THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2023
XÃ HỘI-CHÍNH TRỊ
1/. Bảo vệ các quyền con người bằng pháp luật hình sự thực định Việt Nam: Sách chuyên khảo/ B.s.:
Lê Cảm, Nguyễn Trọng Điệp (ch.b.), Trịnh Tiến Việt.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 607 tr. :
bảng ; 24 cm
Thư mục: tr. 593-602
Tóm tắt: Nghiên cứu các chuẩn mực quốc tế chủ yếu về bảo vệ các quyền con người bằng pháp
luật hình sự; các quyền con người tại Hiến pháp năm 2013 và hệ thống pháp luật hình sự thực định
trước pháp điển hóa lần thứ ba (1985-2015); bảo vệ các quyền con người bằng chế định lớn về đạo luật
hình sự, tội phạm, những tình tiết loại trừ tính tội phạm của hành vi, trách nhiệm hình sự, các biện pháp
cưỡng chế hình sự, quyết định hình phạt, các biện pháp tha miễn hình sự, trách nhiệm hình sự của
người chưa thành niên phạm tội; bảo vệ quyền con người bằng một số quy định tại 09/14 chương thuộc
Phần riêng Bộ luật Hình sự năm 2015
Ký hiệu môn loại: 345.597
Kho đọc: VL.020574
Kho mượn: PM.036728
Số ĐKCB:
2/. Bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc của Việt Nam trong thời đại mới: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Việt
Lâm (chủ biên), B.s: Lê Trung Kiên, Ngyễn Minh Hà. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 343 tr. ;
21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu quan điểm về lợi ích quốc gia - dân tộc trên thế giới, bảo vệ lợi ích quốc gia -
dân tộc của một số nước trên thế giới trong giai đoạn hiện nay, cơ sở lý luận và thực tiễn đối với việc
bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc của Việt Nam, đề xuất tham chiếu bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc của
Việt Nam trong thời đại mới.
Ký hiệu môn loại: 320.9597
Kho đọc: VL.020757
Kho mượn: PM.036850
Số ĐKCB:
3/. Bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý : Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam = Paracel & Spratly
Islands Belong to VietNam/ Nguyễn Nhã, Nguyễn Đình Đầu, Trần Doãn Trang,.... - Tp.Hồ Chí Minh :
Nxb.Trẻ, 2011. - 359 tr.: minh họa ; 23 cm. - (Biển đảo Việt Nam)
Thư mục: tr.350
Tóm tắt: Giới thiệu những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý chứng minh Hoàng Sa, Trường Sa
là của Việt Nam. Hoàng Sa, Trường Sa chưa từng được ghi nhận trong lịch sử Trung Quốc. Yêu sách
phi lý về đường lưỡi bò của Trung Quốc trên biển Động. Trình bày biên niên sự kiện liên quan đến chủ
quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 320.109597
Kho đọc: VL.020543
Số ĐKCB:
4/. Bắt kịp kinh tế và nhảy vọt công nghệ: Con đường phát triển và ổn định kinh tế vĩ mô ở Hàn Quốc/
Keun Lee ch.b. ; Nguyễn Thị Thu Hường dịch ; Trịnh Lan Hương h.đ.. - H. : Chính trị quốc gia sự thật,
2021. - 623 tr. : Biểu bảng ; 24 cm
Tên sách tiếng Anh: Economic catch - up and technological leapfrogging: The path to
development and macroeconomic stability in Korea, Thư mục: tr. 585-623
Tóm tắt: Trình bày một cách nhìn mới về các doanh nghiệp và nền kinh tế Hàn Quốc thông qua
việc phân tích một hành trình dài và đầy biến động của đất nước: quá trình bặt kịp nhảy vọt ở cấp độ vĩ
mô của nền kinh tế; bắt kịp và nhảy vọt ở cấp ngành; quá trình bắt kịp và quốc tế hóa của các doanh
nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ký hiệu môn loại: 330.95195
Kho đọc: VL.020544
Kho mượn: PM.036835
Số ĐKCB:
5/. Các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn thi hành về công nghiệp hỗ trợ. - H. : Công thương,
2020. - 259 tr. : Bảng ; 24 cm
ĐTTS ghi: Bộ Công thương
Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm một số câu hỏi và trả lời, được viết ngắn gọn và cập nhật theo các
văn bản pháp luật mới nhất về công nghiệp hỗ trợ
Ký hiệu môn loại: 343.597
Trang 1
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2023
Kho đọc: VL.020564
Số ĐKCB:
6/. Cẩm nang về công nghiệp hỗ trợ dành cho các doanh nghiệp Việt Nam. - H. : Công thương, 2020. -
358 tr. : Bảng ; 24 cm
ĐTTS ghi: Bộ Công thương, Thư mục: tr. 357-358, Phụ lục: tr 173-252
Tóm tắt: Sách cung cấp cho bạn đọc, đặc biệt là các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp
một cái nhìn tương đối khách quan, đầy đủ về tình hình phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt
Nam, nâng cao nhận thức, hiểu biết của các doanh nghiệp và nhà quản lý về thực trạng phát tiển công
nghiệp hỗ trợ, làm cơ sở cho việc xây dựng các cơ chế, chính sách, chiến lược kinh doanh phù hợp thúc
đẩy ngành công nghiệp phát triển.
Ký hiệu môn loại: 338.409597
Kho đọc: VL.020561
Số ĐKCB:
7/. Cẩm nang về tham nhũng, đạo đức và sự liêm chính trong hành chính công: Sách tham khảo/
Adam Graycar (chủ biên), B.d: Nguyễn Đăng Núi, Phùng Minh Thu Thủy, Lê Thị Thu Hương, H.đ:
Hoàng Thị Ba. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 1079 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Trình bày các vấn đề: hành chính công và nhược điểm - xu hướng và nhân tố tác động
đến hành chính công trong thế kỷ XXI, phân loại các khung khổ chống tham nhũng, phẩm chất và đạo
đức trong hành chính cống, chông tham nhũng và sự bất mãn, đối phó với mặt trái của hoạch định
chính sách, tham nhũng trong công chức do tội phạm; các vấn đề tham nhũng trong hệ thống y tế,
ngành giáo dục, bảo vệ môi trường,....; các nghiên cứu tình huống tham nhũng trong hành chính công
trên thế giới; ứng phó với tham nhũng trong hành chính công.
Ký hiệu môn loại: 364.1323
Kho đọc: VL.020585
Kho mượn: PM.036743
Số ĐKCB:
8/. CHATTERJEE, CHARLES. Ngoại giao kinh tế và hoạch định chính sách đối ngoại: Sách tham
khảo/ Charles Chatterjee ; Dịch: Dương Hồng Hạnh, Nguyễn Mai Thanh ; H.đ.: Tô Hoàng Việt Linh,
Hoàng Ngọc Điệp. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 303 tr. ; 24 cm
Tên sách tiếng Anh: Economic diplomacy and foreign policy-making, Thư mục: tr. 256-303
Tóm tắt: Trình bày về bản chất, trọng tâm, các nguyên lý, ranh giới của ngoại giao kinh tế và
hoạch định chính sách đối ngoại; ngoại giao kinh tế và ngoại giao thương mại; ngoại giao và các thị
trường mới nổi; mô hình ngoại giao kinh tế quốc tế...
Ký hiệu môn loại: 327
Kho đọc: VL.020534
Kho mượn: PM.036731
Số ĐKCB:
9/. Chính sách, cơ chế tài chính phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải
đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. - H. : Tài chính, 2021. - 400 tr. : Bảng ; 24 cm
ĐTTS ghi: Bộ Tài chính
Tóm tắt: Trình bày chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội; chương trình mục tiêu quốc
gia; nguyên tắc, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; cơ chế, chính
sách tài chính hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng
có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Ký hiệu môn loại: 352.409597
Kho đọc: VL.020582
Kho mượn: PM.036718
Kho Lưu động: LL.035237
Số ĐKCB:
10/. COYLE, DIANE. Thị trường, nhà nước và người dân: Kinh tế học về chính sách công/ Diane Coyle
; Dịch: Dương Hải Hà, Lê Minh Toàn, Nguyễn Thị Vân Anh ; Tô Hoàng Việt Linh h.đ.. - H. : Chính trị
quốc gia sự thật, 2021. - 487 tr. : Biểu bảng ; 24 cm
Tên sách tiếng Anh: Markets, state, and people: Economics for public policy, Thư mục cuối mỗi
bài. - Phụ lục: tr. 473-476
Tóm tắt: Trình bày về nhà nước và thị trường; xem xét vai trò của chính phủ, khu vực tư nhân và thị
trường trong nền kinh tế; cách thức các chính sách làm cho thị trường hoạt động hiệu quả; vai trò của
chính phủ trong sản xuất; nghiên cứu các loại hình khác của thể chế kinh tế để tổ chức hành động tập
thể...
