THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 6 - 2022
TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LÔGICH HỌC
1/. BENNER, ERICA. Be like the fox: Machiavelli's lifelong quest for freedom/ Erica Benner. - 1 st ed..
- New York : Norton & Compan, 2017. - xxii, 360 p. : maps ; 24 cm
Bibliogr.: p. 339-347. - Ind.: p. 351-360
Ký hiệu môn loại: 170.92
Kho ngoại văn: NV.004593
Số ĐKCB:
2/. GRANT, HEIDE. Reinforcements: How to get people to help you/ Heidi Grant. - Boston : Harvard
Business Review Press, 2018. - 200 p. ; 22 cm
Bibiogr.: p. 179-187. - Ind.: p. 189-198
Tóm tắt: Cuốn sách thực dụng này giải thích nghiên cứu về những gì các nhà tâm lý học gọi là trí
thông minh xã hội. Để khơi gợi hành vi hữu ích từ đồng nghiệp của họ, bạn cần làm hai việc: một là loại
bỏ những trở ngại cản trở họ giúp đỡ bạn, hai là kích hoạt một hoặc nhiều động lực khiến mọi người
muốn giúp đỡ
Ký hiệu môn loại: 153.8
Kho ngoại văn: NV.004594
Số ĐKCB:
3/. GRISON, SARAH. Psychology in your life/ Sarah Grison, Michael S. Gazzaniga. - 2 nd.. - New
York : W.W. Norton & Company, 2017. - xxix, 577 p. : color illustrations ; 28 cm
Tóm tắt: Làm rõ các vấn đề có liên quan đến tâm lí học trong cuộc sống, nêu lên vai trò của tâm lí
học, một số đặc tính nhằm phát triển nhận thức, kéo dài tuổi thọ, trí nhớ, sự hạnh phúc. Đồng thời, nêu
lên những tác nhân gây rối loạn tâm lí cũng như cách điều trị hiệu quả
Ký hiệu môn loại: 150
Kho ngoại văn: NV.004592
Số ĐKCB:
4/. HALVORSON, HEIDI GRANT. 9 things successful people do differently/ Heidi Grant Halvorson. -
Boston : Harvard Business Review Press, 2012. - vi, 106 p. ; 16 cm
Bibliogr.: p. 93-101
Ký hiệu môn loại: 158.1
Kho ngoại văn: NV.004596
Số ĐKCB:
5/. The norton introductio to philosophy/ Gideon Rosen, Alex Byrne, Joshua Cohen.... - 1 st ed.. -
New York : W.W. Norton & Company, 2015. - xxvii, 1137 p. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 100
Kho ngoại văn: NV.004595
Số ĐKCB:
CHỦ NGHĨA VÔ THẦN, TÔN GIÁO
1/. WASHAM, SPRING. A fierce heart: Finding strength, courage, and wisdom in any moment/ Spring
Washam. - Berkeley : Parallax Press, 2017. - xiii, 177 p. : photo ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 294.3
Kho ngoại văn: NV.004597
Số ĐKCB:
XÃ HỘI-CHÍNH TRỊ
1/. BONILLA-SILVA, EDUARDO. Racism without racists: Color-blind racism and the persistence of
racial inequality in America/ Eduardo Bonilla-Silva. - 4th ed.. - Lanham... : Rowman & Littlefield
Publishers, 2014. - xv, 363 p. : Tab ; 24 cm
Bibliogr.: p. 317-346. - Ind.: p. 347-362
Ký hiệu môn loại: 305.800973
Kho ngoại văn: NV.004601
Số ĐKCB:
2/. DANIAL, KIANA. Back to basics: Cryptocurrency investing/ Kiana Danial. - Hoboken : John Wiley &
Sons, 2019. - 181 p. ; 18 cm
Ký hiệu môn loại: 332.63
Kho ngoại văn: NV.004598
Số ĐKCB: 3/. VERZEMNIEKS, INARA. Among the living and the dead: A tale of exile and homecoming on the
Trang 1
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 6 - 2022
war roads of Europe/ Inara Verzemnieks. - New York : W.W. Norton & Company, 2017. - 282 p. ; 22
cm
Bibliogr.: p. 279-282
Ký hiệu môn loại: 305.891
Kho ngoại văn: NV.004599-4600
Số ĐKCB:
4/. ZIRIN, JAMES D.. Supremely partisan: How raw politics tips the scales in the United States
