THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 2 - 2023
TỔNG LOẠI
1/. PHẠM THỊ VUI. Vai trò của công tác tư tưởng trong quản lý hoạt động xuất bản ở Việt Nam hiện
nay/ Phạm Thị Vui. - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 298 tr. : Bảng ; 21 cm
Thư mục: tr. 247-263. - Phụ lục: tr. 264-298
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về vai trò của công tác tư tưởng trong quản lý hoạt động
xuất bản; vai trò của công tác tư tưởng trong quản lý hoạt động xuất bản ở Việt Nam hiện nay - thực
trạng và những vấn đề đặt ra; nghiên cứu quan điểm và đề xuất các giải pháp phát huy vai trò của công
tác tư tưởng trong quản lý hoạt động xuất bản ở Việt Nam thời gian tới
Ký hiệu môn loại: 070.509597
Kho đọc: VL.020676
Số ĐKCB:
TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LÔGICH HỌC
1/. KIM YẾN. 48 cuộc trò chuyện về giá trị sống/ Kim Yến. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 392 tr.
: Hình ảnh ; 21 cm
Tóm tắt: Sách tuyển chọn các bài phỏng vấn do nhà báo Kim Yến thực hiện cho chuyên trang
"Giá trị sống" trên báo Sài Gòn Tiếp Thị
Ký hiệu môn loại: 158.1
Kho đọc: VL.020681
Số ĐKCB: 2/. MINH NIỆM. Hiểu về trái tim/ Minh Niệm. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2010. - 467 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về vai trò của công tác tư tưởng trong quản lý hoạt động
xuất bản; vai trò của công tác tư tưởng trong quản lý hoạt động xuất bản ở Việt Nam hiện nay - thực
trạng và những vấn đề đặt ra; nghiên cứu quan điểm và đề xuất các giải pháp phát huy vai trò của công
tác tư tưởng trong quản lý hoạt động xuất bản ở Việt Nam thời gian tới
Ký hiệu môn loại: 158
Kho đọc: VL.020680
Số ĐKCB:
3/. MINH NIỆM. Làm như chơi - Làm chủ công việc và đời sống bằng năng lực tỉnh thức/ Minh Niệm. -
Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 263 tr. ; 21 cm
Tên thật tác giả: Lê Quốc Triều
Tóm tắt: Giới thiệu các bài học, bài thực hành dành cho những người bận rộn với công việc trong
đời sống hiện đại nhằm giúp họ có cuộc sống thư thái và bình an hơn
Ký hiệu môn loại: 158.12
Kho đọc: VL.020679
Số ĐKCB:
4/. NGÔ DI LÂN. 1% mỗi ngày - Không ngừng chinh phục bản thân/ Ngô Di Lân. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2022. - 334 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Những câu chuyện thú vị về cách chinh phục bản thân, tự rèn luyện và phát triển để trở
nên toàn diện và hoàn thiện nhất, có được một cuộc sống trọn vẹn
Ký hiệu môn loại: 158.1
Kho đọc: VL.020677
Số ĐKCB:
5/. SCHUSTER, STEVEN. Tư duy hệ thống trong công việc/ Steven Schuster ; Diệp Ngô dịch. - H. :
Thế giới, 2020. - 163 tr. : Bảng ; 20 cm
Tên sách tiếng Anh: The art of thinking in systems : Improve your logic, think more critically, and
use proven systems to solve your problems - strategic planning for everyday life, Thư mục: tr. 161-163
Tóm tắt: Trình bày những kiến thức nền tảng của tư duy hệ thống; các mô hình và phương pháp tư
duy hệ thống nhằm ứng dụng vào trong công việc, trong các mối quan hệ và cuộc sống hàng ngày
Ký hiệu môn loại: 160.11
Kho đọc: VL.020678
Số ĐKCB:
CHỦ NGHĨA VÔ THẦN, TÔN GIÁO
1/. PHẠM GIA THOAN. Đạo Tin lành : Tri thức cơ bản/ Phạm Gia Thoan. - H. : Từ điển bách khoa,
2012. - 118 tr. : Ảnh ; 20 cm
Thư mục: tr. 114-115
Tóm tắt: Sách giới thiệu những tri thức cơ bản nhất về Đạo tin lành như quá trình hình thành và
Trang 1
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 2 - 2023
phát triển, quá trình du nhập vào Việt Nam, các cơ sở thờ tự, sự phát triển ở Việt Nam hiện nay...
Ký hiệu môn loại: 280.4
Kho đọc: VL.020686
Số ĐKCB:
2/. SUZUKI, DAISETZ TEITARO. Thiền và tâm phân học/ D. T. Suzuki, Erich Fromm, Richard de
Martino ; Như Hạnh dịch. - [Tp. Hồ Chí Minh] : Kinh Thi, 1973. - 320 tr. ; 20 cm
Tên sách tiếng Anh: Zen buddhism and psychoanalysis
Tóm tắt: Nghiên cứu khác biệt trong tư duy về thiền định ở phương Đông và phương Tây; mối quan
hệ giữa thiền Phật giáo và phân tâm học, vai trò của chúng đối với sự nhận thức bản chất, thân phận
con người và các thành viên xã hội
Ký hiệu môn loại: 294.34435
Kho đọc: VV.013235
Số ĐKCB:
3/. Sự chuyển biến của tôn giáo Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng 4.0/ B.s:
Nguyễn Phú Lợi. - H. : Thông tin và truyền thông, 2022. - 498 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Bộ thông tin và truyền thông, Thư mục: tr. 485-491
Tóm tắt: Trình bày sự chuyển biến tôn giáo trên thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách
mạng 4.0. Tìm hiểu những nhân tố tác động đến sự chuyển biến tôn giáo ở Việt Nam hiện nay. Sự
chuyển biến tôn giáo ở Việt Nam nói chung và trong đời sống xã hội nói riêng.
Ký hiệu môn loại: 200.9597
Kho đọc: VL.020682
Kho mượn: PM.036584
Kho Lưu động: LL.035053
Số ĐKCB:
4/. THÍCH CHÂN QUANG. Luận về nhân quả/ Thích Chân Quang. - In lần thứ 4, có chỉnh sửa. - H. :
Tôn giáo, 2005. - 367 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Phân tích mọi khía cạnh của luật nhân quả qua các hành vi trong cuộc sống, trình bày
một số trường hợp điển hình về nhân quả như: Nhân quả thế gian, nhân quả xuất thế gian, nhân quả
Bồ tát đạo
Ký hiệu môn loại: 294.3422
Kho đọc: VL.020684
Số ĐKCB:
5/. Tìm hiểu về tôn giáo và tín ngưỡng ở Việt Nam/ Tống Thị Thanh Huyền s.t., b.s.. - H. : Đại học quốc
gia Hà Nội, 2022. - 69 tr. : Ảnh màu ; 21 cm
Thư mục: tr. 68-69
Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp cái nhìn khái quát về tình hình tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam hiện
nay.
Ký hiệu môn loại: 200.9597
Kho đọc: VL.020687
Số ĐKCB:
6/. VŨ THỊ HÀ. Sinh viên Công giáo ngoại tỉnh ở Hà Nội - Sự hòa nhập xã hội và thực hành đức tin:
Sách chuyên khảo/ Vũ Thị Hà. - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 355 tr. : Hình ảnh, biểu bảng ; 21 cm
Phụ lục: tr. 271-333. - Thư mục: tr. 334-355
Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu, sự hoà nhập của Đạo Công giáo trong quá trình du nhập
vào Việt Nam; đặc điểm của giới trẻ Công giáo và sinh viên Công giáo ngoại tỉnh ở Hà Nội; sự hoà
nhập xã hội của sinh viên Công giáo trong môi trường sống mới; thực hành đức tin của sinh viên Công
giáo ngoại tỉnh ở Hà Nội; một số vấn đề về sự hoà nhập xã hội của sinh viên Công giáo ngoại tỉnh ở Hà
Nội
Ký hiệu môn loại: 248.83409597
Kho đọc: VL.020688
Số ĐKCB:
XÃ HỘI-CHÍNH TRỊ
1/. A JAR. Lời nói vần của người Jrai ở Kon Tum/ A Jar, Nguyễn Tiến Dũng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn,
2020. - 223 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Ghi chép những lời nói vần được sưu tập trong đời sống sinh hoạt, văn hóa, tập tục, sinh
Trang 2
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 2 - 2023
hoạt của dân tộc Jrai ở Kon Tum, thể hiện những nét đẹp trong phương ngữ người Jrai
Ký hiệu môn loại: 398.80899593
Kho đọc: VL.020656
Số ĐKCB:
2/. ALAN PHAN. Góc nhìn Alan về xã hội/ Alan Phan. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa văn nghệ Tp. Hồ
Chí Minh, 2018. - 247 tr. : ảnh ; 21 cm
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết của tiến sĩ Alan Phan về xã hội, con người Việt Nam và thế giới:
những vấn đề căn bản của đạo đức, thực trạng xã hội, tư duy về giải pháp, góc nhỏ bình yên
Ký hiệu môn loại: 301
Kho đọc: VL.020673
Số ĐKCB:
3/. ALAN PHAN. Niêm yết sàn Mỹ/ Alan Phan. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh,
2018. - 196 tr. ; 21 cm
Phụ lục: tr. 117-178
Tóm tắt: Chia sẻ kinh nghiệm của tác giả nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam có cái nhìn tổng
quát về việc niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ; những điều kiện và đòi hỏi trong việc niêm yết sàn;
khắc phục những yếu kém về quản trị, tài chính; thách thức về điều kiện vĩ mô của Việt Nam, việc sử
dụng các nhà tư vấn...