Trang 2
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2023
Ký hiệu môn loại: 338.9
Kho đọc: VL.020546
Kho mượn: PM.036832
Số ĐKCB:
11/. Công an nhân dân đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền
tảng tư tưởng của Đảng : Những vấn đề lý luận và thực tiễn: Sách chuyên khảo/ Ch.b: Nguyễn Văn
Thành, Lê Văn Thắng, Nguyễn Ngọc Toàn, B.s: Lê Ngọc An, Trần Anh Vũ, Trần Kim Hải,.... - H. :
Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 591 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về sự đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Những vấn đề lý luận; nhận diện âm mưu, phương thức,
thủ đoạn và hoạt động xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế
lực thù địch; vai trò của Công an nhân dân và phương hướng đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên
tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình
hình mới.
Ký hiệu môn loại: 363.2309597
Kho đọc: VL.020586
Kho mượn: PM.036839
Số ĐKCB:
12/. Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam
hiện nay: Sách chuyên khảo/ B.s.: Phan Trung Lý, Nguyễn Trung Thành (ch.b.), Nguyễn Đức Bách.... -
H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 591 tr. : Biểu bảng ; 24 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Viện Khoa học Môi trường và Xã hội,
Thư mục: tr. 579-591
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận, thực trạng thực thi pháp luật; đường lối, chủ trương, chính
sách, pháp luật của Nhà nước về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt
động của các cơ quan hành chính Nhà nước hiện nay. Giới thiệu những quan điểm, giải pháp nâng cao
hiệu quả hoạt động công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình
Ký hiệu môn loại: 351.597
Kho đọc: VL.020578
Số ĐKCB:
13/. Cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại và đầu tư ở các quốc gia thành viên Hiệp định Đối tác
toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương: Sách chuyên khảo/ B.s.: Nguyễn Văn Cương (ch.b.), Đinh
Công Tuấn, Doãn Nhật Linh. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 478 tr. ; 24 cm
ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Viện Khoa học pháp lý, Thư mục: tr. 455-474
Tóm tắt: Giới thiệu bốn cơ chế chính giải quyết tranh chấp thương mại và đầu tư bao gồm: thương
lượng, hòa giải, trọng tài và tố tụng toà án dưới góc độ so sánh và đề xuất một số khuyến nghị nhằm
hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại và đầu tư ở Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 346.092
Kho đọc: VL.020575
Số ĐKCB:
14/. Cơ sở khoa học để xác định ranh giới ngoài thềm lục địa Việt Nam theo Công ước Liên hiệp quốc
1982 về Luật biển/ B.s.: Bùi Công Quế (ch.b.), Phùng Văn Phách, Đỗ Huy Cường.... - H. : Khoa học tự
nhiên và công nghệ, 2021. - 307 tr. : Minh họa, biểu bảng ; 24 cm
Đầu trang bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Thư mục: tr. 293-307
Tóm tắt: Trình bày cơ sở khoa học và thực tế về thềm lục địa theo công ước của Liên hợp quốc
1982 về Luật biển, cơ sở khoa học địa chất phục vụ việc xác định ranh giới ngoài thềm lục địa Việt
Nam, cơ sở khoa học địa vật lý phục vụ việc xác định ranh giới ngoài thềm lục địa Việt Nam, ứng dụng
cơ sở khoa học địa chất và địa vật lý vào việc xác định ranh giới ngoài thềm lục địa Việt Nam theo
Công ước Liên hợp quốc 1982 về Luật biển
Ký hiệu môn loại: 341.44809597
Kho đọc: VL.020571
Số ĐKCB:
15/. Cương lĩnh 2011 - Những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 10 năm thực hiện/ Ch.b.: Tạ Ngọc Tấn,
Phùng Hữu Phú, Nguyễn Viết Thông, Lê Đức Thắng. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 374 tr. ;
24 cm
Thư mục: tr. 358-372
Tóm tắt: Nêu giá trị và sự vận dụng, phát triển những bài học kinh nghiệm lớn của Cương lĩnh
2011; những vấn đề chung về chủ nghĩa xã hội và con người đi lên CNXH ở Việt Nam; vấn đề về phát
Trang 3
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2023
triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của
Đảng; đánh giá tổng quát về nhận thực lý luận và thực tiễn qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm
2011; đưa ra những đề xuất, kiến nghị
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Kho đọc: VL.020532
Kho mượn: PM.036722
Số ĐKCB:
16/. Doanh nghiệp xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội ở Việt Nam: Sách chuyên khảo/ B.s.: Bùi
Đức Thọ, Trương Thị Nam Thắng (ch.b.), Vũ Hoàng Nam.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. -
259 tr. : Biểu bảng ; 24 cm
Thư mục: tr. 245-254
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về doanh nghiệp xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội và kinh
nghiệm của một số quốc gia; thực trạng khu vực doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam; các yếu tố tác động
đến doanh nghiệp xã hội và vai trò của doanh nghiệp xã hội đối với phát triển xã hội; quan điểm và các
giải pháp thúc đẩy khu vực doanh nghiệp xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội
Ký hiệu môn loại: 338.709597
Kho đọc: VL.020550
Kho mượn: PM.036737
Số ĐKCB:
17/. Đa dạng sinh học, giá trị bảo tồn và định hướng quản lý, khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên
tại khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai/ B.s.: Nguyễn Văn Quân, Chu Thế Cường (ch.b.),
Trần Đình Lân.... - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2021. - 285 tr. : Minh họa, biểu bảng ; 24 cm
Đầu trang bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Thư mục: tr. 173-176. -
Phụ lục: tr. 177-285
Tóm tắt: Phân tích các điều kiện tự nhiên, môi trường và đặc điểm đa dạng sinh học của hệ đầm
phá Tam Giang - Cầu Hai, đánh giá mức độ suy thoái hệ sinh thái đầm phá, nguyên nhân gây suy thoái
và dự báo diễn thế sinh thái và định hướng quản lý bền vững tài nguyên đầm phá
Ký hiệu môn loại: 333.9180959749
Kho đọc: VL.020569
Số ĐKCB:
18/. ĐÀO CHUÔNG. Phong tục kiêng kị của người Khmer ở Kiên Giang/ Đào Chuông. - H. : Văn học,
2019. - 261 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam, Thư mục: tr. 255 - 256
Tóm tắt: Giới thiệu điều kiện tự nhiên, những vấn đề về kiêng kị, cơ sở hình thành nên phong tục
kiêng kị của người Khmer ở Kiên Giang; các phong tục kiêng kị gắn với vòng đời người từ lúc sinh ra,
trưởng thành, lúc mất; kiêng kị gắn với ứng xử về tâm linh, trong cộng đồng và trong xã hội
Ký hiệu môn loại: 390.08995932
Kho đọc: VL.020623
Kho mượn: PM.036801
Số ĐKCB:
19/. ĐÀO THANH TRƯỜNG. Di động xã hội của nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới tại
Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư/ Đào Thanh Trường. - H. : Chính trị
quốc gia sự thật, 2021. - 415 tr. : Biểu bảng ; 24 cm
Phụ lục: tr. 351-396. - Thư mục: tr. 397-410
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về chính sách quản lý di động xã hội của nguồn nhân lực
khoa học, công nghệ và đổi mới trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; cách tiếp cận
và thiết kế nghiên cứu; các loại hình di động xã hội; chính sách quản lý di động xã hội và giải pháp
chính sách quản lý di động xã hội
Ký hiệu môn loại: 304.809597
Kho đọc: VL.020519
Kho mượn: PM.036833
Số ĐKCB:
20/. ĐINH XUÂN DŨNG. Văn hóa - Động lực và hệ điều tiết sự phát triển/ Đinh Xuân Dũng. - H. :
Chính trị quốc gia sự thật, 2022. - 347 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề về lý luận, đường lối, chính sách văn hóa, vai trò điều tiết sự
phát triển xã hội của văn hóa; phân tích cảm nhận của tác giả và những dẫn chứng về truyền thống,
tình cảm cao đẹp của con người Việt Nam trong đấu tranh với thiên tai, địch hoạ, dịch bệnh, đạo đức,
Trang 4
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2023
lối sống... nhằm xác định sự ảnh hưởng của văn hóa đến sự phát triển của đất nước
Ký hiệu môn loại: 306.09597
Kho đọc: VL.020525
Số ĐKCB:
21/. Đổi mới chính sách đất đai theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng/ B.s.: Bùi Quang Tuấn,
Phạm Minh Tuấn (ch.b.), Đặng Hùng Võ.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2022. - 767 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Sách giới thiệu 33 bài viết của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý ở
các cơ quan trung ương và địa phương trong lĩnh vực đất đai,... bàn về chính sách và những vấn đề đặt
ra đối với thị trường đất đai của Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 354.3409597
Kho đọc: VL.020581
Số ĐKCB:
22/. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế/ B.s.: Trương Thị Mai (ch.b.), Hà Ngọc Anh,
Bùi Tuấn Quang.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 374 tr. ; 24 cm
Thư mục: tr. 356-368
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát những vấn đề lý luận về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối
với công tác Dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội
nhập quốc tế; phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận từ khi thành lập Đảng Cộng
sản Việt Nam đến nay; đồng thời đưa ra quan điểm và giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của
Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
và hội nhập quốc tế
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Kho đọc: VL.020537
Kho mượn: PM.036739
Số ĐKCB:
23/. FUTTER, ANDREW. Chính trị vũ khí hạt nhân: Sách tham khảo/ Andrew Futter. - H. : Chính trị
quốc gia sự thật, 2021. - 586 tr. : Bảng ; 24 cm
Tên sách tiếng Anh: The political of nuclear weapons, Phụ lục: tr. 495-531. Thư mục: tr. 532-584
Tóm tắt: Đem lại cái nhìn chuyên sâu, cụ thể hơn về chính trị dưới góc độ hạt nhân: chính sách,
chiến lược hạt nhân, những động thái, hành động và kế hoạch hạt nhân hiện tại và trong tương lai của
mỗi nước
Ký hiệu môn loại: 327.1747
Kho đọc: VL.020531
Kho mượn: PM.036721
Số ĐKCB:
24/. Giải quyết mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất - Một số vấn đề lý luận và
thực tiễn: Sách chuyên khảo/ B.s.: Phạm Văn Linh (ch.b.), Ngô Tuấn Nghĩa, Mạch Quang Thắng.... -
H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 407 tr. : Biểu bảng ; 24 cm
Thư mục: tr. 397-404
Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin và vận dụng của một số
Đảng Cộng sản trên thế giới về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất; nhận thức và
vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong điều
kiện Việt Nam; bối cảnh tác động và việc tiếp tục bổ sung, phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin
về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong điều kiện mới
Ký hiệu môn loại: 335.41
Kho đọc: VL.020548
Số ĐKCB:
25/. GILLIES, ALEXANDRA. Tham nhũng dầu mỏ - Thế lực nhiễu loạn thế giới: Sách tham khảo/
Alexandra Gillies ; Phạm Nguyên Trường dịch. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 486 tr. : Minh
họa ; 24 cm
Tên sách tiếng Anh: Crude intentions: How oil corruption contaminates the world, Phụ lục: tr. 387.
