019. - 299 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.922334
Kho Lưu động: LL.034416-34420
Số ĐKCB:
21/. BÀ TÙNG LONG. Đời con gái: Tiểu thuyết/ Bà Tùng Long. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. -
226 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.922334
Kho Lưu động: LL.034401-34405
Số ĐKCB:
22/. BÀ TÙNG LONG. Đường tơ đứt nối: Tiểu thuyết/ Bà Tùng Long. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2019. - 455 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.922334
Kho Lưu động: LL.034406-34410
Số ĐKCB:
23/. BÀ TÙNG LONG. Một lần lầm lỡ: Tiểu thuyết/ Bà Tùng Long. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. -
269 tr. ; 2 cm
Ký hiệu môn loại: 895.922334
Kho Lưu động: LL.034381-34385
Số ĐKCB:
24/. BÀ TÙNG LONG. Một vụ án tình: Tiểu thuyết/ Bà Tùng Long. - Sách in lần đầu tiên. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 179 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.922334
Kho Lưu động: LL.034421-34425
Số ĐKCB:
25/. BÀ TÙNG LONG. Người xưa đã về: Tiểu thuyết/ Bà Tùng Long. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2019. - 375 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.922334
Kho Lưu động: LL.034396-34400
Số ĐKCB:
26/. BÀ TÙNG LONG. Những ai gieo gió: Tiểu thuyết/ Bà Tùng Long. - In lần đầu tiên. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 315 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.922334
Kho Lưu động: LL.034391-34395
Số ĐKCB:
27/. Bạn Kangaroo sạch sẽ, gọn gàng: Truyện tranh song ngữ Việt - Anh cho bé = A clean and tidy
Kangaroo/ Lời: Sirilak Rattanasuwaj; Tranh: Piyama Orncharoen ; Linh Chi dịch. - H. : Phụ nữ Việt
Nam, 2020. - 15 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Cùng con trưởng thành)
Ký hiệu môn loại: 895.913
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029157-29166
Số ĐKCB:
28/. Bé thông minh, bé tự mặc áo quần: Truyện tranh song ngữ Việt - Anh cho bé = Smart babies can
get dressed themselves/ Lời: Sirilak Rattanasuwaj; Tranh: Piyama Orncharoen; Linh Chi dịch. - In lần
thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 15 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Cùng con trưởng thành)
Ký hiệu môn loại: 895.913
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029087-29096
Số ĐKCB:
29/. BURNETT, FRANCES HODGSON. Công chúa nhỏ: Truyện dài/ Frances Hodgson Burnett; Minh
họa: Huyền Trân; Nhật An biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 133 tr. ; 20 cm. - (Danh tác
rút gọn)
Ký hiệu môn loại: 823.8
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028977-28981
Số ĐKCB:
30/. Chiếc đũa thần/ Thanh Tâm kể; Nguyên Thảo vẽ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2020. - 16 tr. :
tranh màu ; 19 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028647-28656
Số ĐKCB: 31/. CỬU NGUYỆT HI. Lật hạ ký / Cửu Nguyệt Hi; Giang Giang dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 21 cm. -
Trang 13
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2021
255000. - 2b/1bộ
T.2 : Lật hạ ký. - 2020. - 358 tr.
Ký hiệu môn loại: 895.136
Kho Lưu động: LL.034436-34440
Số ĐKCB:
32/. CỬU NGUYỆT HI. Lật hạ ký / Cửu Nguyệt Hi; Giang Giang dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 21 cm. -
255000. - 2b/1bộ
T.1 : Lật hạ ký. - 2020. - 331 tr.
