THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 11-2023
TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LÔGICH HỌC
1/. MACURAVÁ, KATARÍNA. Bé học cách kết bạn: Bài học nhỏ đầu đời. Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi/
Katarína Macuravá; Minquie dịch. - H. : Thanh Niên, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Cùng con
trưởng thành)
Ký hiệu môn loại: 179.9
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030243-30244
Kho thiếu nhi: TL.012367-12369
Số ĐKCB:
XÃ HỘI-CHÍNH TRỊ
1/. Sự tích hoa mào gà: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi/ Lời, tranh: Nhóm Liber. - H. : Kim Đồng, 2023. - 19
tr. : minh họa ; 21 cm. - (Cổ tích Việt Nam cho bé)
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030307-30308
Kho thiếu nhi: TL.012432-12434
Số ĐKCB:
2/. Sự tích rét nàng Bân: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi/ Lời, tranh: Nhóm Liber. - H. : Kim Đồng, 2023. -
19 tr. : minh họa ; 21 cm. - (Cổ tích Việt Nam cho bé)
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030305-30306
Kho thiếu nhi: TL.012429-12431
Số ĐKCB:
3/. VÕ NGUYÊN GIÁP. Thế giới còn đổi thay nhưng Tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi/ Võ Nguyên
Giáp. - Xuất bản lần thứ 4. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2023. - 323 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp một số bài viết, nghiên cứu đã được công bố của Đại tướng Võ
Nguyên Giáp về Tư tưởng Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực khác nhau.
Ký hiệu môn loại: 335.4346
Kho Lưu động: LV.025853-25857
Số ĐKCB:
KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC
1/. VESTAL, MEGHAN. Tìm hiểu địa chất - Đá, khoáng chất và mặt đất dưới chân ta/ Meghan Vestal ;
Hoàng Phương Thảo dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 86 tr. : minh họa ; 20 cm. - (Nhà khoa
học nhí)
Ký hiệu môn loại: 551
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030297-30298
Kho thiếu nhi: TL.012417-12419
Số ĐKCB:
2/. W. KISH, STACY. Trái Đất của chúng ta - Nước, không khí và sự sống trong sinh quyển/ Stacy W.
Kish ; Hoàng Phương Thảo dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 78 tr. : minh họa ; 20 cm. - (Nhà
khoa học nhí)
Ký hiệu môn loại: 550
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030299-30300
Kho thiếu nhi: TL.012420-12422
Số ĐKCB:
KỸ THUẬT
1/. Ăn uống đầy đủ: Dành cho lứa tuổi nhi đồng/ Biên soạn: Zhang Si Lai; Minh họa: Mo Gu; Người
dịch: Thanh Uyên. - H. : Kim Đồng, 2023. - 34 tr. : tranh màu ; 22 cm. - (Bé khỏe mạnh hơn)
Ký hiệu môn loại: 613.0432
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030373-30374
Kho thiếu nhi: TL.012531-12533
Số ĐKCB:
2/. Để cao lớn hơn: Dành cho lứa tuổi nhi đồng/ Biên soạn: Zhang Si Lai; Minh họa: Mo Gu/Guai Bao;
Người dịch: Thanh Uyên. - H. : Kim Đồng, 2023. - 34 tr. : tranh màu ; 22 cm. - (Bé khỏe mạnh hơn)
Ký hiệu môn loại: 613.0432
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030375-30376
Kho thiếu nhi: TL.012534-12536
Số ĐKCB: 3/. Để không bị cận thị: Dành cho lứa tuổi nhi đồng/ Biên soạn: Zhang Si Lai; Minh họa: Mo Gu/Guai
Trang 1
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 11-2023
Bao; Người dịch: Thanh Uyên. - H. : Kim Đồng, 2023. - 34 tr. : tranh màu ; 22 cm. - (Bé khỏe mạnh
hơn)
Ký hiệu môn loại: 613.0432
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030377-30378
Kho thiếu nhi: TL.012537-12539
Số ĐKCB:
4/. Để tăng sức đề kháng: Dành cho lứa tuổi nhi đồng/ Biên soạn: Zhang Si Lai; Minh họa: Mo Gu/Guai
Bao; Người dịch: Thanh Uyên. - H. : Kim Đồng, 2023. - 34 tr. : tranh màu ; 22 cm. - (Bé khỏe mạnh
hơn)
Ký hiệu môn loại: 613.0432
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030379-30380
Kho thiếu nhi: TL.012540-12542
Số ĐKCB:
5/. HUỆ AN. Bạn giống như con/ Huệ An. - H. : Hồng Đức, 2022. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Truyện
rèn kỹ năng sống cho bé)
Ký hiệu môn loại: 649.64
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030283-30284
Kho thiếu nhi: TL.012396-12398
Số ĐKCB:
6/. HUỆ AN. Cậu đến nhà tớ chơi nhé!/ Huệ An. - H. : Hồng Đức, 2022. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. -
(Truyện rèn kỹ năng sống cho bé)
Ký hiệu môn loại: 649.64
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030291-30292
Kho thiếu nhi: TL.012408-12410
Số ĐKCB:
7/. HUỆ AN. Chiếc khăn quàng của hươu cao cổ/ Huệ An. - H. : Hồng Đức, 2022. - 32 tr. : tranh màu ;
21 cm. - (Truyện rèn kỹ năng sống cho bé)
Ký hiệu môn loại: 649.64
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030295-30296
Kho thiếu nhi: TL.012414-12416
Số ĐKCB:
8/. HUỆ AN. Chuột nhắt làm nghề/ Huệ An. - H. : Hồng Đức, 2022. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. -
(Truyện rèn kỹ năng sống cho bé)
Ký hiệu môn loại: 649.64
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030285-30286
