THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2023
XÃ HỘI-CHÍNH TRỊ
1/. Bảo vệ các quyền con người bằng pháp luật hình sự thực định Việt Nam: Sách chuyên khảo/ B.s.:
Lê Cảm, Nguyễn Trọng Điệp (ch.b.), Trịnh Tiến Việt.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 607 tr. :
bảng ; 24 cm
Thư mục: tr. 593-602
Tóm tắt: Nghiên cứu các chuẩn mực quốc tế chủ yếu về bảo vệ các quyền con người bằng pháp
luật hình sự; các quyền con người tại Hiến pháp năm 2013 và hệ thống pháp luật hình sự thực định
trước pháp điển hóa lần thứ ba (1985-2015); bảo vệ các quyền con người bằng chế định lớn về đạo luật
hình sự, tội phạm, những tình tiết loại trừ tính tội phạm của hành vi, trách nhiệm hình sự, các biện pháp
cưỡng chế hình sự, quyết định hình phạt, các biện pháp tha miễn hình sự, trách nhiệm hình sự của
người chưa thành niên phạm tội; bảo vệ quyền con người bằng một số quy định tại 09/14 chương thuộc
Phần riêng Bộ luật Hình sự năm 2015
Ký hiệu môn loại: 345.597
Kho đọc: VL.020574
Kho mượn: PM.036728
Số ĐKCB:
2/. Bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc của Việt Nam trong thời đại mới: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Việt
Lâm (chủ biên), B.s: Lê Trung Kiên, Ngyễn Minh Hà. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 343 tr. ;
21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu quan điểm về lợi ích quốc gia - dân tộc trên thế giới, bảo vệ lợi ích quốc gia -
dân tộc của một số nước trên thế giới trong giai đoạn hiện nay, cơ sở lý luận và thực tiễn đối với việc
bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc của Việt Nam, đề xuất tham chiếu bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc của
Việt Nam trong thời đại mới.
Ký hiệu môn loại: 320.9597
Kho đọc: VL.020757
Kho mượn: PM.036850
Số ĐKCB:
3/. Bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý : Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam = Paracel & Spratly
Islands Belong to VietNam/ Nguyễn Nhã, Nguyễn Đình Đầu, Trần Doãn Trang,.... - Tp.Hồ Chí Minh :
Nxb.Trẻ, 2011. - 359 tr.: minh họa ; 23 cm. - (Biển đảo Việt Nam)
Thư mục: tr.350
Tóm tắt: Giới thiệu những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý chứng minh Hoàng Sa, Trường Sa
là của Việt Nam. Hoàng Sa, Trường Sa chưa từng được ghi nhận trong lịch sử Trung Quốc. Yêu sách
phi lý về đường lưỡi bò của Trung Quốc trên biển Động. Trình bày biên niên sự kiện liên quan đến chủ
quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 320.109597
Kho đọc: VL.020543
Số ĐKCB:
4/. Bắt kịp kinh tế và nhảy vọt công nghệ: Con đường phát triển và ổn định kinh tế vĩ mô ở Hàn Quốc/
Keun Lee ch.b. ; Nguyễn Thị Thu Hường dịch ; Trịnh Lan Hương h.đ.. - H. : Chính trị quốc gia sự thật,
2021. - 623 tr. : Biểu bảng ; 24 cm
Tên sách tiếng Anh: Economic catch - up and technological leapfrogging: The path to
development and macroeconomic stability in Korea, Thư mục: tr. 585-623
Tóm tắt: Trình bày một cách nhìn mới về các doanh nghiệp và nền kinh tế Hàn Quốc thông qua
việc phân tích một hành trình dài và đầy biến động của đất nước: quá trình bặt kịp nhảy vọt ở cấp độ vĩ
mô của nền kinh tế; bắt kịp và nhảy vọt ở cấp ngành; quá trình bắt kịp và quốc tế hóa của các doanh
nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ký hiệu môn loại: 330.95195
Kho đọc: VL.020544
Kho mượn: PM.036835
Số ĐKCB:
5/. Các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn thi hành về công nghiệp hỗ trợ. - H. : Công thương,
2020. - 259 tr. : Bảng ; 24 cm
ĐTTS ghi: Bộ Công thương
Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm một số câu hỏi và trả lời, được viết ngắn gọn và cập nhật theo các
văn bản pháp luật mới nhất về công nghiệp hỗ trợ
Ký hiệu môn loại: 343.597
Trang 1
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2023
Kho đọc: VL.020564
Số ĐKCB:
6/. Cẩm nang về công nghiệp hỗ trợ dành cho các doanh nghiệp Việt Nam. - H. : Công thương, 2020. -
358 tr. : Bảng ; 24 cm
ĐTTS ghi: Bộ Công thương, Thư mục: tr. 357-358, Phụ lục: tr 173-252
Tóm tắt: Sách cung cấp cho bạn đọc, đặc biệt là các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp
một cái nhìn tương đối khách quan, đầy đủ về tình hình phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt
Nam, nâng cao nhận thức, hiểu biết của các doanh nghiệp và nhà quản lý về thực trạng phát tiển công
nghiệp hỗ trợ, làm cơ sở cho việc xây dựng các cơ chế, chính sách, chiến lược kinh doanh phù hợp thúc
đẩy ngành công nghiệp phát triển.