Ký hiệu môn loại: 332.64273
Kho đọc: VL.020674
Số ĐKCB:
4/. Biểu tượng văn hóa truyền thống làng quê Việt Nam/ B.s: Trung Việt, Hà Anh, Hồng Minh, .... - H. :
Văn hóa dân tộc, 2021. - 331 tr. : Hình ảnh ; 21 cm
Thư mục: tr. 321 - 326
Tóm tắt: Giới thiệu về những biểu tượng văn hóa làng quê ở bản làng Tây Bắc, Đông Bắc; biểu
tượng làng quê Bắc Bộ;, Trung Bộ, Tây Nguyên; biểu tượng làng, ấp Nam Bộ,...
Ký hiệu môn loại: 390.09597
Kho đọc: VL.020779
Kho mượn: PM.036601-36602
Kho Lưu động: LL.035062-35063
Số ĐKCB:
5/. BÙI DUY CHIẾN. Ngôi nhà truyền thống trong đời sống của người Phù Lá ở Lào Cai/ Bùi Duy
Chiến. - H. : Văn hóa dân tộc, 2019. - 319 tr. : Minh họa ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Khái quát về người Phù Lá ở Lào Cai; hình thái cư trú, kỹ thuật dựng nhà, một số biến đổi
về hình thái cư trú và nhà ở trong giai đoạn hiện nay; tập tục liên quan đến dựng nhà mới, tín ngưỡng,
một số phong tục tập quán diễn ra trong ngôi nhà và một số biến đổi về phong tục, tín ngưỡng, văn hóa
ứng xử dưới nếp nhà của người Phù Lá ở Lào Cai trong giai đoạn hiện nay
Ký hiệu môn loại: 392.36089954
Kho đọc: VL.020655
Số ĐKCB:
6/. BÙI THỊ GIANG. Ẩm thực của người Pa Dí huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai/ Bùi Thị Giang. - H. :
Văn hóa dân tộc, 2019. - 277 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam, Thư mục: tr. 265-266
Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về người Pa Dí ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai; ẩm thực
của người Pa Dí; tập quán và những biến đổi trong ăn uống của người Pa Dí
Ký hiệu môn loại: 394.120899591
Kho đọc: VL.020642
Số ĐKCB:
7/. BÙI VĂN TIẾNG. Văn hóa dân gian đất Quảng dưới góc nhìn đương đại/ Bùi Văn Tiếng. - H. : Nxb.
Văn học, 2019. - 285 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Tổng quan về văn hóa, văn nghệ dân gian đất Quảng; giới thiệu truyện cổ dân gian Việt
Nam - một góc nhìn; khái quát Đà Nẵng đương đại - nhìn từ văn hóa dân gian
Ký hiệu môn loại: 390.0959752
Trang 3
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 2 - 2023
Kho đọc: VL.020646
Số ĐKCB:
8/. Câu đố Thái ở Nghệ An/ Quán Vi Miên s.t., biên dịch. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 207 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam, Thư mục: tr. 203-204
Tóm tắt: Giới thiệu câu đố của người Thái ở Nghệ An gồm câu đố ngắn về các hiện tượng, sự vật
tự nhiên, thực vật, động vật, côn trùng... câu đố trong bài hát, hát đối, hát đồng dao, hát Mo. Mỗi câu,
bài được trình bày theo thứ tự: tiếng Thái phiên âm, dịch nghĩa tiếng Việt và giải thích tiếng Việt
Ký hiệu môn loại: 398.60959742
Kho đọc: VL.020657
Số ĐKCB:
9/. CHỬ THỊ THU HÀ. Văn hóa vật chất của người Dao ở Ba Vì - Hà Nội/ Chử Thị Thu Hà. - H. : Văn
hóa dân tộc, 2020. - 407 tr. : Biểu bảng, hình ảnh ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam, Phụ lục: tr. 304-378. - Thư mục: tr. 379-402
Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý thuyết và khái quát về người Dao ở Ba Vì - Hà
Nội, tập quán ăn, uống, hút, nhà ở, trang phục của người Dao ở Ba Vì - Hà Nội và biến đổi trong văn
hóa vật chất của người Dao ở Ba Vì - Hà Nội
Ký hiệu môn loại: 390.08995978
Kho đọc: VL.020648
Số ĐKCB:
10/. Di sản văn hóa dân gian trên vùng kinh đô cổ Văn Lang/ Trần Văn Thục ch.b.. - H. : Văn hóa dân
tộc, 2020. - 685 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam, Thư mục: tr. 671-678
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về văn hóa, văn hóa dân gian, di sản văn hóa và hướng
tiếp cận; vị thế địa - chính trị và bản sắc địa - văn hóa vùng kinh đô cổ Văn Lang; những di sản văn hóa
dân gian tiêu biểu trên vùng kinh đô cổ Văn Lang; tiềm năng, thực trạng và một số giải pháp bảo tồn,
dịch sản văn hóa dân gian vùng kinh đô cổ Văn Lang
Ký hiệu môn loại: 390.0959721
Kho đọc: VL.020619
Số ĐKCB:
11/. Dư luận nữ quyền tại Huế (1926 - 1929) trên sách báo đương thời/ Lại Nguyên Ân, Nguyễn Kim
Hiền (sưu tầm và biên soạn). - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 546 tr. ; 21 cm. - (Phụ nữ tùng thư. Tủ
sách Giới và phát triển)
Tóm tắt: Giới thiệu các bài viết về dư luận nữ quyền tại Huế (1926-1929) đã được đăng trên sách
báo đương thời
Ký hiệu môn loại: 305.420959749
Kho đọc: VL.020738
Kho mượn: PM.036597-36598
Kho Lưu động: LL.035056-35057
Số ĐKCB:
12/. Đề án hoàn thiện hệ thống pháp luật về văn hóa, gia đình đến năm 2021, định hướng 2026. - H. :
Lao động, 2017. - 114 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
Tóm tắt: Trình bày đề án hoàn thiện hệ thống pháp luật về văn hóa, gia đình đến năm 2021, định
hướng 2026 như: Những vấn đề chung; đánh giá thực trạng hệ thống pháp luật về văn hóa, gia đình;
mục tiêu, quan điểm, định hướng, tiêu chí, nội dung kiến nghị hoàn thiện, giải pháp thực hiện và tổ chức
thực hiện.
Ký hiệu môn loại: 344.59709
Kho đọc: VL.020694
Kho mượn: PM.036599
Kho Lưu động: LL.035058-35059
Số ĐKCB:
13/. ĐINH DŨNG SỸ. Bình luận khoa học Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
(được sửa đổi, bổ sung năm 2020): Lý thuyết, thực định và thực tiễn/ Đinh Dũng Sỹ. - H. : Tư Pháp,
2022. - 338 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Trình bày những quy định chung; thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản quy phạm
Trang 4
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 2 - 2023
pháp luật; xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, uỷ ban thường vụ Quốc hội;
xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch nước; xây dựng, ban hành văn bản quy
phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ... và các điều
khoản thi hành.
Ký hiệu môn loại: 342.597
Kho đọc: VL.020699
Kho mượn: PM.036572-36573
Kho Lưu động: LL.035047-35048
Số ĐKCB:
14/. ĐINH THỊ HỒNG THƠM. Thơ ca dân gian của người Pa Dí ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai/
Đinh Thị Hồng Thơm. - H. : Văn hóa dân tộc, 2019. - 199 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về người Pa Dí ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai; ngữ cảnh diễn
xướng, nội dung phản ánh, giá trị nghệ thuật của thơ ca dân gian và giới thiệu một số bài dân ca của
người Pa Dí tại xã Tung Cung Phổ, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai
Ký hiệu môn loại: 398.80959742
Kho đọc: VL.020630
Số ĐKCB:
15/. Giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông cho đồng bào dân tộc hiện nay/ Lưu Văn An (Chủ
biên), B.s: Nguyễn Trường Giang, Dương Xuân Ngọc,.... - H. : Thông tin và truyền thông, 2022. - 445 tr.