Supreme Court/ James D. Zirin. - Lanham... : Rowman & Littlefield, 2016. - xii, 299 p. ; 23 cm
Ind.: p. 287-298
Ký hiệu môn loại: 347.73
Kho ngoại văn: NV.004602
Số ĐKCB:
NGÔN NGỮ HỌC
1/. ABRAHAM, WENDY. Chinese phrases for dummies/ Wendy Abraham. - Hoboken : Wiley, 2005. -
ix, 205 p. : tab ; 19 cm
Ind.: p. 199-205
Ký hiệu môn loại: 495183421
Kho ngoại văn: NV.004603
Số ĐKCB:
KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC
1/. ALBERTS, BRUCE. Essential cell biology/ Bruce Alberts, Dennis Bray, Karren Hopkin.... - 4 th ed..
- New York : Garland Science, 2014. - xxiii, 726 p. : ill, color ; 28 cm
Ký hiệu môn loại: 571.6
Kho ngoại văn: NV.004605
Số ĐKCB:
2/. JOSEPH, ANTONY. Investigating seafloors and oceans: From mud volcanoes to giant squid/
Antony Joseph. - Amsterdam... : Elsevier, 2017. - xxix, 582 p. : color. map, ; 28 cm
Bibliogr. at the end of the chapter. - Ind.: p. 575-582
Ký hiệu môn loại: 551.46
Kho ngoại văn: NV.004604
Số ĐKCB:
KỸ THUẬT
1/. BARTOLO, PIETRO. Tears of salt: A doctor's story/ Pietro Bartolo, Lidia Tilotta. - 1st ed.. - New
York : W.W. Norton & Company, 2018. - 205 p. ; 22 cm
Ký hiệu môn loại: 610.92
Kho ngoại văn: NV.004610
Số ĐKCB:
2/. BUCKINGHAM, MARCUS. Nine lies about work: A freethinking leader's guide to the real world/
Marcus Buckingham, Ashley Goodall.. - Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press,
2019. - 279 p. : ill ; 25 cm
ind.: p. 268-276
Ký hiệu môn loại: 650
Kho ngoại văn: NV.004623
Số ĐKCB:
3/. BURR, DAVID B.. Basic and applied bone biology/ David B. Burr, Matthew R. Allen. - Amsterdam...
: Elsevier, 2014. - xv, 373 p. : ill, color ; 28 cm
Bibliogr. at the end of the chapter. - Ind.: p. 365-373
Ký hiệu môn loại: 612.751
Kho ngoại văn: NV.004607
Số ĐKCB:
4/. CUNNINGHAM, CRAIG. Developmental juvenile osteology/ Craig Cunningham, Louise Scheuer,
Sue Black. - 2 nd.ed. - Amsterdam... : Academic Press, 2016. - xi, 618 p. : pic, tab,white ; 28 cm
App.: p. 473-475. - Bibliogr.: p. 477-600. - Ind.: p. 601-618
Ký hiệu môn loại: 611.71
Kho ngoại văn: NV.004606
Số ĐKCB:
Trang 2
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 6 - 2022
5/. Dealing with difficult people/ Mark Gerzon, Holly Weeks, Tony Schwartz.... - Boston : Harvard
Business Review Press, 2018. - viii, 141 p. ; 18 cm. - (HBR emotional intelligence series)
Ind.: p. 137-141
Ký hiệu môn loại: 658.3
Kho ngoại văn: NV.004611
Số ĐKCB:
6/. DEUTSER, BRAD. Leading clarity: the breakthrough strategy to unleash people, profit and
performance/ Brad Deutser. - Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., 2018. - ix, 262 p. : tab ;
24 cm
ind.: p 259-262
Ký hiệu môn loại: 658.4
Kho ngoại văn: NV.004622
Số ĐKCB:
7/. Finance basics: Decode the jargon, navigate key statements, gauge performance. - Boston :
Harvard Business Review Press, 2014. - ix, 131 p. : tab, fig ; 18 cm. - (20 minutes manager series)
Bibliogr.: p. 121. - Ind.: p. 123-131
Ký hiệu môn loại: 658.15
Kho ngoại văn: NV.004613
Số ĐKCB:
8/. Harvard business review 10 must reads on strategy: If you read nothing else oan strategy,read
these definitive articles from Harvard Business review/ Michael E. Porter, W. Chan Kim, Renée
Mauborgne.... - Boston : Harvard Business Review press, 2011. - v, 266 p. : fig, tab ; 26 cm. -
(Featuring what is strategy)
ind.: 251-266 p.