Kho thiếu nhi: TL.012399-12401
Số ĐKCB:
9/. HUỆ AN. Ếch xanh đi chơi biển/ Huệ An. - H. : Hồng Đức, 2022. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. -
(Truyện rèn kỹ năng sống cho bé)
Ký hiệu môn loại: 649.64
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030293-30294
Kho thiếu nhi: TL.012411-12413
Số ĐKCB:
10/. HUỆ AN. Lợn con lên truyền hình/ Huệ An. - H. : Hồng Đức, 2022. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. -
(Truyện rèn kỹ năng sống cho bé)
Ký hiệu môn loại: 649.64
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030289-30290
Kho thiếu nhi: TL.012405-12407
Số ĐKCB:
11/. HUỆ AN. Ong nhỏ làm việc tốt/ Huệ An. - H. : Hồng Đức, 2022. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. -
(Truyện rèn kỹ năng sống cho bé)
Ký hiệu môn loại: 649.64
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030281-30282
Kho thiếu nhi: TL.012394-12395
Số ĐKCB:
12/. HUỆ AN. Sư tử sợ tiếng gáy của gà trống/ Huệ An. - H. : Hồng Đức, 2022. - 32 tr. : tranh màu ; 21
cm. - (Truyện rèn kỹ năng sống cho bé)
Ký hiệu môn loại: 649.64
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030287-30288
Kho thiếu nhi: TL.012402-12404
Số ĐKCB:
Trang 2
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 11-2023
13/. Không sợ tiêm đau: Dành cho lứa tuổi nhi đồng/ Biên soạn: Zhang Si Lai; Minh họa: Mo Gu/Guai
Bao; Người dịch: Thanh Uyên. - H. : Kim Đồng, 2023. - 34 tr. : tranh màu ; 22 cm. - (Bé khỏe mạnh
hơn)
Ký hiệu môn loại: 613.0432
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030381-30382
Kho thiếu nhi: TL.012543-12545
Số ĐKCB:
14/. Nhật ký trưởng thành - Đánh bại thói quen xấu/ Mỹ Thuận biên soạn. - H. : Nxb. Văn học, 2023. -
95 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Cùng trẻ lớn lên với những câu chuyện truyền cảm hứng)
Ký hiệu môn loại: 649.64
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030126-30127
Kho thiếu nhi: TL.012229-12231
Số ĐKCB:
15/. Nhật ký trưởng thành - Đọc sách là một niềm vui/ Mỹ Thuận biên soạn. - H. : Nxb. Văn học, 2023.
- 95 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Cùng trẻ lớn lên với những câu chuyện truyền cảm hứng)
Ký hiệu môn loại: 649.58
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030120-30121
Kho thiếu nhi: TL.012220-12222
Số ĐKCB:
16/. Nhật ký trưởng thành - Sự trung thực/ Mỹ Thuận biên soạn. - H. : Nxb. Văn học, 2023. - 95 tr. :
tranh màu ; 25 cm. - (Cùng trẻ lớn lên với những câu chuyện truyền cảm hứng)
Ký hiệu môn loại: 649.7
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030124-30125
Kho thiếu nhi: TL.012226-12228
Số ĐKCB:
17/. Nhật ký trưởng thành - Tính tự lập/ Mỹ Thuận biên soạn. - H. : Nxb. Văn học, 2023. - 95 tr. : tranh
màu ; 25 cm. - (Cùng trẻ lớn lên với những câu chuyện truyền cảm hứng)
Ký hiệu môn loại: 649.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030122-30123
Kho thiếu nhi: TL.012223-12225
Số ĐKCB:
18/. TỪ TÍCH MẠCH. Kỹ năng sơ cứu dành cho học sinh - Các vấn đề về mũi họng: Dành cho trẻ em
từ 6 - 12 tuổi/ Lời: Từ Tích Mạch; Minh họa: Trương Kính Kính; Thúy Nga dịch. - H. : Thanh Niên, 2023.
- 47 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Cùng con trưởng thành)
Ký hiệu môn loại: 617.10262
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030225-30226
Kho thiếu nhi: TL.012340-12342
Số ĐKCB:
19/. TỪ TÍCH MẠCH. Kỹ năng sơ cứu dành cho học sinh - Nguy cơ khi chảy máu: Dành cho trẻ em từ
6 - 12 tuổi/ Lời: Từ Tích Mạch; Minh họa: Trương Kính Kính; Thúy Nga dịch. - H. : Thanh Niên, 2023. -
47 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Cùng con trưởng thành)
Ký hiệu môn loại: 617.10262
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030221-30222
Kho thiếu nhi: TL.012334-12336
Số ĐKCB:
20/. TỪ TÍCH MẠCH. Kỹ năng sơ cứu dành cho học sinh - Các vấn đề về vùng bụng: Dành cho trẻ em
từ 6 - 12 tuổi/ Lời: Từ Tích Mạch; Minh họa: Trương Kính Kính; Thúy Nga dịch. - H. : Thanh Niên, 2023.
- 47 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Cùng con trưởng thành)
Ký hiệu môn loại: 617.10262
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030227-30228
Kho thiếu nhi: TL.012343-12345
Số ĐKCB:
21/. TỪ TÍCH MẠCH. Kỹ năng sơ cứu dành cho học sinh - Các cấp độ bỏng: Dành cho trẻ em từ 6 - 12
tuổi/ Lời: Từ Tích Mạch; Minh họa: Trương Kính Kính; Thúy Nga dịch. - H. : Thanh Niên, 2023. - 47 tr. :
tranh màu ; 21 cm. - (Cùng con trưởng thành)
Ký hiệu môn loại: 617.10262
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030223-30224
Kho thiếu nhi: TL.012337-12339
Số ĐKCB: 22/. TỪ TÍCH MẠCH. Kỹ năng sơ cứu dành cho học sinh - Các vấn đề về vùng đầu: Dành cho trẻ em
Trang 3
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 11-2023
từ 6 - 12 tuổi/ Lời: Từ Tích Mạch; Minh họa: Trương Kính Kính; Thúy Nga dịch. - H. : Thanh Niên, 2023.
