THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 12-2023
KHOA HỌC NÓI CHUNG
1/. Càng hỏi càng thông minh - 1001 câu hỏi "tại sao?" : Thế giới thực vật/ Mỹ Thuận b.s.. - H. : Văn
học, 2023. - 79 tr. : tranh màu ; 25 cm
Ký hiệu môn loại: 001
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030397-30403
Kho thiếu nhi: TL.012627-12629
Số ĐKCB:
2/. Càng hỏi càng thông minh - 1001 câu hỏi "làm thế nào?" : Đời sống - Lễ nghi- Sức khỏe/ Bích Ngọc
b.s.. - H. : Văn học, 2023. - 127 tr. : tranh màu ; 25 cm
Ký hiệu môn loại: 001
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030411-30417
Kho thiếu nhi: TL.012621-12623
Số ĐKCB:
3/. Càng hỏi càng thông minh - 1001 câu hỏi "làm thế nào?" : Học tập - Vui chơi - Thí nghiệm/ Bích
Ngọc b.s.. - H. : Văn học, 2023. - 127 tr. : tranh màu ; 25 cm
Ký hiệu môn loại: 001
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030446-30452
Kho thiếu nhi: TL.012606-12608
Số ĐKCB:
4/. Càng hỏi càng thông minh - 1001 câu hỏi "làm thế nào?" : Ứng xử - An toàn - Thoát hiểm/ Bích
Ngọc b.s.. - H. : Văn học, 2023. - 127 tr. : tranh màu ; 25 cm
Ký hiệu môn loại: 001
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030432-30438
Kho thiếu nhi: TL.012612-12614
Số ĐKCB:
5/. Càng hỏi càng thông minh - 1001 câu hỏi "tại sao?" : Tự nhiên và con người/ Mỹ Thuận b.s.. - H. :
Văn học, 2023. - 79 tr. : tranh màu ; 25 cm
Ký hiệu môn loại: 001
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030404-30410
Kho thiếu nhi: TL.012624-12626
Số ĐKCB:
6/. Càng hỏi càng thông minh - 1001 câu hỏi "làm thế nào?" : Xã hội - Ẩm thực - Tâm lý/ Bích Ngọc
b.s.. - H. : Văn học, 2023. - 127 tr. : tranh màu ; 25 cm
Ký hiệu môn loại: 001
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030439-30445
Kho thiếu nhi: TL.012609-12611
Số ĐKCB:
7/. Càng hỏi càng thông minh - 1001 câu hỏi "tại sao?" : Bách khoa cuộc sống/ Mỹ Thuận b.s.. - H. :
Văn học, 2023. - 79 tr. : tranh màu ; 25 cm
Ký hiệu môn loại: 001
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030425-30431
Kho thiếu nhi: TL.012615-12617
Số ĐKCB:
8/. Càng hỏi càng thông minh - 1001 câu hỏi "tại sao?" : Thế giới động vật/ Mỹ Thuận b.s.. - H. : Văn
học, 2023. - 79 tr. : tranh màu ; 25 cm
Ký hiệu môn loại: 001
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030418-30424
Kho thiếu nhi: TL.012618-12620
Số ĐKCB:
9/. RODARI, GIANNI. Cuốn sách tại sao: Dành cho mọi lứa tuổi/ Gianni Rodari; Minh họa: Giulia
Orecchia; Người dịch: Bùi Thị Thái Dương; Sửa thơ: Thương Thương. - H. : Kim Đồng, 2023. - 176 tr. :
minh họa ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 001
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030512-30513
Kho thiếu nhi: TL.012639-12641
Số ĐKCB:
TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LÔGICH HỌC
1/. HEMMEN, LUCIE. Con gái học cách "sinh tồn": 10 bí quyết tâm lý để tuổi trẻ của bạn ở một đẳng
cấp khác = The teen girl's survival guide/ Lucie Hemmen ; Phạm Thu Hoà dịch. - Tp. Hồ Chí Minh :
Trang 1
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 12-2023
Nxb. Trẻ, 2023. - 279 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 158.1
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030483-30484
Kho thiếu nhi: TL.012675-12677
Số ĐKCB: 2/. Kể chuyện về tấm gương dũng cảm/ Tuyển chọn: An Nam. - H. : Hồng Đức, 2023. - 167 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 179.6
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030669-30670
Kho thiếu nhi: TL.012900-12902
Số ĐKCB: 3/. Kể chuyện về tấm gương đạo đức/ Tuyển chọn: Bảo Linh. - H. : Hồng Đức, 2023. - 194 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 179.9
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030673-30674
Kho thiếu nhi: TL.012894-12896
Số ĐKCB: 4/. Kể chuyện về tấm lòng hiếu thảo/ Tuyển chọn: Nhật Nam. - H. : Hồng Đức, 2023. - 183 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 173
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030675-30676
Kho thiếu nhi: TL.012891-12893
Số ĐKCB:
5/. Kể chuyện về tấm lòng nhân hậu/ Tuyển chọn: Nguyên Khôi. - H. : Hồng Đức, 2023. - 207 tr. ; 21
cm
Ký hiệu môn loại: 179.9
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030667-30668
Kho thiếu nhi: TL.012903-12905
Số ĐKCB: 6/. LÊ QUANG. Cách để trở thành nam thần/ Lê Quang. - H. : Hồng Đức, 2022. - 158 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 155.532
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030607-30608
Kho thiếu nhi: TL.012762-12764
Số ĐKCB: 7/. LÊ QUANG. Cách để trở thành nữ thần/ Lê Quang. - H. : Hồng Đức, 2022. - 151 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 155.533
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030609-30610
Kho thiếu nhi: TL.012759-12761
Số ĐKCB:
8/. THIÊN VŨ. Đạo lý của người xưa/ Thiên Vũ. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 150 tr. ; 21 cm. -
(Trưởng thành cùng bạn)
Ký hiệu môn loại: 158
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030534-30535
Kho thiếu nhi: TL.012723-12725
Số ĐKCB:
9/. THIÊN VŨ. Làm người con hiếu thuận/ Thiên Vũ. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 142 tr. ; 21 cm. -
(Trưởng thành cùng bạn)
Ký hiệu môn loại: 173
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030538-30539
Kho thiếu nhi: TL.012717-12719
Số ĐKCB:
10/. THIÊN VŨ. Ngọn hải đăng để làm người/ Thiên Vũ. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 159 tr. ; 21 cm.