Ký hiệu môn loại: 338.409597
Kho đọc: VL.020561
Số ĐKCB:
7/. Cẩm nang về tham nhũng, đạo đức và sự liêm chính trong hành chính công: Sách tham khảo/
Adam Graycar (chủ biên), B.d: Nguyễn Đăng Núi, Phùng Minh Thu Thủy, Lê Thị Thu Hương, H.đ:
Hoàng Thị Ba. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 1079 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Trình bày các vấn đề: hành chính công và nhược điểm - xu hướng và nhân tố tác động
đến hành chính công trong thế kỷ XXI, phân loại các khung khổ chống tham nhũng, phẩm chất và đạo
đức trong hành chính cống, chông tham nhũng và sự bất mãn, đối phó với mặt trái của hoạch định
chính sách, tham nhũng trong công chức do tội phạm; các vấn đề tham nhũng trong hệ thống y tế,
ngành giáo dục, bảo vệ môi trường,....; các nghiên cứu tình huống tham nhũng trong hành chính công
trên thế giới; ứng phó với tham nhũng trong hành chính công.
Ký hiệu môn loại: 364.1323
Kho đọc: VL.020585
Kho mượn: PM.036743
Số ĐKCB:
8/. CHATTERJEE, CHARLES. Ngoại giao kinh tế và hoạch định chính sách đối ngoại: Sách tham
khảo/ Charles Chatterjee ; Dịch: Dương Hồng Hạnh, Nguyễn Mai Thanh ; H.đ.: Tô Hoàng Việt Linh,
Hoàng Ngọc Điệp. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 303 tr. ; 24 cm
Tên sách tiếng Anh: Economic diplomacy and foreign policy-making, Thư mục: tr. 256-303
Tóm tắt: Trình bày về bản chất, trọng tâm, các nguyên lý, ranh giới của ngoại giao kinh tế và
hoạch định chính sách đối ngoại; ngoại giao kinh tế và ngoại giao thương mại; ngoại giao và các thị
trường mới nổi; mô hình ngoại giao kinh tế quốc tế...
Ký hiệu môn loại: 327
Kho đọc: VL.020534
Kho mượn: PM.036731
Số ĐKCB:
9/. Chính sách, cơ chế tài chính phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải
đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. - H. : Tài chính, 2021. - 400 tr. : Bảng ; 24 cm
ĐTTS ghi: Bộ Tài chính
Tóm tắt: Trình bày chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội; chương trình mục tiêu quốc
gia; nguyên tắc, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; cơ chế, chính
sách tài chính hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng
có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Ký hiệu môn loại: 352.409597
Kho đọc: VL.020582
Kho mượn: PM.036718
Kho Lưu động: LL.035237
Số ĐKCB:
10/. COYLE, DIANE. Thị trường, nhà nước và người dân: Kinh tế học về chính sách công/ Diane Coyle
; Dịch: Dương Hải Hà, Lê Minh Toàn, Nguyễn Thị Vân Anh ; Tô Hoàng Việt Linh h.đ.. - H. : Chính trị
quốc gia sự thật, 2021. - 487 tr. : Biểu bảng ; 24 cm
Tên sách tiếng Anh: Markets, state, and people: Economics for public policy, Thư mục cuối mỗi
bài. - Phụ lục: tr. 473-476
Tóm tắt: Trình bày về nhà nước và thị trường; xem xét vai trò của chính phủ, khu vực tư nhân và thị
trường trong nền kinh tế; cách thức các chính sách làm cho thị trường hoạt động hiệu quả; vai trò của
chính phủ trong sản xuất; nghiên cứu các loại hình khác của thể chế kinh tế để tổ chức hành động tập
thể...