- Thư mục: tr. 464-486
Tóm tắt: Tiếp cận những thương vụ dầu mỏ khổng lồ với hàng chục vụ án tham nhũng đầy tai
tiếng: Các ông chủ của các công ty dầu khí dấn thân vào những phi vụ có lợi ích kếch xù; các chế độ
đạo tặc trị ở Ănggôla, Adécbaigian... chiếm đoạt tài sản từ dầu mỏ để củng cố quyền lực; cùng với đó là
loạt chủ ngân hàng, kế toán và luật sư sẵn sàng tiếp tay cho những "con bạch tuộc" tham nhũng này
cất giấu chiến lợi phẩm trong hệ thống các công ty vỏ bọc và thiên đường thuế khóa trên toàn cầu...
Trang 5
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2023
Ký hiệu môn loại: 338.27282
Kho đọc: VL.020553
Kho mượn: PM.036742
Kho Lưu động: LL.035102
Số ĐKCB:
26/. GLANTZ, MICHAEL H.. Một vành đai một con đường: hành trình dài của Trung Quốc đến năm
2049: Sách tham khảo/ Michael H. Glantz, Robert J. Ross, Gavin G. Daugherty ; Hoàng Thị Bích Hợp
dịch ; H.đ.: Hoàng Kim Chi, Đào Duy Nghĩa. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 287 tr. : Minh họa ;
24 cm
Tên sách tiếng Anh: One belt one road: China's long march toward 2049, Thư mục cuối mỗi bài. -
Phụ lục: tr. 284 - 287
Tóm tắt: Tổng quát về sự hình thành, phát triển và những tác động của sáng kiến Một vành đai,
một con đường (OBOR) của Trung Quốc trên các mặt kinh tế, chính trị, quan hệ quốc tế, xã hội, khoa
học công nghệ... trên phạm vi toàn cầu từ năm 2013 đến nay
Ký hiệu môn loại: 337.51
Kho mượn: PM.036740
Số ĐKCB:
27/. GUPTA, DIPAK K.. Hiểu thấu khủng bố và bạo lực chính trị ra đời, phát triển, biến chất và sụp đổ:
Sách tham khảo/ Dipak K. Gupta ; Trọng Minh dịch. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 572 tr. :
Hình vẽ ; 24 cm
Tên sách tiếng Anh: Understanding terrorism and political violence: The life cycle of birth, growth,
transformation, and demise, Thư mục: tr. 527-572
Tóm tắt: Phân tích sâu về khủng bố, bàn luận về những phong trào bạo lực chính trị, các thế lực
gây ra bạo lực chính trị và những hành động mang động cơ chính trị khác đang đe dọa đến hoà bình và
thịnh vượng toàn cầu
Ký hiệu môn loại: 363.325
Kho đọc: VL.020584
Kho mượn: PM.036741
Số ĐKCB:
28/. HASKEL, JONATHAN. Chủ nghĩa tư bản không có tư bản: Sự trỗi dậy của nền kinh tế vô hình/
Jonathan Haskel, Stian Westlake ; Nguyễn Thanh Sơn biên dịch ; Phùng Đức Tường h.đ.. - H. : Chính
trị quốc gia sự thật, 2021. - 443 tr. : Biểu bảng ; 24 cm
Tên sách tiếng Anh: Capitalism without capital: The rise of the intangible economy, Phụ lục: tr.
106-108. - Thư mục: tr. 431-443
Tóm tắt: Phân tích các đặc tính của tài sản vô hình và những tác động của chúng đến nền kinh tế.
Trình bày định hướng khai thác các đặc điểm của nền kinh tế vô hình để phát triển doanh nghiệp nói
riêng và nền kinh tế nói chung
Ký hiệu môn loại: 338.5
Kho đọc: VL.020551
Kho mượn: PM.036735
Số ĐKCB:
29/. Hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
nhập quốc tế/ Ch.b.: Nguyễn Ngọc Thiện, Từ Thị Loan. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 343 tr. :
Biểu bảng ; 24 cm
Thư mục: tr. 321-340
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt
Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; thực trạng biến động hệ giá
trị văn hóa và con người Việt Nam hiện nay; quan điểm, dự báo xu hướng, nội dung và giải pháp xây
dựng hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
và hội nhập quốc tế
Ký hiệu môn loại: 306.09597
Kho đọc: VL.020520
Số ĐKCB:
30/. HOÀNG BÁ THỊNH. Biến đổi gia đình Việt Nam trong quá trình phát triển/ Hoàng Bá Thịnh. - H. :
Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 830 tr. : Biểu bảng ; 24 cm
Thư mục: tr. 799 - 830
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và pháp luật, chính sách của Việt Nam về gia đình; biến đổi gia
đình trong quá trình phát triển; những vấn đề gia đình Việt Nam đang đối diện trong quá trình phát triển
Trang 6
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2023
Ký hiệu môn loại: 306.8509597
Kho đọc: VL.020521
Kho mượn: PM.036724
Số ĐKCB: 31/. Hỏi - đáp luật hộ tịch/ Thùy Trang (hệ thống và biên soạn). - H. : Hồng Đức, 2021. - 199 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Trình bày chi tiết từng câu hỏi và đáp dựa trên các điều luật của Luật Hộ tịch năm 2014,
cụ thể về những quy định chung; về đăng ký hộ tịch tại uỷ ban nhân dân cấp xã, cấp huyện và tại cơ
quan đại diện; đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; cơ sở dữ liệu hộ tịch, cấp trích lục hộ tịch;
trách nhiệm quản lý nhà nước về hộ tịch, công chức làm công tác hộ tịch và điều khoản thi hành.
Ký hiệu môn loại: 342.5970802638
Kho đọc: VL.020692
Kho mượn: PM.036845
Kho Lưu động: LL.035217-35218
Số ĐKCB:
32/. Hỏi - đáp luật tổ chức chính quyền địa phương/ Vũ Thuyết (hệ thống và biên soạn). - H. : Hồng
Đức, 2021. - 259 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Trình bày chi tiết từng câu hỏi và đáp dựa trên các điều luật của Văn bản hợp nhất Luật
Tổ chức chính quyền địa phương số 22/VBHN-VBQH năm 2019 gồm: hỏi đáp về những quy định
chung, về chính quyền địa phương ở nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, về
hoạt động của chính quyền địa phương, về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị
hành chính và một số văn bản liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương.
Ký hiệu môn loại: 342.5970702638
Kho đọc: VL.020693
Kho mượn: PM.036846
Kho Lưu động: LL.035219-35220
Số ĐKCB:
33/. Kiểm soát tài sản, thu nhập của đảng viên là người có chức vụ, quyền hạn trong bối cảnh mới ở
Việt Nam: Sách chuyên khảo/ B.s.: Nguyễn Thị Báo (ch.b.), Đinh Thị Hương Giang, Trương Hồ Hải.... -
H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2022. - 367 tr. : bảng ; 24 cm
ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phụ lục: tr. 321-348. - Thư mục: tr. 349-360
Tóm tắt: Cơ sở lý luận về kiểm soát tài sản, thu nhập của đảng viên là người có chức vụ, quyền
hạn và nêu thực trạng, quan điểm, giải pháp bảo đảm kiểm soát tài sản, thu nhập của đảng viên là
người có chức vụ, quyền hạn trong bối cảnh mới ở Việt Nam hiện nay
Ký hiệu môn loại: 343.597023
Kho đọc: VL.020576
Số ĐKCB:
34/. Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam/ Võ Văn Thưởng, Nguyễn Xuân Thắng,
Tạ Ngọc Tấn... ; Tuyển chọn: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2022.
