THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 4 - 2023
TỔNG LOẠI 1/. Sách xuất bản 1945-2020. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 1239 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Giới thiệu danh mục sách của nhà xuất bản Chính trị Quốc gia năm 1945-2020 theo chủ
đề, năm xuất bản và theo bảng chữ cái
Ký hiệu môn loại: 070.509597
Kho đọc: VL.020484
Số ĐKCB:
2/. TẠ NGỌC TẤN. Báo chí, truyền thông hiện đại: Thực tiễn, vấn đề, nhận định/ Tạ Ngọc Tấn. - Xuất
bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 445 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Tổng hợp các bài viết về báo chí, truyền thông từ thuở sơ khai cho đến hiện đại, đồng thời
gắn báo chí, truyền thông với các vấn đề về kinh tế, chính trị, đời sống xã hội, với trách nhiệm và công
tác chuyên môn, nghiệp vụ của người làm báo
Ký hiệu môn loại: 079.597
Kho đọc: VL.020483
Kho mượn: PM.036736
Số ĐKCB:
3/. Xuất bản Việt Nam - 70 năm xây dựng và phát triển 1952-2022/ Trần Thanh Lâm, Trịnh Văn Quyết,
Nguyễn Văn Thành.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2022. - 690 tr. ; 24 cm
ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Tóm tắt: Gồm nhiều bài viết tập trung làm rõ những đóng góp quan trọng của Ngành Xuất bản, In
và Phát hành sách Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc, trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế; đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực trạng thể
chế pháp lý cho hoạt động xuất bản và công tác quản lý nhà nước về xuất bản... Đề xuất các giải pháp
nhằm xây dựng ngành xuất bản Việt Nam theo hướng ngành công nghiệp văn hóa hiện đại
Ký hiệu môn loại: 070.509597
Kho đọc: VL.020485
Số ĐKCB:
CHỦ NGHĨA VÔ THẦN, TÔN GIÁO
1/. An ninh tôn giáo ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng, dự báo và tư vấn chính sách/ Đỗ Lan Hiền ch.b. -
H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 363 tr. ; 24 cm
Thư mục: tr. 344-356. - Phụ lục: tr. 357-361
Tóm tắt: Trình bày kiến thức cơ bản về an ninh tôn giáo - một số lý thuyết; an ninh tôn giáo của
một số quốc gia Đông Á và kinh nghiệm rút ra; thực trạng an ninh tôn giáo ở Việt Nam hiện nay; dự
báo, tư vấn chính sách đảm bảo an ninh tôn giáo ở Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 201.72
Kho đọc: VL.020487
Số ĐKCB:
2/. Lịch sử Phật giáo Việt Nam/ B.s.: Nguyễn Tài Thư (ch.b.), Minh Chi, Lý Kim Hoa.... - H. : Đại học
Sư phạm, 2021. - 459 tr. ; 24 cm
ĐTTS ghi: Viện Triết học, Thư mục: tr. 401-404. - Phụ lục: tr. 405-426
Tóm tắt: Trình bày có hệ thống sự phát triển của Phật giáo Việt Nam từ khi du nhập đến giữa thế
kỉ XX: Thời kì du nhập và Bắc thuộc (thế kỉ I - đầu thế kỉ X); từ thời Ngô đến thời Trần (thế kỉ X - thế kỉ
XIV); từ thời Hậu Lê đến thời Tây Sơn (thế kỉ XV - thế kỉ XVIII); dưới triều Nguyễn (thế kỉ XIX); thời kì
Pháp thuộc (nửa cuối thế kỉ XIX - nửa đầu thế kỉ XX)
Ký hiệu môn loại: 294.309597
Kho đọc: VL.020486
Kho mượn: PM.036828
Kho Lưu động: LL.035244
Số ĐKCB:
XÃ HỘI-CHÍNH TRỊ
1/. Cẩm nang tổ chức các hoạt động công tác thanh thiếu niên/ Ch.b: Phạm Đình Nghiệp, Lê Văn Cầu.
- H. : Thanh niên, 2021. - 383 tr. ; 21 cm
Phụ lục: tr.361 - 383
Tóm tắt: Giới thiệu những kỹ năng trong tổ chức hoạt động công tác thanh thiếu niên như: kỹ năng
lập kế hoạch, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nói trước công chúng, kỹ năng tổ chức mittinh, lễ hội, hội trại,
hội thao, hội thi, hội diễn, kỹ năng tổ chức trò chơi, kỹ năng tổ chức các phong trào thanh niên, ...