- 47 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Cùng con trưởng thành)
Ký hiệu môn loại: 617.10262
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030229-30230
Kho thiếu nhi: TL.012346-12348
Số ĐKCB:
NGHIÊN CỨU VĂN HỌC
1/. BIIRO. Trí nhớ của mẹ/ Lời và tranh: BiiRo. - H. : Kim Đồng, 2023. - 36 tr. : minh họa ; 21 cm. -
(Vun đắp tâm hồn)
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030315-30316
Kho thiếu nhi: TL.012465-12467
Số ĐKCB:
2/. BOMBACE, AURÉLIE. Người vận chuyển những nụ hôn/ Aurélie Bombace, Ophélie Ortal; Người
dịch: Diệu Hương. - H. : Kim Đồng, 2023. - 20 tr. : tranh màu ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 843
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030369-30370
Kho thiếu nhi: TL.012525-12527
Số ĐKCB:
3/. Bờm của sư tử: Dành cho lứa tuổi 3+/ Người dịch: Thanh Vân. - H. : Kim Đồng, 2023. - 20 tr. : tranh
màu ; 21 cm. - (Kích thích trí tưởng tượng cho bé)
Ký hiệu môn loại: 808.83
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030353-30354
Kho thiếu nhi: TL.012501-12503
Số ĐKCB:
4/. Cá voi trông như thế nào?: Dành cho lứa tuổi 3+/ Người dịch: Thanh Vân. - H. : Kim Đồng, 2023. -
20 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Kích thích trí tưởng tượng cho bé)
Ký hiệu môn loại: 808.83
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030349-30350
Kho thiếu nhi: TL.012495-12497
Số ĐKCB:
5/. Cừu con chẳng giống ai: Dành cho lứa tuổi 3+/ Người dịch: Thanh Vân. - H. : Kim Đồng, 2023. - 20
tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Kích thích trí tưởng tượng cho bé)
Ký hiệu môn loại: 808.83
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030343-30344
Kho thiếu nhi: TL.012486-12488
Số ĐKCB:
6/. ĐÀO TRUNG UYÊN. Bình nước chanh miễn phí/ Đào Trung Uyên; Minh họa: Funti Kidbooks. - Tp.
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 47 tr. : minh họa ; 21 cm. - (Truyện đọc trước giờ ngủ)
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030311-30312
Kho thiếu nhi: TL.012438-12440
Số ĐKCB:
7/. ĐÀO TRUNG UYÊN. Chiếc bàn mới của sói/ Đào Trung Uyên; Minh họa: Funti Kidbooks. - Tp. Hồ
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 47 tr. : minh họa ; 21 cm. - (Truyện đọc trước giờ ngủ)
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030313-30314
Kho thiếu nhi: TL.012441-12443
Số ĐKCB:
8/. ĐÀO TRUNG UYÊN. Sạp bí đỏ của bác Bò/ Đào Trung Uyên; Minh họa: Funti Kidbooks. - Tp.Hồ
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 47 tr. : minh họa ; 21 cm. - (Truyện đọc trước giờ ngủ)
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030309-30310
Kho thiếu nhi: TL.012435-12437
Số ĐKCB:
9/. ELLIOT, RACHEL. Chim cánh cụt nhỏ dũng cảm/ Rachel Elliot; Minh họa: Karen Sapp; Phương
Nhung dịch. - H. : Mỹ Thuật, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Ehon Châu Âu)
Ký hiệu môn loại: 823
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030179-30180 Số ĐKCB:
Trang 4
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 11-2023
Kho thiếu nhi: TL.012271-12273
10/. GIAI PHẦN. Cuộc thi ở làng nấm: Dành cho lứa tuổi nhi đồng/ Lời: Giai Phần; Tranh: Gia Hồng;
Khánh Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 27 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20 cm. - (Kính vạn hoa thiên nhiên)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030213-30214
Kho thiếu nhi: TL.012322-12324
Số ĐKCB:
11/. GUILLAIN, CHARLOTTE. Cây đã thấy những gì?: Dành cho lứa tuổi thiếu niên nhi đồng/
Charlotte Guillain ; Minh họa: Sam Usher ; Hà Hương Giang dịch. - H. : Kim đồng, 2023. - 31 tr. : tranh
màu ; 26 cm
Ký hiệu môn loại: 821
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030128-30129
Kho thiếu nhi: TL.012232-12234
Số ĐKCB:
12/. GUILLAIN, CHARLOTTE. Vẹt đuôi dài đã trông thấy gì?: Dành cho lứa tuổi thiếu niên nhi đồng/
Charlotte Guillain ; Minh họa: Sam Usher ; Hà Hương Giang dịch. - H. : Kim đồng, 2023. - 31 tr. : tranh
màu ; 26 cm
Ký hiệu môn loại: 821
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030130-30131
Kho thiếu nhi: TL.012235-12237
Số ĐKCB:
13/. GUILLAIN, CHARLOTTE. Voi đã nghe thấy gì?: Dành cho lứa tuổi thiếu niên nhi đồng/ Charlotte
Guillain ; Minh họa: Sam Usher ; Hà Hương Giang dịch. - H. : Kim đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 26
cm
Ký hiệu môn loại: 821
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030132-30133
Kho thiếu nhi: TL.012238-12240
Số ĐKCB:
14/. HÀN TUYẾT. Chuyến đi lên thành phố: Dành cho lứa tuổi nhi đồng/ Hàn Tuyết; Tranh: Lý Uy;
Người dịch: Thanh Vân. - H. : Kim Đồng, 2023. - 32 tr. : minh họa ; 20 cm. - (Những câu chuyện về lòng
tốt)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030339-30340
Kho thiếu nhi: TL.012480-12482
Số ĐKCB:
15/. HỒ TÂM. Bố mẹ luôn yêu con: Học cách vượtqua nổi sợ và đối mặt với thực tế. Dành cho độ tuổi
từ 3 - 9 tuổi/ Hồ Tâm; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Thanh Niên, 2023. - 47 tr. : tranh màu ; 21 cm. -