Trang 2
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2023
Ký hiệu môn loại: 338.9
Kho đọc: VL.020546
Kho mượn: PM.036832
Số ĐKCB:
11/. Công an nhân dân đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền
tảng tư tưởng của Đảng : Những vấn đề lý luận và thực tiễn: Sách chuyên khảo/ Ch.b: Nguyễn Văn
Thành, Lê Văn Thắng, Nguyễn Ngọc Toàn, B.s: Lê Ngọc An, Trần Anh Vũ, Trần Kim Hải,.... - H. :
Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 591 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về sự đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Những vấn đề lý luận; nhận diện âm mưu, phương thức,
thủ đoạn và hoạt động xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế
lực thù địch; vai trò của Công an nhân dân và phương hướng đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên
tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình
hình mới.
Ký hiệu môn loại: 363.2309597
Kho đọc: VL.020586
Kho mượn: PM.036839
Số ĐKCB:
12/. Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam
hiện nay: Sách chuyên khảo/ B.s.: Phan Trung Lý, Nguyễn Trung Thành (ch.b.), Nguyễn Đức Bách.... -
H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 591 tr. : Biểu bảng ; 24 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Viện Khoa học Môi trường và Xã hội,
Thư mục: tr. 579-591
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận, thực trạng thực thi pháp luật; đường lối, chủ trương, chính
sách, pháp luật của Nhà nước về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt
động của các cơ quan hành chính Nhà nước hiện nay. Giới thiệu những quan điểm, giải pháp nâng cao
hiệu quả hoạt động công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình
Ký hiệu môn loại: 351.597
Kho đọc: VL.020578
Số ĐKCB:
13/. Cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại và đầu tư ở các quốc gia thành viên Hiệp định Đối tác
toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương: Sách chuyên khảo/ B.s.: Nguyễn Văn Cương (ch.b.), Đinh
Công Tuấn, Doãn Nhật Linh. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 478 tr. ; 24 cm
ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Viện Khoa học pháp lý, Thư mục: tr. 455-474
Tóm tắt: Giới thiệu bốn cơ chế chính giải quyết tranh chấp thương mại và đầu tư bao gồm: thương
lượng, hòa giải, trọng tài và tố tụng toà án dưới góc độ so sánh và đề xuất một số khuyến nghị nhằm
hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại và đầu tư ở Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 346.092
Kho đọc: VL.020575
Số ĐKCB:
14/. Cơ sở khoa học để xác định ranh giới ngoài thềm lục địa Việt Nam theo Công ước Liên hiệp quốc
1982 về Luật biển/ B.s.: Bùi Công Quế (ch.b.), Phùng Văn Phách, Đỗ Huy Cường.... - H. : Khoa học tự
nhiên và công nghệ, 2021. - 307 tr. : Minh họa, biểu bảng ; 24 cm
Đầu trang bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Thư mục: tr. 293-307
Tóm tắt: Trình bày cơ sở khoa học và thực tế về thềm lục địa theo công ước của Liên hợp quốc
1982 về Luật biển, cơ sở khoa học địa chất phục vụ việc xác định ranh giới ngoài thềm lục địa Việt
Nam, cơ sở khoa học địa vật lý phục vụ việc xác định ranh giới ngoài thềm lục địa Việt Nam, ứng dụng
cơ sở khoa học địa chất và địa vật lý vào việc xác định ranh giới ngoài thềm lục địa Việt Nam theo
Công ước Liên hợp quốc 1982 về Luật biển
Ký hiệu môn loại: 341.44809597
Kho đọc: VL.020571
Số ĐKCB:
15/. Cương lĩnh 2011 - Những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 10 năm thực hiện/ Ch.b.: Tạ Ngọc Tấn,
Phùng Hữu Phú, Nguyễn Viết Thông, Lê Đức Thắng. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 374 tr. ;
24 cm
Thư mục: tr. 358-372
Tóm tắt: Nêu giá trị và sự vận dụng, phát triển những bài học kinh nghiệm lớn của Cương lĩnh
2011; những vấn đề chung về chủ nghĩa xã hội và con người đi lên CNXH ở Việt Nam; vấn đề về phát
Trang 3
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2023
triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của
Đảng; đánh giá tổng quát về nhận thực lý luận và thực tiễn qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm
2011; đưa ra những đề xuất, kiến nghị
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Kho đọc: VL.020532
Kho mượn: PM.036722
Số ĐKCB:
16/. Doanh nghiệp xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội ở Việt Nam: Sách chuyên khảo/ B.s.: Bùi
Đức Thọ, Trương Thị Nam Thắng (ch.b.), Vũ Hoàng Nam.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. -