- (Trưởng thành cùng bạn)
Ký hiệu môn loại: 158
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030540-30541
Kho thiếu nhi: TL.012714-12716
Số ĐKCB:
11/. THIÊN VŨ. Nhìn người để kết giao/ Thiên Vũ. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 190 tr. ; 21 cm. -
(Trưởng thành cùng bạn)
Ký hiệu môn loại: 158
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030536-30537
Kho thiếu nhi: TL.012720-12722
Số ĐKCB: 12/. THIÊN VŨ. Trí tuệ làm nên con người/ Thiên Vũ. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 198 tr. ; 21 cm. -
Trang 2
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 12-2023
(Trưởng thành cùng bạn)
Ký hiệu môn loại: 158
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030532-30533
Kho thiếu nhi: TL.012726-12728
Số ĐKCB:
XÃ HỘI-CHÍNH TRỊ 1/. 365 truyện cổ tích Việt Nam/ Tuyển chọn: Phúc Hải. - H. : Hồng Đức, 2023. - 359 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030705-30706
Kho thiếu nhi: TL.012846-12848
Số ĐKCB: 2/. Kể chuyện về tấm gương hiếu học/ Tuyển chọn: Thanh Hải. - H. : Hồng Đức, 2023. - 202 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 371.3
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030671-30672
Kho thiếu nhi: TL.012897-12899
Số ĐKCB:
3/. Kho tàng truyện cổ tích thế giới/ Sưu tầm và tuyển chọn: Nam Thuận, Phương Anh. - H. : Dân Trí,
2022. - 350 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 398.2
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030713-30714
Kho thiếu nhi: TL.012834-12836
Số ĐKCB:
4/. Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam/ Sưu tầm và tuyển chọn: Nam Thuận, Phương Anh. - H. : Dân Trí,
2022. - 300 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030711-30712
Kho thiếu nhi: TL.012837-12839
Số ĐKCB:
5/. Kho tàng truyện cười Việt Nam/ Sưu tầm và tuyển chọn: Nam Thuận, Phương Anh. - H. : Dân Trí,
2022. - 271 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 398.709597
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030709-30710
Kho thiếu nhi: TL.012840-12842
Số ĐKCB:
6/. Lạc Long Quân diệt Mộc tinh, Ngư tinh và Hồ tinh/ Trường Thành Media. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. -
31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Bộ truyện tranh lịch sử Việt Nam - Khát vọng non sông)
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030659-30660
Kho thiếu nhi: TL.012915-12917
Số ĐKCB:
7/. MIÊN THẢO. Chuyện ở của người xưa/ Miên Thảo; Minh họa: Rin Vũ. - H. : Lao Động, 2022. - 89 tr.
; 20 cm. - (Kể chuyện văn hóa Việt)
Ký hiệu môn loại: 392.3609597
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030520-30521
Kho thiếu nhi: TL.012744-12746
Số ĐKCB:
8/. MIÊN THẢO. Người xưa đã mặc như thế nào?/ Miên Thảo; Minh họa: Rin Vũ; Thẩm định: Trần
Thúy Anh. - H. : Lao Động, 2022. - 89 tr. ; 20 cm. - (Kể chuyện văn hóa Việt)
Ký hiệu môn loại: 391.009597
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030522-30523
Kho thiếu nhi: TL.012741-12743
Số ĐKCB: 9/. 109 truyện cổ tích về lòng hiếu thảo/ Tuyển chọn: Phúc Hải. - H. : Hồng Đức, 2022. - 222 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 398.2
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030697-30698
Kho thiếu nhi: TL.012858-12860
Số ĐKCB:
10/. 109 truyện cổ tích về tình yêu thương/ Tuyển chọn: Phúc Hải. - H. : Hồng Đức, 2022. - 190 tr. ; 21
cm
Ký hiệu môn loại: 398.2
Trang 3
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 12-2023
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030695-30696
Kho thiếu nhi: TL.012861-12863
Số ĐKCB:
11/. 109 truyện cổ tích Việt Nam và thế giới/ Tuyển chọn: Phúc Hải. - H. : Hồng Đức, 2022. - 236 tr. ;
21 cm
Ký hiệu môn loại: 398.2
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030703-30704
Kho thiếu nhi: TL.012852-12854
Số ĐKCB: 12/. 108 truyện cổ tích thế giới đặc sắc/ Tuyển chọn: Phúc Hải. - H. : Hồng Đức, 2022. - 239 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 398.2
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030699-30700
Kho thiếu nhi: TL.012855-12857
Số ĐKCB:
13/. 108 truyện cổ tích Việt Nam đặc sắc/ Tuyển chọn: Phúc Hải. - H. : Hồng Đức, 2022. - 229 tr. ; 21
cm
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030701-30702
Kho thiếu nhi: TL.012849-12851
Số ĐKCB:
14/. Người vợ hiền: Dành cho lứa tuổi 3+/ Tranh: Phạm Ngọc Tuấn; Biên soạn: Hồng Hà. - H. : Kim
Đồng, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030663-30664
Kho thiếu nhi: TL.012909-12911
Số ĐKCB:
15/. PEGASUS. Em muốn trở thành bác sĩ/ Pegasus; Dịch: Phạm Hữu Phúc; Hiệu đính: Phạm Quốc
Tuấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Vina Book JSC; B.Jain, 2020. - 32 tr. : minh họa ; 22 cm