- 591 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Tập hợp nhiều bài nghiên cứu chuyên sâu của các chuyên gia, nhà khoa học về chủ
nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam về những vấn đề có tính quy luật trong
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; cơ đồ dân tộc, khát vọng và tầm nhìn phát triển đất nước đến
giữa thế kỷ XXI; có một mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; lan toả niềm tin, khát vọng về chủ nghĩa
xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam...
Ký hiệu môn loại: 335.4346
Kho đọc: VL.020560
Số ĐKCB:
35/. KLEIN, MATTHEW C.. Chiến tranh thương mại hay mâu thuẫn giai cấp - Bất bình đẳng bóp méo
kinh tế toàn cầu và đe dọa hòa bình thế giới: Sách tham khảo/ Matthew C. Klein, Michael Pettis ;
Nguyễn Minh Thu dịch. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 368 tr. : Biểu đồ ; 24 cm
Tên sách tiếng Anh: Trade wars are class wars - how rising inequality distorts the global economy
and threatens international peace
Tóm tắt: Gồm những bài viết phân tích chủ yếu về diện mạo kinh tế, cân bằng thương mại, tăng
trưởng tài chính, chiến tranh thương mại và mâu thuẫn giai cấp của các nước Đức, Trung Quốc, Mỹ làm
tham chiếu đến một số nước ở các khu vực khác trên thế giới: Từ Adam Smith đến Tim Cook: Sự biến
đổi của thương mại toàn cầu; sự phát triển của tài chính toàn cầu; tiết kiệm, đầu tư và mất cân bằng...
Ký hiệu môn loại: 337
Kho đọc: VL.020552 Số ĐKCB:
Trang 7
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2023
Kho mượn: PM.036738
36/. LÊ QUỐC LÝ. Mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa - Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam
hiện nay: Sách chuyên khảo/ Lê Quốc Lý, Lê Quốc. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2022. - 303 tr. ; 24
cm
ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thư mục: tr. 296-300
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa, giá
trị văn hóa trong hoạt động kinh tế, những nhân tố tác động đến mối quan hệ này, quan điểm của Đảng
và chính sách của Nhà nước về mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa trong thời kỳ đổi mới. Nêu thực
trạng mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa ở Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp nhằm giải quyết hài
hòa mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa trong phát triển bền vững.
Ký hiệu môn loại: 306.09597
Kho đọc: VL.020524
Số ĐKCB:
37/. Mô hình tăng trưởng dựa vào khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trong chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2021-2030: Sách chuyên khảo/ B.s.: Bùi Quang Tuấn, Hà Huy
Ngọc (ch.b.), Hà Đình Thành.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 471 tr. : Biểu bảng ; 24 cm
Thư mục: tr. 451-468
Tóm tắt: Trình bày một cách hệ thống về lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế về xây dựng mô
hình tăng trưởng dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; đánh giá tình hình thực
hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; phân tích những lợi thế, bất lợi, thách
thức, cơ hội của Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới và đưa ra những giải pháp nhằm tạo lập mô
hình tăng trưởng giai đoạn 2021 - 2030
Ký hiệu môn loại: 338.9597
Kho đọc: VL.020557
Kho mượn: PM.036827
Số ĐKCB:
38/. Một số giải pháp nâng cao năng lực xuất khẩu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ chủ lực của Việt Nam
giai đoạn 2020-2025/ B.s.: Lê Ngọc Bích (ch.b.), Đinh Thị Thanh Long, Tô Xuân Cường, Đặng Hoàng
Mai. - H. : Công thương, 2020. - 219 tr. : Biểu bảng ; 24 cm
Thư mục: tr. 215-219
Tóm tắt: Sách biên soạn nhằm phân tích hiện trạng xuất khẩu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ chủ
lực, làm rõ các cơ hội, thách thức và nhân tố tác động trong giai đoạn đến năm 2025. Từ đó, đề xuất
một số giải pháp để nâng cao năng lực xuất khẩu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ chủ lực trong giai đoạn
mới
Ký hiệu môn loại: 338.409597
Kho đọc: VL.020563
Số ĐKCB:
39/. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam: Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. - H. : Chính trị
quốc gia sự thật, 2021. - 822 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết, bài phỏng vấn, đánh giá, bình luận về bài viết của Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng, phản ánh dư luận trong nước và quốc tế đối với bài viết như: Lan toả niềm tin và
truyền cảm hứng về khát vọng phát triển đất nước; xây dựng Nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội
chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân...
Ký hiệu môn loại: 335.4346
Kho đọc: VL.020555
Kho mượn: PM.036720
Kho Lưu động: LL.035239
Số ĐKCB:
40/. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển đất nước: Hiện trạng - vấn đề đặt ra - định hướng
trong giai đoạn mới: Sách tham khảo/ Ch.b.: Trần Quốc Toản, Phùng Hữu Phú, Tạ Ngọc Tấn. - H. :
Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 474 tr. ; 24 cm
Thư mục: tr. 453-470
Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề quan trọng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn
hóa, an ninh, quốc phòng, đối ngoại qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và 10 năm
thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; đề xuất mục tiêu, các quan điểm, nhiệm vụ
và định hướng các giải pháp phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Trang 8
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2023
Ký hiệu môn loại: 320.609597
Kho đọc: VL.020535
Kho mượn: PM.036732
Số ĐKCB:
41/. Nam Việt thần kỳ hội lục = 南越神祗會錄/ Nghiên cứu, giới thiệu: Trần Trọng Dương ; Biên dịch,
khảo chú: Trần Trọng Dương, Dương Văn Hoàn. - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 491 tr. ; 24 cm
Phụ lục: tr. 327-472. - Thư mục: tr. 473-480
Tóm tắt: Văn bản cổ ghi chép về 1.269 thần kì được thờ cúng tại nhiều địa phương ở miền Bắc,
phạm vi các trần Sơn Nam Thượng, Sơn Nam Hạ, Sơn Tây, Kinh Bắc, Hải Dương (5 nội trấn) và hai
ngoại trấn Lạng Sơn, Yên Quảng vào cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX
Ký hiệu môn loại: 398.4109597
Kho đọc: VL.020588
Kho mượn: PM.036723
Số ĐKCB:
42/. Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về phát triển công nghiệp hỗ trợ và bài học áp dụng cho Việt
Nam/ B.s.: Ngô Thị Tuyết Mai, Đỗ Quang, Nguyễn Phi Long. - H. : Công thương, 2020. - 226 tr. ; 24 cm
ĐTTS ghi: Bộ Công thương, Thư mục: tr. 220-226
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về phát triển công nghiệp hỗ trợ, thực trạng phát triển một số ngành
công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế về phát triển công nghiệp hỗ trợ
Ký hiệu môn loại: 338.409597
Kho đọc: VL.020562
Số ĐKCB:
43/. NGÔ ĐẠI BINH. Chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế và cải cách thể chế chính trị: Sách
tham khảo/ Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 603
tr. : Minh họa ; 24 cm
Tên sách tiếng Trung: 转变经济发展方式与政治体制改革, Thư mục: tr. 595-599
Tóm tắt: Lý luận về chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế và cải cách thể chế chính trị. Trình
bày nội dung cải cách Đảng Cộng sản Trung Quốc, chuyển đổi chức năng của chính phủ, tối ưu hóa cơ
cấu tổ chức chính phủ, quy phạm việc vận hành quyền lực hành chính, đổi mới cơ chế đánh giá cán bộ
lãnh đạo, tham gia chính trị có trật tự của công dân, xây dựng nền dân chủ và pháp trị trong bối cảnh
chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế của Trung Quốc
Ký hiệu môn loại: 320.951
Kho đọc: VL.020527
Kho mượn: PM.036834
Số ĐKCB:
44/. NGÔ XUÂN LỊCH. Bộ đội Cụ Hồ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân/ Ngô Xuân Lịch. - H. :
Quân đội nhân dân, 2020. - 1156 tr. : ảnh ; 21 cm
Tóm tắt: Tập hợp 115 bài viết, bài nói chuyện tiêu biểu của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Ngô Xuân Lịch về các chủ đề: Xứng đáng với niềm tin của Đảng và sự yêu mến của nhân dân; chủ
động tham gia xây dựng, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; xây dựng quan đội "tinh,
gọn, mạnh", kiên định, vững vàng trong tình hình mới; dưới cờ Đảng quang vinh, xứng danh "Bộ đội Cụ
Hồ" - Bộ đội của dân.
