THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 9 - 2022
TỔNG LOẠI
1/. An ninh mạng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0/ Trần Văn Hoà b.s.. - H. : Thông tin và truyền
thông, 2020. - 307 tr. : Bảng, biểu đồ ; 24 cm
ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và truyền thông, Thư mục cuối chính văn
Tóm tắt: Nghiên cứu thực trạng tình hình an ninh mạng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ở
Việt Nam và trên thế giới trong thời gian qua; phương pháp nhận diện những hành vi xâm phạm an ninh
mạng phổ biến; phát hiện tấn công mạng và thu thập dấu vết tấn công; phòng ngừa tấn công mạng,
bảo vệ hệ thống mạng và thiết bị đầu cuối
Ký hiệu môn loại: 005.8
Kho đọc: VL.020423
Kho mượn: PM.036451
Kho Lưu động: LL.035034
Số ĐKCB:
TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LÔGICH HỌC
1/. MURPHY, JOSEPH. Sức mạnh tiềm thức = The power of your subconscious mind/ Joseph Murphy
; Dịch: Bùi Thanh Châu, Mai Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn
hoá Sáng tạo Trí Việt, 2020. - 269 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Giới thiệu và giải thích các phương pháp tập trung tâm thức, vận dụng năng lực trí tuệ phi
thường tiềm ẩn trong mỗi người để tạo dựng sự tự tin, xây dựng các mối quan hệ hoà hợp, vượt qua
những nỗi sợ hãi và ám ảnh, xua đi những thói quen tiêu cực và hướng dẫn cách chữa lành vết thương
về thể chất cũng như tâm hồn để có được sự bình an, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống
Ký hiệu môn loại: 154.2
Kho đọc: VL.020397
Số ĐKCB:
CHỦ NGHĨA VÔ THẦN, TÔN GIÁO
1/. COX, HARVEY G.. Tôn giáo và hòa bình trong thế kỷ XXI: Sách chuyên khảo/ Harvey G. Cox,
Ikeda Daisaku ; Trần Quang Tuệ dịch. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 183 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Đưa ra cái nhìn về tôn giáo mang tính thời sự sâu sắc xoay quanh các vấn đề cụ thể như
nhu cầu "phục hưng tôn giáo", giải quyết việc bạo lực leo thang, kinh tế thị trường, thời đại Internet,
cùng hành động cho hoà bình và văn minh, vũ khí hạt nhân, đối thoại giữa các tôn giáo, tương lai của
giáo dục đại học
Ký hiệu môn loại: 201.7
Kho đọc: VL.020345
Số ĐKCB:
XÃ HỘI-CHÍNH TRỊ
1/. BERGMANN, EIRIKUR. Thuyết âm mưu và chủ nghĩa dân túy chính trị học về thông tin sai lệch/
Eirikur Bergmann ; Dịch: Nguyễn Vương Tuấn, Đào Thị Hồng Hạnh, Trương Hoàng Anh Thư. - H. :
Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 295 tr. ; 24 cm
Dịch từ nguyên bản: Conspiracy & populism: The politics of misinformation
Tóm tắt: Mô tả bức tranh khái quát về đời sống chính trị xã hội ở các nước từ châu Âu đến Bắc Mỹ,
nơi mà chủ nghĩa dân tuý và thuyết âm mưu đang nổi lên khắp các diễn đàn chính trị. Từ đó, thực hiện
những "giải phẫu" nhất định chủ nghĩa dân tuý và thuyết âm mưu, phân tích mối liên hệ giữa các thuyết
âm mưu và chủ nghĩa dân tuý cánh hữu, phân tích cách thức mà các nhà dân tuý cánh hữu áp dụng
các thuyết âm mưu để thúc đẩy hoạt động chính trị và hỗ trợ cho đảng phái của họ
Ký hiệu môn loại: 320.5
Kho đọc: VL.020413
Số ĐKCB:
2/. Các cuộc vận động chỉnh đốn Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ 1930-1975/ Ch.b.:
Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Biện Thị Hoàng Ngọc.... - H. : Chính trị Quốc gia sự thật,
2020. - 355 tr. ; 24 cm
Thư mục: tr. 351-535
Tóm tắt: Phân tích bối cảnh lịch sử, nội dung, cách thức, kết quả, ý nghĩa tác động của các cuộc
vận động chỉnh đốn Đảng từ khi Đảng được thành lập năm 1930 đến năm 1975, từ đó bước đầu đưa ra
một số nhận xét và kinh nghiệm lịch sử quý báu
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Trang 1
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 9 - 2022
Kho đọc: VL.020410
Số ĐKCB:
3/. Cẩm nang pháp luật về phòng, chống ma túy học đường/ B.s.: Nguyễn Minh Đức (ch.b.), Nguyễn
Minh Hiền, Đỗ Hương Cúc.... - H. : Công an nhân dân, 2020. - 311 tr. : minh họa ; 21 cm
Phụ lục: tr. 224-309
Tóm tắt: Nhận thức chung về ma tuý, tệ nạn và tác hại của ma tuý, nhận diện tình trạng nghiện
ma tuý và cách phòng, tránh; nhóm các hành vi vi phạm pháp luật về ma tuý và cách phòng, tránh;
trách nhiệm của học sinh, sinh viên, gia đình và nhà trường trong phòng chống ma tuý và một số văn
bản pháp luật quy định về công tác phòng chống ma tuý
Ký hiệu môn loại: 363.293071
Kho đọc: VL.020353
Kho mượn: PM.036534
Kho Lưu động: LL.034915-34916
Số ĐKCB:
4/. Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc/ Vương Đình Huệ, Vũ
Khoan, Tạ Ngọc Tấn.... - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 920 tr. ; 24 cm
ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng. Tỉnh ủy
Nghệ An
Tóm tắt: Tập hợp hơn 60 bài tham luận làm sáng tỏ những đóng góp, cống hiến và hy sinh của
Chủ tịch Hồ Chí Minh; làm sâu sắc hơn nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng về đổi mới,
phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định mạnh mẽ giá trị to lớn và trường tồn của
di sản vô giá mà Người để lại cho Đảng ta, dân tộc ta
Ký hiệu môn loại: 335.4346
Kho đọc: VL.020399
Số ĐKCB:
5/. Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội: Kỷ yếu
hội thảo khoa học/ Vũ Văn Hiền, Trần Trọng Thơ, Trần Thị Thu Hương.... - H. : Chính trị Quốc gia Sự
thật, 2020. - 959 tr. ; 24 cm
ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng. Hội đồng
lý luận trung ương
Tóm tắt: Gồm các bài viết, tham luận tập trung ôn lại những chặng đường lịch sử 90 năm qua,
khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu lịch sử; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là
nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát
triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tầm nhìn và định hướng của Đảng trong
đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Kho đọc: VL.020408
Số ĐKCB:
6/. Giá trị xã hội của pháp luật Việt Nam - Lý luận và thực tiễn: Sách chuyên khảo/ B.s.: Vũ Trọng Lâm
(ch.b.), Nguyễn Văn Động. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 343 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 335-337
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về giá trị xã hội của pháp luật Việt Nam: khái
niệm, nội dung, hình thức biểu hiện, phân loại giá trị xã hội của pháp luật và quan hệ giữa giá trị xã hội
của pháp luật với các giá trị khác của pháp luật; các điều kiện bảo đảm giá trị xã hội của pháp luật; bối
cảnh chính trị, xã hội, văn hoá, truyền thống dân tộc ở Việt Nam hiện nay và giá trị xã hội của pháp
luật; giá trị nhân văn, giá trị nhân đạo, giá trị bình đẳng xã hội, giá trị tiến bộ xã hội và giá trị dân chủ
của pháp luật...