Ký hiệu môn loại: 658.4
Kho ngoại văn: NV.004618
Số ĐKCB:
9/. Harvard business review on leadership: If you read nothing else on leadership,read these definitive
articles from Harvard Business Review/ Daniel Goleman, Peter F. Drucker, John P. Kotte. - Boston :
Harvard Business Review Press, 2011. - v, 217 p. : fig,tab ; 21 cm. - (Featuring what makes an
effective executive)
Ind.: p. 199-217
Ký hiệu môn loại: 658.4
Kho ngoại văn: NV.004617
Số ĐKCB:
10/. HBR's 10 must reads on managing yourself: If you read nothing else on managing yourself,read
these definitive articles from Harvard Business Review/ Clayton M. Christensen, Peter F. Drucker,
William Oncken.... - Boston : Harvard Business Review Press, 2010. - 198 p. : tab ; 21 cm. - (Bonus
article How will you measure your life)
nd.: p. 191-198
Ký hiệu môn loại: 650.1
Kho ngoại văn: NV.004620
Số ĐKCB:
11/. HBR's 10 must reads on mental toughness: with bonus interview of Martin E.P. Seligman./
Graham Jones, Warren G. Bennis, Robert J. Thomas.... - Boston : Harvard Business Review Press,
2018. - v,142 p. : tab ; 21 cm. - (If you read nothing else on mental toughness,read these definitive
articles from)
Ind.: p. 135-142
Ký hiệu môn loại: 650.1019
Kho ngoại văn: NV.004616
Số ĐKCB:
12/. HBR's 10 must reads: The definitive management ideas of the year from Harvard Business
Review 2019/ Mark Mortensen, Heidi K. Gardner, Raffaella Sadun.... - Boston : Harvard Business
Review Press, 2019. - xii, 283 p. : fig, tab ; 21 cm
Ind.: p. 271-282
Ký hiệu môn loại: 658
Kho ngoại văn: NV.004615
Số ĐKCB:
Trang 3
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 6 - 2022
13/. HBR guide to delivering effective feedback: Boost employee performance communicate openly
reinfore established goals. - Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2016. - x, 203 p. ; 23
cm
Ind.: p. 197-203
Ký hiệu môn loại: 658.3
Kho ngoại văn: NV.004619
Số ĐKCB:
14/. Innovative teams: Unlock creative energy, generate new ideas, brainstorm effectively. - Boston :
Harvard Business Review Press, 2015. - viii, 112p. : tab, fig ; 18 cm. - (20 minute manager series)
Bibliogr.: p. 99-103. - Ind.: p. 105-112
Ký hiệu môn loại: 658.4
Kho ngoại văn: NV.004614
Số ĐKCB:
15/. JESSE FREIDIN. Finding shelter: Portraits of love, healing, and survival/ Jesse Freidin. - Guilford
: Lyons Press, 2017. - xi, 161 p. : ill, animal, white ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 636.08320973
Kho ngoại văn: NV.004609
Số ĐKCB:
16/. LOCKER, KITTY O. Business and professional communication/ Kitty O. Locker, Donna S.