Ký hiệu môn loại: 372.21
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030498-30499
Kho thiếu nhi: TL.012660-12662
Số ĐKCB:
16/. PEGASUS. Em muốn trở thành cô giáo/ Pegasus; Dịch: Phạm Hữu Phúc; Hiệu đính: Phạm Quốc
Tuấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Vina Book JSC; B.Jain, 2020. - 32 tr. : minh họa ; 22 cm
Ký hiệu môn loại: 372.21
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030492-30493
Kho thiếu nhi: TL.012669-12671
Số ĐKCB:
17/. PEGASUS. Em muốn trở thành đầu bếp/ Pegasus; Dịch: Phạm Hữu Phúc; Hiệu đính: Phạm Quốc
Tuấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Vina Book JSC; B.Jain, 2020. - 32 tr. : minh họa ; 22 cm
Ký hiệu môn loại: 372.21
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030502-30503
Kho thiếu nhi: TL.012654-12656
Số ĐKCB:
18/. PEGASUS. Em muốn trở thành kỹ sư/ Pegasus; Dịch: Phạm Hữu Phúc; Hiệu đính: Phạm Quốc
Tuấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Vina Book JSC; B.Jain, 2020. - 32 tr. : minh họa ; 22 cm
Ký hiệu môn loại: 372.21
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030500-30501
Kho thiếu nhi: TL.012657-12659
Số ĐKCB:
19/. PEGASUS. Em muốn trở thành nhà khoa học/ Pegasus; Dịch: Phạm Hữu Phúc; Hiệu đính: Phạm
Quốc Tuấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Vina Book JSC; B.Jain, 2020. - 32 tr. : minh họa ; 22 cm
Ký hiệu môn loại: 372.21
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030494-30495
Kho thiếu nhi: TL.012666-12668
Số ĐKCB:
20/. PEGASUS. Em muốn trở thành phi công/ Pegasus; Dịch: Phạm Hữu Phúc; Hiệu đính: Phạm
Quốc Tuấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Vina Book JSC; B.Jain, 2020. - 32 tr. : minh họa ; 22 cm
Ký hiệu môn loại: 372.21
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030496-30497 Số ĐKCB:
Trang 4
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 12-2023
Kho thiếu nhi: TL.012663-12665
21/. PEGASUS. Em muốn trở thành vận động viên/ Pegasus; Dịch: Phạm Hữu Phúc; Hiệu đính: Phạm
Quốc Tuấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Vina Book JSC; B.Jain, 2020. - 32 tr. : minh họa ; 22 cm
Ký hiệu môn loại: 372.21
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030504-30505
Kho thiếu nhi: TL.012651-12653
Số ĐKCB:
22/. PEGASUS. Nói "không" với giễu cợt/ Pegasus; Dịch: Hạnh Phúc; Hiệu đính: Phạm Quốc Tuấn. -
Tp. Hồ Chí Minh : Vina Book JSC; B.Jain, 2020. - 32 tr. : minh họa ; 22 cm. - (Kỹ năng sống dành cho
học sinh)
Ký hiệu môn loại: 372.21
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030506-30507
Kho thiếu nhi: TL.012648-12650
Số ĐKCB:
23/. PÉTIS DE LA CROIX, FRANCOIS. Nghìn lẻ một ngày - Hoàng tử Fadlallah: Truyện cổ Ba Tư/
Francois Pétis De La Croix; Biên dịch: Nguyễn Hoài Giang; Hiệu đính: Giang Hà Vỵ. - H. : Hồng Đức,
2021. - 116 tr. ; 22 cm
Ký hiệu môn loại: 398.20955
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030689-30690
Kho thiếu nhi: TL.012870-12872
Số ĐKCB:
24/. PÉTIS DE LA CROIX, FRANCOIS. Nghìn lẻ một ngày - Chàng trai hào phóng: Truyện cổ Ba Tư/
Francois Pétis De La Croix; Biên dịch: Nguyễn Hoài Giang; Hiệu đính: Giang Hà Vỵ. - H. : Hồng Đức,
2021. - 104 tr. ; 22 cm
Ký hiệu môn loại: 398.20955
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030681-30682
Kho thiếu nhi: TL.012882-12884
Số ĐKCB:
25/. PÉTIS DE LA CROIX, FRANCOIS. Nghìn lẻ một ngày - Đức vua và hoàng hậu: Truyện cổ Ba Tư/
Francois Pétis De La Croix; Biên dịch: Nguyễn Hoài Giang; Hiệu đính: Giang Hà Vỵ. - H. : Hồng Đức,
2021. - 112 tr. ; 22 cm
Ký hiệu môn loại: 398.20955
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030691-30692
Kho thiếu nhi: TL.012867-12869
Số ĐKCB:
26/. PÉTIS DE LA CROIX, FRANCOIS. Nghìn lẻ một ngày - Hai anh em thần linh: Truyện cổ Ba Tư/
Francois Pétis De La Croix; Biên dịch: Nguyễn Hoài Giang; Hiệu đính: Giang Hà Vỵ. - H. : Hồng Đức,
2021. - 112 tr. ; 22 cm
Ký hiệu môn loại: 398.20955
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030677-30678
Kho thiếu nhi: TL.012888-12890
Số ĐKCB:
27/. PÉTIS DE LA CROIX, FRANCOIS. Nghìn lẻ một ngày - Công chúa xứ Cachemire: Truyện cổ Ba
Tư/ Francois Pétis De La Croix; Biên dịch: Nguyễn Hoài Giang; Hiệu đính: Giang Hà Vỵ. - H. : Hồng
Đức, 2021. - 116 tr. ; 22 cm
Ký hiệu môn loại: 398.20955
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030683-30684
Kho thiếu nhi: TL.012879-12881
Số ĐKCB:
28/. PÉTIS DE LA CROIX, FRANCOIS. Nghìn lẻ một ngày - Vua và tế tướng: Truyện cổ Ba Tư/
Francois Pétis De La Croix; Biên dịch: Nguyễn Hoài Giang; Hiệu đính: Giang Hà Vỵ. - H. : Hồng Đức,
2021. - 120 tr. ; 22 cm