Trang 1
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 4 - 2023
Ký hiệu môn loại: 305.23509597
Kho đọc: VL.020720
Kho mượn: PM.036752
Kho Lưu động: LL.035149-35150
Số ĐKCB:
2/. DƯƠNG VĂN HẬU. Những vấn đề lý luận và thực tiễn của trọng tài thương mại Việt Nam/ Dương
Văn Hậu. - H. : Tư Pháp, 2021. - 259 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 254 - 256
Tóm tắt: Trình bày khái niệm và các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại; khái quát lịch
sử giải quyết tranh chấp ở Việt Nam trước khi có luật trọng tài thương mại; các quy định pháp luật hiện
hành về trọng tài thương mại; những vấn đề đặt ra với trọng tài thương mại Việt Nam.
Ký hiệu môn loại: 346.59707
Kho đọc: VL.020703
Kho mượn: PM.036782-36783
Kho Lưu động: LL.035140-35141
Số ĐKCB:
3/. Đảm bảo quyền của người lao động trong doanh nghiệp ở Việt Nam theo Bộ luật lao động năm
2019: Sách chuyên khảo/ Phạm Hoàng Linh (chủ biên). - H. : Lao động, 2021. - 255 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 238 - 252. - Phụ lục: tr. 252 - 255
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về bảo đảm quyền của người lao động trong doanh
nghiệp ở Việt nam; đảm bảo quyền của người lao động theo bộ luật lao động năm 2019 và thực tiễn
các doanh nghiệp ở Việt nam hiện nay; hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả bảo đảm quyền của
người lao động trong doanh nghiệp ở Việt Nam.
Ký hiệu môn loại: 344.59701
Kho đọc: VL.020701
Kho mượn: PM.036765-36766
Kho Lưu động: LL.035190-35191
Số ĐKCB:
4/. ĐỖ ANH TÀI. Giải pháp tạo việc làm cho lao động nữ thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay/ Đỗ Anh Tài.
- H. : Lao động, 2021. - 263 tr. : Minh họa ; 21 cm
Thư mục: tr. 223 - 231. - Phụ lục: tr. 232 - 259
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về tạo việc làm; lý thuyết về thất nghiệp và thực trạng
thất nghiệp của lao động nữ tại Việt Nam. Thực trạng tạo việc làm và một số dẫn chứng trường hợp cụ
thể về thực trạng lao động nữ thất nghiệp tại Vĩnh Phúc; giải pháp nâng cao chất lượng việc làm và tạo
việc làm cho lao động nữ sau khi bị thất nghiệp.
Ký hiệu môn loại: 331.120424082
Kho đọc: VL.020708
Kho mượn: PM.036767-36768
Kho Lưu động: LL.035186-35187
Số ĐKCB:
5/. Đồng chí Nguyễn Lam - Bí thư thứ nhất đầu tiên BCH trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh/ B.s:
Nguyễn Bình Minh, Nguyễn Thái An, Nguyễn Hồng Hải,.... - H. : Thanh niên, 2021. - 316 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu về tiểu sử và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Lam - Bí thư thứ nhất đầu tiên
BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Ký hiệu môn loại: 324.2597014092
Kho đọc: VL.020719
Kho mượn: PM.036771-36772
Kho Lưu động: LL.035182-35183
Số ĐKCB: 6/. Hỏi - đáp luật trẻ em/ Hoàng Lan (Hệ thống và biên soạn). - H. : Hồng Đức, 2021. - 251 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Trình bày chi tiết từng câu hỏi đáp dựa trên các điều luật của Luật trẻ em năm 2016. Cụ
thể, hỏi đáp về những quy định chung; hỏi - đáp về quyền và bổn phận của trẻ em; hỏi - đáp về chăm
sóc và giáo dục trẻ em; hỏi - đáp về bảo vệ trẻ em; hỏi - đáp về trẻ em tham gia vào các vấn đề trẻ em;
hỏi - đáp về trách nhiệm của cơ quan tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện
quyền và bổn phận của trẻ em; hỏi - đáp về điều khoản thi hành; hướng dẫn thi hành luật trẻ em.