Ký hiệu môn loại: 895.136
Kho Lưu động: LL.034431-34435
Số ĐKCB:
33/. DEAVER, JEFFERY. Thạch hầu/ Jeffery Deaver ; Orkid dịch. - H. : Văn học, 2019. - 558 tr. ; 24
cm
Ký hiệu môn loại: 813.54
Kho Lưu động: LL.034681-34685
Số ĐKCB:
34/. Để gội đầu mà không cay mắt: Truyện tranh song ngữ Việt - Anh cho bé = For washing hair
without tears/ Lời: Sirilak Rattanasuwaj; Tranh: Piyama Orncharoen; Linh Chi dịch. - H. : Phụ nữ Việt
Nam, 2020. - 15 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Cùng con trưởng thành)
Ký hiệu môn loại: 895.913
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029127-29136
Số ĐKCB:
35/. Để trở nên cao lớn: Truyện tranh song ngữ Việt - Anh cho bé = To become tall/ Lời: Sirilak
Rattanasuwaj; Tranh: Kannawan Pannawan ; Linh Chi dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 15 tr. :
tranh màu ; 21 cm. - (Cùng con trưởng thành)
Ký hiệu môn loại: 895.913
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029147-29156
Số ĐKCB:
36/. Hãy đi ngủ sớm!: Truyện tranh song ngữ Việt - Anh cho bé = Let' s go to bed early/ Lời: Sirilak
Rattanasuwaj; Tranh: Kannawan Pannawan ; Linh Chi dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 15 tr. :
tranh màu ; 21 cm. - (Cùng con trưởng thành)
Ký hiệu môn loại: 895.913
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029167-29176
Số ĐKCB:
37/. Họa sĩ ốc sên/ Thanh Tâm kể; Nguyên Thảo vẽ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2020. - 16 tr. : tranh
màu ; 19 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028667-28676
Số ĐKCB:
38/. KAZUHIKO FUKUDA. Bí mật của giấc ngủ: Truyện tranh/ Kazuhiko Fukuda; Minh hoạ: Noriko
Kimura; Tống Hương dịch. - Tái bản lần 6. - H. : Lao động, 2020. - 33 tr. : tranh màu ; 18 cm. - (Ehon -
Thực phẩm tâm hồn cho bé.Sự kì diệu của cơ thể)
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028887-28896
Số ĐKCB:
39/. KAZUHIKO TOYOTA. Chuối vàng óng: Truyện tranh/ Kazuhiko Toyota; Nguyễn Thị Thu dịch. - H.
: Lao động, 2019. - 26 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Dạo chơi cùng hoa quả)
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028592-28601
Số ĐKCB:
40/. KAZUHIKO TOYOTA. Cùng chơi xích đu!: Truyện tranh/ Kazuhiko Toyota; Nguyễn Thị Thu dịch. -
H. : Văn học, 2019. - 26 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Chơi cùng Momo - Chú bé quả đào)
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028472-28481
Số ĐKCB:
41/. KAZUHIKO TOYOTA. Dưa hấu chín đỏ: Truyện tranh/ Kazuhiko Toyota; Thùy Vương dịch. - H. :
Lao động, 2019. - 26 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Dạo chơi cùng hoa quả)
Ký hiệu môn loại: 895.63
Trang 14
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2021
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028502-28511
Số ĐKCB:
42/. KAZUHIKO TOYOTA. Đợi chút đợi chút!: Truyện tranh/ Kazuhiko Toyota; Nguyễn Thị Thu dịch. -
H. : Văn học, 2019. - 26 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Chơi cùng Momo - Chú bé quả đào)
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028422-28431
Số ĐKCB:
43/. KAZUHIKO TOYOTA. Giống nhau giống nhau quá!: Truyện tranh/ Kazuhiko Toyota; Nguyễn Thị
Thu dịch. - H. : Văn học, 2019. - 26 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Chơi cùng Momo - Chú bé quả đào)
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028432-28441
Số ĐKCB:
44/. KAZUHIKO TOYOTA. Khoai lang nóng hổi: Truyện tranh/ Kazuhiko Toyota; Đỗ Nữ Minh Khai
dịch. - H. : Lao động, 2019. - 26 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Dạo chơi cùng hoa quả)
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028492-28501
Số ĐKCB:
45/. KAZUHIKO TOYOTA. Táo láng bóng: Truyện tranh/ Kazuhiko Toyota; Thùy Vương dịch. - H. :
Lao động, 2019. - 26 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Dạo chơi cùng hoa quả)
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028602-28611
Số ĐKCB:
46/. KAZUHIKO TOYOTA. Thật là khoan khoái!: Truyện tranh/ Kazuhiko Toyota; Nguyễn Thị Thu
dịch. - H. : Văn học, 2019. - 26 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Chơi cùng Momo - Chú bé quả đào)
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028442-28451
Số ĐKCB:
47/. KAZUHIKO TOYOTA. Trứng lăn tròn: Truyện tranh/ Kazuhiko Toyota; Đỗ Nữ Minh Khai dịch. - H.