Ký hiệu môn loại: 398.20955
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030685-30686
Kho thiếu nhi: TL.012876-12878
Số ĐKCB:
29/. PÉTIS DE LA CROIX, FRANCOIS. Nghìn lẻ một ngày - Hoàng tử và công chúa: Truyện cổ Ba Tư/
Francois Pétis De La Croix; Biên dịch: Nguyễn Hoài Giang; Hiệu đính: Giang Hà Vỵ. - H. : Hồng Đức,
2021. - 112 tr. ; 22 cm
Trang 5
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 12-2023
Ký hiệu môn loại: 398.20955
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030687-30688
Kho thiếu nhi: TL.012873-12875
Số ĐKCB:
30/. PÉTIS DE LA CROIX, FRANCOIS. Nghìn lẻ một ngày - Nàng Aroya xinh đẹp: Truyện cổ Ba Tư/
Francois Pétis De La Croix; Biên dịch: Nguyễn Hoài Giang; Hiệu đính: Giang Hà Vỵ. - H. : Hồng Đức,
2021. - 116 tr. ; 22 cm
Ký hiệu môn loại: 398.20955
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030693-30694
Kho thiếu nhi: TL.012864-12866
Số ĐKCB:
31/. PÉTIS DE LA CROIX, FRANCOIS. Nghìn lẻ một ngày - Quốc vương Hormoz: Truyện cổ Ba Tư/
Francois Pétis De La Croix; Biên dịch: Nguyễn Hoài Giang; Hiệu đính: Giang Hà Vỵ. - H. : Hồng Đức,
2021. - 120 tr. ; 22 cm
Ký hiệu môn loại: 398.20955
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030679-30680
Kho thiếu nhi: TL.012885-12887
Số ĐKCB:
32/. STEVENSON, ROBIN. Thời thơ ấu của những nhà tiên phong: Chuyện thật chưa kể: Dành cho
lứa tuổi 7+/ Robin Stevenson ; Minh hoạ: Allison Steinfeld ; Nguyễn Việt Long dịch. - H. : Kim Đồng,
2023. - 200 tr. : tranh vẽ ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 361.20922
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030518-30519
Kho thiếu nhi: TL.012630-12632
Số ĐKCB:
33/. Sự tích bánh chưng, bánh dầy/ Trường Thành Media. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 30 tr. : tranh màu
; 21 cm. - (Bộ truyện tranh lịch sử Việt Nam - Khát vọng non sông)
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030661-30662
Kho thiếu nhi: TL.012912-12914
Số ĐKCB:
34/. Truyện cổ tích Việt Nam. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2022. - 21 cm
T.1 : Cây tre trăm đốt. - 2022. - 158 tr.
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030524-30525
Kho thiếu nhi: TL.012729-12731
Số ĐKCB:
35/. Truyện cổ tích Việt Nam. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2022. - 21 cm
T.2 : Sự tích Hồ Gươm. - 2022. - 158 tr.
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030526-30527
Kho thiếu nhi: TL.012732-12734
Số ĐKCB:
36/. Truyện cổ tích Việt Nam. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2022. - 21 cm
T.3 : Yết Kiêu. - 2022. - 166 tr.
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030528-30529
Kho thiếu nhi: TL.012735-12737
Số ĐKCB:
37/. Truyện cổ tích Việt Nam. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2022. - 21 cm
T.4 : Hồn Trương Ba da hàng thịt. - 2022. - 172 tr.
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030530-30531
Kho thiếu nhi: TL.012738-12740
Số ĐKCB:
38/. Truyện cổ Andersen/ Sưu tầm và tuyển chọn: Nam Thuận, Phương Anh. - H. : Dân Trí, 2022. -
332 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 398.209489
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030715-30716
Kho thiếu nhi: TL.012831-12833
Số ĐKCB:
Trang 6
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 12-2023
39/. Truyện tiếu lâm dân gian Việt Nam bằng tranh hay nhất/ Biên soạn: Mai Phương; Minh họa: T-
Books. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 148 tr. : tranh minh họa ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 398.709597
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030707-30708
Kho thiếu nhi: TL.012843-12845
Số ĐKCB:
40/. Truyện trạng hít: Dành cho lứa tuổi 3+/ Tranh: Vũ Xuân Hoàn; Biên soạn: Hồng Hà. - H. : Kim
Đồng, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030665-30666
Kho thiếu nhi: TL.012906-12908
Số ĐKCB:
41/. TRƯƠNG CHÍ HÙNG. Sống cùng nước/ Trương Chí Hùng; Minh họa: Cù Quyên. - H. : Kim Đồng,
2023. - 139 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 306.095978
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030583-30584
Kho thiếu nhi: TL.012798-12800
Số ĐKCB:
42/. Tuyển tập truyện cổ tích Việt Nam: Dành cho thiếu nhi/ Hà Minh tuyển chọn. - H. : Nxb. Văn học,
2023. - 199 tr. : tranh màu ; 26 cm
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030469-30470
Kho thiếu nhi: TL.012579-12581
Số ĐKCB:
KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC
1/. BEAUMONT, ÉMILIE. Các loài chim/ Ý tưởng: Émilie Beaumont, Raphaelle Chauvelot; Hình ảnh:
Marie - Christine Lemayeur, Bernard Alunni; Người dịch: Phùng Tố Tâm. - Tái bản. - H. : Dân Trí, 2023.