Ký hiệu môn loại: 342.59708772
Kho đọc: VL.020689
Kho mượn: PM.036790-36791
Số ĐKCB:
Trang 2
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 4 - 2023
Kho Lưu động: LL.035132-35133
7/. Kinh nghiệm dân gian về phòng chống thiên tai, lũ lụt của cư dân vùng sông La (Đức Thọ, Hà Tĩnh)/
Phan Thư Hiền (sưu tầm, khảo cứu). - Nghệ An : Đại học Vinh, 2022. - 375 tr. : Minh họa ; 21 cm
Thư mục: tr.373 - 374
Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về sông La và đặc điểm điểm địa - văn hóa của vùng sông La (Đức
Thọ, Hà Tĩnh); kinh nghiệm dân gian về phòng, chống thiên tai, lũ lụt; kinh nghiệm dân gian về sản
xuất, trồng trọt ứng phó với thiên tai, lũ lụt
Ký hiệu môn loại: 398.36
Kho đọc: VL.020775
Kho mượn: PM.036749
Số ĐKCB:
8/. Lịch sử Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam: Rút gọn/ Phạm Bá Khoa (chủ biên), Nguyễn Việt Hùng,
Phạm Thu Hà (biên soạn), Đỗ Thị Thúy Hằng,... (sưu tầm và cung cấp tài liệu). - H. : Thanh niên, 2021.
- 359 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam qua các thời kỳ: Nguyễn Ái
Quốc và Đảng cộng sản Việt Nam sáng lập mặt trận thanh niên; tuổi trẻ tích cực đấu tranh giành, giữ
và bảo vệ chính quyền cách mạng; tham gia kháng chiến chống thực dân pháp và đại hội liên đoàn
thanh niên Việt Nam lần thứ nhất (1925 - 1954); tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đi đầu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giải phóng miền Nam,
thống nhất tổ quốc (1954-1975); Tuổi trẻ Việt Nam ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, tích cực xây
dựng và bảo vệ tổ quốc; xung kích, sáng tạo đi đầu trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế (1975 - 2014)
Ký hiệu môn loại: 324.2597014
Kho đọc: VL.020718
Kho mượn: PM.036773
Kho Lưu động: LL.035180-35181
Số ĐKCB:
9/. LƯƠNG THANH SƠN. Phụ nữ Êđê trong xã hội mẫu hệ/ Lương Thanh Sơn. - H. : Phụ nữ Việt Nam,
2022. - 263 tr. ; 21 cm
Phụ lục: tr.199 - 258. - Thư mục: tr.259 - 263
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan đặc trưng mẫu hệ Êđê; phụ nữ Êđê với vai trò chủ gia đình; phụ nữ
Êđê với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tộc người; hình tượng phụ nữ Êđê qua một số tác
phẩm văn học dân gian.
Ký hiệu môn loại: 305.40899593
Kho đọc: VL.020711
Kho mượn: PM.036784
Kho Lưu động: LL.035172-35173
Số ĐKCB:
10/. LƯƠNG THỊ THÀNH VINH. Truyền thông về biến đổi khí hậu/ Lương Thị Thành Vinh. - Nghệ An :
Đại học Vinh, 2022. - 242 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 241 - 242
Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về biến đổi khí hậu và một số vấn đề về truyền thông biến đổi
khí hậu.
Ký hiệu môn loại: 363.7
Kho đọc: VL.020714
Kho mượn: PM.036750
Kho Lưu động: LL.035115-35116
Số ĐKCB:
11/. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ
2019 - 2024. - H. : Thanh niên, 2020. - 190 tr. : Minh họa ; 21 cm
ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
Tóm tắt: Trình bày Nghị quyết, chương trình hành động, điều lệ (sửa đổi, bổ sung), các quyết định,
quy chế hoạt động và danh sách ủy viên ủy ban trung ương hội liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VIII,
nhiệm kỳ 2019 - 2024
Ký hiệu môn loại: 324.2597014
Kho đọc: VL.020717
Kho mượn: PM.036788-36789
Số ĐKCB:
Trang 3
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 4 - 2023
12/. NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO. Vận dụng quan hệ tộc người xuyên quốc gia trong bảo vệ chủ quyền,
an ninh biên giới của Bộ đội Biên phòng hiện nay: Sách chuyên khảo/ Ngô Thị Phương Thảo. - H. :
Quân đội nhân dân, 2021. - 276 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 267 - 272
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về quan hệ tộc người xuyên quốc gia và những vấn đề cơ bản
về vận dụng quan hệ tộc người xuyên quốc gia trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của bộ đội
biên phòng; tình hình quan hệ tộc người xuyên quốc gia trên các khu vực biên giới đất liền Việt Nam và
thực trạng vận dụng quan hệ tộc người xuyên quốc gia trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của
Bộ đội Biên phòng; yêu cầu và giải pháp vận dụng quan hệ tộc người xuyên quốc gia trong bảo vệ chủ
quyền, an ninh biên giới của Bộ đội Biên phòng hiện nay.