: Lao động, 2019. - 26 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Dạo chơi cùng hoa quả)
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028482-28491
Số ĐKCB:
48/. KAZUHIKO TOYOTA. Xình xịch xình xịch!: Truyện tranh/ Kazuhiko Toyota; Nguyễn Thị Thu dịch.
- H. : Văn học, 2019. - 26 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Chơi cùng Momo - Chú bé quả đào)
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028452-28461
Số ĐKCB:
49/. KAZUHIKO TOYOTA. Xoa nào xoa nào!: Truyện tranh/ Kazuhiko Toyota; Nguyễn Thị Thu dịch. -
H. : Văn học, 2019. - 26 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Chơi cùng Momo - Chú bé quả đào)
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028462-28471
Số ĐKCB:
50/. KEI NAGASHIMA. Bí mật của thân nhiệt: Truyện tranh/ Kei Nagashima; Minh hoạ: Kawori Takata;
Phương Nga dịch. - Tái bản lần 4. - H. : Lao động, 2020. - 33 tr. : tranh màu ; 18 cm. - (Ehon - Thực
phẩm tâm hồn cho bé.Sự kì diệu của cơ thể)
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028877-28886
Số ĐKCB:
51/. KEN WAKAYAMA. Bạn gấu con đau quá đau quá: Truyện tranh : 0 - 3/ Ken Wakayama, Hisashi
Mori, Yoshiomi Wada; Tazaki Hirono dịch. - H. : Lao động, 2020. - 22 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Cùng
chơi với gấu con)
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028522-28531
Số ĐKCB:
52/. KEN WAKAYAMA. Bạn gấu con làm tài xế: Truyện tranh : 0 - 3/ Ken Wakayama, Hisashi Mori,
Yoshiomi Wada; Tazaki Hirono dịch. - H. : Lao động, 2020. - 22 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Cùng chơi với
gấu con)
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028532-28541
Số ĐKCB:
Trang 15
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2021
53/. KEN WAKAYAMA. Bạn gấu con nghịch bùn: Truyện tranh : 0 - 3/ Ken Wakayama, Hisashi Mori,
Yoshiomi Wada; Tazaki Hirono dịch. - H. : Lao động, 2020. - 22 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Cùng chơi với
gấu con)
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028512-28521
Số ĐKCB:
54/. KEN WAKAYAMA. Bạn gấu con nghịch nước: Truyện tranh : 0 - 3/ Ken Wakayama, Hisashi Mori,
Yoshiomi Wada; Tazaki Hirono dịch. - H. : Lao động, 2020. - 22 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Cùng chơi với
gấu con)
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028582-28591
Số ĐKCB:
55/. KEN WAKAYAMA. Bánh pancake của bạn gấu con: Truyện tranh : 0 - 3/ Ken Wakayama, Hisashi
Mori, Yoshiomi Wada; Tazaki Hirono dịch. - H. : Lao động, 2020. - 22 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Cùng
chơi với gấu con)
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028572-28581
Số ĐKCB:
56/. KEN WAKAYAMA. Chúc bạn gấu con ngủ ngon!: Truyện tranh : 0 - 3/ Ken Wakayama, Hisashi
Mori, Yoshiomi Wada; Tazaki Hirono dịch. - H. : Lao động, 2020. - 22 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Cùng
chơi với gấu con)
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028562-28571
Số ĐKCB:
57/. KEN WAKAYAMA. Chúc mừng sinh nhật!: Truyện tranh : 0 - 3/ Ken Wakayama, Hisashi Mori,
Yoshiomi Wada; Tazaki Hirono dịch. - H. : Lao động, 2020. - 26 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Cùng chơi với
gấu con)
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028552-28561
Số ĐKCB:
58/. KEN WAKAYAMA. Tạm biệt tam giác!: Truyện tranh : 0 - 3/ Ken Wakayama, Hisashi Mori,
Yoshiomi Wada; Tazaki Hirono dịch. - H. : Lao động, 2020. - 26 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Cùng chơi với
gấu con)