: Minh họa ; 21 cm
ĐTTS ghi: Bộ thông tin và truyền thông, Thư mục: tr. 427 - 437
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về truyền thông ở vùng dân tộc thiểu số. Thực trạng,
quan điểm, phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyền thông ở vùng
dân tộc thiểu số đến năm 2030.
Ký hiệu môn loại: 302.23
Kho đọc: VL.020735
Kho mượn: PM.036576
Kho Lưu động: LL.035051, LL.035075-35076
Số ĐKCB:
16/. Giới thiệu tác phẩm sử thi Tây Nguyên (Sử thi Ba Na)/ Nguyễn Việt Hùng, Võ Quang Trọng,
Nguyễn Quang Tuệ... ; Vũ Quang Dũng tuyển chọn. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 639 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam, Phụ lục: tr. 508-632
Tóm tắt: Giới thiệu một số bài viết về các tác phẩm sử thi Ba Na tiêu biểu trong kho tàng sử thi
Tây Nguyên như: Giông cưới nàng khỉ, Giông đạp đổ núi đá cao ngất, Giông lấy nàng Bia Phu, Bia Phu
bỏ Giông, Dăm Noi, Giông đi đòi nợ...
Ký hiệu môn loại: 398.2095976
Kho đọc: VL.020620
Số ĐKCB:
17/. HÀ NGUYỄN. 100 điều nên biết về cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên trong lịch sử Việt
Nam/ Hà Nguyễn. - H. : Thông tin và truyền thông, 2022. - 297 tr. : Bảng, ảnh ; 21 cm
Phụ lục: tr. 191 - 297
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức tổng hợp, cụ thể, bao quát, chi tiết, cơ bản và cập nhật về
những mẫu chốt liên quan đến cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.
Ký hiệu môn loại: 328.597
Kho đọc: VL.020743
Kho mượn: PM.036578
Số ĐKCB:
18/. Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam & Liên minh Châu Âu (EVIPA) và những vấn đề liên quan
tới lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch. - H. : Lao động, 2020. - 250 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch. Ban Hội nhập quốc tế về kinh tế, Phụ lục: tr. 176-250
Tóm tắt: Giới thiệu nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hoà xã
hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu;
Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu
Âu với một bên là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cùng các phụ lục đính kèm
Ký hiệu môn loại: 332.67359704
Trang 5
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 2 - 2023
Kho đọc: VL.020764
Kho mượn: PM.036566
Số ĐKCB:
19/. HOÀNG THỊ NHUẬN. Phong tục tang ma của người Tày huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng/
Hoàng Thị Nhuận. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 251 tr. : Hình ảnh, bảng ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam, Phụ lục: tr. 186-239. - Thư mục: tr. 240-246
Tóm tắt: Khái quát về người Tày huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Phong tục, nghi lễ tang ma,
tác động của các yếu tố tín ngưỡng, tôn giáo và những biến đổi trong phong tục tang ma của người Tày
ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
Ký hiệu môn loại: 393.0899591
Kho đọc: VL.020649
Số ĐKCB:
20/. Hôn nhân và gia đình dân tộc Sán Dìu, Khơ Mú ở Việt Nam/ B.s.: Trần Quốc Hùng, Nguyễn Thị
Thuận. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 479 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam, Phụ lục: tr. 433-465. - Thư mục: tr. 466-474
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về hôn nhân và gia đình dân tộc Sán Dìu và dân tộc Khơ Mú;
nghiên cứu một số đặc trưng văn hóa, tục lệ, phong tục trong hôn nhân và gia đình dân tộc Sán Dìu,
Khơ Mú; một số giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trong hôn nhân và gia đình dân tộc
Sán Dìu, Khơ Mú trong giai đoạn hiện nay
Ký hiệu môn loại: 392.509597
Kho đọc: VL.020654
Số ĐKCB:
21/. Khảo cứu hệ thống loại hình truyện kể Tày ở vùng Đông Bắc Việt Nam/ Vũ Anh Tuấn s.t., b.s.. - H.
: Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 699 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam, Phụ lục: tr. 323-683. - Thư mục: tr. 684-694
Tóm tắt: Trình bày bối cảnh địa lý, lịch sử, văn hóa tộc người ở Việt Bắc trong mối tương quan với
truyện dân gian Tày, những đặc điểm loại hình khu vực và những phẩm chất độc đáo loại hình trong
một số típ truyện kể dân gian Tày
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Kho đọc: VL.020665
Số ĐKCB:
22/. Khắp Một của người Thái ở Điện Biên/ Lương Thị Đại s.t., biên dịch. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. -
911 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Gồm bản chữ Thái cổ và bản phiên âm tiếng Thái, bản dịch nghĩa tiếng Việt về những
nghi lễ truyền thống, phong tục, tín ngưỡng của dân tộc Thái ở Điện Biên
Ký hiệu môn loại: 398.410899591
Kho đọc: VL.020636
Số ĐKCB:
23/. Kiểm soát hàng hóa nhập khẩu qua biên giới theo pháp luật hải quan ở Việt Nam hiện nay/ Trần
Viết Long (Ch.b). - H. : Tư pháp, 2022. - 226 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr.206 - 220
Tóm tắt: Lý luận về kiểm soát hàng hóa nhập khẩu qua biên giới theo pháp luật hải quan; nội
dung và phương thức kiểm soát hàng hóa nhập khẩu qua biên giới theo pháp luật hải quan; quy định
pháp luật hải quan Việt Nam về kiểm soát hàng hóa nhập khẩu qua biên giới; thực tiễn thực hiện nội
dung kiểm soát hàng hóa nhập khẩu qua biên giới theo pháp luật hải quan Việt Nam; nâng cao hiệu
quả kiểm soát hàng hóa nhập khẩu qua biên giới theo pháp luật hải quan Việt Nam.
Ký hiệu môn loại: 343.597056
Kho đọc: VL.020695
Kho mượn: PM.036568-36569
Kho Lưu động: LL.035043-35044
Số ĐKCB:
24/. Kin Pang Một của người Thái huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu/ B.s.: Nguyễn Thị Yên (ch.b.), Vàng
Thị Ngoạn. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 779 tr. ; 21 cm
Trang 6
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 2 - 2023
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam, Phụ lục: tr. 765-773. - Thư mục: tr. 775-776
Tóm tắt: Giới thiệu về người Thái huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu. Khái quát về Một và Kin Pang
Một của người Thái huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu và lời ca trong lễ Kin Pang Một
Ký hiệu môn loại: 394.269597173
Kho đọc: VL.020634
Số ĐKCB:
25/. LÊ THÁI PHƯƠNG. Trách nhiệm bồi thường của nhà nước theo pháp luật Việt Nam/ Lê Thái
Phương. - H. : Tư pháp, 2022. - 298 tr. ; 21 cm
Phụ lục: tr.249 - 278. - Thư mục: tr. 279 - 292
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về trách nhiệm bồi thường của nhà nước; đưa ra thực
trạng quy định của pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước
tại Việt Nam; định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước ở
Việt Nam hiện nay.
Ký hiệu môn loại: 347.597077
Kho đọc: VL.020698
Kho mượn: PM.036574-36575
Kho Lưu động: LL.035049-35050
Số ĐKCB:
26/. LÊ THỊ DỰ. Văn hóa dân gian làng Hoạch Trạch/ Lê Thị Dự. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 221 tr.
; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam, Phụ lục: tr. 185-206. - Thư mục: tr. 207-211
Tóm tắt: Khái quát về vị trí địa lí, cảnh quan, lịch sử và con người làng Hoạch Trạch, xã Thái Học,
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Giới thiệu văn hóa dân gian làng Hoạch Trạch như: tín ngưỡng,
phong tục, nhà ở, trang phục...