Ký hiệu môn loại: 349.597
Kho đọc: VL.020352
Số ĐKCB:
7/. Hỏi đáp về phòng vệ thương mại/ Ch. b.: Phạm Châu Giang, Trịnh Thị Thanh Thủy. - H. : Công
Thương, 2020. - 211 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Bộ Công thương, Phụ lục: tr. 125-211
Tóm tắt: Trình bày một số câu hỏi đáp về các vấn đề lý luận và thực tiễn trong phòng vệ thương
mại theo Hiệp định Thương mại Tự do như biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ... cùng
thực trạng, giải pháp tăng cường năng lực áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại của Việt Nam
trên thương trường quốc tế
Ký hiệu môn loại: 382.09597
Trang 2
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 9 - 2022
Kho đọc: VL.020341
Kho mượn: PM.036495
Số ĐKCB:
8/. Hồ Chí Minh và những di huấn với thanh niên/ Ngô Vương Anh b.s.. - H. : Thanh niên, 2020. - 262
tr. : ảnh ; 21 cm
Tóm tắt: Cuốn sách tập trung làm rõ và nhấn mạnh những chủ đề chính: - Những luận điểm chính
trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam. - Tấm gương đạo đức, tác phong làm việc
của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - Tình cảm thương yêu ấm áp, thân mật và đầy trách nhiệm Người dành cho
thế hệ trẻ Việt Nam qua những câu chuyện giản dị, chân thật.
Ký hiệu môn loại: 335.4346
Kho đọc: VL.020361
Kho mượn: PM.036549-36550
Kho Lưu động: LL.034960-34961
Số ĐKCB:
9/. HỒ XUÂN MAI. Chính sách ngôn ngữ đối với cộng đồng người Khmer trong phát triển bền vững
vùng Nam Bộ: Sách tham khảo nội bộ/ Hồ Xuân Mai. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 383 tr. :
bảng ; 21 cm
ĐTTS ghi: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Thư mục: tr. 365-
378
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về chính sách ngôn ngữ; tổng quan về đời sống xã hội và ngôn
ngữ của người Khmer Nam Bộ; thực trạng ngôn ngữ của người Khmer ở Sóc Trăng và Trà Vinh; giáo
dục song ngữ cho người Khmer và những vấn đề về chính sách ngôn ngữ
Ký hiệu môn loại: 306.449597
Kho đọc: VL.020348
Kho mượn: PM.036503-36504
Kho Lưu động: LL.034953
Số ĐKCB:
10/. Ký ức phụ nữ Tây Nam Bộ/ B.s.: Nguyễn Thị Hiển Linh, Nguyễn Đình Thống, Dương Thành
Thông, Lê Thị Vị.... - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 541 tr. : hình ảnh ; 24 cm
Tóm tắt: Cuốn sách tổng hợp nhiều bài viết về hoạt động Hội, phong trào cách mạng của phụ nữ
Tây Nam Bộ trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, trong đó, tập trung thể hiện lại những kỷ niệm sâu
sắc, những sự kiện, hoàn cảnh lịch sử tác động đến cuộc đời hoạt động cách mạng của một số nhân
vật lịch sử...
Ký hiệu môn loại: 305.4095977
Kho đọc: VL.020403
Số ĐKCB:
11/. LÊ THANH BÌNH. Truyền thông phát triển xã hội, văn hóa, ngoại giao văn hóa trong bối cảnh toàn
cầu hoá và cách mạng công nghiệp 4.0/ Lê Thanh Bình. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 559 tr.
: Bảng, biểu đồ ; 24 cm
Thư mục: tr. 537-550
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về truyền thông, truyền thông phát triển xã hội, văn hoá,
ngoại giao văn hoá; truyền thông với một số lĩnh vực trong đời sống xã hội hiện đại; giao lưu văn hoá,
ngoại giao văn hoá từ góc nhìn truyền thông
Ký hiệu môn loại: 302.23
Kho đọc: VL.020416
Số ĐKCB: 12/. LÊ VĂN CẦU. Sổ tay cán bộ Đoàn cơ sở/ Lê Văn Cầu. - H. : Thanh niên, 2020. - 147 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Cung cấp cho cán bộ Đoàn cơ sở những vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội
Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; nghiệp vụ công tác tổ chức
của Đoàn; phương pháp công tác của cán bộ Đoàn cơ sở; kỹ năng truyền thông và trò chơi thanh niên
Ký hiệu môn loại: 324.2597014
Kho đọc: VL.020359
Kho mượn: PM.036488
Kho Lưu động: LL.034959
Số ĐKCB:
13/. LÊ VĂN TOAN. Sức mạnh mềm Ấn Độ : Gợi mở đối với Việt Nam/ Lê Văn Toan. - Thái Nguyên :
Đại học Thái Nguyên, 2020. - 249 tr. ; 22 cm
Thư mục: tr. 238-249
Trang 3
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 9 - 2022
Tóm tắt: Trình bày khái quát các khái niệm công cụ, phân tích về quan hệ giữa sức mạnh cứng và
sức mạnh mềm từ lý luận đến thực tiễn, khảo nghiệm các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước;
sức mạnh mềm của Ấn Độ trong lịch sử; chính sách phát huy sức mạnh mềm Ấn Độ thời đại Narendra
Modi, gợi mở đối với Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 327.54
Kho đọc: VL.020350
Kho mượn: PM.036531
Kho Lưu động: LL.034919
Số ĐKCB:
14/. LÊ VĂN YÊN. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại hội Đảng ta/ Lê Văn Yên. - H. : Thông tin và truyền
thông, 2020. - 332 tr. ; 21 cm
Phụ lục: tr. 240-328, Thư mục: tr. 329-332
Tóm tắt: Trình bày những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với việc sáng lập Đảng Cộng
Sản Việt Nam; những hoạt động của Người với Đại hội Đảng lần thứ II và lần thứ III
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Kho đọc: VL.020362
Số ĐKCB:
15/. Mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa: Thực trạng, vấn đề và định hướng chính sách/ Vũ Văn Hà, Đoàn Minh Huấn (đồng ch.b.),
Phạm Thị Thanh Bình... b.s.. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 454 tr. ; 24 cm
Thư mục: tr. 427-448
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn giải quyết mối quan hệ giữ nhà
nước và thị trường trong nền kinh tế thị trường, thực trạng mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường
trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam qua 35 năm đổi mới, xu hướng,
quan điểm, giải pháp và định hướng chính sách giải quyết mối quan hệ giữ nhà nước và thị trường,
hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đến năm 2030
Ký hiệu môn loại: 330.1209597
Kho đọc: VL.020412
Số ĐKCB:
16/. NGUYỄN HẢI LÂM. Văn hóa ứng xử của người cảnh sát nhân dân: Sách chuyên khảo/ Nguyễn
Hải Lâm. - H. : Công an nhân dân, 2020. - 294 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 283-290, Phụ lục: tr. 223-281
Tóm tắt: Trình bày nhận thức chung về văn hoá giao tiếp, ứng xử; văn hoá giao tiếp, ứng xử của
người cảnh sát nhân dân và những tình huống cụ thể trong giao tiếp, ứng xử của người cảnh sát nhân
dân
Ký hiệu môn loại: 363.209597
Kho đọc: VL.020356
Kho mượn: PM.036538
Kho Lưu động: LL.034910-34911
Số ĐKCB:
17/. NGUYỄN KHẮC HẢI. Chiến lược phòng ngừa tội phạm : Lý luận và ứng dụng/ Nguyễn Khắc Hải. -
H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 599 tr. ; 24 cm
Thư mục: tr. 564-596
Tóm tắt: Trình bày lý luận về chiến lược phòng ngừa tội phạm; sự hình thành và phát triển các