Ký hiệu môn loại: 355.35109597
Kho đọc: VL.020728
Kho mượn: PM.036757
Kho Lưu động: LL.035202-35203
Số ĐKCB:
13/. NGUYỄN THỊ MAI QUYÊN. Người Thái Việt Nam - Truyền thuyết và lễ hội/ Nguyễn Thị Mai
Quyên. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 203 tr. : 11 tr. ảnh màu ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu về người Thái Việt Nam - cội nguồn và bản sắc; truyền thuyết, phong tục và lễ
hội.
Ký hiệu môn loại: 305.895910597
Kho đọc: VL.020712
Kho mượn: PM.036785
Kho Lưu động: LL.035170-35171
Số ĐKCB:
14/. NGUYỄN THỊ MINH NGỌC. Sổ tay hướng dẫn viên du lịch/ Nguyễn Thị Minh Ngọc. - H. : Thể
thao và Du lịch, 2021. - 344 tr. : Hình ảnh ; 21 cm
Thư mục: tr. 277 - 279. - Phụ lục: tr. 280 - 337
Tóm tắt: Giới thiệu du lịch và các loại hình du lịch, nghề hướng dẫn du lịch và hướng dẫn viên du
lịch; nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; xử lý tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch; trình bày thực
trạng du lịch tâm linh ở Việt Nam hiện nay và một số vấn đề nổi lên; sự ảnh hưởng của tôn giáo, tín
ngưỡng đến du lịch Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 338.4791
Kho đọc: VL.020710
Kho mượn: PM.036755-36756
Kho Lưu động: LL.035204-35205
Số ĐKCB:
15/. Những câu chuyện về phụ nữ Chăm trong xã hội mẫu hệ/ Sakaya - Gia Trang (nghiên cứu, sưu
tầm và biên soạn). - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 208 tr. : Hình ảnh: tr. 209- 219 ; 21 cm
Thư mục: tr.207 - 208
Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm chế độ mẫu hệ Chăm; huyền thoại về phụ nữ Chăm; phụ nữ Chăm
qua các truyện cổ tích; phụ nữ Chăm và truyện cười; phụ nữ Chăm qua những mối tình ngoại tộc; thơ
ariya và những bài tụng ca phụ nữ Chăm.
Ký hiệu môn loại: 305.40899593
Kho đọc: VL.020713
Kho mượn: PM.036751
Kho Lưu động: LL.035114
Số ĐKCB:
16/. PHAN THỊ CẨM VÂN. Quan hệ chính trị, kinh tế Liên Bang Nga - Việt Nam (2001 - 2015)/ Phan
Thị Cẩm Vân. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2022. - 307 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr.241 - 264. - Phụ lục: tr. 265 - 303
Tóm tắt: Trình bày các nhân tố tác động đến quan hệ chính trị, kinh tế Nga - Việt Nam từ 2001 đến
năm 2015; quan hệ Nga - Việt Nam trên lĩnh vực chính trị và kinh tế từ năm 2001 đến 2015; nhận xét
về quan hệ chính trị và kinh tế Nga - Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2015.
Ký hiệu môn loại: 327.470597
Kho đọc: VL.020709
Kho mượn: PM.036758
Kho Lưu động: LL.035200-35201
Số ĐKCB:
Trang 4
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 4 - 2023
17/. Pháp luật về bảo vệ quyền của trẻ em và phòng, chống bạo lực đối với trẻ em/ Ch.b: Phạm Thị
Huyền Sang, b.s: Trần Thị Vân Trà, Nguyễn Thị Thanh. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2022. - 327 tr. ; 21
cm
Thư mục: tr. 281 -285. Phụ lục: tr. 286 - 321
Tóm tắt: Cung cấp cho bạn đọc những chỉ dẫn cụ thể trong những tình huống thực tiễn phát sinh
về nhu cầu bảo vệ quyền trẻ em và phòng, chống bạo lực đối với trẻ em. Đồng thời, giúp cho những cơ
quan, tổ chức và cá nhân liên quan trong việc thực hiện pháp luật về bảo vệ quyền trẻ em và phòng,
chống bạo lực đối với trẻ em nắm rõ được những quy trình pháp lý cần thiết được áp dụng trong thực
tiễn thực hiện bảo vệ quyền trẻ em và phòng, chống bạo lực đối với trẻ em.