259 tr. : Biểu bảng ; 24 cm
Thư mục: tr. 245-254
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về doanh nghiệp xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội và kinh
nghiệm của một số quốc gia; thực trạng khu vực doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam; các yếu tố tác động
đến doanh nghiệp xã hội và vai trò của doanh nghiệp xã hội đối với phát triển xã hội; quan điểm và các
giải pháp thúc đẩy khu vực doanh nghiệp xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội
Ký hiệu môn loại: 338.709597
Kho đọc: VL.020550
Kho mượn: PM.036737
Số ĐKCB:
17/. Đa dạng sinh học, giá trị bảo tồn và định hướng quản lý, khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên
tại khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai/ B.s.: Nguyễn Văn Quân, Chu Thế Cường (ch.b.),
Trần Đình Lân.... - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2021. - 285 tr. : Minh họa, biểu bảng ; 24 cm
Đầu trang bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Thư mục: tr. 173-176. -
Phụ lục: tr. 177-285
Tóm tắt: Phân tích các điều kiện tự nhiên, môi trường và đặc điểm đa dạng sinh học của hệ đầm
phá Tam Giang - Cầu Hai, đánh giá mức độ suy thoái hệ sinh thái đầm phá, nguyên nhân gây suy thoái
và dự báo diễn thế sinh thái và định hướng quản lý bền vững tài nguyên đầm phá
Ký hiệu môn loại: 333.9180959749
Kho đọc: VL.020569
Số ĐKCB:
18/. ĐÀO CHUÔNG. Phong tục kiêng kị của người Khmer ở Kiên Giang/ Đào Chuông. - H. : Văn học,
2019. - 261 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam, Thư mục: tr. 255 - 256
Tóm tắt: Giới thiệu điều kiện tự nhiên, những vấn đề về kiêng kị, cơ sở hình thành nên phong tục
kiêng kị của người Khmer ở Kiên Giang; các phong tục kiêng kị gắn với vòng đời người từ lúc sinh ra,
trưởng thành, lúc mất; kiêng kị gắn với ứng xử về tâm linh, trong cộng đồng và trong xã hội
Ký hiệu môn loại: 390.08995932
Kho đọc: VL.020623
Kho mượn: PM.036801
Số ĐKCB:
19/. ĐÀO THANH TRƯỜNG. Di động xã hội của nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới tại
Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư/ Đào Thanh Trường. - H. : Chính trị
quốc gia sự thật, 2021. - 415 tr. : Biểu bảng ; 24 cm
Phụ lục: tr. 351-396. - Thư mục: tr. 397-410
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về chính sách quản lý di động xã hội của nguồn nhân lực
khoa học, công nghệ và đổi mới trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; cách tiếp cận
và thiết kế nghiên cứu; các loại hình di động xã hội; chính sách quản lý di động xã hội và giải pháp
chính sách quản lý di động xã hội
Ký hiệu môn loại: 304.809597
Kho đọc: VL.020519
Kho mượn: PM.036833
Số ĐKCB:
20/. ĐINH XUÂN DŨNG. Văn hóa - Động lực và hệ điều tiết sự phát triển/ Đinh Xuân Dũng. - H. :
Chính trị quốc gia sự thật, 2022. - 347 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề về lý luận, đường lối, chính sách văn hóa, vai trò điều tiết sự
phát triển xã hội của văn hóa; phân tích cảm nhận của tác giả và những dẫn chứng về truyền thống,
tình cảm cao đẹp của con người Việt Nam trong đấu tranh với thiên tai, địch hoạ, dịch bệnh, đạo đức,
Trang 4
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2023
lối sống... nhằm xác định sự ảnh hưởng của văn hóa đến sự phát triển của đất nước
Ký hiệu môn loại: 306.09597
Kho đọc: VL.020525
Số ĐKCB:
21/. Đổi mới chính sách đất đai theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng/ B.s.: Bùi Quang Tuấn,
Phạm Minh Tuấn (ch.b.), Đặng Hùng Võ.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2022. - 767 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Sách giới thiệu 33 bài viết của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý ở
các cơ quan trung ương và địa phương trong lĩnh vực đất đai,... bàn về chính sách và những vấn đề đặt
ra đối với thị trường đất đai của Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 354.3409597
Kho đọc: VL.020581
Số ĐKCB:
22/. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế/ B.s.: Trương Thị Mai (ch.b.), Hà Ngọc Anh,
Bùi Tuấn Quang.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 374 tr. ; 24 cm
Thư mục: tr. 356-368
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát những vấn đề lý luận về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối
với công tác Dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội
nhập quốc tế; phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận từ khi thành lập Đảng Cộng