- 25 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Tủ sách thế giới động vật)
Ký hiệu môn loại: 598
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030465-30466
Kho thiếu nhi: TL.012585-12587
Số ĐKCB:
2/. BEAUMONT, ÉMILIE. Côn trùng/ Ý tưởng: Émilie Beaumont; Hình ảnh: Marie - Christine
Lemayeur, Bernard Alunni; Người dịch: Quốc Dũng. - Tái bản. - H. : Dân Trí, 2023. - 25 tr. : tranh màu ;
27 cm. - (Tủ sách thế giới động vật)
Ký hiệu môn loại: 595.7
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030467-30468
Kho thiếu nhi: TL.012582-12584
Số ĐKCB:
3/. BEAUMONT, ÉMILIE. Động vật biển/ Ý tưởng và lời: Émilie Beaumont, Hình ảnh: Marie - Christine
Lemayeur, Bernard Alunni; Người dịch: Quốc Dũng. - Tái bản. - H. : Dân Trí, 2023. - 25 tr. : tranh màu ;
27 cm. - (Tủ sách thế giới động vật)
Ký hiệu môn loại: 591.77
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030457-30458
Kho thiếu nhi: TL.012597-12599
Số ĐKCB:
4/. BEAUMONT, ÉMILIE. Động vật cảnh/ Ý tưởng: Émilie Beaumont; Lời: Patricia Reing;Hình ảnh:
Valérie stetten, Marie - Christine Lemayeur, Bernard Alunni; Người dịch: Lê Thu Hằng. - Tái bản. - H. :
Dân Trí, 2023. - 25 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Tủ sách thế giới động vật)
Ký hiệu môn loại: 590
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030455-30456
Kho thiếu nhi: TL.012600-12602
Số ĐKCB:
5/. BEAUMONT, ÉMILIE. Động vật rừng/ Ý tưởng: Émilie Beaumont; Hình ảnh: Sandrine Lefebvre;
Người dịch: Quốc Dũng. - Tái bản. - H. : Dân Trí, 2023. - 25 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Tủ sách thế giới
động vật)
Ký hiệu môn loại: 591.73
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030453-30454
Kho thiếu nhi: TL.012603-12605
Số ĐKCB:
Trang 7
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 12-2023
6/. BEAUMONT, ÉMILIE. Động vật thời tiền sử/ Ý tưởng: Émilie Beaumont; Lời: Agnès Vandevviele;
Hình ảnh: Mia Betti Ferrero; Người dịch: Phùng Tố Tâm. - Tái bản. - H. : Dân Trí, 2023. - 25 tr. : tranh
màu ; 27 cm. - (Tủ sách thế giới động vật)
Ký hiệu môn loại: 560
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030461-30462
Kho thiếu nhi: TL.012591-12593
Số ĐKCB:
7/. BEAUMONT, ÉMILIE. Động vật vùng cực/ Ý tưởng và lời: Émilie Beaumont, Raphaelle Chauvelot;
Hình ảnh: Marie - Christine Lemayeur, Bernard Alunni; Người dịch: Lê Thu Hằng. - Tái bản. - H. : Dân
Trí, 2023. - 25 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Tủ sách thế giới động vật)
Ký hiệu môn loại: 591.7586
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030459-30460
Kho thiếu nhi: TL.012594-12596
Số ĐKCB:
8/. BEAUMONT, ÉMILIE. Khủng long/ Ý tưởng: Émilie Beaumont, Hình ảnh: Betti Ferrero; Người dịch:
Quốc Dũng. - Tái bản. - H. : Dân Trí, 2023. - 25 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Tủ sách thế giới động vật)
Ký hiệu môn loại: 567.9
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030463-30464
Kho thiếu nhi: TL.012588-12590
Số ĐKCB:
KỸ THUẬT
1/. ĐẬU THỊ NHUNG. 30 ngày rèn luyện phẩm chất: Biết ơn, tử tế, sáng tạo, tự lập/ Đậu Thị Nhung;
Minh họa: Hoa Quỳnh, Phúc Bee. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 144 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Bộ
sách rèn luyện phẩm chất qua 5 tháng)
Ký hiệu môn loại: 649.7
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030471-30472
Kho thiếu nhi: TL.012576-12578
Số ĐKCB:
2/. KLEIN, LISA. Yêu thương cơ thể - Bật mí những bí mật cho bạn gái trước và đang ở tuổi teen: Dành
cho lứa tuổi 9+/ Lisa Klein, Carrie Leff ; Minh hoạ: Cait Brennan ; Hồng Hải dịch. - H. : Kim Đồng, 2023.