chiến lược phòng ngừa tội phạm; các cơ sở khoa học, công nghệ, thực tiễn, phương pháp và quyền con
người của chiến lược phòng ngừa tội phạm; thiết kế chiến lược phòng ngừa tội phạm; chiến lược phòng
ngừa tội phạm tại một số quốc gia trên thế giới
Ký hiệu môn loại: 364.4
Kho đọc: VL.020415
Số ĐKCB:
18/. Những điều cần biết về phòng cháy, chữa cháy trong các khu dân cư: Sách chuyên khảo/ B.s.:
Đặng Tuấn Anh (ch.b.), Nguyễn Như Dũng. - H. : Công an nhân dân, 2020. - 199 tr. : minh họa ; 21 cm
Thư mục: tr. 191-196
Tóm tắt: Trình bày nhận thức chung về công tác bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy trong
các khu dân cư; trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư của các cơ quan, đơn vị có liên
quan; tình hình, đặc điểm và tính chất hoạt động của các dân cư có liên quan đến công tác bảo đảm an
toàn về phòng cháy, chữa cháy; nhận xét, đánh giá chung, dự báo tình hình và một số giải pháp nhằm
bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy trong các khu dân cư; một số vấn đề cần lưu ý trong công
Trang 4
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 9 - 2022
tác chữa cháy các khu dân cư
Ký hiệu môn loại: 363.377
Kho đọc: VL.020357
Kho mượn: PM.036539
Kho Lưu động: LL.034908-34909
Số ĐKCB:
19/. Nữ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân học tập và làm theo lời Bác/ Hương Thanh, Xuân Mai, Ngọc
Hà, Hải Bình, Đình Vũ. - H. : Công an nhân dân, 2020. - 399 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu những tấm gương tập thể, cá nhân nữ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân tiêu
biểu trong công tác chuyên môn cũng như các hoạt động xã hội
Ký hiệu môn loại: 363.2082
Kho đọc: VL.020351
Kho mượn: PM.036533
Kho Lưu động: LL.034917-34918
Số ĐKCB:
20/. Nước Nga trong trái tim tôi/ Phúc Nguyên, Thuỳ Linh, Nguyễn Tuấn Đức...; B.s.: Ngô Anh Thu.... -
H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 359 tr. : ảnh ; 24 cm
ĐTTS ghi: Báo Quân đội nhân dân. Cục đối ngoại Bộ Quốc phòng
Tóm tắt: Gồm gần 100 tác phẩm dự thi viết về kỷ niệm sâu sắc của những năm tháng học ở xứ sở
Bạch Dương và theo họ suốt cuộc đời cũng như của những tác giả chưa từng một lần đặt chân đến Nga
nhưng có tình cảm sâu sắc với đất nước này
Ký hiệu môn loại: 327.597047
Kho đọc: VL.020419
Kho mượn: PM.036453
Số ĐKCB:
21/. OQUBAY, ARKEBE. Quốc gia học tập: Học tập công nghệ, chính sách công nghiệp và bắt kịp
thành công = How nations learn: Technological learning, industrial policy, and catch-up/ Arkebe
Oqubay, Kenichi Ohno ; Hà Minh Hiệp biên dịch ; Trịnh Lan Hương h.đ.n. - H. : Chính trị Quốc gia Sự
thật, 2020. - 543 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Đề cập bối cảnh chung, các xu hướng phát triển trên thế giới, tác động của các quan
điểm, tư tưởng về kinh tế với việc bắt kịp trong 7 thập kỉ qua; đánh giá bản chất đối với việc học tập và
bắt kịp công nghệ ở các quốc gia Đông Á và bài học cho các quốc gia đi sau; giới thiệu kinh nghiệm
học tập thành công ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ; tổng quan kinh nghiệm của các quốc gia bị
mắc kẹt trong bẫy thu nhập trung bình mặc dù nỗ lực thực hiện giai đoạn công nghiệp hoá ban đầu,
cũng như các quốc gia đi sau bị tụt hậu về việc học tập và bắt kịp công nghệ và các chính sách, chiến
lược thúc đẩy học tập ở một số quốc gia Đông Nam Á...
Ký hiệu môn loại: 338.9
Kho đọc: VL.020398
Số ĐKCB:
22/. PHAN CÔNG CHÍNH. An ninh kinh tế biển trên vùng biển, đảo Tây Nam - Những vấn đề lý luận
và thực tiến: Sách chuyên khảo/ Phan Công Chính. - H. : Công an nhân dân, 2020. - 303 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 293-301, Phụ lục: tr. 260-292
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về an ninh kinh tế biển trên vùng biển đảo Việt Nam,
đánh giá thực tiễn an ninh kinh tế biển và bảo vệ an ninh kinh tế biển trên vùng biển, đảo Tây Nam,
đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm bổ sung, hoàn thiện lý luận và nâng cao hiệu quả bảo vệ an ninh
kinh tế biển trên vùng biển, đảo Tây Nam thời gian tới
Ký hiệu môn loại: 333.916409597
Kho đọc: VL.020354
Kho mượn: PM.036535
Kho Lưu động: LL.034913-34914
Số ĐKCB:
23/. Phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc/ B.s.: Đặng Thị
Lệ Tâm (Ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hà Tràn Thị Kim Hoa. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2020. -
399 tr. : minh họa ; 21 cm
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí thuyết và thực tiễn về nghiên cứu phát triển năng lực giao tiếp cho học
sinh dân tộc. Đề xuất hệ thống bài tập phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu
số vùng Đông Bắc từ lớp 1 đến lớp 5 với 4 kĩ năng đọc, viết, nói và nghe để giúp học sinh đạt được
chuẩn kiến thức kỹ năng môn Tiếng Việt một cách vững chắc
Trang 5
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 9 - 2022
Ký hiệu môn loại: 372.6
Kho đọc: VL.020344
Kho mượn: PM.036489
Kho Lưu động: LL.035020
Số ĐKCB:
24/. Quá trình xây dựng và phát triển tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia: Sách ảnh song ngữ Việt
Nam - Campuchia. - H. : Thông tin và truyền thông, 2020. - 151 tr. : Ảnh màu ; 24 cm
ĐTTS ghi: Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Tóm tắt: Giới thiệu một số hình ảnh hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia theo 4 giai
đoạn: Từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967) đến ngày 7/01/1979; từ ngày 7/01/1979
đến khi Hiệp định Paris về Campuchia được kí kết (năm 1991); giai đoạn 1991-2005 và từ 2006 đến
nay
Ký hiệu môn loại: 327.5970596
Kho đọc: VL.020404
Kho mượn: PM.036466
Kho Lưu động: LL.035001-35002
Số ĐKCB:
25/. Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Campuchia (1930-2020)/ B.s.: Lê Đình Chỉnh (ch.b.), Nguyễn Trần
Tiến, Lê Hải Nam. - H. : Thông tin và truyền thông, 2020. - 491 tr. : ảnh ; 21 cm
Thư mục: tr. 485-491
Tóm tắt: Giới thiệu về đất nước, con người và lịch sử quan hệ Việt Nam - Campuchia trước năm
1930; Cuộc đấu tranh chống Pháp, chống Nhật và quan hệ đoàn kết chiến đấu của nhân dân Việt Nam
và Campuchia; Quá trình Việt Nam giúp Campuchia bảo vệ, khắc phục hậu quả nạn diệt chủng và phát
triển đất nước giai đoạn 1979 đến 1989; những thành tựu nổi bật trong quan hệ Việt Nam - Campuchia
(1991 - 2020)
Ký hiệu môn loại: 327.5970596
Kho đọc: VL.020347
Kho mượn: PM.036465
Kho Lưu động: LL.034999-35000
Số ĐKCB:
26/. Theo dấu chân cảnh sát điều tra / Nhiều tác giả. - H. : Công an nhân dân, 2020. - 21 cm. - b/bộ
T.5 : Theo dấu chân cảnh sát điều tra. - 2020. - 415 tr.
Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết về những nỗ lực không mệt mỏi của các cán bộ, chiến sỹ cảnh
sát điều tra trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm đem lại niềm tin yêu cuộc sống cho nhân
dân. Đồng thời trang bị thêm tri thức về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, từ đó
biết cách phòng tránh cho bản thân và gia đình
Ký hiệu môn loại: 364.3
Kho đọc: VL.020355
Kho mượn: PM.036536-36537
Kho Lưu động: LL.034912
Số ĐKCB:
27/. TẠ NGỌC TẤN. Một số vấn đề về cách mạng và đổi mới/ Tạ Ngọc Tấn. - H. : Chính trị quốc gia sự
thật, 2020. - 523 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, nghiên cứu chuyên sâu về cách mạng và đổi mới theo các chủ đề:
vê chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; công cuộc đổi mới: cách mạng và sáng tạo; về xây
dựng Đảng và hệ thống chính trị; về những vấn đề quốc tế và đối ngoại
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Kho đọc: VL.020409
Số ĐKCB:
28/. Tác động của phương tiện truyền thông mới đối với văn hóa gia đình Việt Nam/ Vũ Diệu Trung
(Ch.b.). - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 231 tr. : minh họa ; 21 cm
Thư mục: tr. 217-227
Tóm tắt: Lý giải những thay đổi về văn hoá gia đình ở Việt Nam trước tác động của phương tiện
truyền thông mới; từ đó đưa ra một số đề xuất, giải pháp nhằm phát huy tính tích cực và hạn chế mặt
tiêu cực của phương tiện truyền thông mới đối với văn hoá gia đình Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 306.8509597
Kho đọc: VL.020343
Kho mượn: PM.036490
Số ĐKCB:
Trang 6
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 9 - 2022
Kho Lưu động: LL.035018-35019
29/. Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí/ Võ Văn Thưởng, Lê Mạnh Hùng,
Hoàng Phúc Lâm... ; B.s.: Lê Mạnh Hùng.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 613 tr. ; 24 cm
ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận về chủ đề: xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí là yếu tố có
ý nghĩa quyết định và bảo đảm báo chí Việt Nam xứng đáng với vai trò là tiếng nói của Đảng, nhà nước,
tổ chức chính trị - xã hội, là diễn đàn của nhân dân; tăng cường công tác xây dựng Đảng trong hệ thống
báo chí cách mạng Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Kho đọc: VL.020411
Số ĐKCB:
30/. Thanh niên Việt Nam với biển đảo Việt Nam/ Hy Khánh sưu tầm, tổng hợp. - H. : Thanh niên,
2020. - 199 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: 1. Một số vấn đề chung về biển đảo Việt Nam giới thiệu
cho thế hệ trẻ các kiến thức khái quát về biển đảo nước nhà; 2 Thanh niên Việt Nam với biển đảo Việt
Nam sưu tầm, tuyển chọn những bài viết hay, đặc sắc của nhiều tác giả về biển đảo, vùng chủ quyền
của Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 320.1209597
Kho đọc: VL.020360
Kho mượn: PM.036486-36487
Kho Lưu động: LL.034957-34958
Số ĐKCB:
31/. Thương mại nội địa trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0/ B.s.: Nguyễn Văn Hội (ch.b.),
Trịnh Thị Thanh Thuỷ, Phùng Thị Vân Kiều.... - H. : Công thương, 2020. - 219 tr. : Bảng, biểu đồ ; 24
cm
ĐTTS ghi: Bộ Công thương, Thư mục: tr. 216-219
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về phát triển thương mại nội địa trong bối cảnh cách
mạng công nghiệp 4.0 và kinh nghiệm của nước ngoài; thực trạng phát triển thương mại nội địa và tác
động của cách mạng công nghiệp 4.0 trong thương mại nội địa; quan điểm, định hướng và giải pháp
chủ yếu phát triển thương mại nội địa của Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
Ký hiệu môn loại: 381.09597
Kho đọc: VL.020421
Kho mượn: PM.036454
Số ĐKCB:
32/. Việt Nam - Campuchia : Chung một dòng sông/ Lê Đức Anh, Đặng Vương Hưng, Xamđéc Têchô
Hun Sen... ; B.s.: Vũ Vương Việt.... - H. : Thông tin và truyền thông, 2020. - 398 tr. ; 24 cm
ĐTTS ghi: Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Tóm tắt: Bao gồm những bài văn, thơ, nhạc về tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước, hai dân tộc
Việt Nam - Campuchia
Ký hiệu môn loại: 327.5970596
Kho đọc: VL.020405
Kho mượn: PM.036467
Kho Lưu động: LL.035003
Số ĐKCB:
33/. Việt Nam - Campuchia : Sự tương đồng giữa hai nền văn hóa/ B.s.: Nguyễn Phương Liên (ch.b.),
Phạm Thị Ngọc, Lê Hoàng Lộc.... - H. : Thông tin và truyền thông, 2020. - 317 tr. : minh họa ; 21 cm
Thư mục: tr. 316-317, Phụ lục: tr. 280-312
Tóm tắt: Trình bày về những nét tương đồng trong lịch sử, văn hoá, nghệ thuật giữa Việt Nam và
Campuchia; giới thiệu các nghiên cứu và dịch thuật về văn hoá Khmer tại Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 306.09597
Kho đọc: VL.020346
Kho mượn: PM.036464
Kho Lưu động: LL.034998
Số ĐKCB:
34/. VŨ DƯƠNG HUÂN. 70 năm quan hệ Việt - Nga và đôi điều về nước Nga: Sách tham khảo/ Vũ
Dương Huân. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 207 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử 70 năm quan hệ Việt - Liên bang Nga qua các thời kỳ: trong những năm
1950, quan hệ đồng minh chiến lược Việt Nam - Liên Xô (1950-1991), quan hệ hữu nghị, hợp tác, đối
Trang 7
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 9 - 2022
tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga (1991-2020) và những thông tin chiến lược về đối
ngoại của Liên bang Nga, vai trò của Liên bang Nga trong trật tự châu Á - Thái Bình Dương đến năm
2030 và học thuyết đối ngoại của Liên bang Nga năm 2016
Ký hiệu môn loại: 327.597047
Kho đọc: VL.020414
Số ĐKCB:
35/. Xây dựng người thanh niên công an bản lĩnh, kỷ cương, nhân văn, trách nhiệm, vì nhân dân phục
vụ/ Tô Lâm, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Xuân Mười... ; B.s.: Đồng Đức Vũ, Đỗ Hương Cúc. - H. : Công
an nhân dân, 2020. - 487 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Gồm các bài viết định hướng, giáo dục chính trị, tư tưởng đối với thanh niên, qua đó xây
dựng thế hệ thanh niên Công an nhân dân bản lĩnh, kỷ cương, nhân văn, trách nhiệm, vì dân phục vụ
Ký hiệu môn loại: 363.209597
Kho đọc: VL.020358
Kho mượn: PM.036540
Kho Lưu động: LL.034906-34907
Số ĐKCB:
36/. Xuất nhập khẩu của Việt Nam trong bối cảnh tự do hóa và bảo hộ thương mại/ B.s.: Trịnh Thị
Thanh Thuỷ, Hà Văn Sự (ch.b.), Phùng Thị Vân Kiều.... - H. : Công thương, 2020. - 254 tr. : Bảng, biểu
đồ ; 24 cm
ĐTTS ghi: Bộ Công thương, Phụ lục: tr. 207-254, Thư mục: tr. 201-206
Tóm tắt: Tổng quan về tự do hoá thương mại, bảo hộ thương mại và xuất nhập khẩu; thực trạng
xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới; xuất nhập khẩu
hàng hoá của nước ta giai đoạn 2007 - 2019 dưới tác động của tự do hoá và bảo hộ thương mại; bối
cảnh và khuyến nghị đối với xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 382.09597
Kho đọc: VL.020420
Kho mượn: PM.036455
Số ĐKCB:
KỸ THUẬT
1/. RASKINO, MARK. Chuyển đổi số đến cốt lõi: Nâng tầm năng lực lãnh đạo cho ngành nghề, doanh
nghiệp và chính bản thân bạn/ Mark Raskino, Graham Waller ; Dịch: Phạm Anh Tuấn, Huỳnh Hữu Tài ;
H.đ.: Võ Thanh Lâm, Hà Hải Nam. - H. : Thông tin và truyền thông, 2020. - 308 tr. ; 24 cm
Tên sách tiếng Anh: Digital to the core: Remastering leadership for your industry, your enterprise,
and yourself, Phụ lục: tr. 271-280, Thư mục: tr. 281-305
Tóm tắt: Cung cấp kiến thức và cách thức về chuyển đổi số cho các nhà quản lý, lãnh đạo doanh
nghiệp, hoạch định chiến lược, hiểu được tầm quan trọng của chuyển đổi số, tác động của chuyển đổi
số đến cốt lõi của doanh nghiệp, nắm bắt các cơ hội một cách kịp thời cũng như tự thay đổi chính mình
để chuyển đổi số thành công
Ký hiệu môn loại: 658
Kho đọc: VL.020422
Kho mượn: PM.036452
Kho Lưu động: LL.035033
Số ĐKCB:
NGHỆ THUẬT
1/. ĐẶNG HOÀNH LOAN. Sử liệu cổ nhạc Việt Nam/ Đặng Hoành Loan. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020.