sản Việt Nam đến nay; đồng thời đưa ra quan điểm và giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của
Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
và hội nhập quốc tế
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Kho đọc: VL.020537
Kho mượn: PM.036739
Số ĐKCB:
23/. FUTTER, ANDREW. Chính trị vũ khí hạt nhân: Sách tham khảo/ Andrew Futter. - H. : Chính trị
quốc gia sự thật, 2021. - 586 tr. : Bảng ; 24 cm
Tên sách tiếng Anh: The political of nuclear weapons, Phụ lục: tr. 495-531. Thư mục: tr. 532-584
Tóm tắt: Đem lại cái nhìn chuyên sâu, cụ thể hơn về chính trị dưới góc độ hạt nhân: chính sách,
chiến lược hạt nhân, những động thái, hành động và kế hoạch hạt nhân hiện tại và trong tương lai của
mỗi nước
Ký hiệu môn loại: 327.1747
Kho đọc: VL.020531
Kho mượn: PM.036721
Số ĐKCB:
24/. Giải quyết mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất - Một số vấn đề lý luận và
thực tiễn: Sách chuyên khảo/ B.s.: Phạm Văn Linh (ch.b.), Ngô Tuấn Nghĩa, Mạch Quang Thắng.... -
H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 407 tr. : Biểu bảng ; 24 cm
Thư mục: tr. 397-404
Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin và vận dụng của một số
Đảng Cộng sản trên thế giới về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất; nhận thức và
vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong điều
kiện Việt Nam; bối cảnh tác động và việc tiếp tục bổ sung, phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin
về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong điều kiện mới
Ký hiệu môn loại: 335.41
Kho đọc: VL.020548
Số ĐKCB:
25/. GILLIES, ALEXANDRA. Tham nhũng dầu mỏ - Thế lực nhiễu loạn thế giới: Sách tham khảo/
Alexandra Gillies ; Phạm Nguyên Trường dịch. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 486 tr. : Minh
họa ; 24 cm
Tên sách tiếng Anh: Crude intentions: How oil corruption contaminates the world, Phụ lục: tr. 387.
- Thư mục: tr. 464-486
Tóm tắt: Tiếp cận những thương vụ dầu mỏ khổng lồ với hàng chục vụ án tham nhũng đầy tai
tiếng: Các ông chủ của các công ty dầu khí dấn thân vào những phi vụ có lợi ích kếch xù; các chế độ
đạo tặc trị ở Ănggôla, Adécbaigian... chiếm đoạt tài sản từ dầu mỏ để củng cố quyền lực; cùng với đó là
loạt chủ ngân hàng, kế toán và luật sư sẵn sàng tiếp tay cho những "con bạch tuộc" tham nhũng này
cất giấu chiến lợi phẩm trong hệ thống các công ty vỏ bọc và thiên đường thuế khóa trên toàn cầu...
Trang 5
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2023
Ký hiệu môn loại: 338.27282
Kho đọc: VL.020553
Kho mượn: PM.036742
Kho Lưu động: LL.035102
Số ĐKCB:
26/. GLANTZ, MICHAEL H.. Một vành đai một con đường: hành trình dài của Trung Quốc đến năm
2049: Sách tham khảo/ Michael H. Glantz, Robert J. Ross, Gavin G. Daugherty ; Hoàng Thị Bích Hợp
dịch ; H.đ.: Hoàng Kim Chi, Đào Duy Nghĩa. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 287 tr. : Minh họa ;
24 cm
Tên sách tiếng Anh: One belt one road: China's long march toward 2049, Thư mục cuối mỗi bài. -
Phụ lục: tr. 284 - 287
Tóm tắt: Tổng quát về sự hình thành, phát triển và những tác động của sáng kiến Một vành đai,
một con đường (OBOR) của Trung Quốc trên các mặt kinh tế, chính trị, quan hệ quốc tế, xã hội, khoa
học công nghệ... trên phạm vi toàn cầu từ năm 2013 đến nay
Ký hiệu môn loại: 337.51
Kho mượn: PM.036740
Số ĐKCB:
27/. GUPTA, DIPAK K.. Hiểu thấu khủng bố và bạo lực chính trị ra đời, phát triển, biến chất và sụp đổ:
Sách tham khảo/ Dipak K. Gupta ; Trọng Minh dịch. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 572 tr. :
Hình vẽ ; 24 cm
Tên sách tiếng Anh: Understanding terrorism and political violence: The life cycle of birth, growth,
transformation, and demise, Thư mục: tr. 527-572
Tóm tắt: Phân tích sâu về khủng bố, bàn luận về những phong trào bạo lực chính trị, các thế lực
gây ra bạo lực chính trị và những hành động mang động cơ chính trị khác đang đe dọa đến hoà bình và
thịnh vượng toàn cầu
Ký hiệu môn loại: 363.325
Kho đọc: VL.020584
Kho mượn: PM.036741
Số ĐKCB:
28/. HASKEL, JONATHAN. Chủ nghĩa tư bản không có tư bản: Sự trỗi dậy của nền kinh tế vô hình/
Jonathan Haskel, Stian Westlake ; Nguyễn Thanh Sơn biên dịch ; Phùng Đức Tường h.đ.. - H. : Chính
trị quốc gia sự thật, 2021. - 443 tr. : Biểu bảng ; 24 cm
Tên sách tiếng Anh: Capitalism without capital: The rise of the intangible economy, Phụ lục: tr.