Kienzler. - 11 th ed.. - Boston... : McGraw-Hill, 2017. - xlii, 726 p. : tab,fig ; 27 cm
Glossary .: p.692-707. ind .: p.708-726
Ký hiệu môn loại: 651.7
Kho ngoại văn: NV.004624
Số ĐKCB:
17/. Performance reviews: evaluate performance, offer constructive feedback, discuss tough topics.. -
Boston : Harvard Business Review Press, 2015. - viii, 116 p. : tab ; 18 cm. - (20 minute manager
series)
Bibliogr.: p. 107-108. - Ind.: p. 109-116
Ký hiệu môn loại: 658.3
Kho ngoại văn: NV.004612
Số ĐKCB:
18/. UPADHYAY, SHASHI. The revenue acceleration rules: supercharge marketing and sales through
artificial intelligence, predictive technologies and account-based strategies/ Shashi Upadhyay, Kent
McCormick.. - Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, 2018. - xii, 180p. : tab,fig ; 25 cm
ind.: p.171-180
Ký hiệu môn loại: 658.15
Kho ngoại văn: NV.004621
Số ĐKCB:
19/. ZDERO, RODOVAN. Experimental methods in orthopaedic biomechanics/ Radovan Zdero ,
Cheryl E. Quenneville, Mina S. R. Aziz.... - Amsterdam... : Academic Press, 2017. - xxvi, 401 p. :
ill,white ; 24 cm
Bibliogr. at the end of the chapter. - Ind.: p. 397-401
Ký hiệu môn loại: 612.7
Kho ngoại văn: NV.004608
Số ĐKCB:
NGHỆ THUẬT
1/. BERNSTEIN, LEN. Photography, life, and the opposites/ Len Bernstein. - 1st ed.. - Monticello :
Delia Press, 2013. - xvi, 193 p. : ill ; 25 cm
Bibliogr.: p. 184-192
Ký hiệu môn loại: 7701.
Kho ngoại văn: NV.004627
Số ĐKCB:
2/. DEVEAUX, SCOTT. Jazz: Essential listening/ Scott DeVeaux, Gary Giddins. - 1st ed.. - London :
W.W. Norton & Company, 2011. - xx, 404 p. : pic, white ; 28 cm
Bibliogr.: A43-A48. - Ind.: p. A55-A69
Ký hiệu môn loại: 781.65
Kho ngoại văn: NV.004628
Số ĐKCB:
Trang 4
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 6 - 2022
3/. KIRBY, LANCE. Mastering Autodesk Revit 2018/ Lance Kirby, Eddy Krygiel, Marcus Kim. - Indiana
: Sybex, 2017. - xxxviii, 1018 p. : fig., tab. ; 24 cm
App.: p. 939-986. - Ind.: p. 987-1018
Ký hiệu môn loại: 720
Kho ngoại văn: NV.004626
Số ĐKCB:
4/. WILLIAMS, CINDY. Shirley, I jest!: A storied life/ Cindy Williams, Dave Smitherman. - Guilford :
Lyons Press, 2017. - x, 166 p. : photo ; 23 cm
Ký hiệu môn loại: 791.4302
Kho ngoại văn: NV.004625
Số ĐKCB:
NGHIÊN CỨU VĂN HỌC
1/. BERNARD, ROMILY. The monster hypothesis/ Romily Bernard. - 1 st ed.. - New York : Disney,
2019. - 289 p. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 813.6
Kho ngoại văn: NV.004636
Số ĐKCB:
2/. GREENBERG, LAUREN ABBEY. The battle of Junk Mountain/ Lauren Abbey Greenberg. - 1 st
ed.. - Philadelphia : RP Kids, 2018. - 216 p. ; 22 cm
Ký hiệu môn loại: 813.6
Kho ngoại văn: NV.004635
Số ĐKCB:
3/. L'ENGLE, MADELEIN. A wrinkle in time/ Madeleine L' Engle. - New York : Farrar Straus Giroux,
2012. - 212 p. : pic, color ; 22 cm
Ký hiệu môn loại: 813.54
Kho ngoại văn: NV.004630
Số ĐKCB:
4/. PATTERSON, JAMES. The fall of crazy house/ James Patterson, Gabrielle Charbonnet. - 1 st ed..