- 1067 tr. ; 21 cm
Phụ lục: tr. 915-1062, Thư mục: tr. 1063-1065
Tóm tắt: Tập hợp những tư liệu viết về lễ nhạc trong 19 bộ sách do các vương triều in ấn như: Sử
liệu các vương triều Việt Nam và địa giới hành chính; sử liệu nghi lễ tế tự trong cung đình và ở làng xã;
sử liệu nhạc vũ các vương triều
Ký hiệu môn loại: 781.62009597
Kho đọc: VL.020387
Kho mượn: PM.036552
Kho Lưu động: LL.034933
Số ĐKCB:
2/. ĐOÀN THỊ TÌNH. Mỹ thuật sân khấu Việt Nam/ Đoàn Thị Tình. - H. : Mỹ Thuật, 2020. - 323 tr. :
hình ảnh ; 24 cm
Trang 8
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 9 - 2022
Thư mục: tr. 316-319, Phụ lục: tr. 294-315
Tóm tắt: Khái quát về mỹ thuật sân khấu thời cổ đại. Nghiên cứu mỹ thuật sân khấu qua các thời
kì trung đại, cận đại, hiện đại. Mỹ thuật sân khấu các loại hình nghệ thuật: Nhận diện chung về kịch hát
dân tộc, đặc trưng riêng của mỹ thuật sân khấu các loại hình nghệ thuật
Ký hiệu môn loại: 704.9
Kho đọc: VL.020417
Số ĐKCB:
3/. LÊ HUY QUANG. Sân khấu - nghệ sĩ và một góc nhìn cuộc sống/ Lê Huy Quang. - H. : Sân khấu,
2020. - 543 tr. ; 21 cm
Phụ lục: tr. 311-535
Tóm tắt: Bài viết về một số văn nghệ sĩ trong giới văn học nghệ thuật; những trải nghiệm về quá
trình sáng tạo nghệ thuật của tác giả trên sàn diễn; những suy nghĩ về văn học nghệ thuật qua vở diễn
của đồng nghiệp hay những tác phẩm mà tác giả đã thiết kế mỹ thuật...
Ký hiệu môn loại: 792.092
Kho đọc: VL.020385
Kho mượn: PM.036554
Kho Lưu động: LL.034931
Số ĐKCB:
4/. LY SOL. Nghệ thuật múa dân gian các dân tộc thiểu số Trường Sơn - Tây Nguyên/ Lý Sol, Linh
Nga Niê Kdam, Lý Vân Linh Niê Kdam. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 227 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 223-224
Tóm tắt: Giới thiệu về vùng đất, con người và văn hoá cổ truyền Trường Sơn - Tây Nguyên; nghệ
thuật múa dân gian các dân tộc thiểu số Trường Sơn - Tây Nguyên; múa dân gian các dân tộc thiểu số
Trường Sơn - Tây Nguyên trong đời sống đương đại
Ký hiệu môn loại: 793.3195976
Kho đọc: VL.020342
Kho mượn: PM.036491
Kho Lưu động: LL.035016-35017
Số ĐKCB:
5/. NGUYỄN NGHĨA PHƯƠNG. Tranh in độc bản : Những vấn đề lý thuyết và thực hành/ Nguyễn
Nghĩa Phương. - H. : Mỹ thuật, 2020. - 179 tr. : ảnh ; 24 cm
Thư mục: tr. 177-179
Tóm tắt: Trình bày hệ thống lý thuyết chung về tranh in độc bản: Khái niệm, thuật ngữ cùng lịch sử
phát triển tranh in độc bản trên thế giới và Việt Nam; những điều kiện trang thiết bị, phương pháp, kỹ
thuật, chất liệu thể hiện tranh in độc bản cổ điển trước kia và các kỹ thuật, chất liệu mở rộng sau này;
một số quy chuẩn chung về cách trình bày, lưu giữ, bảo quản tác phẩm cũng như vấn đề bảo đảm vệ
sinh, an toàn lao động trong không gian, địa điểm thực hành tranh in độc bản
Ký hiệu môn loại: 769.4
Kho đọc: VL.020418
Số ĐKCB:
6/. NGUYỄN THẾ KHOA. Nguyễn Diêu - Đào Tấn : Một thời đại tuồng/ Nguyễn Thế Khoa. - H. : Sân
khấu, 2020. - 701 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 700-701, Phụ lục: tr. 267-699
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và tác phẩm của Nguyễn Diêu và Đào Tấn - hai nhà soạn tuồng
đồng hương ở Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 792.50922597
Kho đọc: VL.020374
Kho mượn: PM.036530
Kho Lưu động: LL.034920
Số ĐKCB:
7/. TRẦN ĐÌNH NGÔN. Đặc trưng ngôn ngữ thể loại và nghệ thuật đạo diễn chèo/ Trần Đình Ngôn. -
H. : Sân khấu, 2020. - 351 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 348-350, Phụ lục: tr. 333-347
Tóm tắt: Trình bày đặc trưng ngôn ngữ thể loại của chèo; nghệ thuật đạo diễn chèo và một số
chuyên đề về chèo như: Bản sắc dân tộc trong nghệ thuật chèo, hình ảnh người Hà Nội trên sân khấu
chèo từ thời kỳ cận đại đến nay, những cách tân trong chèo của Nguyễn Đình Nghị...