Ký hiệu môn loại: 355.0330597
Kho đọc: VL.020583
Kho mượn: PM.036719
Kho Lưu động: LL.035238
Số ĐKCB:
45/. Nguyên tắc trình tự pháp luật công bằng, hợp lý và vai trò bảo vệ quyền con người: Sách chuyên
khảo/ B.s.: Bùi Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Đăng Dung.... - H. : Chính trị quốc gia sự
thật, 2021. - 499 tr. ; 24 cm
Thư mục: tr. 477-492
Tóm tắt: Trình bày lý thuyết chung về nguyên tắc trình tự pháp luật công bằng, hợp lý, trình tự
công bằng về nội dung - nguyên tắc giới hạn quyền con người, trình tự công bằng về thủ tục - quyền xét
xử công bằng, việc vận dụng nguyên tắc trình tự pháp luật công bằng, hợp lý ở Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 342.0850269
Kho đọc: VL.020573
Số ĐKCB: 46/. NGUYỄN HỮU HIẾU. Văn hóa miệt vườn sông nước Nam bộ: Sách biên khảo/ Nguyễn Hữu Hiếu.
Trang 9
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2023
- H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 691 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam, Phụ lục: tr. 559 - 578. - Thư mục: tr. 671 - 680
Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về môi trường sông nước Đồng Bằng Nam Bộ; nơi ăn, chốn ở của cư
dân miệt vườn trong mùa nước nổi; phương tiện đi lại và vận chuyển của cư dân miệt vườn vùng sông
nước Nam Bộ; hoạt động kinh tế của cư dân miệt vướn vùng sông nước; tri thức dân gian vùng sông
nước Nam Bộ; sông nước trong đời sống văn hóa Nam Bộ.
Ký hiệu môn loại: 390.09597
Kho đọc: VL.020666
Kho mượn: PM.036800
Số ĐKCB:
47/. NGUYỄN LÂM THÀNH. Một số vấn đề về chính sách dân tộc ở Việt Nam: Lí luận và thực tiễn/
Nguyễn Lâm Thành. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2021. - 227 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 222- 227
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề cơ bản về dân tộc và chính sách dân tộc. Hoàn thiện thể chế
chính sách, pháp luật về dân tộc và chính sách dân tộc. Công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên một
số lĩnh vực.
Ký hiệu môn loại: 305.8009597
Kho mượn: PM.036847
Số ĐKCB:
48/. NGUYỄN QUỐC SỬU. Phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra ở Việt Nam: Sách
chuyên khảo/ Nguyễn Quốc Sửu. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia sự thật,
2021. - 587 tr. ; 24 cm
Thư mục: tr. 575-582
Tóm tắt: Nội dung cuốn sách đề cập, phân tích những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động thanh
tra; về tham nhũng và những hành vi tham nhũng có thể xảy ra trong hoạt động thanh tra; phân tích cơ
sở lý luận, chính trị, pháp lý về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra; đánh giá thực
trạng công tác phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra và đề xuất bốn nhóm giải pháp
nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này ở Việt Nam hiện nay
Ký hiệu môn loại: 352.3509597
Kho đọc: VL.020579
Số ĐKCB:
49/. NGUYỄN XUÂN PHÚC. Khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường. - H. : Chính trị quốc gia sự
thật, 2022. - 24 cm
T.1 : Khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường. - 2022. - 819 tr.
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, bài nói, giải trình... của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về
chiến lược phát triển quốc gia: Đất nước hùng cường và thịnh vượng là khát vọng của cả dân tộc Việt
Nam; kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt
Nam; không để Tổ quốc bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế
toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt
Nam
Ký hiệu môn loại: 320.09597
Kho đọc: VL.020540
Số ĐKCB:
50/. NGUYỄN XUÂN THẮNG. Tư tưởng, lý luận với đổi mới và phát triển đất nước/ Nguyễn Xuân
Thắng. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 747 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Tập hợp các bài phát biểu của tác giả tại các hội thảo cùng một số bài viết về quán triệt
sâu sắc nền tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, nhận thức và tư duy lý luận của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước; giáo dục truyền thống yêu nước và đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm của cán
bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Kho đọc: VL.020539
Số ĐKCB:
51/. Những điều cần biết về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em/ Nguyễn Hương (biên soạn). - H. :
Dân trí, 2021. - 202 tr. : Minh họa ; 21 cm
Thư mục: tr. 192 - 195
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức thực tế, quy định cụ thể của pháp luật, kỹ năng cần thiết để
Trang 10
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2023
phòng chống xâm hại tình dục trẻ em và chăm sóc sức khoẻ sinh sản, tình dục.
Ký hiệu môn loại: 362.767
Kho đọc: VL.020706
Kho mượn: PM.036851-36852
Kho Lưu động: LL.035223-35224
Số ĐKCB:
52/. Nước Nga dưới sự lãnh đạo của Putin: Kinh tế, quốc phòng và chính sách đối ngoại: Sách tham
khảo/ Steven Rosefielde ch.b. ; Biên dịch, h.đ.: Nguyễn Thị Cát Ngọc, Đào Thị Thu Trang, Phùng Đức
Tường. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 687 tr. : Biểu bảng ; 24 cm
Tên sách tiếng Anh: Putin's Russia: Economy, defense and foreign policy, Thư mục cuối mỗi
chương
Tóm tắt: Phân tích về kinh tế, tài chính, quản lý nhà nước về kinh tế, khoa học, giáo dục, y tế của
nền kinh tế - xã hội nước Nga. Trình bày cơ cấu tổ chức, tư duy chiến lược quân sự, trang bị vũ khí của
nước Nga; tiềm năng và triển vọng trong tương lai. Chính sách đối ngoại, những mối quan hệ quốc tế
của nước Nga và trọng tâm chính sách đối ngoại của nước Nga những năm tới
Ký hiệu môn loại: 320.60947
Kho đọc: VL.020538
Kho mượn: PM.036744
Số ĐKCB:
53/. PHẠM BÁ NHƠN. Câu đối toàn thư: Luận văn thi tập - Lời hay ý đẹp/ Phạm Bá Nhơn. - H. : Nxb.
Hội nhà văn, 2022. - 396 tr. : In màu ; 23 cm
Tóm tắt: Ấn phẩm trình bày 102 cặp câu đối Việt ngữ, hàm chứa những kiến thức phổ thông về
đạo hạnh làm người.
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Kho đọc: VL.020589
Số ĐKCB:
54/. PHẠM HỒNG TUNG. Văn hóa chính trị và lịch sử dưới góc nhìn văn hóa chính trị: Chuyên luận/
Phạm Hồng Tung. - Xuất bản lần thứ 3, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. -
847 tr. ; 24 cm
Thư mục: tr. 828-844
Tóm tắt: Gồm 31 chuyên luận về lịch sử và văn hóa Việt Nam, khu vực và thế giới: Khái niệm "văn
hóa chính trị" và một số cách tiếp cận văn hóa chính trị trong khoa học chính trị ở phương Tây; mối
quan hệ giữa môi trường chính trị, quá trình chính trị và văn hóa chính trị; một số luận điểm của giới học
giả phương Tây về văn hóa chính trị Á Đông...
Ký hiệu môn loại: 320
Kho đọc: VL.020533
Kho mượn: PM.036837
Số ĐKCB:
55/. Pháp luật trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Sách chuyên khảo/ B.s.: Đặng Minh
Tuấn (ch.b.), Trịnh Tiến Việt, Nguyễn Hoàng Anh.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 599 tr. ; 24
cm
Thư mục: tr. 577-593
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan cách mạng công nghiệp lần thứ tư và mối liên hệ với pháp luật; pháp
luật trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư; một số vấn đề pháp lý cơ bản trong bối cảnh
cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Ký hiệu môn loại: 349.597
Kho đọc: VL.020572
Số ĐKCB:
56/. Pháp luật về quyền lập hội và những vấn đề dặt ra cho Việt Nam trong quá trình hội nhập: Sách
chuyên khảo/ B.s.: Nguyễn Thị Hồng Yến (ch.b.), Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Xuân Sơn.... - H.
: Chính trị quốc gia sự thật, 2022. - 315 tr. : bảng ; 24 cm
Thư mục: tr. 299-310
Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận về quyền lập hội; pháp luật quốc tế về quyền lập hội và các thiết
chế giám sát; thực tiễn quy định của một số quốc gia trên thế giới về quyền lập hội và kinh nghiệp tham
khảo đối với Việt Nam; quyền lập hội trong pháp luật Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
Ký hiệu môn loại: 341.48
Kho đọc: VL.020577
Số ĐKCB:
Trang 11
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2023
57/. Phát triển hệ thống đổi mới quốc gia tại một số nước châu Âu : Kinh nghiệm và những gợi mở cho
Việt Nam/ B.s.: Hoa Hữu Cường, Nguyễn Chiến Thắng (ch.b.), Nguyễn An Hà.... - H. : Chính trị quốc
gia sự thật, 2021. - 521 tr. : Biểu bảng ; 24 cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Châu Âu, Thư mục: tr. 238-
248
Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề lý luận về hệ thống đổi mới quốc gia, thực tiễn phát triển hệ
thống đổi mới quốc gia của một số nước thuộc liên minh Châu Âu (EU), hàm ý chính sách cho Việt
Nam trong phát triển hệ thống đổi mới quốc gia
Ký hiệu môn loại: 330.94
Kho đọc: VL.020554
Số ĐKCB:
58/. Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái đen vùng Mường La. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020.