Ký hiệu môn loại: 342.59708772
Kho đọc: VL.020700
Kho mượn: PM.036759
Kho Lưu động: LL.035198-35199
Số ĐKCB:
18/. Quân đội đẩy mạnh tham gia thực hiện công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay: Sách chuyên
khảo/ Nguyễn Hùng Oanh, Lê Trọng Tuyến (chủ biên), Bùi Mạnh Hùng, Lê Đại Nghĩa,... (biên soạn). -
H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 252 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 245 - 250
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về quân đội nhân dân Việt Nam tham gia thực
hiện công tác dân tộc; những vấn đề thực tiễn quân đội nhân dân Việt Nam tham gia thực hiện công tác
dân tộc; yêu cầu và giải pháp quân đội nhân dân Việt Nam đẩy mạnh tham gia thực hiện công tác dân
tộc trong giai đoạn hiện nay.
Ký hiệu môn loại: 355.3409597
Kho đọc: VL.020727
Kho mượn: PM.036776-36777
Kho Lưu động: LL.035134-35135
Số ĐKCB:
19/. Thực trạng đời sống hôn nhân, gia đình của công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế
xuất hiện nay/ Bùi Phương Chi (chủ biên). - H. : Lao động, 2021. - 260 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Ban Nữ công. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Phụ lục: tr. 95 - 258. - Thư mục: tr.
259 - 260
Tóm tắt: Trình bày khái niệm chung và một số chính sách tác động đến vấn đề xây dựng đời sống
hôn nhân, gia đình của công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; thực trạng đời sống hôn
nhân, gia đình của công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; quan điểm, phương hướng và giải
pháp nâng cao chất lượng đời sống hôn nhân, gia đình công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế
xuất hiện nay.
Ký hiệu môn loại: 306.808624
Kho đọc: VL.020715
Kho mượn: PM.036747-36748
Kho Lưu động: LL.035117-35118
Số ĐKCB:
20/. Tìm hiểu về các đảo thuộc quần đảo Trường Sa/ Tâm Anh (biên soạn). - H. : Dân trí, 2021. - 210
tr. : Hình ảnh ; 21 cm
Thư mục: tr. 207 - 208
Tóm tắt: Giới thiệu một số hình ảnh, bài viết khẳng định chủ quyền biển đảo Trường sa của Việt
nam; vị trí địa lý và đặc điểm tự nhiên, chính trị, tài nguyên thiên nhiên, đời sống tâm linh và sức sống
mãnh liệt của quân và dân trên quần đảo Trường Sa.
Ký hiệu môn loại: 320.120959756
Kho đọc: VL.020707
Kho mượn: PM.036778-36779
Kho Lưu động: LL.035136-35137
Số ĐKCB:
21/. TRẦN THỊ THU HIỀN. Bảo đảm quyền của bị can trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự/ Trần Thị
Thu Hiền. - H. : Tư Pháp, 2021. - 279 tr. ; 21 cm
Phụ lục: tr. 207 - 261. - Thư mục: tr.262 - 275
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về bảo đảm quyền của bị can trong giai đoạn điều tra vụ án hình
sự; pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về bảo đảm quyền của bị can trong giai đoạn điều tra vụ án hình
sự; yêu cấu đặt ra đối với việc bảo đảm quyền của bị can trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự và một
Trang 5
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 4 - 2023
số giải pháp hoàn thiện
Ký hiệu môn loại: 345.5970560264
Kho đọc: VL.020702
Kho mượn: PM.036780-36781
Kho Lưu động: LL.035138-35139
Số ĐKCB:
22/. VŨ HỒNG KHANH. Bộ đội Biên phòng vận động ngư dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, an
ninh biên giới quốc gia trên biển/ Vũ Hồng Khanh. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 176 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Trình bày lý luận về Bộ đội Biên phòng vận động ngư dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ
quyền, an ninh biên giới quốc gia trên biển; đặc điểm tình hình có liên quan và thực trạng Bộ đội Biên
phòng vận động ngư dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên biển; giải
pháp nâng cao hiệu quả Bộ đội Biên phòng vận động ngư dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, an
ninh biên giới quốc gia trên biển.