- 173 tr. : minh họa ; 23 cm. - (Cẩm nang tuổi dậy thì dành cho bạn gái)
Thư mục: tr. 166-167
Ký hiệu môn loại: 612.661
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030516-30517
Kho thiếu nhi: TL.012633-12635
Số ĐKCB:
3/. LƯU DUNG. Tự khích lệ bản thân/ Lưu Dung; Người dịch: Kim Dư. - H. : Hồng Đức, 2023. - 231 tr. ;
21 cm
Ký hiệu môn loại: 649.125
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030548-30554
Kho thiếu nhi: TL.012702-12704
Số ĐKCB:
4/. NGUYỄN THỊ THANH THỦY. Cẩm nang phòng tránh bệnh truyền nhiễm: Dành cho lứa tuổi 6+/
Nguyễn Thị Thanh Thủy; Hiệu đính: Nguyễn Trọng An. - H. : Kim Đồng, 2023. - 91 tr. : minh họa ; 21
cm
Ký hiệu môn loại: 616.9
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030485-30491
Kho thiếu nhi: TL.012672-12674
Số ĐKCB:
5/. O'NEILL, POPPY. Con hãy vui lên, đừng lo sợ nữa!: Xây dựng lòng tự tin cho trẻ 7-11 tuổi = Don't
worry, be happy/ Poppy O'Neill; Người dịch: Châu Sa. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2022. - 151 tr. :
minh họa ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 616.8522
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030508-30509
Kho thiếu nhi: TL.012645-12647
Số ĐKCB:
6/. O'NEILL, POPPY. Con luôn là ngôi sao tỏa sáng: Xây dựng lòng tự trọng cho trẻ 7-11 tuổi = You're
a star/ Poppy O'Neill; Người dịch: Châu Sa. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2022. - 165 tr. : minh họa ;
21 cm
Trang 8
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 12-2023
Ký hiệu môn loại: 616.89
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030510-30511
Kho thiếu nhi: TL.012642-12644
Số ĐKCB:
7/. REICHEL, LORI A.. Dậy thì ơi chào mi!: 500 câu hỏi đáp về những vấn đề tuổi dậy thì/ Lori A.
Reichel ; Dịch: Thành Khang, Khánh Linh. - H. : Hồng Đức, 2022. - 247 tr. : minh họa ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 649.125
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030514-30515
Kho thiếu nhi: TL.012636-12638
Số ĐKCB:
NGHỆ THUẬT
1/. LÊ QUANG. Siêu trí tuệ : Nâng cao trí tuệ và luyện não. IQ với toán học. Câu đố suy luận kiểm tra
IQ/ Lê Quang, Thuỳ Hương. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 231 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Hack não)
Ký hiệu môn loại: 793.74
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030479-30480
Kho thiếu nhi: TL.012681-12683
Số ĐKCB:
2/. LÊ QUANG. Siêu trí tuệ : Tư duy thông minh và nhanh trí. Khả năng sinh tồn. Câu đố suy luận kiểm
tra IQ. Thử tài thám tử/ Lê Quang, Thuỳ Hương. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 214 tr. : hình vẽ ; 21
cm. - (Hack não)
Ký hiệu môn loại: 793.73
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030481-30482
Kho thiếu nhi: TL.012678-12680
Số ĐKCB:
NGHIÊN CỨU VĂN HỌC
1/. ANDERSEN. Mộc thần nữ/ Andersen; Dịch: Cao An Vũ. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2022. - 110 tr. ;
21 cm
Ký hiệu môn loại: 839.813
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030717-30718
Kho thiếu nhi: TL.012828-12830
Số ĐKCB:
2/. BOWLER, TIM. Cậu bé dòng sông: Dành cho lứa tuổi 9+/ Tim Bowler; Dịch: Nguyễn Bảo Anh. - H.
: Kim Đồng, 2023. - 189 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 823.914
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030544-30545
Kho thiếu nhi: TL.012708-12710
Số ĐKCB:
3/. ĐƯỜNG DỰC TUYÊN. An toàn vượt qua đại dịch - Lá chắn Covid - 19/ Đường Dực Tuyên, Vi Yên;
Vẽ tranh: Trương Hằng, Vương Phụ Tá; Người dịch: Trần Giang Sơn. - H. : Hồng Đức, 2022. - 34 tr. :
tranh màu ; 26 cm
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030475-30476
Kho thiếu nhi: TL.012570-12572
Số ĐKCB:
4/. HỮU VI. Những giấc mơ rừng: Dành cho lứa tuổi 6+/ Hữu Vi. - H. : Kim Đồng, 2022. - 85 tr. ; 21 cm.
- (Tủ sách Tuổi thần tiên)
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030587-30588
Kho thiếu nhi: TL.012792-12794
Số ĐKCB:
5/. KERR, JUDITH. Khi Hitler cướp mất chú Thỏ Hồng: Dành cho lứa tuổi 9+/ Judith Kerr; Dịch: Võ
Hằng Nga. - H. : Kim Đồng, 2023. - 267 tr. ; 21 cm. - (Giải thưởng văn học trẻ Đức, 1974)
Ký hiệu môn loại: 823
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030542-30543
Kho thiếu nhi: TL.012711-12713
Số ĐKCB:
6/. Khủng hoảng về đại dương và môi trường toàn cầu/ Minh họa/Điều phối: Yasunori Okada; Giám
sát: Yasukazu Koya; Tống Hương (nhóm Sakurakids) dịch. - H. : Lao động, 2022. - 193 tr. ; 22 cm. -
(Truyện tranh tri thức khoa học)
Trang 9
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 12-2023
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030557-30558
Kho thiếu nhi: TL.012696-12698
Số ĐKCB:
7/. LESAGE, BENJAMIN. Chiến dịch giải cứu những vì sao: Dành cho lứa tuổi 15+/ Benjamin Lesage ;
An Hạ dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 235 tr. ; 23 cm
Ký hiệu môn loại: 843
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030559-30560
Kho thiếu nhi: TL.012693-12695
Số ĐKCB:
8/. LÊ ĐẮC HOÀNG HỰU. Quân sư và những "vụ án": Truyện tuổi thơ nghịch ngợm. Thập niên: 1980-