- 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam
Q.1 - Ph.1 : Chữ Thái cổ. - 2020. - 531 tr.
Ký hiệu môn loại: 398.809597
Kho đọc: VL.020590
Số ĐKCB:
59/. Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái đen vùng Mường La. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020.
- 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam
Q.1 - Ph.2 : Chữ Thái cổ. - 2020. - 371 tr.
Ký hiệu môn loại: 398.809597
Kho đọc: VL.020593
Số ĐKCB:
60/. Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái đen vùng Mường La. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020.
- 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam
Q.1 - Ph.3 : Chữ Thái cổ. - 2020. - 395 tr.
Ký hiệu môn loại: 398.809597
Kho đọc: VL.020596
Số ĐKCB:
61/. Lời ca xên mường của người Thái Đen vùng Mường La. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam
Q.1 : Chữ Thái cổ. - 2020. - 699 tr.
Tóm tắt: Sơ lược về diễn trình thực hiện lễ xên mường của người Thái Đen vùng Mường La, tinh
Sơn La; giới thiệu lời ca xên mường của người Thái Đen vùng Mường La bằng chữ Thái cổ
Ký hiệu môn loại: 398.410899591
Kho đọc: VL.020603
Số ĐKCB:
62/. Thần thoại, truyền thuyết và truyện cổ tích dân tộc Thái. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam
Q.1 : Thần thoại, truyền thuyết và truyện cổ tích dân tộc Thái. - 2020. - 611 tr.
Tóm tắt: Trình bày các đặc trưng của thần thoại, truyền thuyết và truyện cổ tích dân tộc Thái. Giới
thiệu một số truyện tiêu biểu: Chữa khâu cát, Chiêu hồn Mường Trời, Mo lên trời...
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Kho đọc: VL.020601
Số ĐKCB:
63/. Voi một ngà chở da thú đổi muối. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam
Q.1 : Tiếng Việt. - 2020. - 1063 tr.
Trang 12
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2023
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Kho đọc: VL.020599
Số ĐKCB:
64/. Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái đen vùng Mường La. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020.
- 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam
Q.2 - Ph.1 : Phiên âm tiếng Thái. - 2020. - 539 tr.
Ký hiệu môn loại: 398.809597
Kho đọc: VL.020591
Số ĐKCB:
65/. Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái đen vùng Mường La. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020.
- 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam
Q.2 - Ph.2 : Phiên âm tiếng Thái. - 2020. - 375 tr.
Ký hiệu môn loại: 398.809597
Kho đọc: VL.020594
Số ĐKCB:
66/. Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái đen vùng Mường La. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020.
- 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam
Q.2 - Ph.3 : Phiên âm tiếng Thái. - 2020. - 379 tr.
Ký hiệu môn loại: 398.809597
Kho đọc: VL.020597
Số ĐKCB:
67/. Lời ca xên mường của người Thái Đen vùng Mường La. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam
Q.2 : Phiên âm tiếng Thái và dịch nghĩa tiếng Việt. - 2020. - 983 tr.
Tóm tắt: Gồm bản phiên âm tiếng Thái dịch nghĩa sang tiếng Việt trong lời ca xên mường của
người Thái Đen ở Mường La, tỉnh Sơn La
Ký hiệu môn loại: 398.410899591
Kho đọc: VL.020604
Số ĐKCB:
68/. Thần thoại, truyền thuyết và truyện cổ tích dân tộc Thái. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam
Q.2 : Thần thoại, truyền thuyết và truyện cổ tích dân tộc Thái. - 2020. - 463 tr.
Tóm tắt: Giới thiệu một số truyện thần thoại, truyền thuyết và cổ tích tiêu biểu của dân tộc Thái:
Tiễn hồn lên trời của họ Lò Mường Tấc, Khai sinh cái lớn, Khai sinh cái nhỏ, Mở họng trời...
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Kho đọc: VL.020602
Số ĐKCB:
69/. Voi một ngà chở da thú đổi muối. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam
Q.2 : Tiếng Mơ Nông. - 2020. - 1043 tr.
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Kho đọc: VL.020600
Số ĐKCB:
70/. Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái đen vùng Mường La. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020.
- 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam
Q.3 - Ph.1 : Dịch nghĩa tiếng Việt. - 2020. - 511 tr.
Ký hiệu môn loại: 398.809597
Trang 13
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2023
Kho đọc: VL.020592
Số ĐKCB:
71/. Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái đen vùng Mường La. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020.
- 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam
Q.3 - Ph.2 : Dịch nghĩa tiếng Việt. - 2020. - 319 tr.
Ký hiệu môn loại: 398.809597
Kho đọc: VL.020595
Số ĐKCB:
72/. Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái đen vùng Mường La. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020.
- 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc
thiểu số Việt Nam
Q.3 - Ph.3 : Dịch nghĩa tiếng Việt. - 2020. - 319 tr.
Ký hiệu môn loại: 398.809597
Kho đọc: VL.020598
Số ĐKCB:
73/. Quá trình tranh chấp chủ quyền giữa các bên ở quần đảo Trường Sa từ năm 1988 đến 2020: Sách
chuyên khảo/ Ch.b.: Nguyễn Thị Quế, Bùi Đức An. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 223 tr. :
Bảng ; 24 cm
Phụ lục: tr. 187-212. - Thư mục: tr. 213-220
Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về tranh chấp chủ quyền giữa các bên ở quần đảo
Trường Sa từ năm 1988 đến 2020. Thực trạng tranh chấp chủ quyền giữa các bên ở quần đảo Trường
Sa (1998-2020). Đưa ra các tác động, dự báo tranh chấp chủ quyền giữa các bên ở quần đảo Trường
Sa đến năm 2028 và một số khuyến nghị
Ký hiệu môn loại: 320.1509597
Kho đọc: VL.020536
Kho mượn: PM.036733
Số ĐKCB:
74/. SHAMBAUGH, DAVID. Đông Nam Á - Hội tụ các siêu cường Mỹ - Trung: Sách tham khảo nội bộ/
David Shambaugh ; Kiều Thị Thoan Thu dịch. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 490 tr. : minh
họa ; 24 cm
Tên sách tiếng Anh: Where great powers meet: America and China in Southeast Asia, Thư mục:
tr. 411-490
Tóm tắt: Nghiên cứu sự cạnh tranh Mỹ - Trung ở Đông Nam Á; những di sản và vai trò của của Mỹ
ở Đông Nam Á; sự ứng phó của Đông Nam Á với Mỹ và Trung Quốc; tương lai của các mối quan hệ
cường quốc ở Đông Nam Á
Ký hiệu môn loại: 327.59
Kho đọc: VL.020529
Số ĐKCB:
75/. Sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Sách chuyên khảo/ Ch.b.:
Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Cao Đức. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 591 tr. : Biểu bảng
; 24 cm
Phụ lục: tr. 537-557. - Thư mục: 558-584
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam; kinh nghiệm và
bài học quốc tế; nhận diện sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế; dự báo
xu hướng phát triển của sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam đến năm 2030; giải pháp phát huy sức
mạnh mềm văn hóa Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 306.09597
Kho đọc: VL.020523
Kho mượn: PM.036730
Số ĐKCB:
76/. TẠ ĐỨC TÚ. Văn chương khoa cử Việt Nam/ Tạ Đức Tú. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2011. - 155 tr. ;
24 cm
Thư mục: tr. 152-153
Ký hiệu môn loại: 370.9597
Kho đọc: VL.020587
Số ĐKCB:
Trang 14
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2023
77/. TẦN TIỀN HỒNG. Vấn đề pháp trị trong cải cách giám sát: Sách tham khảo/ Tần Tiền Hồng;
Dịch: Phó Đức Dương, Nguyễn Trung Đức, Phạm Ngọc Hàm,.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. -
718 tr. ; 24 cm
Thư mục: tr.663 - 711
Tóm tắt: Nghiên cứu các vấn đề mấu chốt trong cải cách thể chế giám sát của Trung Quốc như:
pháp lý trong cải cách giám sát; giám sát nhà nước trong cơ cấu hiến pháp; thực thi pháp luật giám sát
và các nguyên tắc pháp chế cụ thể; pháp luật về giám sát và hoàn thiện hệ thống; xây dựng hệ thống
luật giám sát tại Trung Quốc.