(Cùng con trưởng thành) (Giáo dục đầu đời cho trẻ - Những bài học tự bảo vệ bản thân)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030241-30242
Kho thiếu nhi: TL.012364-12366
Số ĐKCB:
16/. HỒ TÂM. Con từ đâu tới?: Hiểu về quá trình hình thành và ra đời của một em bé. Dành cho độ tuổi
từ 3 - 9 tuổi/ Hồ Tâm; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Thanh Niên, 2023. - 47 tr. : tranh màu ; 21 cm. -
(Cùng con trưởng thành) (Giáo dục đầu đời cho trẻ - Những bài học tự bảo vệ bản thân)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030237-30238
Kho thiếu nhi: TL.012358-12360
Số ĐKCB:
17/. HỒ TÂM. Không được chạm vào vùng riêng tư của tớ: Học cách nhận biết các vùng riêng tư trên
cơ thể. Dành cho độ tuổi từ 3 - 9 tuổi/ Hồ Tâm; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Thanh Niên, 2023. - 47 tr. :
tranh màu ; 21 cm. - (Cùng con trưởng thành) (Giáo dục đầu đời cho trẻ - Những bài học tự bảo vệ bản
thân)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030239-30240
Kho thiếu nhi: TL.012361-12363
Số ĐKCB:
18/. HỒ TÂM. Nguy hiểm đấy, mau tránh xa: Học cách phân biệt và ứng phó với các tín hiệu nguy
hiểm. Dành cho độ tuổi từ 3 - 9 tuổi/ Hồ Tâm; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Thanh Niên, 2023. - 47 tr. :
Trang 5
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 11-2023
tranh màu ; 21 cm. - (Cùng con trưởng thành) (Giáo dục đầu đời cho trẻ - Những bài học tự bảo vệ bản
thân)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030235-30236
Kho thiếu nhi: TL.012355-12357
Số ĐKCB:
19/. HỒ TÂM. Tớ dũng cảm nói "không": Học các nguyên tắc an toàn thiết yếu. Dành cho độ tuổi từ 3 -
9 tuổi/ Hồ Tâm ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Thanh Niên, 2023. - 47 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Cùng
con trưởng thành) (Giáo dục đầu đời cho trẻ - Những bài học tự bảo vệ bản thân)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030231-30232
Kho thiếu nhi: TL.012349-12351
Số ĐKCB:
20/. HỒ TÂM. Tớ không giữ bí mật cho kẻ xấu: Học hiểu về phòng chống xâm hại. Dành cho độ tuổi từ
3 - 9 tuổi/ Hồ Tâm; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Thanh Niên, 2023. - 47 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Cùng
con trưởng thành) (Giáo dục đầu đời cho trẻ - Những bài học tự bảo vệ bản thân)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030233-30234
Kho thiếu nhi: TL.012352-12354
Số ĐKCB:
21/. HUỲNH MAI LIÊN. Nhà mình vui nhất/ Huỳnh Mai Liên; Mai Khuê vẽ. - H. : Kim Đồng, 2023. - 57
tr. : minh họa ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9221
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030301-30302
Kho thiếu nhi: TL.012423-12425
Số ĐKCB:
22/. Hươu cao cổ cao bằng chừng nào?: Dành cho lứa tuổi 3+/ Người dịch: Thanh Vân. - H. : Kim
Đồng, 2023. - 20 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Kích thích trí tưởng tượng cho bé)
Ký hiệu môn loại: 808.83
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030345-30346
Kho thiếu nhi: TL.012489-12491
Số ĐKCB:
23/. JOYCE, MELAINE. Chúc gấu con ngủ ngon/ Melaine Joyce ; Minh họa: Helen Rowe ; Phương
Nhung dịch. - H. : Mỹ Thuật, 2022. - 24 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Ehon Châu Âu)
Ký hiệu môn loại: 823
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030177-30178
Kho thiếu nhi: TL.012268-12270
Số ĐKCB:
24/. JOYCE, MELAINE. Hãy làm con cười!/ Melaine Joyce; Minh họa: Gabi Murphy; Phương Nhung
dịch. - H. : Mỹ Thuật, 2022. - 24 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Ehon Châu Âu)
Ký hiệu môn loại: 823
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030195-30196
Kho thiếu nhi: TL.012295-12297
Số ĐKCB:
25/. JOYCE, MELANIE. Hãy hôn con nào!/ Melanie Joyce; Minh họa: Anna Jones; Phương Nhung
dịch. - H. : Mỹ Thuật, 2022. - 24 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Ehon Châu Âu)
Ký hiệu môn loại: 823
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030189-30190
Kho thiếu nhi: TL.012286-12288
Số ĐKCB:
26/. KHÁNH CHI. Gửi gió về cho nội/ Khánh Chi; Tranh: Phan Hà. - H. : Kim Đồng, 2023. - 53 tr. :
minh họa ; 21 cm. - (Thơ hay viết cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.9221
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030335-30336
Kho thiếu nhi: TL.012474-12476
Số ĐKCB:
27/. KING ALICE. Chỉ cậu và tớ/ Alice King; Minh họa: Lee Holland; Phương Nhung dịch. - H. : Mỹ
Thuật, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Ehon Châu Âu)
Ký hiệu môn loại: 823
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030185-30186 Số ĐKCB:
Trang 6
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 11-2023
Kho thiếu nhi: TL.012280-12282
28/. KINNEAR, NICOLA. Chia sẻ thật vui vẻ!: Dành cho độ tuổi 3 - 9/ Nicola Kinnear ; Minquie dịch. -
Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh Niên, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 22 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện)
(Câu chuyện nhỏ, bài học hay)
Ký hiệu môn loại: 823
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030355-30356
Kho thiếu nhi: TL.012504-12506
Số ĐKCB:
29/. KINNEAR, NICOLA. Dũng cảm lên nào!: Dành cho độ tuổi 3 - 9/ Nicola Kinnear ; Minquie dịch. -
Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh Niên, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 22 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện)
(Câu chuyện nhỏ, bài học hay)
Ký hiệu môn loại: 823
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030359-30360
Kho thiếu nhi: TL.012510-12512
Số ĐKCB:
30/. KINNEAR, NICOLA. Hãy trật tự nào!: Dành cho độ tuổi 3 - 9/ Nicola Kinnear ; Minquie dịch. - Tái
bản lần thứ 1. - H. : Thanh Niên, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 22 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện) (Câu
chuyện nhỏ, bài học hay)
Ký hiệu môn loại: 823
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030357-30358
Kho thiếu nhi: TL.012507-12509
Số ĐKCB:
31/. KNAPMAN, TIMOTHY. Thỏ Harry hấp tấp: Dành cho lứa tuổi 3+/ Timothy Knapman, Gemma
Merino; Hà Hương Giang dịch. - H. : Kim đồng, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 23 cm
Ký hiệu môn loại: 863
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030149-30155
Kho thiếu nhi: TL.012256-12258
Số ĐKCB:
32/. LINH VƯƠNG. Âm thanh của biển khơi/ Lời và tranh: Linh Vương. - H. : Kim Đồng, 2023. - 36 tr. :
minh họa ; 21 cm. - (Vun đắp tâm hồn)
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030329-30330
Kho thiếu nhi: TL.012459-12461
Số ĐKCB:
33/. LINH VƯƠNG. Tiếng đàn đá/ Lời: Linh Vương; Tranh: Quyên Thái. - H. : Kim Đồng, 2023. - 36 tr. :
minh họa ; 21 cm. - (Vun đắp tâm hồn)
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030317-30318
Kho thiếu nhi: TL.012462-12464
Số ĐKCB:
34/. MERINO, GEMMA. Chú cá sấu không thích nước: Dành cho lứa tuổi 3+/ Gemma Merino; Hà
Hương Giang dịch. - H. : Kim đồng, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 23 cm
Ký hiệu môn loại: 863
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030163-30169
Kho thiếu nhi: TL.012262-12264
Số ĐKCB:
35/. MERINO, GEMMA. Cô bò trèo cây: Dành cho lứa tuổi 3+/ Gemma Merino; Hà Hương Giang dịch.
- H. : Kim đồng, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 23 cm
Ký hiệu môn loại: 863
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030142-30148
Kho thiếu nhi: TL.012253-12255
Số ĐKCB:
36/. MERINO, GEMMA. Cô cừu ấp trứng: Dành cho lứa tuổi 3+/ Gemma Merino; Hà Hương Giang
dịch. - H. : Kim đồng, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 23 cm
Ký hiệu môn loại: 863
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030156-30162
Kho thiếu nhi: TL.012259-12261
Số ĐKCB:
37/. MERINO, GEMMA. Cô rồng không thích lửa: Dành cho lứa tuổi 3+/ Gemma Merino; Hà Hương
Giang dịch. - H. : Kim đồng, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 23 cm
Trang 7
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 11-2023
Ký hiệu môn loại: 863
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030170-30176
Kho thiếu nhi: TL.012265-12267
Số ĐKCB:
38/. MOSS, STEPHANIE. Hãy là chính mình!/ Stephanie Moss; Minh họa: Gail Yerrill; Phương Nhung
dịch. - H. : Mỹ Thuật, 2022. - 24 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Ehon Châu Âu)
Ký hiệu môn loại: 823
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030187-30188
Kho thiếu nhi: TL.012283-12285
Số ĐKCB:
39/. MOSS, STEPHANIE. Người mẹ tuyệt vời nhất/ Stephanie Moss; Minh họa: Ela Jarzabek; Phương
Nhung dịch. - H. : Mỹ Thuật, 2022. - 24 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Ehon Châu Âu)
Ký hiệu môn loại: 823
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030181-30182
Kho thiếu nhi: TL.012274-12276
Số ĐKCB:
40/. MURPHY, MELAINE GABI. Hãy ôm con nào!/ Melaine Gabi Murphy; Phương Nhung dịch. - H. :
Mỹ Thuật, 2022. - 24 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Ehon Châu Âu)
Ký hiệu môn loại: 823
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030193-30194
Kho thiếu nhi: TL.012292-12294
Số ĐKCB:
41/. MỸ LINH. Hãy ngắm nhìn tớ nữa!: Dành cho lứa tuổi nhi đồng/ Lời: Mỹ Linh; Tranh: Văn Doanh;
Khánh Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 27 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20 cm. - (Kính vạn hoa thiên nhiên)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030197-30198
Kho thiếu nhi: TL.012298-12300
Số ĐKCB:
42/. MỸ LINH. Hoa hậu tỏa sáng: Dành cho lứa tuổi nhi đồng/ Lời: Mỹ Linh; Tranh: Thuần Thuần;
Khánh Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 27 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20 cm. - (Kính vạn hoa thiên nhiên)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030219-30220
Kho thiếu nhi: TL.012331-12333
Số ĐKCB:
43/. MỸ LINH. Quả tình bạn: Dành cho lứa tuổi nhi đồng/ Lời: Mỹ Linh; Tranh: Duy Lâm; Khánh
Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 27 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20 cm. - (Kính vạn hoa thiên nhiên)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030199-30200
Kho thiếu nhi: TL.012301-12303
Số ĐKCB:
44/. MỸ LINH. Sóc con qua đường: Dành cho lứa tuổi nhi đồng/ Lời: Mỹ Linh; Tranh: Tuệ Du ; Khánh
Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 27 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20 cm. - (Kính vạn hoa thiên nhiên)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030211-30212
Kho thiếu nhi: TL.012319-12321
Số ĐKCB:
45/. NGUYÊN DUNG. Chú bồ câu lạc đường: Dành cho lứa tuổi nhi đồng/ Lời: Nguyên Dung; Tranh:
Huyền Dụ; Khánh Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 27 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20 cm. - (Kính vạn hoa
thiên nhiên)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030215-30216
Kho thiếu nhi: TL.012325-12327
Số ĐKCB:
46/. NGUYÊN DUNG. Cơn mưa thần kì: Dành cho lứa tuổi nhi đồng/ Lời: Nguyên Dung; Tranh: Truyền
Tông; Khánh Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 27 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20 cm. - (Kính vạn hoa thiên
nhiên)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030217-30218
Kho thiếu nhi: TL.012328-12330
Số ĐKCB: 47/. NGUYÊN DUNG. Muỗi con trốn học: Dành cho lứa tuổi nhi đồng/ Lời: Nguyên Dung; Tranh: Côn
Trang 8
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 11-2023
Phong; Khánh Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 27 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20 cm. - (Kính vạn hoa
thiên nhiên)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030209-30210
Kho thiếu nhi: TL.012316-12318
Số ĐKCB:
48/. NGUYÊN DUNG. Nhổ củ cải: Dành cho lứa tuổi nhi đồng/ Lời: Nguyên Dung; Tranh: Xuân Niên;
Khánh Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 27 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20 cm. - (Kính vạn hoa thiên nhiên)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030207-30208
Kho thiếu nhi: TL.012313-12315
Số ĐKCB:
49/. NGUYÊN DUNG. Ta là số một!: Dành cho lứa tuổi nhi đồng/ Lời: Nguyên Dung; Tranh: Côn
Phong; Khánh Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 27 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20 cm. - (Kính vạn hoa
thiên nhiên)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030205-30206
Kho thiếu nhi: TL.012310-12312
Số ĐKCB:
50/. NGUYÊN DUNG. Vua muối: Dành cho lứa tuổi nhi đồng/ Lời: Nguyên Dung; Tranh: Lệ Quân;
Khánh Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 27 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20 cm. - (Kính vạn hoa thiên nhiên)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030203-30204
Kho thiếu nhi: TL.012307-12309
Số ĐKCB:
51/. NGUYỄN TẤN THANH TRÚC. Những bài học nhỏ - Cua vẽ tranh cát/ Nguyễn Tấn Thanh Trúc;
Minh Đức vẽ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 23 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030387-30388
Kho thiếu nhi: TL.012552-12554
Số ĐKCB:
52/. NGUYỄN TẤN THANH TRÚC. Những bài học nhỏ - Cua đồng ra biển/ Nguyễn Tấn Thanh Trúc;
Minh Đức vẽ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 23 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030385-30386
Kho thiếu nhi: TL.012549-12551
Số ĐKCB:
53/. NGUYỄN TẤN THANH TRÚC. Những bài học nhỏ - Chuyến bay bất ngờ/ Nguyễn Tấn Thanh
Trúc; Minh Đức vẽ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 23 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030389-30390
Kho thiếu nhi: TL.012555-12557
Số ĐKCB:
54/. NGUYỄN TẤN THANH TRÚC. Những bài học nhỏ - Một cuộc đổi chỗ/ Nguyễn Tấn Thanh Trúc;
Minh Đức vẽ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 23 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030383-30384
Kho thiếu nhi: TL.012546-12548
Số ĐKCB:
55/. NIELMAN, LOUISON. Tay con trong tay mẹ/ Louison Nielman, Maud Legrand; Người dịch: Diệu
Hương. - H. : Kim Đồng, 2023. - 20 tr. : tranh màu ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 843
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030371-30372
Kho thiếu nhi: TL.012528-12530
Số ĐKCB:
56/. PERSON, CÉLINE. Kỉ niệm ấu thơ/ Céline Person, Lili "cá Voi"; Người dịch: Diệu Hương. - H. :
Kim Đồng, 2023. - 20 tr. : tranh màu ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 843
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030365-30366
Kho thiếu nhi: TL.012519-12521
Số ĐKCB:
Trang 9
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 11-2023
57/. PERSON, CÉLINE. Mùa giáng sinh rực rỡ/ Céline Person, Lili "Cá Voi"; Người dịch: Diệu Hương. -
H. : Kim Đồng, 2023. - 20 tr. : tranh màu ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 843
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030361-30362
Kho thiếu nhi: TL.012513-12515