- New York... : Little, Brown and Company, 2019. - 356 p. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 808.83
Kho ngoại văn: NV.004633
Số ĐKCB:
5/. PATTERSON, JAMES. Treasure hunters/ James Patterson, Chris Grabenstein, Mark Shulman. - 1
st ed.. - New York... : Little, Brown and Company, 2015. - 451 p. : pic ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 813
Kho ngoại văn: NV.004641
Số ĐKCB:
6/. PATTERSON, JAMES. Unbelievably boring Bart/ James Patterson, Duane Swierczynski. - 1 st ed..
- New York... : JIMMY Patterson Books, 2018. - 258 p. : pic ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 823.6
Kho ngoại văn: NV.004629
Số ĐKCB:
7/. SIMON, SCOTT. Sunnyside plaza/ Scott Simon. - 1 st ed.. - Boston : Little, Brown and Company,
2020. - 197 p. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 813.6
Kho ngoại văn: NV.004631
Số ĐKCB:
8/. SKINNER, VICKY. How to breathe underwater/ Vicky Skinner. - 1 st ed.. - New York : Square Fish,
2018. - 324 p. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 813
Kho ngoại văn: NV.004634
Số ĐKCB:
9/. The Norton anthology of English literature: The middle ages volume A/ Stephen Greenblatt , James
Simpson, Alfred David. - 9 th ed.. - New York : W.W. Norton & Company, 2012. - xxiv, 529 p. : ill ; 24
cm
App.: A1-A50. - Ind.: p. A51-A52
Ký hiệu môn loại: 820.8
Kho ngoại văn: NV.004638
Trang 5
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 6 - 2022
Số ĐKCB:
10/. The Norton anthology of english literature: The sixteeth century / the early seventeenth century
volume B/ Stephen Greenblaatt, M.H. Abrams. - 9 th ed.. - New York : W.W. Norton & Company, 2012.
- xxxiv, 2175 p. : ill ; 23 cm
Bibliogr.: p. A1-A11. - Ind.: p. A33-A37
Ký hiệu môn loại: 820.8
Kho ngoại văn: NV.004639
Số ĐKCB:
11/. The Norton anthology of english literature: The rertoration and the eighteenth century volume C/
Stephen Greenblatt,James Noggle, Lawrence Lipking. - 9 th ed.. - New York : W.W. Norton &
Company, 2012. - xxvi,3077 p. : ill ; 23 cm
App.: p. A1-A49. - Ind.: p. A51-A53
Ký hiệu môn loại: 820.8
Kho ngoại văn: NV.004640
Số ĐKCB:
12/. TURNER, KATHARINE. Anna and the apocalypse/ Katharine Turner, Barry Waldo. - 1st ed.. -
New York : Imprint, 2018. - 264 p. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 823.9208
Kho ngoại văn: NV.004632
Số ĐKCB:
13/. VRABEL, BETH. Caleb and Kit/ Beth Vrabel. - 1 st ed.. - Philadelphia : RP Kids, 2017. - 256 p. ;
21 cm
Ký hiệu môn loại: 813.6
Kho ngoại văn: NV.004637
Số ĐKCB:
LỊCH SỬ
1/. HOWARD, JOHN D.. First in, last out: An American paratrooper in Vietnam with the 101st and
Vietnamese Airborne/ John D. Howard. - Guilford : Stackpole Books, 2017. - xii, 252 p. : pic ; 23 cm
Bibliogr.: p. 235-241. - Ind.: p. 243-252
Ký hiệu môn loại: 959.704
Kho ngoại văn: NV.004642
Số ĐKCB:
Trang 6