Ký hiệu môn loại: 352.880951
Kho đọc: VL.020580
Kho mượn: PM.036841
Số ĐKCB:
78/. Tiềm năng bảo tồn biển hướng tới phát triển bền vững huyện đảo Trường Sa, Việt Nam/ B.s.: Trần
Đình Lân (ch.b.), Nguyễn Văn Quân, Vũ Mạnh Hùng.... - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2021. -
285 tr. : Minh họa, biểu bảng ; 24 cm
Đầu trang bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Thư mục: tr. 271-278. -
Phụ lục: tr. 279-285
Tóm tắt: Trình bày điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội huyện Trường Sa; tài nguyên và môi
trường; đa dạng sinh học và tiềm năng bảo tồn thiên nhiên; định hướng bảo tồn và phát triển bền vững;
mô hình phát triển bền vững; một số giải pháp định hướng bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững
tại huyện Trường Sa
Ký hiệu môn loại: 338.95976
Kho đọc: VL.020566
Số ĐKCB:
79/. TRẦN HẬU. Đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất - Một số vấn đề lý luận và thực
tiễn/ Trần Hậu. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2022. - 443 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề nghiên cứu về đại đoàn kết dân tộc, về Mặt trận Dân tộc thống
nhất Việt Nam và quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 323.109597
Kho đọc: VL.020542
Số ĐKCB:
80/. TRẦN QUỐC TOẢN. Đổi mới tư duy phát triển - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Sách tham
khảo/ Trần Quốc Toản. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 883 tr. ; 24 cm
Thư mục: tr. 869-880
Tóm tắt: Trình bày lý luận về đổi mới tư duy phát triển, nội dung đổi mới tư duy trong lĩnh vực chính
trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 303.48409597
Kho đọc: VL.020522
Kho mượn: PM.036838
Số ĐKCB:
81/. Triết học Mác - Lênin trong nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam/ B.s.: Đặng Quang
Định (ch.b.), Nguyễn Hùng Hậu, Trần Văn Phòng.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2022. - 391 tr. ; 24
cm
ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh . Viện Triết học, Thư mục: tr. 383-388
Tóm tắt: Giới thiệu về triết học Mác - Lênin, bộ phận cấu thành nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng
sản Việt Nam; vận dụng triết học Mác - Lênin vào bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống
lại các quan điểm sai trái, thù địch, vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
Ký hiệu môn loại: 335.411
Kho đọc: VL.020559
Số ĐKCB:
82/. Vấn đề đám đông, hiệu ứng đám đông trong quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam - Từ lý luận đến
thực tiễn/ Nguyễn Mạnh Dũng ch.b.. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2022. - 371 tr. : Biểu bảng ; 24 cm
Thư mục: tr. 349-369
Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận về đám đông, hiệu ứng đám đông trong quản lý phát triển xã hội;
nguyên nhân phát sinh, phân loại, chiều cạnh và tác động của đám đông, hiệu ứng đám đông ở Việt
Nam; kinh nghiệm quốc tế về quản lý an ninh, trật tự xã hội; dự báo xu hướng đám đông, hiệu ứng đám
đông trên thế giới và ở Việt Nam; một số giải pháp quản lý đám đông, hiệu ứng đám đông trong quản lý
phát triển xã hội ở Việt Nam
Trang 15
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2023
Ký hiệu môn loại: 302.33068
Kho đọc: VL.020526
Số ĐKCB:
83/. Việt Nam trong Tiểu vùng sông Mê Công - Cho một dòng sông phát triển bền vững: Sách tham
khảo/ B.s.: Vũ Đức Liêm, Ninh Xuân Thao (ch.b.), Trần Ngọc Dũng.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật,
2021. - 431 tr. : Biểu bảng ; 24 cm
Thư mục: tr. 417-431
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về điều kiện tự nhiên và cư dân Tiểu vùng Sông Mê Công. Lịch sử
các nước Tiểu vùng sông Mê Công; vấn đề hợp tác Tiểu vùng sông Mê Công và các thách thức đặt ra
ở thế kỷ XXI; Việt Nam - nỗ lực cho một dòng sông phát triển bền vững
Ký hiệu môn loại: 337.597059
Kho đọc: VL.020549
Kho mượn: PM.036729
Kho Lưu động: LL.035227-35228
Số ĐKCB:
84/. VŨ DƯƠNG NINH. Lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam (1940-2020): Sách tham khảo/ Vũ Dương
Ninh. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 447 tr. : 10 tr. ảnh ; 24 cm
Thư mục: tr. 433-447
Tóm tắt: Khái quát các công trình nghiên cứu về lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam. Trình bày lịch
sử quan hệ đối ngoại của Việt Nam qua các thời kỳ: Chuẩn bị Tổng khởi nghĩa (1940-1945); năm đầu
của nền Cộng hòa dân chủ (1946); chống thực dân Pháp (1946-1954); chống đế quốc Mỹ giai đoạn
1954-1968 và giai đoạn 1968-1975; bảo vệ biên giới và giải toả tình trạng bị bao vây, cấm vận (1975-
1995); xây dựng đất nước, hội nhập quốc tế (1995-2020)
Ký hiệu môn loại: 327.597
Kho đọc: VL.020528
Số ĐKCB:
85/. WOON KIN CHUNG. 50 năm thúc đẩy năng suất của Singapore/ Woon Kin Chung, Loo Ya Lee ;
Hà Minh Hiệp dịch ; Trịnh Lan Hương h.đ.. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 583 tr. : Biểu bảng ;
24 cm
Tên sách tiếng Anh: 50 years of Singapore's productivity drive, Thư mục: tr. 573-583
Tóm tắt: Trình bày tổng quan về hành trình 50 năm năng suất của Singapore; đánh giá, xác định
sự phát triển của năng suất và đưa ra cái nhìn bao quát về hoạt động thúc đẩy năng suất, phân tích
những chính sách, kế hoạch trong các giai đoạn tăng trưởng của nền kinh tế Singapore trong 5 giai
đoạn: những năm 1960-1970, những năm 1980, những năm 1990, những năm 2000 và những năm
2010, đồng thời đưa ra những vấn đề, hướng đi cần thảo luận, hoạch định trong tương lai
Ký hiệu môn loại: 338.45095957
Kho đọc: VL.020545
Kho mượn: PM.036840
Số ĐKCB:
86/. Xây dựng Đảng về đạo đức - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Sách chuyên khảo/ Ch.b.:
Nguyễn Vĩnh Thanh, Hoàng Văn Hoan, Vũ Văn Hậu. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2022. - 254 tr. ;
24 cm
ĐTTS ghi: Học viện Chính trị khu vực I, Thư mục: tr. 245-250
Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn lý luận của xây dựng Đảng về đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí
Minh. Quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng, tổ chức xây dựng Đảng về đạo đức trong thực
hiện các nhiệm vụ cách mạng qua các thời kỳ. Trên cơ sở đó, đề xuất phương hướng và các giải pháp
nhằm tiếp tục thực hiện công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Kho đọc: VL.020541
Số ĐKCB:
87/. Xây dựng hệ chỉ tiêu thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 tầm nhìn đến năm
2045/ B.s.: Phạm Văn Linh (ch.b.), Phạm Hồng Chương, Trần Thị Vân Hoa.... - H. : Chính trị quốc gia
sự thật, 2021. - 291 tr. : Bảng ; 24 cm
Thư mục: tr. 279-288
Tóm tắt: Trình bày lý luận và thực tiễn về hệ chỉ tiêu thực hiện mục tiêu phát triển đất nước. Phân
tích thực trạng xây dựng và thực hiện hệ chỉ tiêu phát triển của Việt Nam những năm qua. Nêu định
hướng, giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ký hiệu môn loại: 338.9597
Trang 16
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2023
Kho đọc: VL.020556
Kho mượn: PM.036726-36727
Kho Lưu động: LL.035232-35233
Số ĐKCB:
88/. Xây dựng khung tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: Sách
chuyên khảo/ Ch.b.: Phạm Minh Điển, Hoàng Xuân Hoà, Đỗ Đức Bình.... - H. : Chính trị quốc gia sự
thật, 2021. - 407 tr. : Biểu bảng ; 24 cm
Thư mục: tr. 392-402
Tóm tắt: Cơ sở lý luận về nền kinh tế thị trường và các tiêu chí của các nền kinh tế thị trường trên
thế giới. Trình bày thực trạng xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
của Việt Nam và những vấn đề đặt ra để đáp ứng với các quy định quốc tế. Đề xuất xây dựng khung
tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong thời gian tới
Ký hiệu môn loại: 330.12209597
Kho đọc: VL.020547
Kho mượn: PM.036831
Số ĐKCB:
89/. Xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh/ Nguyễn Quang Thuấn,
Lê Văn Lợi, Cao Đức Phát.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2022. - 523 tr. : Biểu bảng ; 24 cm
ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương
Tóm tắt: Gồm nhiều bài viết làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua gần 15 năm thực hiện
Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; một số vấn đề lý luận và thực
tiễn về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
thực trạng, quan điểm, giải pháp xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn
minh giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...