1990/ Lê Đắc Hoàng Hựu; Vẽ minh họa: Phạm Quốc Chữ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Thành
Phố Hồ Chí Minh, 2023. - 194 tr. : minh họa ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030615-30616
Kho thiếu nhi: TL.012750-12752
Số ĐKCB:
9/. LÊ QUANG TRẠNG. Cá linh đi học/ Lê Quang Trạng. - H. : Kim Đồng, 2023. - 131 tr. : minh họa ;
21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030601-30602
Kho thiếu nhi: TL.012771-12773
Số ĐKCB:
10/. LỤC XUÂN HÀNH. An toàn vượt qua đại dịch - Hiểm họa Covid - 19/ Lục Xuân hành; Vẽ tranh:
Trương Hằng, Vương Phụ Tá; Người dịch: Trần Giang Sơn. - H. : Hồng Đức, 2022. - 34 tr. : tranh màu ;
26 cm
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030477-30478
Kho thiếu nhi: TL.012567-12569
Số ĐKCB:
11/. LÝ LAN. Tự truyện một con heo: Truyện dài/ Lý Lan; Minh họa: Khắc Khoan. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Hồ Chí Minh, 2023. - 215 tr. : minh họa ; 20 cm. - (Văn học thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030593-30594
Kho thiếu nhi: TL.012783-12785
Số ĐKCB:
12/. MẠCH DUNG BĂNG. An toàn vượt qua đại dịch - Chiến thắng Covid - 19/ Mạch Dung Băng; Vẽ
tranh: Trương Hằng, Vương Phụ Tá; Người dịch: Trần Giang Sơn. - H. : Hồng Đức, 2022. - 34 tr. : tranh
màu ; 26 cm
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030473-30474
Kho thiếu nhi: TL.012573-12575
Số ĐKCB:
13/. MATKOWSKI, TOMASZ. Kamil - Cậu bé "nhìn" mọi thứ bằng tay: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi/
Tomasz Matkowski; Minh họa: Joanna Rusinek; Người dịch: Nguyễn Chí Thuật. - H. : Kim Đồng, 2023.
- 82 tr. : tranh vẽ ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 891.853
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030555-30556
Kho thiếu nhi: TL.012699-12701
Số ĐKCB:
14/. MỘC AN. Nhạc sĩ đường phố: Dành cho lứa tuổi 6+/ Mộc An. - H. : Kim Đồng, 2023. - 110 tr. ; 21
cm. - (Tủ sách Tuổi thần tiên)
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030589-30590
Kho thiếu nhi: TL.012789-12791
Số ĐKCB:
15/. NGUYỄN CHÍ NGOAN. Rồi nắng cũng lẻ loi/ Nguyễn Chí Ngoan. - H. : Kim Đồng, 2023. - 162 tr. ;
20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030611-30612 Số ĐKCB:
Trang 10
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 12-2023
Kho thiếu nhi: TL.012756-12758
16/. NGUYỄN KHẮC CƯỜNG. Kho báu trong thành phố: Truyện dài/ Nguyễn Khắc Cường. - Tp. Hồ
Chí Minh : Nxb. Hồ Chí Minh, 2023. - 250 tr. : minh họa ; 20 cm. - (Văn học thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030597-30598
Kho thiếu nhi: TL.012777-12779
Số ĐKCB:
17/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Bàn có năm chỗ ngồi: Truyện dài/ Nguyễn Nhật Ánh. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2023. - 182 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030567-30568
Kho thiếu nhi: TL.012822-12824
Số ĐKCB:
18/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Chuyện cổ tích dành cho người lớn: Tập truyện/ Nguyễn Nhật Ánh. - Tp.
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 158 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030569-30570
Kho thiếu nhi: TL.012819-12821
Số ĐKCB:
19/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng: Truyện/ Nguyễn Nhật Ánh. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 251 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030575-30576
Kho thiếu nhi: TL.012810-12812
Số ĐKCB:
20/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Cô gái đến từ hôm qua: Truyện dài/ Nguyễn Nhật Ánh. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2023. - 221 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030573-30574
Kho thiếu nhi: TL.012813-12815
Số ĐKCB:
21/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Thiên thần nhỏ của tôi: Truyện dài/ Nguyễn Nhật Ánh. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2023. - 134 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030571-30572
Kho thiếu nhi: TL.012816-12818
Số ĐKCB:
22/. NGUYỄN THU HẰNG. Cây gạo cõng mặt trời: Dành cho lứa tuổi 6+/ Nguyễn Thu Hằng. - H. : Kim
Đồng, 2022. - 105 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Tuổi thần tiên)
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030585-30586
Kho thiếu nhi: TL.012795-12797
Số ĐKCB:
23/. PHẠM ANH XUÂN. Nghé ọ hai xoáy: Truyện dài/ Phạm Anh Xuân. - H. : Văn học, 2023. - 123 tr. :
minh họa ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030599-30600
Kho thiếu nhi: TL.012774-12776
Số ĐKCB:
24/. PHẠM HỒNG TUYẾN. Bài hát lớn lên cùng con: Hồi ức tuổi thơ của con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên
về những khúc ca nổi tiếng viết cho thiếu nhi của cha/ Phạm Hồng Tuyến. - H. : Kim Đồng, 2022. - 141
tr. : minh họa ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030591-30592
Kho thiếu nhi: TL.012786-12788
Số ĐKCB:
25/. PHẠM THỊ THANH HÀ. Đại bàng tái sinh/ Phạm Thị Thanh Hà; Minh họa: Kim Duẩn. - H. : Nxb.