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028542-28551
Số ĐKCB:
59/. KHRUSTALEVA, ELENA. Thành phố máy bay - Bí ẩn hồ nhiên liệu: Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở
lên/ Elena Khrustaleva; Minh hoạ: Valery Novoselov; Nguyễn Thuỳ Linh dịch. - H. : Thanh niên, 2020. -
199 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Tủ sách Văn học thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 891.73
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029052-29061
Số ĐKCB:
60/. KHRUSTALEVA, ELENA. Thành phố máy bay - Cơn bão dị thường: Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở
lên/ Elena Khrustaleva; Minh hoạ: Valery Novoselov; Nguyễn Thuỳ Linh dịch. - H. : Thanh niên, 2020. -
193 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Tủ sách Văn học thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 891.73
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029042-29051
Số ĐKCB:
61/. KIM HIỂU. Rất nhiều + rất nhiều = bao nhiêu?: Truyện tranh/ Kim Hiểu; Minh họa: Nhanh Thanh;
Lê Trang dịch. - H. : Văn học, 2019. - 24 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Cùng bé lớn khôn)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028787-28796
Số ĐKCB:
62/. LÃ LỆ NỮ. Gấu nhỏ không thích nói: Truyện tranh/ Lã Lệ Nữ; Minh họa: Mã Tiểu Đắc; Lê Trang
dịch. - H. : Văn học, 2019. - 24 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Cùng bé lớn khôn)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028847-28856
Số ĐKCB: 63/. LÊ HỮU NAM. Cuộc phiêu lưu của bầy thần khuyển: Truyện dài/ Lê Hữu Nam. - Tp. Hồ Chí Minh :
Trang 16
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2021
Nxb. Trẻ, 2019. - 260 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028917-28921
Số ĐKCB:
64/. MAI TIÊN. Chuyến phiêu lưu của anh em chuột Lang: Truyện dài/ Mai Tiên. - H. : Nxb. Hà Nội,
2020. - 251 tr. ; 18 cm
Tủ sách Văn học Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029072-29081
Số ĐKCB:
65/. MỄ CÁT CA. Chỉ ăn cánh sao: Truyện tranh/ Mễ Cát Ca; Minh họa: Trương Tấn; Lê Trang dịch. -
H. : Văn học, 2019. - 24 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Cùng bé lớn khôn)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028777-28786
Số ĐKCB:
66/. MỄ CÁT CA. Kẹo mật và kem que: Truyện tranh/ Mễ Cát Ca; Minh họa: Hoàng Mịch; Lê Trang
dịch. - H. : Văn học, 2019. - 24 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Cùng bé lớn khôn)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028757-28766
Số ĐKCB:
67/. MINE YOSHIZAKI. Quân đoàn ếch xanh / Mine Yoshizaki; Doumonkai dịch. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2019. - 19 cm. - 000. - 296b/3bộ
T.24 : Quân đoàn ếch xanh. - 2019. - 171 tr.
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029647-29656
Số ĐKCB:
68/. MINE YOSHIZAKI. Quân đoàn ếch xanh / Mine Yoshizaki; Doumonkai dịch. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2019. - 19 cm. - 000. - 296b/3bộ
T.26 : Quân đoàn ếch xanh. - 2019. - 179 tr.
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029667-29676
Số ĐKCB:
69/. MINE YOSHIZAKI. Quân đoàn ếch xanh / Mine Yoshizaki; Doumonkai dịch. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2019. - 19 cm. - 000. - 296b/3bộ
T.22 : Quân đoàn ếch xanh. - 2019. - 177 tr.
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029627-29636
Số ĐKCB:
70/. MINE YOSHIZAKI. Quân đoàn ếch xanh / Mine Yoshizaki; Doumonkai dịch. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2019. - 19 cm. - 000. - 296b/3bộ
T.23 : Quân đoàn ếch xanh. - 2019. - 175 tr.