Ký hiệu môn loại: 390.0959734
Kho đọc: VL.020651
Số ĐKCB:
27/. LÊ THỊ PHƯỢNG. Di tích và lễ hội Ả Lã Nàng Đê ở Đông Anh, Hà Nội/ Lê Thị Phượng. - H. : Văn
hóa dân tộc, 2020. - 347 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam, Phụ lục: tr. 239-330. - Thư mục: tr. 331-340
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và địa bàn nghiên cứu văn hóa Đông Anh, truyền thuyết, thần tích
và di tích thờ Ả Lã Nàng Đê ở Đông Anh, Hà Nội, nghi lễ, lễ hội, vai trò của tục thờ và những vẫn đề đặt
ra đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị tục thờ Ả Lã Nàng Đê ở Đông Anh - Hà Nội
Ký hiệu môn loại: 398.410959731
Kho đọc: VL.020628
Số ĐKCB:
28/. LÊ VĂN LIÊM. Giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Gia Rai trong môi trường văn hóa đương đại/
Lê Văn Liêm. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 311 tr. : ảnh ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam, Phụ lục: tr. 273-294. - Thư mục: tr. 295-303
Tóm tắt: Tổng quan về giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Gia Rai ở tỉnh Gia Lai; vấn đề kế thừa
và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Gia Rai trong môi trường văn hóa đương đại
Ký hiệu môn loại: 305.89593
Kho đọc: VL.020659
Số ĐKCB:
29/. Lễ đầy tháng của người Tày ở Bắc Kạn/ B.s.: Hoàng Tuấn Cư (ch.b.), Hoàng Văn Mạnh. - H. : Văn
hóa dân tộc, 2019. - 495 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam, Thư mục: tr. 487-488
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về lễ đầy tháng của người Tày ở Bắc Kạn như nguồn gốc, ý nghĩa tên
gọi lễ đầy tháng; những tập tục liên quan đến lễ đầy tháng; tổ chức lễ đầy tháng; một số biểu tượng
trong lễ đầy tháng; hát pụt trong lễ đầy tháng; những biến đổi trong tổ chức lễ đầy tháng; lễ đầy tháng -
nét đẹp văn hóa truyền thống của người Tày. Giới thiệu những bài cúng trong lễ đầy tháng của người
Tày ở Bắc Kạn
Trang 7
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 2 - 2023
Ký hiệu môn loại: 395.1220899591
Kho đọc: VL.020658
Số ĐKCB:
30/. Lễ hội của người Thái ở Nghệ An/ Quán Vi Miên b.s.. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 291 tr. ; 21
cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam, Phụ lục: tr. 237-280. - Thư mục: tr. 281-285
Tóm tắt: Giới thiệu một số phong tục, nghi lễ trong lễ hội của người Thái như lễ Xên bản, lễ Xên
mương, lễ Xên Hươn, Kin chiêng, lễ Xang khan...
Ký hiệu môn loại: 394.26959742
Kho đọc: VL.020662
Số ĐKCB:
31/. LINH NGA NIÊ KDAM. Văn hóa Tây Nguyên giàu và đẹp/ Linh Nga Niê Kdam. - H. : Văn hóa dân
tộc, 2020. - 463 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam, Thư mục: tr. 454-457
Tóm tắt: Trình bày khái quát về văn hóa dân gian Tây Nguyên như luật tục, thổ cẩm, nhà sàn, lễ
hội, tục uống rượu cần, trò chơi dân gian, phong tục hôn nhân, gia đình truyền thống, nghệ thuật diễn
xướng, trường ca, sử thi, dân ca, nhạc cụ dân gian... trong đời sống các tộc người ở Tây Nguyên
Ký hiệu môn loại: 390.095976
Kho đọc: VL.020621
Số ĐKCB:
32/. LÒ XUÂN DỪA. Đặc điểm truyện thơ Thái "Chàng Lú - Nàng Ủa" (Khun Lú - Náng Ủa) về phương
diện thi pháp: Chuyên luận/ Lò Xuân Dừa. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 259 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam, Thư mục: tr. 244-254
Tóm tắt: Nghiên cứu đặc điểm thi pháp trong truyện thơ dân gian Thái nói chung và truyện thơ
"Chàng Lú - Nàng Ủa" nói riêng về các mặt: trong môi trường địa, văn hóa Thái Tây Bắc; thi pháp kết
cấu cốt truyện; thi pháp nhân vật; thi pháp không gian, thời gian nghệ thuật; thi pháp nghệ thuật diễn
đạt
Ký hiệu môn loại: 398.80899591
Kho đọc: VL.020625
Số ĐKCB:
33/. Logistics và xuất khẩu nông sản ở Việt Nam/ Ch.b: Trịnh Thị Thanh Thủy, Đặng Thanh Phương. -
H. : Công thương, 2021. - 200 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Bộ công thương, Phụ lục: tr. 186 - 193. - Thư mục: tr. 194 - 199
Tóm tắt: Trình bày vai trò của dịch vụ logistics đối với xuất khẩu nông sản; nghiên cứu thực trạng,
định hướng và đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ logistics phục vụ xuất khẩu nông sản ở Việt Nam.
Ký hiệu môn loại: 382.4109597
Kho đọc: VL.020761
Kho mượn: PM.036582
Số ĐKCB:
34/. LƯƠNG CƯỜNG. Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình
mới/ Lương Cường. - H. : Quân đội nhân dân, 2019. - 504 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 493 - 501
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị; phân
tích những thành tựu và bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình xây dựng Quân đội nhân dân Việt
Nam vững mạnh về chính trị. Nêu yêu cầu và đề xuất giải pháp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam
vững mạnh về chính trị trong tình hình mới.
Ký hiệu môn loại: 355.009597
Kho đọc: VL.020726
Kho mượn: PM.036798
Kho Lưu động: LL.035225-35226
Số ĐKCB:
35/. LƯƠNG VĂN THIẾT. Tri thức dân gian trong sản xuất nông nghiệp của người Khơ Mú ở Nghệ An/
Lương Văn Thiết. - H. : Văn hóa dân tộc, 2019. - 535 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam, Thư mục: tr. 510-528
Trang 8
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 2 - 2023
Tóm tắt: Giới thiệu về người Khơ Mú ở Nghệ An; những kinh nghiệm, tri thức dân gian trong sản
xuất nông nghiệp của người Khơ Mú ở tỉnh Nghệ An; nghiên cứu những biến đổi tri thức dân gian trong
sản xuất nông nghiệp của người Khơ Mú hiện nay
Ký hiệu môn loại: 390.0959741
Kho đọc: VL.020632
Số ĐKCB:
36/. LÝ VIẾT TRƯỜNG. Phong tục và lễ hội của người Tày, Nùng ở Lạng Sơn/ Lý Viết Trường. - H. :
Văn hóa dân tộc, 2020. - 255 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu một số phong tục và lễ hội của người Tày, Nùng ở Lạng Sơn như: Tục thờ Thổ
công, đón Tết Nguyên Đán, dán giấy đỏ ngày Tết Nguyên Đán, dựng cây nêu ngày tết...
Ký hiệu môn loại: 390.0899591
Kho đọc: VL.020641
Số ĐKCB:
37/. Môi trường đầu tư của vương quốc Ma - Rốc và Cộng hòa Bờ Biển Ngà/ B.s: Đỗ Việt Phương,
Trịnh Thị Thanh Thủy. - H. : Công Thương, 2021. - 175 tr. : Hình ảnh ; 21 cm
ĐTTS ghi: Bộ Công thương, Phụ lục: tr. 169 - 175
Tóm tắt: Tổng quan về Vương quốc Ma - rốc và Cộng hòa Bờ Biển Ngà; khái quát về môi trường
đầu tư nước ngoài tại Ma - rốc và bờ biển Ngà; giới thiệu toàn văn luật khung ban hành điều lệ đầu tư
Ma - rốc và Bờ Biển Ngà.
Ký hiệu môn loại: 332.6096668
Kho đọc: VL.020762
Kho mượn: PM.036581
Số ĐKCB:
38/. Một số phong tục, tập quán của người Sán Dìu ở Vĩnh Phúc/ Lâm Quang Hùng b.s.. - H. : Văn hóa
dân tộc, 2020. - 119 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam, Thư mục: tr. 111-112
Tóm tắt: Giới thiệu vài nét khái quát về người Sán Dìu ơ Vĩnh Phúc, một số tục lệ trong đời sống,
phong tục lễ tết và một số giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa trong tục lễ truyền thống của
người Sán Dìu ở Vĩnh Phúc
Ký hiệu môn loại: 390.089951
Kho đọc: VL.020650
Số ĐKCB:
39/. NGÔ ĐỨC THỊNH. Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa ở Việt Nam/ Ngô Đức Thịnh. - H. : Văn
hóa dân tộc, 2021. - 683 tr. ; 21 cm
Phụ lục ảnh: tr. 663 - 667. - Thư mục: tr. 667 - 683
Tóm tắt: Trình bày lý thuyết về văn hóa vùng và khuynh hướng phân vùng văn hóa ở Việt Nam;
phác thảo phân vùng và một số vùng văn hóa ở Việt Nam; đặc trưng vùng trong một số hiện tượng văn
hóa.