106-108. - Thư mục: tr. 431-443
Tóm tắt: Phân tích các đặc tính của tài sản vô hình và những tác động của chúng đến nền kinh tế.
Trình bày định hướng khai thác các đặc điểm của nền kinh tế vô hình để phát triển doanh nghiệp nói
riêng và nền kinh tế nói chung
Ký hiệu môn loại: 338.5
Kho đọc: VL.020551
Kho mượn: PM.036735
Số ĐKCB:
29/. Hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
nhập quốc tế/ Ch.b.: Nguyễn Ngọc Thiện, Từ Thị Loan. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 343 tr. :
Biểu bảng ; 24 cm
Thư mục: tr. 321-340
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt
Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; thực trạng biến động hệ giá
trị văn hóa và con người Việt Nam hiện nay; quan điểm, dự báo xu hướng, nội dung và giải pháp xây
dựng hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
và hội nhập quốc tế
Ký hiệu môn loại: 306.09597
Kho đọc: VL.020520
Số ĐKCB:
30/. HOÀNG BÁ THỊNH. Biến đổi gia đình Việt Nam trong quá trình phát triển/ Hoàng Bá Thịnh. - H. :
Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 830 tr. : Biểu bảng ; 24 cm
Thư mục: tr. 799 - 830
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và pháp luật, chính sách của Việt Nam về gia đình; biến đổi gia
đình trong quá trình phát triển; những vấn đề gia đình Việt Nam đang đối diện trong quá trình phát triển
Trang 6
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2023
Ký hiệu môn loại: 306.8509597
Kho đọc: VL.020521
Kho mượn: PM.036724
Số ĐKCB: 31/. Hỏi - đáp luật hộ tịch/ Thùy Trang (hệ thống và biên soạn). - H. : Hồng Đức, 2021. - 199 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Trình bày chi tiết từng câu hỏi và đáp dựa trên các điều luật của Luật Hộ tịch năm 2014,
cụ thể về những quy định chung; về đăng ký hộ tịch tại uỷ ban nhân dân cấp xã, cấp huyện và tại cơ
quan đại diện; đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; cơ sở dữ liệu hộ tịch, cấp trích lục hộ tịch;
trách nhiệm quản lý nhà nước về hộ tịch, công chức làm công tác hộ tịch và điều khoản thi hành.
Ký hiệu môn loại: 342.5970802638
Kho đọc: VL.020692
Kho mượn: PM.036845
Kho Lưu động: LL.035217-35218
Số ĐKCB:
32/. Hỏi - đáp luật tổ chức chính quyền địa phương/ Vũ Thuyết (hệ thống và biên soạn). - H. : Hồng
Đức, 2021. - 259 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Trình bày chi tiết từng câu hỏi và đáp dựa trên các điều luật của Văn bản hợp nhất Luật
Tổ chức chính quyền địa phương số 22/VBHN-VBQH năm 2019 gồm: hỏi đáp về những quy định
chung, về chính quyền địa phương ở nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, về
hoạt động của chính quyền địa phương, về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị
hành chính và một số văn bản liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương.
Ký hiệu môn loại: 342.5970702638
Kho đọc: VL.020693
Kho mượn: PM.036846
Kho Lưu động: LL.035219-35220
Số ĐKCB:
33/. Kiểm soát tài sản, thu nhập của đảng viên là người có chức vụ, quyền hạn trong bối cảnh mới ở
Việt Nam: Sách chuyên khảo/ B.s.: Nguyễn Thị Báo (ch.b.), Đinh Thị Hương Giang, Trương Hồ Hải.... -
H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2022. - 367 tr. : bảng ; 24 cm
ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phụ lục: tr. 321-348. - Thư mục: tr. 349-360
Tóm tắt: Cơ sở lý luận về kiểm soát tài sản, thu nhập của đảng viên là người có chức vụ, quyền
hạn và nêu thực trạng, quan điểm, giải pháp bảo đảm kiểm soát tài sản, thu nhập của đảng viên là
người có chức vụ, quyền hạn trong bối cảnh mới ở Việt Nam hiện nay
Ký hiệu môn loại: 343.597023
Kho đọc: VL.020576
Số ĐKCB:
34/. Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam/ Võ Văn Thưởng, Nguyễn Xuân Thắng,
Tạ Ngọc Tấn... ; Tuyển chọn: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2022.