Ký hiệu môn loại: 338.109597
Kho đọc: VL.020558
Kho mượn: PM.036564
Kho Lưu động: LL.035041
Số ĐKCB:
90/. Xu hướng mới về quyền con người: Lý luận và thực tiễn: Sách chuyên khảo/ B.s.: Nguyễn Văn
Cương, Trương Hồng Quang (ch.b.), Nguyễn Thị Lương Trà, Trần Thị Tú Anh. - H. : Chính trị quốc gia
sự thật, 2021. - 378 tr. ; 24 cm
ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Viện Khoa học pháp lý, Thư mục: tr. 357-376
Tóm tắt: Cung cấp một số vấn đề lý luận cơ bản về quyền con người, nhận diện xu hướng mới về
quyền con người và đánh giá thực tiễn một số xu hướng mới về quyền con người tại Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 323.09597
Kho đọc: VL.020530
Số ĐKCB:
KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC
1/. Đặc điểm khí tượng, thủy văn, động lực vùng biển quần đảo Trường Sa/ B.s.: Lê Đình Mầu (ch.b.),
Võ Sĩ Tuấn, Hô Văn Thệ.... - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2021. - 267 tr. : Minh họa, biểu bảng
; 24 cm
Đầu trang bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Thư mục: tr. 263-267
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan tình hình nghiên cứu đặc điểm khí tượng, thủy văn, động lực vùng
biển quần đảo Trường Sa, tài liệu và phương pháp nghiên cứu, các đặc điểm địa hình, địa chất, khí hậu,
tuỷ văn biển, động lực biển và xu thế biến đổi của các yếu tố khí hậu, thủy văn, động lực biển của vùng
biển quần đảo Trường Sa
Ký hiệu môn loại: 551.570959756
Kho đọc: VL.020567
Số ĐKCB:
2/. Giun đầu gai (Acanthocephala) ký sinh ở cá biển Việt Nam/ B.s.: Nguyễn Văn Hà (ch.b.), Hà Duy
Ngọ, Trần Thị Bính, Nguyễn Mạnh Hùng. - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2021. - 328 tr. : Minh
họa, biểu bảng ; 24 cm
Đầu trang bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Thư mục: tr. 275-292. -
Phụ lục: tr. 293-319
Tóm tắt: Trình bày sơ lược lịch sử nghiên cứu giun đầu gai, các đặc điểm hình thái học và đặc
điểm sinh học của giun đầu gai, phân loại giun đầu gai ký sinh ở cá biển Việt Nam
Trang 17
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2023
Ký hiệu môn loại: 592.3317857
Kho đọc: VL.020570
Số ĐKCB:
3/. NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG. Nguy hiểm động đất trên lãnh thổ và vùng biển Việt Nam/ Nguyễn
Hồng Phương. - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2021. - 313 tr. : Minh họa, biểu bảng ; 24 cm
Đầu trang bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Thư mục: tr. 297-313
Tóm tắt: Cung cấp kiến thức chung về động đất, các đặc điểm độ hoạt động động đất, mối liên hệ
giữa động đất và đứt gãy hoạt động và mô tả cách tiếp cận, các phương pháp và kỹ thuật phân tích,
đánh giá độ nguy hiểm động đất
Ký hiệu môn loại: 551.2209597
Kho đọc: VL.020568
Số ĐKCB:
KỸ THUẬT
1/. HOÀNG THỊ LÊ THẢO. Tri thức địa phương của dân tộc Nùng trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và
trẻ em/ Hoàng Thị Lê Thảo, Phạm Thị Kim Cương, Lý Viết Trường. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội,
2022. - 199 tr. ; 21 cm
Thư mục:tr 167 - 170. - Phụ lục: tr. 171 - 199
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về dân tộc Nùng: dân số, địa bàn cư trú, kinh tế truyền thống, văn
hoá xã hội, các tri thức đại phương; tổng hợp tri thức địa phương của dân tộc Nùng trong chăm sóc sức
khoẻ bà mẹ và trẻ em; đưa ra một số đề xuất kiến nghị.
Ký hiệu môn loại: 618
Kho đọc: VL.020800
Kho mượn: PM.036848
Số ĐKCB:
2/. Mô hình hóa động lực dòng thủy thạch và ứng dụng cho ven biển cửa sông miền Trung, Việt Nam
(Từ Quảng Nam đến Phú Yên)/ B.s.: Đào Đình Châm (ch.b.), Nguyễn Quang Minh, Phan Thị Thanh
Hằng.... - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2021. - 328 tr. : Minh họa, biểu bảng ; 24 cm
Đầu trang bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Thư mục: tr. 319-328
Tóm tắt: Cung cấp các mô hình toán mô phỏng các quá trình thuỷ, thạch động lực vùng ven biển,
cửa sông, khái quát đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội vùng ven biển từ Quảng Nam đến Phú Yên,
đánh giá thực trạng và xác định nguyên nhân, cơ chế xói lở - bồi tụ ven biển, bồi lấp cửa sông dải ven
biển từ Quảng Nam đến Phú Yên và đề xuất các giải pháp khoa học và công nghệ chống xói lở bờ
biển, bồi lấp cửa sông dải ven biển Nam Trung Bộ và áp dụng cho vùng cửa sông Cửa Đại, tỉnh Quảng
Nam
Ký hiệu môn loại: 627.58
Kho đọc: VL.020565
Số ĐKCB:
NGHIÊN CỨU VĂN HỌC
1/. ĐOÀN NGỌC MINH. Giấc mơ của núi: Tập truyện/ Đoàn Ngọc Minh. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2019.
- 715 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.036807
Số ĐKCB:
2/. HOÀNG THẾ SINH. Thuốc phiện và lửa: Tiểu thuyết/ Hoàng Thế Sinh. - H. : Nxb. Hội nhà văn,
2018. - 766 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.036811
Số ĐKCB:
3/. LƯƠNG LIỄM. Tiếng xòe trong đêm: Truyện ngắn/ Lương Liễm. - H. : Sân khấu, 2020. - 205 tr. ; 21
cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Trang 18
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2023
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.036819
Số ĐKCB:
4/. NGUYỄN KIẾN QUỐC. Một thời để nhớ: Kịch bản phim/ Nguyễn Kiến Quốc. - H. : Nxb. Hội nhà
văn, 2020. - 295 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92224
Kho mượn: PM.036816
Số ĐKCB:
5/. NGUYỄN LONG. Mưa nguồn gió núi: Thơ/ Nguyễn Long. - H. : Sân khấu, 2020. - 141 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92214
Kho mượn: PM.036818
Số ĐKCB:
6/. NGUYỄN MINH KHIÊM. Đường cổng trời huyền thoại: Ký/ Nguyễn Minh Khiêm. - H. : Nxb. Hội nhà
văn, 2020. - 394 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.9228403
Kho mượn: PM.036813
Số ĐKCB:
7/. NÔNG QUỐC LẬP. Đường đi trong lòng ta: Tiểu thuyết/ Nông Quốc Lập. - H. : Nxb. Hội nhà văn,
2020. - 485 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.036808
Số ĐKCB:
8/. NÔNG VĂN KIM. Đào tiên đỏ thắm: Truyện và ký/ Nông Văn Kim. - H. : Văn hóa dân tộc, 2018. -
627 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.036809
Số ĐKCB:
9/. PHONG LÊ. Hành trình hiện đại hóa văn học Việt Nam và một số chân dung tiêu biểu: Tiểu luận/
Phong Lê. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2022. - 498 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Nghiên cứu tiến trình lịch sử của văn học hiện đại Việt Nam: Mười thế kỷ văn hóa, văn
chương Việt; con đường từ thơ đến văn xuôi và buổi đầu của văn xuôi quốc ngữ; giản lược tiến trình văn
học Việt Nam 1900 - 1945; cách mạng tháng Tám và gương mặt mới của văn hóa, văn học - nghệ
thuật Việt Nam sau năm 1945; văn học Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống
Mỹ...
Ký hiệu môn loại: 895.92209
Kho đọc: VL.020831
Kho mượn: PM.036849
Số ĐKCB:
10/. PHÙ NINH. Giã biệt núi gấu/ Phù Ninh. - H. : Sân khấu, 2020. - 247 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.036814
Số ĐKCB:
11/. PỜ SẢO MÌN. Cây hai ngàn lá: Tập thơ/ Pờ Sảo Mìn. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 483 tr. ; 21
cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Trang 19
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 3 - 2023
Ký hiệu môn loại: 895.922134
Kho mượn: PM.036810
Số ĐKCB:
12/. VĂN LỢI. Những người trong bóng núi: Tập truyện ký/ Văn Lợi. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. -
243 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.9228403
Kho mượn: PM.036815
Số ĐKCB:
13/. VI HỒNG. Đọa đày: Tiểu thuyết/ Vi Hồng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 369 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.922334
Kho mượn: PM.036820
Số ĐKCB:
14/. VI HỒNG NHÂN. Hương núi thi nhân hợp quyển: Thơ/ Vi Hồng Nhân. - H. : Nxb. Hội nhà văn,
2020. - 575 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.922134
Kho mượn: PM.036806
Số ĐKCB:
15/. VŨ THỊ HẠNH. Đường chân trời: Tập truyện ngắn/ Vũ Thị Hạnh. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. -
261 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.036817
Số ĐKCB:
16/. YÊN MÃ SƠN. Đá nảy mầm: Thơ/ Yên Mã Sơn. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 159 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92214
Kho mượn: PM.036812
Số ĐKCB:
Trang 20