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029637-29646
Số ĐKCB:
71/. MINE YOSHIZAKI. Quân đoàn ếch xanh / Mine Yoshizaki; Doumonkai dịch. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2019. - 19 cm. - 000. - 296b/3bộ
T.21 : Quân đoàn ếch xanh. - 2019. - 175 tr.
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029617-29626
Số ĐKCB:
72/. MINE YOSHIZAKI. Quân đoàn ếch xanh / Mine Yoshizaki; Doumonkai dịch. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2019. - 19 cm. - 000. - 296b/3bộ
T.25 : Quân đoàn ếch xanh. - 2019. - 177 tr.
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029657-29666
Số ĐKCB:
73/. MINE YOSHIZAKI. Quân đoàn ếch xanh / Mine Yoshizaki; Doumonkai dịch. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2019. - 19 cm. - 000. - 296b/3bộ
T.20 : Quân đoàn ếch xanh. - 2019. - 179 tr.
Trang 17
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2021
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029607-29616
Số ĐKCB:
74/. MINE YOSHIZAKI. Quân đoàn ếch xanh / Mine Yoshizaki; Doumonkai dịch. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2019. - 19 cm. - 000. - 296b/3bộ
T.27 : Quân đoàn ếch xanh. - 2019. - 177 tr.
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029677-29686
Số ĐKCB:
75/. MINE YOSHIZAKI. Quân đoàn ếch xanh / Mine Yoshizaki; Doumonkai dịch. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2019. - 19 cm. - 000. - 296b/3bộ
T.28 : Quân đoàn ếch xanh. - 2019. - 179 tr.
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029687-29696
Số ĐKCB:
76/. Momo và Ken - Ăn no vào là khỏe cao nào: Dành cho trẻ em từ 2 - 6 tuổi/ Lời: Kayo Takatera;
Tranh: Momomi Sako; Song Tâm Quyên dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 28 tr. : tranh màu ; 17 cm. -
(Tủ sách Ươm mầm)
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028707-28716
Số ĐKCB:
77/. Momo và Ken - Chải chiếc răng nhỏ xinh, nở nụ cười trắng tinh: Dành cho trẻ em từ 2 - 6 tuổi/ Lời:
Kayo Takatera; Tranh: Momomi Sako; Song Tâm Quyên dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 28 tr. : tranh
màu ; 17 cm. - (Tủ sách Ươm mầm)
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028727-28736
Số ĐKCB:
78/. Momo và Ken - Cùng học đi vệ sinh, vui hơn xem hoạt hình: Dành cho trẻ em từ 2 - 6 tuổi/ Lời:
Kayo Takatera; Tranh: Momomi Sako; Song Tâm Quyên dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 28 tr. : tranh
màu ; 17 cm. - (Tủ sách Ươm mầm)
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028747-28756
Số ĐKCB:
79/. Momo và Ken - Nói dối nhau, tim đau lắm đấy: Dành cho trẻ em từ 2 - 6 tuổi/ Lời: Kayo Takatera;
Tranh: Momomi Sako; Song Tâm Quyên dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 28 tr. : tranh màu ; 17 cm. -
(Tủ sách Ươm mầm)
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028717-28726
Số ĐKCB:
80/. Momo và Ken - Tình bạn của chúng mình, như ánh nắng lung linh: Dành cho trẻ em từ 2 - 6 tuổi/
Lời: Kayo Takatera; Tranh: Momomi Sako; Song Tâm Quyên dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 28 tr. :
tranh màu ; 17 cm. - (Tủ sách Ươm mầm)
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028737-28746
Số ĐKCB:
81/. 1001 truyện mẹ kể con nghe - Mùa đông: Dành cho trẻ từ 5 - 15 tuổi/ Biên soạn: Ngọc Khánh. -
Tái bản lần thứ 2. - H. : Văn học, 2019. - 132 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện)
Ký hiệu môn loại: 808.83
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029022-29031
Số ĐKCB:
82/. 1001 truyện mẹ kể con nghe - Mùa thu: Dành cho trẻ từ 5 - 15 tuổi/ Biên soạn: Ngọc Khánh. - Tái
bản lần thứ 2. - H. : Văn học, 2019. - 136 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện)
Ký hiệu môn loại: 808.83
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029012-29021
Số ĐKCB:
83/. 10 ngày ngắm thế giới của Mắt Nhắm Tịt: Sách ơi mở ra : Dự án trẻ em viết cho trẻ em/ Minh hoạ:
Cloud Pilow. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 124 tr. : tranh màu ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Trang 18
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2021
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029002-29011
Số ĐKCB:
84/. NGUYỄN KHANG THỊNH. Nhật ký của nhóc Alvin siêu quậy/ Nguyễn Khang Thịnh. - In lần 2. - H.