Ký hiệu môn loại: 306.09597
Kho đọc: VL.020744
Kho mượn: PM.036600
Kho Lưu động: LL.035061
Số ĐKCB:
40/. NGUYỄN THỊ HUẾ. Văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam - những hướng tiếp cận:
Nghiên cứu/ Nguyễn Thị Huế. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 1271 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Nghiên cứu văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam - tiếp cận từ những tương
đồng; thần thoại các dân tộc thiểu số Việt Nam - tiếp cận bản chất thể loại và khảo sát loại hình kiểu
truyện; truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Việt Nam - tiếp cận thể loại và loại hình nhân vật xấu xí mà
tài ba; văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam - tiếp đặc trưng văn hóa tộc người
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Kho đọc: VL.020664
Số ĐKCB: 41/. NGUYỄN VĂN VĨNH. Vấn đề phụ nữ ở nước ta/ Nguyễn Văn Vĩnh; Đoàn Ánh Dương, Nguyễn Đào
Trang 9
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 2 - 2023
Nguyên (sưu tầm và biên soạn). - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 499 tr. ; 21 cm. - (Phụ nữ tùng thư. Tủ
sách Giới và phát triển)
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của tác giả Nguyễn Văn Vĩnh (ký tên Đào Thị Loan) đăng trong mục
“Nhời đàn bà” của các báo “Đăng cổ tùng báo”, “Đông Dương tạp chí” và “Trung Bắc tân văn” bàn về
các việc các phẩm chất mà người phụ nữ nên học, nên làm, nên có để khẳng định được giá trị của
mình, tìm được hạnh phúc chuẩn mực và tạo tiếng thơm cho đời sau.
Ký hiệu môn loại: 305.409597
Kho đọc: VL.020737
Kho mượn: PM.036595-36596
Kho Lưu động: LL.035054-35055
Số ĐKCB:
42/. Phát huy vai trò của văn hóa sinh thái trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay/ Dương Thị
Hương (Biên soạn). - H. : Thông tin và truyền thông, 2021. - 237 tr ; 21 cm
ĐTTS ghi: Bộ thông tin và truyền thông, Thư mục: tr. 239 - 247
Tóm tắt: Khái quát về văn hóa sinh thái và vai trò của văn hóa sinh thái trong phát triển bền vững.
Nêu thực trạng, quan điểm và giải pháp nhằm phát huy vai trò của văn hóa sinh thái trong phát triển
bền vững ở Việt Nam hiện nay.
Ký hiệu môn loại: 304.209597
Kho đọc: VL.020736
Kho mượn: PM.036577
Kho Lưu động: LL.035052
Số ĐKCB:
43/. PHÙNG QUANG MƯỜI. Then cầu mùa của người Tày ở Sa Pa, tỉnh Lào Cai/ Phùng Quang Mười.
- H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 323 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Khái quát đặc điểm của người Tày ở Sa Pa, tỉnh Lào Cai, môi trường hình thành, các loại
hình Then trong đời sống tín ngưỡng của người Tày, diễn trình nghi thức Then cầu mùa, thực trạng và
biến đổi nghi lễ Then cầu mùa của người Tày ở Sa Pa, tỉnh Lào Cai; giới thiệu một số lời ca trong nghi
lễ then cầu mùa của người Tày ở Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Ký hiệu môn loại: 398.80899591
Kho đọc: VL.020626
Số ĐKCB:
44/. Hát Then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam
Q.1 : Âm nhạc Then. - 2020. - 535 tr.
Tóm tắt: Nghiên cứu một số nội dung liên quan đến di sản Then; khái lược về Then các dân tộc
Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam; phác thảo diện mạo âm nhạc Then; ký âm lời hát trong các lễ Then
Ký hiệu môn loại: 398.8709597
Kho đọc: VL.020610
Số ĐKCB:
45/. Diễn xướng nghi lễ di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc Mường. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 21
cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam
Q.1 : Diễn xướng nghi lễ di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc Mường. - 2020. - 851 tr.
Tóm tắt: Giới thiệu không gian văn hoá Mường, thần thoại, huyền tích người Mường, quan niệm
dân gian của người Mường về vũ trụ và hát mo đẻ đất đẻ nước của người Mường
Ký hiệu môn loại: 390.089592
Kho đọc: VL.020608
Số ĐKCB:
46/. Đánh bắt ở hồ thần. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam
Q.1 : Tiếng Việt. - 2020. - 1499 tr.
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Trang 10
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 2 - 2023
Kho đọc: VL.020617
Số ĐKCB:
47/. Văn học dân gian dân tộc Nùng : Song ngữ Nùng - Việt. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 21 cm
Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Nùng - Việt, ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt
Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Q.1 : Văn học dân gian dân tộc Nùng. - 2020. - 403 tr.
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Kho đọc: VL.020605
Số ĐKCB:
48/. Diễn xướng nghi lễ di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc Mường. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 21
cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam
Q.2 : Diễn xướng nghi lễ di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc Mường. - 2020. - 663 tr.
Tóm tắt: Giới thiệu một số diễn xướng nghi lễ và phong tục của dân tộc Mường như: Các Roóng
mô chuyển kiếp về với tổ và đạo lý Mường, tế trời đất, tổ tiên, cầu mát lành và một số câu chuyện và tri
thức dân gian liên quan đến diễn xướng nghi lễ và phong tục Mường
Ký hiệu môn loại: 390.089592
Kho đọc: VL.020609
Số ĐKCB:
49/. Hát Then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam
Q.2 : Lời hát Then dân tộc Nùng, Thái. - 2020. - 1215 tr.
Tóm tắt: Gồm bản phiên âm và dịch nghĩa lời hát của dân tộc Tày, Nùng trong lễ Then cầu mùa -
cầu bình an của người Nùng ở Lạng Sơn; lễ Then cầu phúc của người Nùng ở Cao Bằng; lễ Then tạ ơn
tổ tiên của người Nùng ở Bắc Giang; lễ Then bắc cầu truyền nghề của người Thái trắng ở Điện Biên
Ký hiệu môn loại: 398.8709597
Kho đọc: VL.020611
Số ĐKCB:
50/. Đánh bắt ở hồ thần. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam
Q.2 : Tiếng Mơ Nông. - 2020. - 1483
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Kho đọc: VL.020618
Số ĐKCB:
51/. Văn học dân gian dân tộc Nùng : Song ngữ Nùng - Việt. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 21 cm
Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Nùng - Việt, ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt
Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Q.2 : Văn học dân gian dân tộc Nùng. - 2020. - 483 tr.
Tóm tắt: Gồm các câu đố, đồng dao, mo, lễ sinh nhật, then, ca tang lễ của dân tộc Nùng ở Việt
Nam được phiên âm tiếng Nùng và dịch nghĩa sang tiếng Việt
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Kho đọc: VL.020606
Số ĐKCB:
52/. Hát Then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam
Q.3 : Lời hát Then dân tộc Tày ở Cao Bằng, Bắc Kạn. - 2020. - 1267 tr.
Tóm tắt: Gồm bản phiên âm và dịch nghĩa lời hát của dân tộc Tày trong lễ Then Sa khoăn tẩu
Long Vương ( Tìm vía dưới Long Vương) của người Tày ở Cao Bằng và Khảu lườn mấu của người Tày ở
Bắc Kạn trong lễ Then Pây thử (đi Sứ)
Ký hiệu môn loại: 398.8709597
Kho đọc: VL.020612
Số ĐKCB:
53/. Văn học dân gian dân tộc Nùng : Song ngữ Nùng - Việt. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 21 cm
Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Nùng - Việt, ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt
Trang 11
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 2 - 2023
Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Q.3 : Văn học dân gian dân tộc Nùng. - 2020. - 443 tr.
Tóm tắt: Gồm bản phiên âm tiếng Nùng và dịch nghĩa sang tiếng Việt về câu đố, đồng dao, mo, lễ
sinh nhật, then, ca tang lễ của dân tộc Nùng ở Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Kho đọc: VL.020607
Số ĐKCB:
54/. Hát Then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam
Q.4 : Lời hát Then dân tộc Tày ở Bắc Kạn. - 2020. - 1051 tr.
Tóm tắt: Gồm bản phiên âm và dịch nghĩa lời hát trong lễ Then Cấp sắc của người Tày ở Bắc Kạn
Ký hiệu môn loại: 398.8709597
Kho đọc: VL.020613
Số ĐKCB:
55/. Hát Then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam
Q.5 : Lời hát Then dân tộc Tày ở Lạng Sơn. - 2020. - 995 tr.
Tóm tắt: Gồm bản phiên âm và dịch nghĩa lời hát của người Tày ở Lạng Sơn trong lễ Then thôi
tang, lễ Then cầu hoa, lễ Then hất khoăn, trên đường xe lễ (trích đoạn Then)
Ký hiệu môn loại: 398.8709597
Kho đọc: VL.020614
Số ĐKCB:
56/. Hát Then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam
Q.6 : Lời hát Then dân tộc Tày ở Tuyên Quang, Hà Giang. - 2020. - 1119 tr.
Tóm tắt: Gồm bản phiên âm và dịch nghĩa lời hát của dân tộc Tày trong các lễ Then: Cầu khoăn
của người Tày ở Tuyên Quang; trình tổ (Nhập vía cô dâu về nhà chồng); nối số (Rước lễ vật từ cửa
quan lên cửa vua Hành Khiển) của người Tày ở Hà Giang
Ký hiệu môn loại: 398.8709597
Kho đọc: VL.020615
Số ĐKCB:
57/. Hát Then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam
Q.7 : Lời hát Then dân tộc Tày ở Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Ninh. - 2020. - 1319 tr.