- 591 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Tập hợp nhiều bài nghiên cứu chuyên sâu của các chuyên gia, nhà khoa học về chủ
nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam về những vấn đề có tính quy luật trong
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; cơ đồ dân tộc, khát vọng và tầm nhìn phát triển đất nước đến
giữa thế kỷ XXI; có một mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; lan toả niềm tin, khát vọng về chủ nghĩa
xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam...
Ký hiệu môn loại: 335.4346
Kho đọc: VL.020560
Số ĐKCB:
35/. KLEIN, MATTHEW C.. Chiến tranh thương mại hay mâu thuẫn giai cấp - Bất bình đẳng bóp méo
kinh tế toàn cầu và đe dọa hòa bình thế giới: Sách tham khảo/ Matthew C. Klein, Michael Pettis ;
Nguyễn Minh Thu dịch. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 368 tr. : Biểu đồ ; 24 cm
Tên sách tiếng Anh: Trade wars are class wars - how rising inequality distorts the global economy
and threatens international peace
Tóm tắt: Gồm những bài viết phân tích chủ yếu về diện mạo kinh tế, cân bằng thương mại, tăng
trưởng tài chính, chiến tranh thương mại và mâu thuẫn giai cấp của các nước Đức, Trung Quốc, Mỹ làm
tham chiếu đến một số nước ở các khu vực khác trên thế giới: Từ Adam Smith đến Tim Cook: Sự biến
đổi của thương mại toàn cầu; sự phát triển của tài chính toàn cầu; tiết kiệm, đầu tư và mất cân bằng...
Ký hiệu môn loại: 337
Kho đọc: VL.020552 Số ĐKCB:
Trang 7
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2023
Kho mượn: PM.036738
36/. LÊ QUỐC LÝ. Mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa - Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam
hiện nay: Sách chuyên khảo/ Lê Quốc Lý, Lê Quốc. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2022. - 303 tr. ; 24
cm
ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thư mục: tr. 296-300
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa, giá
trị văn hóa trong hoạt động kinh tế, những nhân tố tác động đến mối quan hệ này, quan điểm của Đảng
và chính sách của Nhà nước về mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa trong thời kỳ đổi mới. Nêu thực
trạng mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa ở Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp nhằm giải quyết hài
hòa mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa trong phát triển bền vững.
Ký hiệu môn loại: 306.09597
Kho đọc: VL.020524
Số ĐKCB:
37/. Mô hình tăng trưởng dựa vào khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trong chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2021-2030: Sách chuyên khảo/ B.s.: Bùi Quang Tuấn, Hà Huy
Ngọc (ch.b.), Hà Đình Thành.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 471 tr. : Biểu bảng ; 24 cm
Thư mục: tr. 451-468
Tóm tắt: Trình bày một cách hệ thống về lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế về xây dựng mô
hình tăng trưởng dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; đánh giá tình hình thực
hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; phân tích những lợi thế, bất lợi, thách
thức, cơ hội của Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới và đưa ra những giải pháp nhằm tạo lập mô
hình tăng trưởng giai đoạn 2021 - 2030
Ký hiệu môn loại: 338.9597
Kho đọc: VL.020557
Kho mượn: PM.036827
Số ĐKCB:
38/. Một số giải pháp nâng cao năng lực xuất khẩu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ chủ lực của Việt Nam
giai đoạn 2020-2025/ B.s.: Lê Ngọc Bích (ch.b.), Đinh Thị Thanh Long, Tô Xuân Cường, Đặng Hoàng
Mai. - H. : Công thương, 2020. - 219 tr. : Biểu bảng ; 24 cm
Thư mục: tr. 215-219
Tóm tắt: Sách biên soạn nhằm phân tích hiện trạng xuất khẩu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ chủ
lực, làm rõ các cơ hội, thách thức và nhân tố tác động trong giai đoạn đến năm 2025. Từ đó, đề xuất
một số giải pháp để nâng cao năng lực xuất khẩu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ chủ lực trong giai đoạn
mới
Ký hiệu môn loại: 338.409597
Kho đọc: VL.020563
Số ĐKCB:
39/. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam: Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. - H. : Chính trị
quốc gia sự thật, 2021. - 822 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết, bài phỏng vấn, đánh giá, bình luận về bài viết của Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng, phản ánh dư luận trong nước và quốc tế đối với bài viết như: Lan toả niềm tin và
truyền cảm hứng về khát vọng phát triển đất nước; xây dựng Nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội
chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân...