Ký hiệu môn loại: 792.509597
Kho đọc: VL.020384
Trang 9
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 9 - 2022
Kho mượn: PM.036555
Kho Lưu động: LL.034930
Số ĐKCB:
8/. TRẦN TRÍ TRẮC. Chèo cách mạng/ Trần Trí Trắc. - H. : Sân khấu, 2020. - 383 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 372-379
Tóm tắt: Trình bày những tiền đề của nghệ thuật chèo cách mạng; khái lược sự hình thành, phát
triển của nghệ thuật chèo cách mạng; khái lược chân dung một số nghệ sĩ tiêu biểu; những đặc trưng
cơ bản của nghệ thuật chèo cách mạng
Ký hiệu môn loại: 792.5015
Kho đọc: VL.020375
Kho mượn: PM.036529
Kho Lưu động: LL.034921
Số ĐKCB:
NGHIÊN CỨU VĂN HỌC
1/. BAKHTIN, M. M.. Sáng tác của Francois Rabelais và nền văn hoá dân gian Trung cổ và Phục
hưng/ M. M. Bakhtin ; Từ Thị Loan dịch ; Hoàng Ngọc Hiến h. đ.. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 819 tr.
; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về MiKhail BaKhtin, nhà khoa học nhân văn và lý luận phê bình văn học
lỗi lạc người Nga thế kỉ 20. Cùng những nhận xét, đánh giá nghiên cứu của ông về sáng tác của
Francois Rabelais và nền văn hoá dân gian trung cổ và phục hưng
Ký hiệu môn loại: 843.3
Kho đọc: VL.020388
Kho mượn: PM.036551
Kho Lưu động: LL.034934
Số ĐKCB:
2/. Đài tiếng nói Việt Nam - Thơ & nhạc/ Ngô Huyền Anh, Tường Anh, Trịnh Bích Ba... ; S.t., tuyển
chọn: Trần Nhật Dương.... - H. : Văn học, 2020. - 379 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: VOV - Tiếng nói Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.9221008
Kho đọc: VL.020364
Kho mượn: PM.036507
Kho Lưu động: LL.034939-34940
Số ĐKCB: 3/. ĐẶNG HIỂN. Tuyển tập kịch Đặng Hiển/ Đặng Hiển. - H. : Sân khấu, 2020. - 415 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92224
Kho đọc: VL.020386
Kho mượn: PM.036553
Kho Lưu động: LL.034932
Số ĐKCB: 4/. ĐOÀN THANH TÂM. Bông mai đỏ/ Đoàn Thanh Tâm. - H. : Sân khấu, 2020. - 399 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92224
Kho đọc: VL.020376
Kho mượn: PM.036528
Kho Lưu động: LL.034922
Số ĐKCB:
5/. ĐỖ NHIỆM. Trái tim trâu/ Đỗ Nhiệm. - H. : Nhà xb: Sân khấu, 2020. - 191 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.036407
Số ĐKCB:
6/. Hà Nội trong mắt thơ: Thi tuyển/ S.t., tuyển chọn: Hoàng Nhuận Cầm, Đỗ Anh Vũ. - H. : Văn học,
2020. - 535 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9221008
Kho đọc: VL.020372
Kho mượn: PM.036524
Kho Lưu động: LL.034954-34955
Số ĐKCB: 7/. HỒNG LIÊN. Phạm Thế Duyệt - Người thợ lò ngày ấy: Truyện ký/ Hồng Liên. - H. : Lao động, 2021.
Trang 10
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 9 - 2022
- 258 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228403
Kho đọc: VL.020370
Kho mượn: PM.036519-36520
Kho Lưu động: LL.034945-34946
Số ĐKCB:
8/. KIM CHUÔNG. Trong bóng ngày đi: Truyện ngắn/ Kim Chuông. - H. : Nhà xb: sân khấu, 2020. -
227 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam.
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.036379
Số ĐKCB:
9/. LÊ MAI THAO. Nếu một chút thôi: Thơ/ Lê Mai Thao. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 227 tr. ; 21
cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92214
Kho mượn: PM.036378
Số ĐKCB:
10/. LƯƠNG VIẾT THOẠI. Tiếng thét tồng lôi: Tiểu thuyết lịch sử/ Lương Viết Thoại. - H. : Nxb. Hội
Nhà văn, 2020. - 1191 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam.
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.036408
Số ĐKCB:
11/. LƯU QUANG HÀ. Tác phẩm chọn lọc Lưu Quang Hà/ Lưu Quang Hà. - H. : Sân khấu, 2020. - 462
tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.922234
Kho đọc: VL.020382
Kho mượn: PM.036557
Kho Lưu động: LL.034928
Số ĐKCB:
12/. MA VĂN KHÁNG. Một mãnh trăng rừng: Tiểu thuyết/ Ma Văn Kháng. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn,
2020. - 355 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.922334
Kho mượn: PM.036358
Số ĐKCB: 13/. NGỌC THỤ. Đứa con lạc loài: Kịch dài/ Ngọc Thụ. - H. : Sân khấu, 2020. - 446 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.922234
Kho đọc: VL.020377
Kho mượn: PM.036562
Kho Lưu động: LL.034923
Số ĐKCB:
14/. NGUYỄN DUY LIỄM. Đất làng bồi: Tiểu thuyết/ Nguyễn Duy Liễm. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020.
- 439 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam.
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.036405
Số ĐKCB:
15/. NGUYỄN ĐĂNG CHƯƠNG. Kịch Nguyễn Đăng Chương : Nguyễn Đăng Chương. - H. : Sân khấu,
2020. - 21 cm
T.3 : Kịch Nguyễn Đăng Chương. - 2020. - 639 tr.
Ký hiệu môn loại: 895.92224
Trang 11
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 9 - 2022
Kho đọc: VL.020380
Kho mượn: PM.036559
Kho Lưu động: LL.034926
Số ĐKCB:
16/. NGUYỄN ĐÌNH TÚ. Nháp: Tiểu thuyết/ Nguyễn Đình Tú. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 381 tr. ;
21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tọc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.036359
Số ĐKCB:
17/. NGUYỄN ĐỨC NINH. Diện mạo văn học cận hiện đại Lào. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2020.
- 21 cm
T.1 : Diện mạo văn học cận hiện đại Lào. - 2020. - 349 tr.
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về văn học truyền thống Lào; bối cảnh lịch sử - văn hoá Lào từ năm
1893 đến nay; văn học Lào thời kỳ đấu tranh chống thực dân Pháp đô hộ (1983-1954); thời kỳ đấu
tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược và giải phóng hoàn toàn đất nước (1955-1975); thời kỳ cả nước tiến
lên xây dựng chủ nghĩa xã hội (từ năm 1975 đến nay)
Ký hiệu môn loại: 895.919109
Kho đọc: VL.020367
Kho mượn: PM.036468
Kho Lưu động: LL.034994-34995
Số ĐKCB:
18/. NGUYỄN HOÀNG THU. Nỗi buồn đi qua: Tiểu thuyết/ Nguyễn Hoàng Thu. - H. : Nxb. Hội Nhà
văn, 2020. - 183 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.036369
Số ĐKCB: 19/. NGUYỄN THANH BÌNH. Dấu xưa/ Nguyễn Thanh Bình. - H. : Sân khấu, 2020. - 335 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92224
Kho đọc: VL.020383
Kho mượn: PM.036556
Kho Lưu động: LL.034929
Số ĐKCB:
20/. NGUYỄN THẾ HÙNG. Lộc Trời: Tập truyện ngắn/ Nguyễn Thế Hùng. - H. : Nxb. Hội nhà văn,
2020. - 533 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam.