Hà Nội, 2023. - 159 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Trang 11
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 12-2023
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030719-30720
Kho thiếu nhi: TL.012825-12827
Số ĐKCB:
26/. PHI TÂN. Cổ tích của ba: Tản văn cho thiếu nhi/ Phi Tân; Minh họa: Đinh Ngọc Duy. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Hồ Chí Minh, 2023. - 65 tr. : minh họa ; 20 cm. - (Văn học thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.9228
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030595-30596
Kho thiếu nhi: TL.012780-12782
Số ĐKCB:
27/. PHÙNG QUÁN. Tuổi thơ dữ dội. - H. : Kim Đồng, 2023. - 21 cm
T.2 : Tuổi thơ dữ dội. - 2023. - 398 tr.
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030605-30606
Kho thiếu nhi: TL.012768-12770
Số ĐKCB:
28/. PHÙNG QUÁN. Tuổi thơ dữ dội. - H. : Kim Đồng, 2023. - 21 cm
T.1 : Tuổi thơ dữ dội. - 2023. - 398 tr.
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030603-30604
Kho thiếu nhi: TL.012765-12767
Số ĐKCB:
29/. THÂM TÂM. Con rùa đội vẹt: Dành cho lứa tuổi 6+/ Thâm Tâm. - H. : Kim Đồng, 2023. - 194 tr. :
tranh vẽ ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030563-30564
Kho thiếu nhi: TL.012687-12689
Số ĐKCB:
30/. THÂM TÂM. Hai cây hoa nhài: Dành cho lứa tuổi 6+/ Thâm Tâm. - H. : Kim Đồng, 2023. - 193 tr. :
tranh vẽ ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030561-30562
Kho thiếu nhi: TL.012690-12692
Số ĐKCB:
31/. THÂM TÂM. Thuồng luồng ở nước: Dành cho lứa tuổi 6+/ Thâm Tâm. - H. : Kim Đồng, 2023. - 142
tr. : tranh vẽ ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030565-30566
Kho thiếu nhi: TL.012684-12686
Số ĐKCB:
32/. TRẦN TÙNG CHINH. Mùa hè năm ấy có cơn mưa rào/ Trần Tùng Chinh. - H. : Kim Đồng, 2023. -
91 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030581-30582
Kho thiếu nhi: TL.012801-12803
Số ĐKCB:
33/. Truyện cười học sinh/ Sưu tầm, tuyển chọn: Quốc Toản. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 104 tr. ;
21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9227008
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030577-30578
Kho thiếu nhi: TL.012807-12809
Số ĐKCB:
34/. Truyện cười thiếu nhi/ Sưu tầm, tuyển chọn: Anh Ba. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 116 tr. ; 21
cm
Ký hiệu môn loại: 895.9227008
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030579-30580
Kho thiếu nhi: TL.012804-12806
Số ĐKCB:
35/. Tuổi thần tiên/ Gia Bảo, Nguyễn Thị Thanh Bình, Hồ Xuân Đà,.... - H. : Văn học, 2022. - 246 tr. ;
21 cm
ĐTTS ghi: Hội nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Trang 12
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 12-2023
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030613-30614
Kho thiếu nhi: TL.012753-12755
Số ĐKCB:
LỊCH SỬ
1/. An Tư công chúa/ Trường Thành Media. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 30 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Bộ
truyện tranh lịch sử Việt Nam - Khát vọng non sông)
Ký hiệu môn loại: 959.7
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030655-30656
Kho thiếu nhi: TL.012921-12923
Số ĐKCB:
2/. Dương Đình Nghệ - Giải phóng thành Đạo La/ Trường Thành Media. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 30
tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Bộ truyện tranh lịch sử Việt Nam - Khát vọng non sông)
Ký hiệu môn loại: 959.7
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030649-30650
Kho thiếu nhi: TL.012930-12932
Số ĐKCB:
3/. Lý Công Uẩn - Tuổi thơ và hoài bão/ Trường Thành Media. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 30 tr. : tranh
màu ; 21 cm. - (Bộ truyện tranh lịch sử Việt Nam - Khát vọng non sông)
Ký hiệu môn loại: 959.7
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030647-30648
Kho thiếu nhi: TL.012933-12935
Số ĐKCB:
4/. NGHIÊM ĐA VĂN. Nguyễn Đức Cảnh: Dành cho lứa tuổi 10+/ Nghiêm Đa Văn. - H. : Kim Đồng,
2023. - 186 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 959.703092
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030617-30618
Kho thiếu nhi: TL.012747-12749
Số ĐKCB:
5/. STILTON, GERONIMO. Du kí vòng quanh nước Ý - Ngàn kì quan: Dành cho lứa tuổi 7+/ Geronimo
Stilton; Người dịch: Phương Nga. - H. : Kim Đồng, 2023. - 220 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 914.504
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030546-30547
Kho thiếu nhi: TL.012705-12707
Số ĐKCB:
6/. Thái úy Lý Thường Kiệt đánh Ung Châu/ Trường Thành Media. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 30 tr. :
tranh màu ; 21 cm. - (Bộ truyện tranh lịch sử Việt Nam - Khát vọng non sông)
Ký hiệu môn loại: 959.7
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030657-30658
Kho thiếu nhi: TL.012918-12920
Số ĐKCB:
7/. Tính cách cương trực của Thái sư Trần Thủ Độ/ Trường Thành Media. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 30
tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Bộ truyện tranh lịch sử Việt Nam - Khát vọng non sông)
Ký hiệu môn loại: 959.7
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030651-30652
Kho thiếu nhi: TL.012927-12929
Số ĐKCB:
8/. TRƯỜNG THÀNH MEDIA. Lê Hoàn - Lên ngôi hoàng đế/ Trường Thành Media. - H. : Nxb. Hà Nội,
2020. - 30 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Bộ truyện tranh lịch sử Việt Nam - Khát vọng non sông)
Ký hiệu môn loại: 959.7
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030653-30654
Kho thiếu nhi: TL.012924-12926
Số ĐKCB:
Trang 13