Ký hiệu môn loại: 335.4346
Kho đọc: VL.020555
Kho mượn: PM.036720
Kho Lưu động: LL.035239
Số ĐKCB:
40/. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển đất nước: Hiện trạng - vấn đề đặt ra - định hướng
trong giai đoạn mới: Sách tham khảo/ Ch.b.: Trần Quốc Toản, Phùng Hữu Phú, Tạ Ngọc Tấn. - H. :
Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 474 tr. ; 24 cm
Thư mục: tr. 453-470
Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề quan trọng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn
hóa, an ninh, quốc phòng, đối ngoại qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và 10 năm
thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; đề xuất mục tiêu, các quan điểm, nhiệm vụ
và định hướng các giải pháp phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Trang 8
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2023
Ký hiệu môn loại: 320.609597
Kho đọc: VL.020535
Kho mượn: PM.036732
Số ĐKCB:
41/. Nam Việt thần kỳ hội lục = 南越神祗會錄/ Nghiên cứu, giới thiệu: Trần Trọng Dương ; Biên dịch,
khảo chú: Trần Trọng Dương, Dương Văn Hoàn. - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 491 tr. ; 24 cm
Phụ lục: tr. 327-472. - Thư mục: tr. 473-480
Tóm tắt: Văn bản cổ ghi chép về 1.269 thần kì được thờ cúng tại nhiều địa phương ở miền Bắc,
phạm vi các trần Sơn Nam Thượng, Sơn Nam Hạ, Sơn Tây, Kinh Bắc, Hải Dương (5 nội trấn) và hai
ngoại trấn Lạng Sơn, Yên Quảng vào cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX
Ký hiệu môn loại: 398.4109597
Kho đọc: VL.020588
Kho mượn: PM.036723
Số ĐKCB:
42/. Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về phát triển công nghiệp hỗ trợ và bài học áp dụng cho Việt
Nam/ B.s.: Ngô Thị Tuyết Mai, Đỗ Quang, Nguyễn Phi Long. - H. : Công thương, 2020. - 226 tr. ; 24 cm
ĐTTS ghi: Bộ Công thương, Thư mục: tr. 220-226
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về phát triển công nghiệp hỗ trợ, thực trạng phát triển một số ngành
công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế về phát triển công nghiệp hỗ trợ
Ký hiệu môn loại: 338.409597
Kho đọc: VL.020562
Số ĐKCB:
43/. NGÔ ĐẠI BINH. Chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế và cải cách thể chế chính trị: Sách
tham khảo/ Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 603
tr. : Minh họa ; 24 cm
Tên sách tiếng Trung: 转变经济发展方式与政治体制改革, Thư mục: tr. 595-599
Tóm tắt: Lý luận về chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế và cải cách thể chế chính trị. Trình
bày nội dung cải cách Đảng Cộng sản Trung Quốc, chuyển đổi chức năng của chính phủ, tối ưu hóa cơ
cấu tổ chức chính phủ, quy phạm việc vận hành quyền lực hành chính, đổi mới cơ chế đánh giá cán bộ
lãnh đạo, tham gia chính trị có trật tự của công dân, xây dựng nền dân chủ và pháp trị trong bối cảnh
chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế của Trung Quốc
Ký hiệu môn loại: 320.951
Kho đọc: VL.020527
Kho mượn: PM.036834
Số ĐKCB:
44/. NGÔ XUÂN LỊCH. Bộ đội Cụ Hồ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân/ Ngô Xuân Lịch. - H. :
Quân đội nhân dân, 2020. - 1156 tr. : ảnh ; 21 cm
Tóm tắt: Tập hợp 115 bài viết, bài nói chuyện tiêu biểu của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Ngô Xuân Lịch về các chủ đề: Xứng đáng với niềm tin của Đảng và sự yêu mến của nhân dân; chủ
động tham gia xây dựng, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; xây dựng quan đội "tinh,
gọn, mạnh", kiên định, vững vàng trong tình hình mới; dưới cờ Đảng quang vinh, xứng danh "Bộ đội Cụ
Hồ" - Bộ đội của dân.
Ký hiệu môn loại: 355.0330597
Kho đọc: VL.020583
Kho mượn: PM.036719
Kho Lưu động: LL.035238