: Nxb. Hà Nội, 2020. - 255 tr. : tranh vẽ ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029032-29041
Số ĐKCB:
85/. Nhạc sĩ dế mèn/ Thanh Tâm kể; Nguyên Thảo vẽ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2020. - 16 tr. :
tranh màu ; 19 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028657-28666
Số ĐKCB:
86/. Ở trường thật là vui!: Truyện tranh song ngữ Việt - Anh cho bé = School is fun!/ Lời: Sirilak
Rattanasuwaj; Tranh: Piyama Orncharoen; Linh Chi dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 15 tr. : tranh
màu ; 21 cm. - (Cùng con trưởng thành)
Ký hiệu môn loại: 895.913
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029117-29126
Số ĐKCB:
87/. PHAN THỊ HỒ ĐIỆP. Ở nơi yên ấm - Con sinh ra từ trái tim mẹ = You were born from my heart/
Phan Thị Hồ Điệp; Đỗ Nhật Nam chuyển ngữ. - H. : Lao động, 2019. - 36 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028622-28631
Số ĐKCB:
88/. PHAN THỊ HỒ ĐIỆP. Ở nơi yên ấm - Chuyện chỉ con mới biết = Stories only you would know/
Phan Thị Hồ Điệp; Đỗ Nhật Nam chuyển ngữ. - H. : Lao động, 2019. - 36 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028612-28621
Số ĐKCB:
89/. PHAN THỊ HỒ ĐIỆP. Ở nơi yên ấm - Siêu nhân bố = Superhero Dad/ Phan Thị Hồ Điệp; Đỗ Nhật
Nam chuyển ngữ. - H. : Lao động, 2019. - 36 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028632-28641
Số ĐKCB:
90/. SANDFORD, JOHN. Con mồi xảo quyệt/ John Sandford ; Nguyễn Quang Huy dịch. - H. : Thanh
niên, 2020. - 401 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 813.54
Kho Lưu động: LL.034701-34705
Số ĐKCB:
91/. SHRIVER, LIONEL. Mình cần nói chuyện về Kevin/ Lionel Shriver ; Thuý Quỳnh dịch. - H. : Thanh
niên, 2020. - 567 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 813.54
Kho Lưu động: LL.034676-34680
Số ĐKCB:
92/. Tắm sạch tắm thơm, bạn thương bạn mến: Truyện tranh song ngữ Việt - Anh cho bé = Keeping
your body clean and friends are always near you/ Lời: Sirilak Rattanasuwaj; Tranh: Kannawan
Pannawan ; Linh Chi dịch. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 15 tr. : tranh màu ; 21 cm. -
(Cùng con trưởng thành)
Ký hiệu môn loại: 895.913
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029107-29116
Số ĐKCB:
93/. TÂN DI Ổ. Phủ sinh cô mộ triều tịch / Tân Di Ổ; Phương Đông dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 21
cm. - 245000. - 2b/1bộ
T.2 : Phủ sinh cô mộ triều tịch. - 2019. - 303 tr.
Ký hiệu môn loại: 895.136
Kho Lưu động: LL.034586-34590
Số ĐKCB:
94/. TÂN DI Ổ. Phủ sinh cô mộ triều tịch / Tân Di Ổ; Phương Đông dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 21
cm. - 245000. - 2b/1bộ
T.1 : Phủ sinh cô mộ triều tịch. - 2019. - 426 tr.