Tóm tắt: Gồm các lời hát của dân tộc Tày trong lễ Then gọi hồn, mừng thọ; lễ then cầu mùa ở Lai
Cai; lễ Then phi tỳ; hai tiết lễ "Khẩu tu" và "Niệm" của người Tày ở Quảng Ninh; lễ Then cúng mụ; lễ hội
Xuân của người Tày ở Thái Nguyên
Ký hiệu môn loại: 398.8709597
Kho đọc: VL.020616
Số ĐKCB:
58/. Sử thi Ê Đê - Nghệ thuật diễn xướng và sự trao truyền: Sách chuyên khảo/ B.s.: Kiều Trung Sơn
(ch.b.), Lê Văn Kỳ, Vũ Quang Dũng.... - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 451 tr. : Bảng, hình ảnh ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam, Phụ lục: tr. 368-437. - Thư mục: tr. 438-446
Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề lý luận và tổng quan tư liệu và hướng tiếp cận sử thi Tây
Nguyên; nghệ thuật ngôn từ trong diễn xướng sử thi Ê Đê; công thức nhạc điệu trong diễn xướng sử thi
Ê Đê; nghệ nhân và vấn đề trao truyền sử thi Ê Đê
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Kho đọc: VL.020645
Số ĐKCB:
59/. Sự tích đoàn kết các dân tộc: Kho tàng truyện cổ Ê Đê = Klei Yăl Dlei Đưm Hgum Mguôp Djăp
Djuê Ana/ Trương Bi ch.b., s.t. ; Kể: Y Wih H'wing... ; Y Wơl Knah dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. -
363 tr. ; 21 cm
Chính văn bằng 2 thứ tiếng Việt - Ê Đê, ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt
Trang 12
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 2 - 2023
Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Kho đọc: VL.020663
Số ĐKCB:
60/. Thần trong tâm thức của người M'nông/ Bùi Minh Vũ s.t., b.s.. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 203
tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Nghiên cứu các vị thần trong tâm thức của người Mnông; một số quan niệm dân gian
trong đời sống tâm linh của người Mnông và giới thiệu một số truyện kể về các vị thần trong văn hóa
dân gian của người Mnông
Ký hiệu môn loại: 398.410899593
Kho đọc: VL.020627
Số ĐKCB:
61/. Thể chế pháp lý ASEAN và vai trò của Việt Nam/ B.s: Trần Anh Tuấn (Ch.b), Nguyễn Quỳnh Anh,
Vũ Thị Anh Thư. - H. : Tư pháp, 2022. - 319 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 311 - 314
Tóm tắt: Tổng quan về hội nhập khu vực và hội nhập ASEAN; thể chế pháp lý ASEAN; thực trạng
thể chế pháp lý ASEAN; pháp luật và vai trò của Việt Nam trong xây dựng, thực hiện thể chế pháp lý
ASEAN; định hướng, giải pháp nâng cao vai trò của Việt Nam trong xây dựng và thực hiện thể chế
pháp lý ASEAN.
Ký hiệu môn loại: 341.2473
Kho đọc: VL.020697
Kho mượn: PM.036570-36571
Kho Lưu động: LL.035045-35046
Số ĐKCB:
62/. Thực thi cam kết về lao động và công đoàn trong CPTPP/ Ch.b: Trình Thị Thanh Thủy, Trần
Hoàng Long, Lê Huy Khôi (B.s). - H. : Công thương, 2021. - 198 tr. : Minh họa ; 21 cm
ĐTTS ghi: Bộ Công thương, Thư mục: tr. 194 - 198
Tóm tắt: Trình bày cam kết về lao động và công đoàn trong các hiệp định thương mại tự do và
CPTPP; tình hình thực thi cam kết CPTPP về lao động và công đoàn ở Việt Nam; kiến nghị và giải
pháp đảm bảo thực thi các cam kết về lao động và công đoàn trong CPTPP ở Việt Nam.
Ký hiệu môn loại: 382.91164
Kho đọc: VL.020763
Kho mượn: PM.036580
Số ĐKCB:
63/. Thương mại điện tử Việt Nam trong tiến trình thực thi các Hiệp định thương mại tự do/ B.s: Bùi Huy
Hoàng, Lê Thị Hà, Đinh Sỹ Minh Lăng. - H. : Công thương, 2021. - 199 tr. : Hình ảnh ; 21 cm
ĐTTS ghi: Bộ Công thương, Phụ lục: tr.148 - 197. - Thư mục: tr. 198
Tóm tắt: Khái quát về thương mại điện tử tại Việt Nam; thương mại điện tử trong thực thi các hiệp
định thương mại tự do; một số khuyến nghị và giải pháp thực thi các hiệp định thương mại tự do tại Việt
Nam.
Ký hiệu môn loại: 381.14209597
Kho đọc: VL.020760
Kho mượn: PM.036583
Số ĐKCB:
64/. TÒNG VĂN HÂN. Tang lễ cổ truyền của người Thái Đen ở Điện Biên/ Tòng Văn Hân. - H. : Văn
hóa dân tộc, 2020. - 359 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam, Phụ lục: tr. 211-251
Tóm tắt: Giới thiệu các lễ tiết cụ thể cùng một số quan niệm và kiêng kỵ trong ba ngày lễ tang của
người Thái Đen tỉnh Điện Biên với nét đặc sắc và nhân văn từ thời điểm các thành viên trong gia đình
tập trung bên cạnh người sắp ra đi cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, những công việc chuẩn bị cho
tang lễ trong ngày thứ hai, sau ngày chôn cất và một số quy định trong tang lễ
Ký hiệu môn loại: 393.930899591
Kho đọc: VL.020640
Số ĐKCB: 65/. TỐNG ĐẠI HỒNG. Phong tục lấy rể kế thế của người Tày ở Tuyên Quang/ Tống Đại Hồng. - H. :
Trang 13
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 2 - 2023
Văn hóa dân tộc, 2020. - 375 tr. : Hình ảnh ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam, Phụ lục: tr. 279-358. - Thư mục: tr. 359-364
Tóm tắt: Khái quát chung về người Tày và tục cưới hỏi, phong tục lấy rể kế thế của người Tày ở
Tuyên Quang. Giới thiệu một số bài văn khấn trong lễ ăn hỏi, lễ cưới. Ghi chép một số trường hợp lấy
rể kế thế của người Tày ở huyện Chiêm Hoá (Tuyên Quang) và các tỉnh miền cúi phía Bắc cùng một số
hình ảnh đám cưới lấy rể kế thế hiện nay
Ký hiệu môn loại: 395.220899591
Kho đọc: VL.020652
Số ĐKCB:
66/. TRẦN VĂN THỤC. Văn hóa, văn học dân gian Phú Thọ/ Trần Văn Thục. - H. : Văn hóa dân tộc,
2020. - 643 tr. : ảnh ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam, Phụ lục: tr. 609-628. - Thư mục: tr. 629-633
Tóm tắt: Khái quát chung về văn hóa, đặc điểm văn hóa cội nguồn, văn hóa lễ hội, di chỉ, di tích
lịch sử, nghi lễ, phong tục tập quán, ẩm thực ở Phú Thọ. Giới thiệu tổng quan về văn học dân gian,
truyện cổ dân gian và các thể loại văn vần dân gian Phú Thọ
Ký hiệu môn loại: 390.0959721
Kho đọc: VL.020635
Số ĐKCB:
67/. Truyện cổ Bahnar, Xơ Đăng ở Kon Tum: Song ngữ: Việt - Bahnar, Việt - Xơ Đăng/ S.t., b.s.: A Jar,
Nguyễn Tiến Dũng. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 559 tr. ; 21 cm
Chính văn bằng 3 thứ tiếng: Việt - Bahnar - Xơ Đăng, ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ
thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Kho đọc: VL.020637
Số ĐKCB:
68/. Truyện cổ Xơ Đăng/ Y Mang s.t., biên dịch. - H. : Nxb . Hội nhà văn, 2020. - 339 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam, Phụ lục ảnh: tr. 331-334
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Kho đọc: VL.020643
Số ĐKCB:
69/. TRƯƠNG BI. Không gian diễn xướng sử thi Ê Đê, M'Nông/ Trương Bi. - H. : Sân khấu, 2020. - 687
tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam, Phụ lục ảnh: tr. 669-676. - Thư mục: tr. 677-679
Tóm tắt: Tổng quan về văn hóa dân gian Ê Đê, M'Nông; những kết quả sưu tầm, nghiên cứu sử thi