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.036355
Số ĐKCB:
21/. NGUYỄN TRỌNG HOÀN. Trữ lượng cảm xúc - Trữ lượng của tâm hồn/ Nguyễn Trọng Hoàn. - H. :
Văn học, 2020. - 325 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Gồm những bài nghiên cứu, phê bình của tác giả Nguyễn Trọng Hoàn đi sâu vào phân
tích, bình luận những nét đặc sắc về bút pháp nghệ thuật trong sáng tác thơ ca của các tác giả tiêu
biểu như: Tố Hữu, Bà Huyện Thanh Quan, Vũ Đình Liên, Thế Lữ, Hồ Chí Minh, Tagore, Y Phương, Hữu
Thỉnh, Viễn Phương...
Ký hiệu môn loại: 895.92213409
Kho đọc: VL.020371
Kho mượn: PM.036523
Kho Lưu động: LL.034956
Số ĐKCB:
22/. NGUYỄN VĂN HỌC. Yêu sao những bàn tay lao động: Tập ký chân dung/ Nguyễn Văn Học. - H. :
Dân trí, 2020. - 244 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228403
Kho đọc: VL.020366
Kho mượn: PM.036509-36510
Số ĐKCB:
Trang 12
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 9 - 2022
Kho Lưu động: LL.034968-34969
23/. Nhà viết kịch Lưu Quang Vũ với sân khấu đương đại/ Lê Tiến Thọ, Doãn Châu, Lê Chức.... - H. :
Sân khấu, 2020. - 335 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số bài viết về tiểu sử sáng tạo của tác giả Lưu Quang Vũ trong tiến trình
sân khấu Việt Nam thế kỷ XX; luận bàn về các vấn đề đề tài, bút pháp, đặc điểm ngôn ngữ nghệ thuật,
quá trình sáng tạo, thi pháp kịch...
Ký hiệu môn loại: 895.922234
Kho đọc: VL.020378
Kho mượn: PM.036561
Kho Lưu động: LL.034924
Số ĐKCB:
24/. Nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong : Tác giả - tác phẩm/ S.t., tuyển chọn: Nguyễn Minh Đức,
Nguyễn Trung Hợi. - H. : Văn học, 2020. - 654 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số tác phẩm và các bài viết nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp, tác phẩm
của nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong
Ký hiệu môn loại: 895.922234
Kho đọc: VL.020373
Kho mượn: PM.036525
Kho Lưu động: LL.034949-34950
Số ĐKCB:
25/. NÔNG QUỐC LẬP. Trước mặt là núi cao: Tập truyện ngắn/ Nông Quốc Lập. - H. : Nhà xb: Dân
tộc, 2020. - 171 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.036401
Số ĐKCB:
26/. Ký ức người lính / Lê Doãn Hợp(ch.b), Nguyễn Huy Hiêu, Nguyễn Quốc Thước,.... - H. : Thông tin
và truyền thông, 2019. - ảnh ; 24 cm. - 5b/bộ
T.14 : Ký ức người lính : Để tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn!. - 2020. - 398 tr.
Ký hiệu môn loại: 895.922808
Kho đọc: VL.020406
Kho mượn: PM.036522
Kho Lưu động: LL.034947
Số ĐKCB:
27/. Ký ức người lính / Lê Doãn Hợp(ch.b), Nguyễn Huy Hiêu, Nguyễn Quốc Thước,.... - H. : Thông tin
và truyền thông, 2019. - ảnh ; 24 cm. - 5b/bộ
T.15 : Ký ức người lính : Để tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn!. - 2020. - 398 tr.
Ký hiệu môn loại: 895.922808
Kho đọc: VL.020407
Kho mượn: PM.036521
Kho Lưu động: LL.034948
Số ĐKCB:
28/. THANH TÙNG. Còn đây một thời hoa đỏ: Thơ/ Thanh Tùng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 299
tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92214
Kho mượn: PM.036380
Số ĐKCB:
29/. Tiếng thời gian: Thi tuyển/ S.t., tuyển chọn: Hoàng Nhuận Cầm, Trần Nhật Minh, Đỗ Anh Vũ. - H. :
Văn học, 2020. - 499 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9221008
Kho đọc: VL.020365
Kho mượn: PM.036508
Kho Lưu động: LL.034966-34967
Số ĐKCB: 30/. TÒNG VĂN HÂN. Bông ban thơm/ Tòng Văn Hân. - H. : Nhà xb: Sân khẩu, 2020. - 179 tr. ; 21 cm
Trang 13
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 9 - 2022
ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc tiểu
số Việt Nam.
Ký hiệu môn loại: 895.92214
Kho mượn: PM.036406
Số ĐKCB:
31/. TRẦN THÚC VIỆT. Diện mạo văn học cận hiện đại Lào. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. -
21 cm
T.2 : Diện mạo văn học cận hiện đại Lào. - 2020. - 350 tr.
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát quá trình hình thành và thành tựu của văn xuôi Lào hiện đại; văn xuôi
Lào hiện đại với sự tiếp nhận ảnh hưởng từ văn học dân gian; văn xuôi Lào hiện đại với sự kế thừa và
cách tân truyền thống văn học viết thời kỳ trung đại; đổi mới thể loại văn xuôi theo hướng dân tộc hoá,
hiện đại hoá
Ký hiệu môn loại: 895.919109
Kho đọc: VL.020368
Kho mượn: PM.036469
Kho Lưu động: LL.034996-34997
Số ĐKCB:
32/. VŨ BÌNH LỤC. Gió quê thổi mãi: Tùy bút/ Vũ Bình Lục. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 367 tr. ;
21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.9228403
Kho mượn: PM.036404
Số ĐKCB:
33/. VŨ TUYẾT MÂY. Cha, con và tổ quốc: Tập truyện/ Vũ Tuyết Mây. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. -
239 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.036370
Số ĐKCB:
34/. VŨ XUÂN ĐỘ. Bến nước: Tiểu thuyết/ Vũ Xuân Độ. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 285 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.036371
Số ĐKCB: 35/. XUÂN CUNG. Chuyện tình Quế Dương/ Xuân Cung. - H. : Sân khấu, 2020. - 483 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92224
Kho đọc: VL.020379
Kho mượn: PM.036560
Kho Lưu động: LL.034925
Số ĐKCB: 36/. XUÂN TRÌNH. Tuyển tập Xuân Trình/ Xuân Trình. - H. : Sân khấu, 2020. - 1295 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.922234
Kho đọc: VL.020381
Kho mượn: PM.036558
Kho Lưu động: LL.034927
Số ĐKCB:
LỊCH SỬ
1/. Chu Huy Mân - Tiểu sử/ B.s.: Trần Minh Trưởng (ch.b.), Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Minh Đức.... - H.