Trang 19
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2021
Ký hiệu môn loại: 895.136
Kho Lưu động: LL.034581-34585
Số ĐKCB:
95/. Tập thể dục quan trọng lắm nhé: Truyện tranh song ngữ Việt - Anh cho bé = Exercise is
important/ Lời: Sirilak Rattanasuwaj; Tranh: Piyama Orncharoen; Linh Chi dịch. - In lần thứ 2. - H. : Phụ
nữ Việt Nam, 2020. - 15 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Cùng con trưởng thành)
Ký hiệu môn loại: 895.913
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029097-29106
Số ĐKCB:
96/. TRẦN HIỂU ĐÌNH. Bố thật nhát gan!: Truyện tranh/ Trần Hiểu Đình; Minh họa: Cung Yến Linh; Lê
Trang dịch. - H. : Văn học, 2019. - 24 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Cùng bé lớn khôn)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028797-28806
Số ĐKCB:
97/. TRẦN TIẾN DŨNG. Sài Gòn, nhịp sống bình dân: Tùy bút/ Trần Tiến Dũng. - H. : Nxb. Hội nhà
văn, 2019. - 201 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92283403
Kho Lưu động: LL.034376-34380
Số ĐKCB:
98/. TRƯƠNG ĐÔNG MAI. Tai của Đô Đô tức giận rồi: Truyện tranh/ Trương Đông Mai; Minh họa:
Hưởng Mã; Lê Trang dịch. - H. : Văn học, 2019. - 24 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Cùng bé lớn khôn)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028817-28826
Số ĐKCB:
99/. TRƯƠNG HIỂU LINH. Ông nội là gấu bông của tớ: Truyện tranh/ Trương Hiểu Linh Minh họa:
Mạch Mạch Bính; Lê Trang dịch. - H. : Văn học, 2019. - 24 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Cùng bé lớn khôn)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028837-28846
Số ĐKCB:
100/. TRƯƠNG NGUYỆT. Đôi bàn tay gấu: Truyện tranh/ Trương Nguyệt; Minh họa: Tào Tiểu Ảnh; Lê
Trang dịch. - H. : Văn học, 2019. - 24 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Cùng bé lớn khôn)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028827-28836
Số ĐKCB:
101/. TRƯƠNG NGUYỆT. Mầm non ơi, tớ đến đây!: Truyện tranh/ Trương Nguyệt; Minh họa: Bốc Giai
Mi; Lê Trang dịch. - H. : Văn học, 2019. - 24 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Cùng bé lớn khôn)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028767-28776
Số ĐKCB:
102/. TRƯƠNG NGUYỆT. Ninh Ninh là một cái cây: Truyện tranh/ Trương Nguyệt; Minh họa: Chung
Vực; Lê Trang dịch. - H. : Văn học, 2019. - 24 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Cùng bé lớn khôn)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028807-28816
Số ĐKCB:
103/. TRƯƠNG THÁI. Những câu chuyện thú vị dành cho bé trai: Dành cho trẻ em từ 5 - 15 tuổi/
Trương Thái; Hà Giang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2019. - 164 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. -
(Tủ sách Người kể chuyện. Bài học nhỏ - Ý nghĩa lớn)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028982-28991
Số ĐKCB:
104/. TRƯƠNG THÁI. Những câu chuyện thú vị dành cho bé gái: Dành cho trẻ em từ 5 - 15 tuổi/
Trương Thái; Hà Giang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2019. - 196 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách
Người kể chuyện)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.028922-28931
Số ĐKCB:
105/. YASUNARI NAGATOSHI. Nhóc Zombie / Yasunari Nagatoshi; Nguyên Vương, Thủy Vũ dịch. -
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 18 cm. - 000. - 8b/bộ
T.7 : Nhóc Zombie. - 2019. - 191 tr.
Trang 20
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2021
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029367-29376
Số ĐKCB:
106/. YASUNARI NAGATOSHI. Nhóc Zombie / Yasunari Nagatoshi; Nguyên Vương, Thủy Vũ dịch. -
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 18 cm. - 000. - 8b/bộ
T.8 : Nhóc Zombie. - 2019. - 191 tr.
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029377-29386
Số ĐKCB:
107/. YASUNARI NAGATOSHI. Nhóc Zombie / Yasunari Nagatoshi; Nguyên Vương, Thủy Vũ dịch. -
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 18 cm. - 000. - 8b/bộ
T.6 : Nhóc Zombie. - 2019. - 187 tr.