Ê Đê, M'Nông; không gian diễn xướng, nghệ nhân kể sử thi và tên tác phẩm sử thi Ê Đê, M'Nông;
những câu chuyện huyền thoại về không gian diễn xướng sử thi Ê Đê, M'Nông; không gian "sống" và
giải pháp bảo tồn không gian diễn xướng sử thi Ê Đê, M'Nông
Ký hiệu môn loại: 398.8095976
Kho đọc: VL.020622
Số ĐKCB:
70/. Văn hóa dân gian người Dao Thanh Phán vùng biên giới tỉnh Quảng Ninh/ B.s.: Trần Quốc Hùng,
Tô Đình Hiệu. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 251 tr. : Hình ảnh, bảng ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam, Phụ lục: tr. 227-236. - Thư mục: tr. 237-244
Tóm tắt: Khái quát về vị trí địa lí tỉnh Quảng Ninh và người Dao Thanh Phán vùng biên giới tỉnh
Quảng Ninh. Văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần của người Dao Thanh Phán vùng biên giới tỉnh
Quảng Ninh
Ký hiệu môn loại: 390.08995978
Kho đọc: VL.020647
Số ĐKCB:
71/. Văn hóa dân tộc Cống ở Việt Nam/ B.s.: Nguyễn Thị Thuý (ch.b.), Châm Nhật Tân, Nguyễn Cảnh
Phương. - H. : Văn hóa dân tộc, 2019. - 691 tr. : Bảng ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam, Phụ lục: tr. 496-580. - Thư mục: tr. 681-685
Trang 14
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 2 - 2023
Tóm tắt: Giới thiệu điều kiện tự nhiên, môi trường cư trú, dân số, tên gọi và nguồn gốc tộc người
của dân tộc Cống ở Việt Nam; hoạt động kinh tế truyền thống; văn hóa ứng xử; văn hóa tinh thần; giá
trị văn hóa dân tộc Cống và việc bảo tồn, phát huy trong giai đoạn hiện hay
Ký hiệu môn loại: 390.089954
Kho đọc: VL.020631
Số ĐKCB:
72/. Văn hóa gia đình truyền thống của người Mường tỉnh Hòa Bình/ B.s.: Nguyễn Thị Kim Hoa (ch.b.),
Dương Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Anh Hoàng. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 235 tr. : Ảnh màu, bảng ;
21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam, Thư mục: 213-230
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về người Mường ở tỉnh Hoà Bình. Văn hóa gia đình truyền thống và
sự biến đổi trong văn hóa gia đình truyền thống của tộc Mường Hoà Bình
Ký hiệu môn loại: 306.850899592
Kho đọc: VL.020661
Số ĐKCB:
73/. Văn hóa truyền thống của người Cao Lan và người Dao Quần Chẹt ở Vĩnh Phúc/ Lâm Quang
Hùng b.s.. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 179 tr. : bảng ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam, Thư mục: tr. 173-174
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát chung về người Cao Lan và người Dao Quần Chẹt ở Vĩnh Phúc.
Nghiên cứu văn hóa truyền thống của người Cao Lan và người Dao Quần Chẹt trên nhiều phương diện:
Kinh tế, văn hóa vật chất, văn hóa ứng xử, văn hóa tinh thần
Ký hiệu môn loại: 390.0959723
Kho đọc: VL.020653
Số ĐKCB:
74/. VŨ THỊ TÚ ANH. Quyền lực mềm của người phụ nữ trong văn hóa Đạo Mẫu/ Vũ Thị Tú Anh. - H. :
Văn hóa dân tộc, 2020. - 347 tr. : Ảnh ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam, Phụ lục: tr. 293-322. - Thư mục: tr. 323-344
Tóm tắt: Giới thiệu văn hóa Đạo Mẫu và vấn đề quyền lực mềm của người phụ nữ trong văn hóa
Đạo Mẫu; sự gắn kết của phụ nữ Việt Nam với Đạo Mẫu; thực hành nghi lễ và bổn phận của tín đồ Đạo
Mẫu; đền thờ và tục đi lễ thánh; yếu tố thế tục và tính giải trí trong thực hành tín ngưỡng Đạo Mẫu
Ký hiệu môn loại: 398.4109597
Kho đọc: VL.020660
Số ĐKCB:
75/. Y MANG. Cây nêu trong hội mừng cơm mới của người Xơ Đăng ở buôn Kon H'Ring xã Ea H'Đing
huyện cư M'Gar tỉnh Đắk Lắk/ Y Mang. - H. : Văn học, 2019. - 331 tr. : ảnh ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam, Thư mục: tr. 305-306
Tóm tắt: Giới thiệu về xã hội truyền thống, phong tục tập quán tộc người Xơ Đăng; cây nêu trong
hội mừng ăn cơm mới của đồng bào Xơ Đăng (nhóm XTeang) ở buôn Kon H'Ring, xã Ea H'Đing huyện
cư M'Gar tỉnh Đắk Lắk
Ký hiệu môn loại: 398.410899593
Kho đọc: VL.020639
Số ĐKCB:
NGÔN NGỮ HỌC
1/. HOÀNG HỰU. Khảo cứu về chữ Nôm Tày/ Hoàng Hựu. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 147 tr. :
Bảng ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam, Phụ lục: tr. 105-138. - Thư mục: tr. 139-142
Tóm tắt: Trình bày nguồn gốc và sự phát triển của chữ Nôm Tày; cấu tạo chữ Nôm Tày và thơ ca
viết bằng chữ Nôm Tày: thể loại thơ ca, nội dung, nghệ thuật
Ký hiệu môn loại: 495.922
Kho đọc: VL.020629
Số ĐKCB: 2/. NGUYỄN THỊ SỬU. Cấu tạo từ tiếng Tà Ôi/ Nguyễn Thị Sửu. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 815 tr.
Trang 15
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 2 - 2023
; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam, Thư mục: tr. 785-809
Tóm tắt: Khái quát cơ sở lý thuyết tiếng Tà Ôi, từ và cấu tạo từ, đặc điểm loại hình trong tiếng Tà
Ôi liên quan đến cấu tạo từ, quy ước trình bày; trình bày phương pháp phụ tố; phương pháp láy; phương
thức biến âm; phương pháp ghép
Ký hiệu môn loại: 495.935
Kho đọc: VL.020633
Số ĐKCB:
KỸ THUẬT
1/. ALAN PHAN. 42 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc/ Alan Phan. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa văn
nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 241 tr. : ảnh ; 21 cm
Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên hữu ích cho các doanh nhân có quan hệ kinh doanh với đối tác
Mỹ và Trung Quốc hay muốn thâm nhập vào hai thị trường đầy rủi ro nhưng cũng nhiều cơ hội này
Ký hiệu môn loại: 650.1
Kho đọc: VL.020675
Số ĐKCB:
2/. MARIE KONDO. Nghệ thuật bài trí của người Nhật: Phép màu thay đổi cuộc sống/ Marie Kondo;
Thanh Minh (dịch). - Tái bản lần 5. - H. : Lao động; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 262 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp KonMari bài trí nhà cửa của người Nhật. Trình bày cách dọn dẹp
không gian để thay đổi cuộc sống, giữ cho ngôi nhà ngăn nắp.
Ký hiệu môn loại: 648
Kho mượn: PM.036796
Số ĐKCB:
3/. Rèn luyện sức khỏe bằng phương pháp vận động/ B.s.: Hoàng Công Dân (Ch.b), Phạm Thị Hương,
Phạm Anh Tuấn,.... - H. : Thể thao và du lịch, 2021. - 178 tr. : Hình ảnh ; 21 cm
Thư mục: tr.174
Tóm tắt: Giới thiệu phương cách rèn luyện sức khỏe thể chất căn bản và một số phương pháp
chữa bệnh bằng liệu pháp vận động.
Ký hiệu môn loại: 613.71
Kho đọc: VL.020795
Kho mượn: PM.036565
Kho Lưu động: LL.035188-35189
Số ĐKCB:
4/. SASAKI FUMIO. Lối sống tối giản của người Nhật/ Sasaki Fumio; Như Nữ (dịch). - Tái bản lần 6. -
H. : Lao động; Công ty Sách Thái Hà, 2018. - 288 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết, quy tắc, phương pháp cụ thể để cắt giảm đồ đạc trong nhà;
những lợi ích tích cực trong cắt giảm được chi tiêu; về lối sống tối giản và đưa ra định nghĩa, lý do tại
sao lại sống theo lối sống này...