: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 387 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của
Đảng và cách mạng Việt Nam, Thư mục: tr. 374-383
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Chu Huy Mân từ
quê hương, gia đình, thời niên thiếu và những hoạt động yêu nước đầu tiên, rèn luyện và trưởng thành
trong đấu tranh cách mạng, tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ tổ quốc
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Trang 14
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 9 - 2022
Kho đọc: VL.020391
Số ĐKCB:
2/. ĐẶNG PHONG. 5 đường mòn Hồ Chí Minh/ Đăng Phong. - H. : Thông tin và truyền thông, 2020. -
332 tr. : hình ảnh ; 24 cm
Thư mục: tr. 327-332
Tóm tắt: Miêu tả, giải thích tầm quan trọng và quan hệ của 5 đường mòn Hồ Chí Minh trong việc
chi viện cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, cũng như trong việc giữ liên lạc giữa miền Nam với
miền Bắc
Ký hiệu môn loại: 959.7043
Kho đọc: VL.020401
Số ĐKCB:
3/. HÀ NGUYỄN. 100 điều nên biết về cách mạng tháng Tám 1945/ Hà Nguyễn. - H. : Thông tin và
truyền thông, 2020. - 298 tr. : ảnh ; 21 cm
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức tổng hợp, cụ thể, bao quát, chi tiết, cơ bản giới thiệu bức tranh
toàn cảnh về những sự kiện, những vấn đề mấu chốt liên quan đến cuộc vận động Cách mạng Tháng
Tám 1945 đặt trong bối cảnh lịch sử của cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai (1939-1945)
Ký hiệu môn loại: 959.704
Kho đọc: VL.020395
Số ĐKCB:
4/. HÀ NGUYỄN. 100 điều nên biết về Đại thắng mùa Xuân 1975/ Hà Nguyễn. - H. : Thông tin và
truyền thông, 2020. - 299 tr. : ảnh ; 21 cm
Phụ lục: tr. 260-299
Tóm tắt: Gồm 100 câu hỏi đáp về những sự kiện lịch sử của quân và dân Việt Nam trong kháng
chiến chống Mỹ cứu nước từ năm 1954 đến Đại thắng mùa Xuân năm 1975
Ký hiệu môn loại: 959.7043
Kho đọc: VL.020396
Số ĐKCB:
5/. Lê Đức Thọ - Tiểu sử/ B.s.: Đặng Văn Thái (ch.b.), Nguyễn Xuân Trung, Đàm Đức Vượng, Ngô
Xuân Dương. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 496 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của
Đảng và cách mạng Việt Nam, Thư mục: tr. 477-492
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Đức Thọ: Quê hương, gia đình và
quá trình trở thành người cộng sản, những hoạt động và cống hiến trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập
dân tộc (1931-1945); nhà lãnh đạo chủ chốt trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-
1954); trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất đất nước (1955-1975); trong
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1975-1990); người cộng sản mẫu
mực, nhà lãnh đạo tài năng, bản lĩnh, sáng tạo, nhà thơ cách mạng
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho đọc: VL.020392
Số ĐKCB:
6/. LÊ VĂN YÊN. Các tổng bí thư thế hệ tiền bối của Đảng ta (1930-1990)/ Lê Văn Yên. - H. : Thông
tin và truyền thông, 2020. - 415 tr. : ảnh ; 24 cm
Thư mục: tr. 405-415
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của các đồng chí Tổng Bí thư từ năm 1930 đến năm
1990: Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn
Linh
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho đọc: VL.020402
Số ĐKCB:
7/. Lương Khánh Thiện - Tiểu sử/ B.s.: Trần Minh Trưởng (ch.b.), Nguyễn Thị Kim Dung, Phạm Hồng
Chương.... - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 183 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của
Đảng và cách mạng Việt Nam, Thư mục: tr. 169-180
Tóm tắt: Phác hoạ chân thực chân dung Lương Khánh Thiện từ quê hương, gia đình, thời niên
thiếu và những hoạt động yêu nước đầu tiên đến quá trình đồng chí hoạt động trong Hội Việt Nam
Cách mạng Thanh niên, trong nhà tù thực dân, Bí thư Xứ uỷ Bắc Kỳ, Bí thư Khu B, Bí thư Thành uỷ Hải
Phòng...
Ký hiệu môn loại: 959.703092
Trang 15
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 9 - 2022
Kho đọc: VL.020389
Số ĐKCB:
8/. Nguyễn Chí Thanh - Tiểu sử/ B.s.: Bùi Đình Phong (ch.b.), Nguyễn Minh Đức, Trịnh Thị Hồng
Hạnh, Nguyễn Thanh Tâm. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 283 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của
Đảng và cách mạng Việt Nam, Thư mục: tr. 269-280
Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp hoạt động, cống hiến của đồng chí Nguyễn Chí Thanh đối
với cách mạng Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho đọc: VL.020390
Số ĐKCB:
9/. NGUYỄN VĂN THẠC. Mãi mãi tuổi hai mươi: Nhật ký thời chiến Việt Nam/ Nguyễn Văn Thạc ;
Đặng Vương Hưng s.t., giới thiệu. - H. : Thanh niên, 2020. - 337 tr. ; 21 cm
Phục lục: tr. 315-337
Tóm tắt: Giới thiệu những trang nhật kí của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc. Trong đó anh đã ghi chép rất
kỹ những điều mắt thấy tai nghe trong suốt chặng đường hành quân, những chuyện vui buồn, và cả
những điều anh cảm nhận được từ đó
Ký hiệu môn loại: 959.7043
Kho đọc: VL.020369
Kho mượn: PM.036517-36518
Kho Lưu động: LL.034941-34942
Số ĐKCB:
10/. Người Nga viết về Chủ tich Hồ Chí Minh/ Yuri Mikhailovich Luzhkov, Oxip Mandelstam, Vera
Visnhiakova Akimova... ; Dịch giả: Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Văn Minh ; Nguyễn Xuân Hoà h.đ.. -
H. : Thông tin và truyền thông, 2020. - 198 tr. : hình ảnh ; 24 cm
Tóm tắt: Trình bày tiểu sử, sự nghiệp cách mạng và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông
qua cảm nhận và lời kể của những người Nga có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với Người
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho đọc: VL.020400
Số ĐKCB:
11/. SƠN TÙNG. Tuyển tập truyện, ký về Hồ Chí Minh / Sơn Tùng ; Bùi Sơn Định sưu tầm, tuyển chọn.
- H. : Văn học, 2019. - 21 cm. - b/bộ
Quyển 2 : Tuyển tập truyện, ký về Hồ Chí Minh : Búp Sen xanh - Bông Sen vàng - Trái tim quả
đất. - 2020. - 895 tr.
Ký hiệu môn loại: 959.7043092
Kho đọc: VL.020363
Kho mượn: PM.036505-36506
Kho Lưu động: LL.034937-34938
Số ĐKCB:
12/. Tô Hiệu - Tiểu sử/ B.s.: Phạm Hồng Chương, Trần Minh Trưởng, Nguyễn Ngọc Hà.... - H. : Chính
trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 275 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của
Đảng và cách mạng Việt Nam, Thư mục: tr. 264-273
Tóm tắt: Giới thiệu về quê hương, gia đình của đồng chí Tô Hiệu. Những hoạt động cách mạng
của ông từ người yêu nước trở thành người cộng sản (1924 - 1934); những năm tháng đấu tranh tham
gia lãnh đạo khôi phục cách mạng (1935 - 1940); chiến đấu trong địa ngục Sơn La (1940 - 1944) và trở
thành tấm gương của người cộng sản
Ký hiệu môn loại: 959.703092
Kho đọc: VL.020394
Số ĐKCB:
13/. Văn Tiến Dũng - Tiểu sử/ B.s.: Nguyễn Thị Kim Dung (ch.b.), Nguyễn Minh Đức, Trần Minh
Trưởng, Lê Thị Hằng. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 347 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của
Đảng và cách mạng Việt Nam, Thư mục: tr. 333- 341
Tóm tắt: Giới thiệu về quê hương, gia đình của Đại tưởng Văn Tiến Dũng. Những năm tháng hoạt
động cách mạng của ông: tham gia xây dựng lực lượng cách mạng, tiến tới khởi nghĩa giành chính
quyền (1936 - 1945), thời gian giữ các cương vị quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân
Pháp xâm lược (1945 - 1954), trên cương vị tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam trong
Trang 16
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 9 - 2022
cuộc kháng chiến chống Mỹ (1955 - 1975), trở thành người lãnh đạo cao nhất của Quân đội nhân dân
Việt Nam (1975 -2002)...
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho đọc: VL.020393
Số ĐKCB:
Trang 17