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029357-29366
Số ĐKCB:
108/. YASUNARI NAGATOSHI. Nhóc Zombie / Yasunari Nagatoshi; Nguyên Vương, Thủy Vũ dịch. -
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 18 cm. - 000. - 8b/bộ
T.11 : Nhóc Zombie. - 2019. - 190 tr.
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029407-29416
Số ĐKCB:
109/. YASUNARI NAGATOSHI. Nhóc Zombie / Yasunari Nagatoshi; Nguyên Vương, Thủy Vũ dịch. -
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 18 cm. - 000. - 8b/bộ
T.9 : Nhóc Zombie. - 2019. - 188 tr.
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029387-29396
Số ĐKCB:
110/. YASUNARI NAGATOSHI. Nhóc Zombie / Yasunari Nagatoshi; Nguyên Vương, Thủy Vũ dịch. -
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 18 cm. - 000. - 8b/bộ
T.10 : Nhóc Zombie. - 2019. - 186 tr.
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029397-29406
Số ĐKCB:
111/. YASUNARI NAGATOSHI. Nhóc Zombie / Yasunari Nagatoshi; Nguyên Vương, Thủy Vũ dịch. -
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 18 cm. - 000. - 8b/bộ
T.5 : Nhóc Zombie. - 2019. - 187 tr.
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.029347-29356
Số ĐKCB:
LỊCH SỬ
1/. DƯƠNG THÀNH TRUYỀN. Di chúc của Bác Hồ - Một giáo trình tiếng Việt độc đáo/ Dương Thành
Truyền. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 130 tr. ; 21 cm. - (Di sản Hồ Chí Minh)
Thư mục: Tr.128-130
Tóm tắt: Giới thiệu bút tích Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghiên cứu về phong cách lao động
ngôn từ của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua cách Bác cẩn trọng sửa đi sửa lại, công phu trong từng chữ, từng
lời, từng đoạn kết nối nhau theo trật tự logic chặt chẽ nhằm đến cách diễn đạt trong sáng, giản dị mà
hiệu quả tối đa; những lời bình luận phát hiện xác đáng đầy thuyết phục về những điểm sửa chữa, bổ
sung trong Di chúc để thấy được những ý tứ tinh tế sâu sắc trong ngôn ngữ Bác Hồ
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho Lưu động: LL.034511-34520
Số ĐKCB:
2/. THÉP MỚI. Năng động Hồ Chí Minh/ Thép Mới. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia sự
thật, 2020. - 215 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Những truyện kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi rời Liên Xô tới Trung Quốc cho đến khi
Người trở về Tổ quốc năm 1941, và trực tiếp lãnh đạo nhân dân ta khởi nghĩa giành chính quyền
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho Lưu động: LL.034501-34510
Số ĐKCB:
Trang 21
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2021
3/. TRẦN MINH SIÊU. Quê hương và gia thế chủ tịch Hồ Chí Minh/ Trần Minh Siêu. - Tp. Hồ Chí Minh
: Nxb. Trẻ, 2019. - 131 tr. ; 21 cm. - (Di sản Hồ Chí Minh)
Thư mục: Tr.127-131
Tóm tắt: Giới thiệu về quê hương và cuộc đời, gia thế của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về thân phụ
Nguyễn Sinh Sắc (1863 - 1929), thân mẫu Hoàng Thị Loan (1868 - 1901), về anh chị của Bác là bà
Nguyễn Thị Thanh (1884 - 1954) và ông Nguyễn Sinh Khiêm (1888 - 1950)
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho Lưu động: LL.034521-34530
Số ĐKCB:
4/. VÕ VĂN LỘC. Bác Hồ với nước Mỹ: (1911-1954)/ Võ Văn Lộc. - H. : Chính trị quốc gia sự thật,
2020. - 187 tr. : Ảnh ; 21 cm
Thư mục: tr.183-184
Tóm tắt: Nội dung viết về nước Mỹ trong hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành,
sự hợp tác giữa Việt minh và lực lượng quân đội Mỹ trong cuộc chiến chống phát xít Nhật
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho Lưu động: LL.034481-34490
Số ĐKCB:
Trang 22