Ký hiệu môn loại: 640.73
Kho mượn: PM.036797
Số ĐKCB:
NGHỆ THUẬT
1/. CHU THỊ THÁNH. Chu Thị Thánh - các tác phẩm chọn lọc/ Chu Thị Thánh. - H. : Nxb. Hội nhà văn,
2019. - 67 tr. : Tranh màu ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm tranh bột màu, tranh ký họa, tranh sơn dầu và tranh lụa của tác
giả
Ký hiệu môn loại: 759.9597
Kho đọc: VL.020667
Số ĐKCB:
2/. LÊ VA. Bờ xưa: Sách ảnh/ Lê Va. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 163 tr. : Ảnh ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Gồm các bức ảnh về cuộc sống, con người vùng thác Bờ (Hòa Bình) trước khi công trình
Trang 16
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 2 - 2023
Thuỷ điện Hòa Bình khởi công
Ký hiệu môn loại: 779.959719
Kho đọc: VL.020671
Số ĐKCB:
3/. NGUYỄN PHI KHANH. Nghệ thuật diễn xướng Soọng Cô của người Sán Dìu huyện Sơn Dương tỉnh
Tuyên Quang/ Nguyễn Phi Khanh. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 243 tr. : ảnh ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về người Sán Dìu ở Tuyên Quang; nguồn gốc, nghi thức diễn xướng
Soọng Cô - nét nghệ thuật dân gian đặc sắc của người Sán Dìu; một số bài hát Soọng Cô được sưu
tầm ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang về hát đối đáp giao duyên, hát trong lễ cưới, hát trong đời
sống sinh hoạt, lao động sản xuất
Ký hiệu môn loại: 781.620899591
Kho đọc: VL.020638
Số ĐKCB:
4/. Nhiếp ảnh các dân tộc thiểu số/ Bùi Khắc Thiện, Chu Đức Hoà, Chu Triều Đương.... - H. : Nxb. Hội
nhà văn, 2019. - 171 tr. : Tranh màu, ảnh màu ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh và hội họa về vẻ đẹp của cảnh sắc và con người các
dân tộc thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 779.93058
Kho đọc: VL.020670
Số ĐKCB:
5/. PHẠM CÔNG THẮNG. Lãng du cùng Phạm Công Thắng: Nhiếp ảnh/ Phạm Công Thắng. - H. :
Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 173 tr. : Ảnh màu ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh của tác giả được chia thành 8 chủ đề: Hà Nội, Vẻ đẹp
Việt, Mảnh hồn làng, Mắt trong veo, Nắng rẻo cao, Khoảnh khắc, Nếp thời gian, Bạn thiên nhiên
Ký hiệu môn loại: 779.09597
Kho đọc: VL.020672
Số ĐKCB:
6/. PHẠM TRƯỜNG THI. Phong cảnh và con người miền núi với nghệ sỹ nhiếp ảnh Phạm Trường Thi:
Sách ảnh/ Phạm Trường Thi. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 239 tr. : Ảnh màu ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh của tác giả về phong cảnh, chân dung con người,
cảnh sinh hoạt, lao động sản xuất và lễ hội ở vùng núi Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 779.93058
Kho đọc: VL.020668
Số ĐKCB:
7/. TRẦN ĐÀM. Hương núi hồn rừng: Nhiếp ảnh/ Trần Đàm. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2019. - 179 tr. :
Ảnh màu ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh của tác giả về phong cảnh thiên nhiên và cuộc sống,
con người vùng cao Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 779.9597
Kho đọc: VL.020669
Số ĐKCB:
8/. Tuyển tập ca khúc "Vĩnh Long - tình đất, tình người". - Vĩnh Long : [?], 2020. - 75 tr. ; 19 cm
ĐTTS ghi: Sở văn hóa, thể thao và du lịch. Đài phát thanh và truyền hình
Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm đạt giải cuộc thi sáng tác ca khúc "Vĩnh Long - tình đất, tình
người"; các tác phẩm đặt hàng và hưởng ứng cuộc vận động sáng tác ca khúc tỉnh Vĩnh Long.
Ký hiệu môn loại: 782.420959787
Kho mượn: PM.036589-36590
Số ĐKCB:
Trang 17
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 2 - 2023
NGHIÊN CỨU VĂN HỌC
1/. BÙI NHẤT CHI. Con đường phía trước: Bút ký và thơ/ Bùi Nhất Chi. - H. : Thông tin và truyền thông,
2014. - 319 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9221
Kho mượn: PM.036585
Số ĐKCB:
2/. BÙI VIỆT PHƯƠNG. Văn chương - Tầm đón: Tiểu luận, phê bình/ Bùi Việt Phương. - H. : Nxb. Hội
nhà văn, 2020. - 375 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam, Thư mục: tr. 454-457
Tóm tắt: Gồm những bài tiểu luận, phê bình nhằm bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học,
nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, quảng bá di sản văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam:
Nghĩ về lao động của nhà văn, văn học và cuộc kiếm tìm nhân vật, trăm năm một dáng dấp con
người...
Ký hiệu môn loại: 895.92209
Kho đọc: VL.020624
Số ĐKCB:
3/. DIỆP LẠC VÔ TÂM. Chờ em lớn nhé, được không?: Tiểu thuyết/ Diệp Lạc Vô Tâm; Nguyễn Thành
Phước (dịch). - Tái bản lần thứ 5. - H. : Văn học; Công ty văn hóa Đinh Tị, 2017. - 351 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.136
Kho mượn: PM.036603
Số ĐKCB: 4/. HẠ MẪN. Hãy gọi tôi là anh: Tiểu thuyết/ Hạ Mẫn. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2016. - 382 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.036608
Số ĐKCB:
5/. HOÀNG THANH DU. Bài ca người lính: Kịch bản Sân khấu/ Hoàng Thanh Du. - H. : Sân khấu,
2021. - 295 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92224
Kho đọc: VL.020820
Kho mượn: PM.036609-36610
Kho Lưu động: LL.035084
Số ĐKCB:
6/. MICHIKO. Bắc cầu: Kỷ niệm đọc sách thời thơ ấu/ Michiko; Phạm Lê Huy, Lê Hiền (dịch). - H. : Thế
giới, 2018. - 83 tr. ; 23 cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn bài diễn thuyết đề dẫn của Hoàng hậu Nhật Bản Michiko trong ngày
khai mạc Đại hội lần thứ 26 của Hiệp hội Sách thiếu nhi Quốc tế, nhằm nêu lên tầm quan trọng của
việc đọc sách trong cuộc sống.
Ký hiệu môn loại: 895.656
Kho mượn: PM.036606-36607
Số ĐKCB:
7/. NGUYỄN HUY HOÀNG. Vào cõi Bác xưa/ Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hậu. - H. : Thông tin và truyền
thông, 2022. - 393 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9221008
Kho mượn: PM.036592
Số ĐKCB: 8/. PHẠM BÁ NHƠN. Đôi bờ/ Phạm Bá Nhơn. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2021. - 243 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92214
Kho mượn: PM.036593
Số ĐKCB:
9/. TRỊNH MINH HIẾU. Tiếng chuông trên đỉnh Cô Thình: Tập truyện ngắn/ Trịnh Minh Hiếu. - H. :
Nxb. Hội nhà văn, 2013. - 186 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.036591
Số ĐKCB:
10/. VĂN PHÁC. Văn Phác tuyển tập/ Văn Phác; Đặng Vương Hưng (tuyển chọn và giới thiệu). - H. :
Công an nhân dân, 2007. - 631 tr. : Hình ảnh ; 21 cm
Phụ lục: tr. 509 - 629
Trang 18
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 2 - 2023
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho mượn: PM.036586
Số ĐKCB:
LỊCH SỬ
1/. Bùi Viện (1839 - 1878) - Nhà canh tân có tầm nhìn về biển/ Nguyễn Chí Bền, Nguyễn Quang Trung
Tiến, Phan Trần Chúc,.... - H. : Văn hóa dân tộc, 2021. - 815 tr. : Hình ảnh ; 21 cm
Phụ lục: tr. 788 - 811
Tóm tắt: Tập hợp các tác phẩm, bài viết của các nhà sử học, văn hóa học nghiên cứu về cuộc đời,
sự nghiệp của danh nhân Bùi Viện (1839-1878) - một nhà nho yêu nước dưới triều Nguyễn với tầm nhìn
thức thời về an ninh hàng hải và phát triển thương mại đường sông, đường biển trong bối cảnh lịch sử
nửa cuối thế kỷ XIX
Ký hiệu môn loại: 959.7029092
Kho đọc: VL.020832
Kho mượn: PM.036799
Kho Lưu động: LL.035234-35235
Số ĐKCB:
2/. Đền, chùa ở Cao Bằng/ Hoàng Thị Nhuận b.s.. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 251 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam, Thư mục: tr. 241-244
Tóm tắt: Khái quát về lịch sử, đặc điểm tự nhiên, dân cư, văn hóa truyền thống tỉnh Cao Bằng và
giới thiệu một số di tích lịch sử, văn hóa đền, chùa ở Cao Bằng như chùa Giang Động, chùa Đà Quận,
chùa Sùng Phúc...
Ký hiệu môn loại: 959.712
Kho đọc: VL.020644
Số ĐKCB:
Trang 19