Số ĐKCB:
58/. PESAVENTO, GIULIA. Giận dữ như sư tử: Dành cho lứa tuổi 2 đến 6/ Lời: Giulia Pesavento; Minh
họa: Susy Zanella; Kim Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 32 tr. : minh họa ; 23 cm. - (Khu rừng cảm
xúc)
Ký hiệu môn loại: 853
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030325-30326
Kho thiếu nhi: TL.012453-12455
Số ĐKCB:
59/. PESAVENTO, GIULIA. Sợ sệt như sói xám: Dành cho lứa tuổi 2 đến 6/ Lời: Giulia Pesavento;
Minh họa: Susy Zanella; Kim Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 32 tr. : minh họa ; 23 cm. - (Khu rừng
cảm xúc)
Ký hiệu môn loại: 853
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030327-30328
Kho thiếu nhi: TL.012456-12458
Số ĐKCB:
60/. PHAN THỊ THANH NHÀN. Làm anh/ Phan Thị Thanh Nhàn; Tranh: Quyên Thái. - H. : Kim Đồng,
2023. - 44 tr. : minh họa ; 21 cm. - (Thơ hay viết cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.9221
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030333-30334
Kho thiếu nhi: TL.012471-12473
Số ĐKCB:
61/. PHÙNG VÂN. Hãy là chính mình: Dành cho lứa tuổi nhi đồng/ Lời: Phùng Vân; Tranh: Trần Hy;
Người dịch: Thanh Vân. - H. : Kim Đồng, 2023. - 32 tr. : minh họa ; 20 cm. - (Những câu chuyện về lòng
tốt)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030341-30342
Kho thiếu nhi: TL.012483-12485
Số ĐKCB:
62/. PITIPORN VATATIYARPORN. Có thấy không gấu trúc ơi?: Dành cho lứa tuổi nhi đồng/ Pitiporn
Vatatiyarporn; Trịnh Thu Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 16 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Gấu trúc đi tìm -
Cùng lật giở thú vị)
Ký hiệu môn loại: 895.913
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030393-30394
Kho thiếu nhi: TL.012561-12563
Số ĐKCB:
63/. PITIPORN VATATIYARPORN. Làm thế nào đây gấu trúc ơi?: Dành cho lứa tuổi nhi đồng/ Pitiporn
Vatatiyarporn; Trịnh Thu Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 16 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Gấu trúc đi tìm -
Cùng lật giở thú vị)
Ký hiệu môn loại: 895.913
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030391-30392
Kho thiếu nhi: TL.012558-12560
Số ĐKCB:
64/. PITIPORN VATATIYARPORN. Ở đâu thế gấu trúc ơi?: Dành cho lứa tuổi nhi đồng/ Pitiporn
Vatatiyarporn; Trịnh Thu Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 16 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Gấu trúc đi tìm -
Cùng lật giở thú vị)
Ký hiệu môn loại: 895.913
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030395-30396
Kho thiếu nhi: TL.012564-12566
Số ĐKCB:
65/. RANDALL, RONNE. Mẹ yêu con/ Ronne Randall; Minh họa: Peter Scott; Phương Nhung dịch. - H.
: Mỹ Thuật, 2022. - 24 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Ehon Châu Âu)
Ký hiệu môn loại: 823
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030191-30192
Kho thiếu nhi: TL.012289-12291
Số ĐKCB:
Trang 10
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 11-2023
66/. SARUP, FARZANA. Thơ hay cho bé - Học về Sở thú: Dành cho trẻ em từ 3-6 tuổi/ Farzana Sarup
; Bình Nhi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Cùng con trưởng thành)
Ký hiệu môn loại: 821
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030245-30246
Kho thiếu nhi: TL.012370-12372
Số ĐKCB:
67/. SARUP, FARZANA. Thơ hay cho bé - Học về màu sắc: Dành cho trẻ em từ 3-6 tuổi/ Farzana
Sarup ; Bình Nhi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Cùng con trưởng thành)
Ký hiệu môn loại: 821
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030247-30248
Kho thiếu nhi: TL.012373-12375
Số ĐKCB:
68/. SARUP, FARZANA. Thơ hay cho bé - Học về nông trại: Dành cho trẻ em từ 3-6 tuổi/ Farzana
Sarup ; Bình Nhi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Cùng con trưởng thành)
Ký hiệu môn loại: 821
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030251-30252
Kho thiếu nhi: TL.012379-12381
Số ĐKCB:
69/. SARUP, FARZANA. Thơ hay cho bé - Học về hình dạng: Dành cho trẻ em từ 3-6 tuổi/ Farzana
Sarup ; Bình Nhi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Cùng con trưởng thành)
Ký hiệu môn loại: 821
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030249-30250
Kho thiếu nhi: TL.012376-12378
Số ĐKCB:
70/. SAVANNAH, ÉRINE. Gửi em bé nhỏ/ Érine Savannah, Lili "cá Voi"; Người dịch: Diệu Hương. - H. :
Kim Đồng, 2023. - 20 tr. : tranh màu ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 843
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030367-30368
Kho thiếu nhi: TL.012522-12524
Số ĐKCB:
71/. STYZING, DAVID. Hãy bắt tớ nếu có thể!/ David Styzing; Minh họa: Jo Byatt; Phương Nhung
dịch. - H. : Mỹ Thuật, 2022. - 24 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Ehon Châu Âu)
Ký hiệu môn loại: 823
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030183-30184
Kho thiếu nhi: TL.012277-12279
Số ĐKCB:
72/. Tắc kè đổi màu, cậu ở đâu?: Dành cho lứa tuổi 3+/ Người dịch: Thanh Vân. - H. : Kim Đồng, 2023.
- 20 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Kích thích trí tưởng tượng cho bé)
Ký hiệu môn loại: 808.83
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030351-30352
Kho thiếu nhi: TL.012498-12500
Số ĐKCB:
73/. Tấm chăn thần kì: Dành cho lứa tuổi 3+/ Người dịch: Thanh Vân. - H. : Kim Đồng, 2023. - 20 tr. :
tranh màu ; 21 cm. - (Kích thích trí tưởng tượng cho bé)
Ký hiệu môn loại: 808.83
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030347-30348
Kho thiếu nhi: TL.012492-12494
Số ĐKCB:
74/. THANH HÀO. Bóng mây/ Thanh Hào; Tranh: Phương Thảo. - H. : Kim Đồng, 2023. - 52 tr. : minh
họa ; 21 cm. - (Thơ hay viết cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.9221
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030303-30304
Kho thiếu nhi: TL.012426-12428
Số ĐKCB:
75/. THÔI LỆ QUÂN. Bữa tiệc mùa xuân: Dành cho lứa tuổi nhi đồng/ Thôi Lệ Quân; Phan Lan dịch. -
H. : Kim đồng, 2023. - 34 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Vui suốt cả bốn mùa)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030140-30141
Kho thiếu nhi: TL.012241-12243
Số ĐKCB:
Trang 11
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 11-2023
76/. THÔI LỆ QUÂN. Mùa đông ấm áp sẻ chia: Dành cho lứa tuổi nhi đồng/ Thôi Lệ Quân; Phan Lan
dịch. - H. : Kim đồng, 2023. - 35 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Vui suốt cả bốn mùa)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030134-30135
Kho thiếu nhi: TL.012250-12252
Số ĐKCB:
77/. THÔI LỆ QUÂN. Mùa thu phép thuật: Dành cho lứa tuổi nhi đồng/ Thôi Lệ Quân; Phan Lan dịch. -
H. : Kim đồng, 2023. - 34 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Vui suốt cả bốn mùa)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030136-30137
Kho thiếu nhi: TL.012247-12249
Số ĐKCB:
78/. THÔI LỆ QUÂN. Tiệc dưa hấu mùa hè: Dành cho lứa tuổi nhi đồng/ Thôi Lệ Quân; Phan Lan dịch.
- H. : Kim đồng, 2023. - 34 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Vui suốt cả bốn mùa)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030138-30139
Kho thiếu nhi: TL.012244-12246
Số ĐKCB:
79/. THÚY HÀ. Hồi ức/ Lời và tranh: Thúy Hà. - H. : Kim Đồng, 2023. - 36 tr. : minh họa ; 21 cm. - (Vun
đắp tâm hồn)
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030331-30332
Kho thiếu nhi: TL.012468-12470
Số ĐKCB:
80/. TIBI, MARIE. Sau này, tớ sẽ... thế nào nhỉ?/ Marie TiBi, Soufie; Người dịch: Diệu Hương. - H. : Kim
Đồng, 2023. - 20 tr. : tranh màu ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 843
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030363-30364
Kho thiếu nhi: TL.012516-12518
Số ĐKCB:
81/. TREVISAN, IRENA. Hạnh phúc như gà con: Dành cho lứa tuổi 2 đến 6/ Lời: Irena Trevisan; Minh
họa: Susy Zanella; Kim Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 32 tr. : minh họa ; 23 cm. - (Khu rừng cảm
xúc)
Ký hiệu môn loại: 853
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030319-30320
Kho thiếu nhi: TL.012444-12446
Số ĐKCB:
82/. TREVISAN, IRENA. Ích kỉ như đười ươi: Dành cho lứa tuổi 2 đến 6/ Lời: Irena Trevisan; Minh họa:
Susy Zanella; Kim Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 32 tr. : minh họa ; 23 cm. - (Khu rừng cảm xúc)
Ký hiệu môn loại: 853
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030323-30324
Kho thiếu nhi: TL.012450-12452
Số ĐKCB:
83/. TREVISAN, IRENA. Nhút nhát như gấu trắng: Dành cho lứa tuổi 2 đến 6/ Lời: Irena Trevisan;
Minh họa: Susy Zanella; Kim Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 32 tr. : minh họa ; 23 cm. - (Khu rừng
cảm xúc)
Ký hiệu môn loại: 853
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030321-30322
Kho thiếu nhi: TL.012447-12449
Số ĐKCB:
84/. TRIỆU LĂNG. Nàng tiên vụng về: Dành cho lứa tuổi nhi đồng/ Triệu Lăng; Tranh: Hà Già; Người
dịch: Thanh Vân. - H. : Kim Đồng, 2023. - 28 tr. : minh họa ; 20 cm. - (Những câu chuyện về lòng tốt)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030337-30338
Kho thiếu nhi: TL.012477-12479
Số ĐKCB:
85/. UYỂN LINH. Chim sẻ vô tội: Dành cho lứa tuổi nhi đồng/ Lời: Uyển Linh; Tranh: Bá Lạc; Khánh
Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 27 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20 cm. - (Kính vạn hoa thiên nhiên)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030201-30202 Số ĐKCB:
Trang 12
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 11-2023
Kho thiếu nhi: TL.012304-12306
86/. VEITCH, CATHERINE. Chú bướm kiêu căng - Học cách kết bạn: Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi/ Lời:
Catherine Veitch; Minh họa: Julia Seal; Quỳnh Hương dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 24 tr. : tranh màu
; 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện)
Ký hiệu môn loại: 823
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030260-30266
Kho thiếu nhi: TL.012385-12387
Số ĐKCB:
87/. VEITCH, CATHERINE. Chú chim ích kỷ - Học cách chia sẻ: Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi/ Lời:
Catherine Veitch; Minh họa: Carolina Coroa; Quỳnh Hương dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 24 tr. : tranh
màu ; 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện)
Ký hiệu môn loại: 823
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030274-30280
Kho thiếu nhi: TL.012391-12393
Số ĐKCB:
88/. VEITCH, CATHERINE. Chuột chù nghịch ngợm - Học cách sửa sai: Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi/
Lời: Catherine Veitch; Minh họa: Annie Wilkinson ; Quỳnh Hương dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 24 tr. :
tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện)
Ký hiệu môn loại: 823
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030253-30259
Kho thiếu nhi: TL.012382-12384
Số ĐKCB:
89/. VEITCH, CATHERINE. Hươu con tò mò - Tập làm thám tử: Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi/ Lời:
Catherine Veitch; Minh họa: Lucy Barnard; Quỳnh Hương dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 24 tr. : tranh
màu ; 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện)
Ký hiệu môn loại: 823
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030267-30273
Kho thiếu nhi: TL.012388-12390
Số ĐKCB:
Trang 13