Ký hiệu môn loại: 355.35109597
Kho đọc: VL.020731
Kho mượn: PM.036786-36787
Kho Lưu động: LL.035168-35169
Số ĐKCB:
NGÔN NGỮ HỌC
1/. PHẠM TÚ CHÂU. Tự sự giữa đôi dòng: Tuyển tập tác phẩm Phạm Tú Châu/ Phạm Tú Châu ; Vũ
Dương Thúy Ngà s.t., b.s.. - H. : Văn học, 2018. - 557 tr. : Ảnh ; 24 cm
Tóm tắt: Khái quát về tiểu sử và sự nghiệp của nhà văn, nhà nghiên cứu văn học, dịch giả Phạm
Tú Châu. Giới thiệu các bài nghiên cứu, các tác phẩm dịch, sáng tác và một số bài viết, suy nghĩ về
Phạm Tú Châu
Ký hiệu môn loại: 418.04
Kho đọc: VL.020500
Số ĐKCB:
2/. TRANG ANH. 60 đề minh họa 2022 môn tiếng anh/ Trang Anh. - H. : Hồng Đức, 2021. - 443 tr. ; 27
cm
Tóm tắt: Cuốn sách được chia làm 2 phần: 1. Phân tích cấu trúc đề thi THPT quốc gia và định
hướng ôn tập; 2. Các đề minh họa.
Ký hiệu môn loại: 428.0076
Kho đọc: VL.020502
Số ĐKCB:
3/. Tự học 600 chữ Kanji căn bản/ Hoàng Quỳnh ch.b. ; Trần Thị Minh Phương h.đ.. - Tái bản lần 1. -
H. : Hồng Đức, 2017. - 269 tr. ; 27 cm
Tóm tắt: Cung cấp 600 chữ Kanji thường dùng với đầy đủ ngữ nghĩa, âm đọc, từ vựng được chia
theo cấp độ từ dễ đến khó, kèm phần tập viết và một vài đề thi thử chữ Kanji
Ký hiệu môn loại: 495.68
Kho đọc: VL.020501
Số ĐKCB:
KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC
1/. 50 đề minh họa 2022 môn toán học/ B.s.: Lê Văn Tuấn (Ch.b.), Phạm Thế Duy. - H. : Hồng Đức,
2021. - 383 tr. ; 27 cm
Ký hiệu môn loại: 510.76
Kho đọc: VL.020504
Số ĐKCB:
2/. NGỌC HUYỀN LB. Công phá Toán : Cuốn sách giúp các em tự tin hơn trong kì thi THPT quốc gia. -
H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2018. - 27 cm
T.3 : Lớp 12. - 2019. - 644 tr.
Ký hiệu môn loại: 510.712
Kho đọc: VL.020508
Số ĐKCB:
3/. NGUYỄN NGỌC NAM. Công phá kĩ thuật casio: Casio fx 570VN plus - Vinacail 570ES plus II -
Casio fx 580VNX/ Nguyễn Ngọc Nam, Ngọc Huyền LB. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2018. - 509 tr. :
Hình vẽ, bảng ; 24 cm
Tên sách ngoài bìa: Công phá kỹ thuật Casio
Trang 6
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 4 - 2023
Ký hiệu môn loại: 510.284
Kho đọc: VL.020505
Số ĐKCB:
4/. OAKLEY, BARBARA. Cách chinh phục toán và khoa học: Ngay cả khi bạn vừa trượt môn đại số =
A mind for numbers/ Barbara Oakley ; Dịch: Trần Thị Minh Hiếu, Nguyễn Thị Kim Phụng. - H. : Thế
giới, 2018. - 345 tr. : Ảnh, hình vẽ ; 24 cm
Thư mục: 313-327
Tóm tắt: Gồm nhiều bài viết hướng dẫn các kỹ thuật học tập đơn giản, đúng đắn và hiệu quả giúp
bạn tìm thấy những cách mới để nâng cao kỹ năng và kỹ thuật học tập đặc biệt trong bộ môn toán và
khoa học
Ký hiệu môn loại: 501.9
Kho đọc: VL.020509
Số ĐKCB:
5/. PHẠM HÙNG VƯƠNG. 50 đề minh họa 2022 môn hóa học/ Phạm Hùng Vương. - H. : Hồng Đức,
2021. - 334 tr. : Minh họa ; 27 cm
Tóm tắt: Cuốn sách được chia làm 2 phần: 1. Phân tích cấu trúc đề thi THPT quốc gia và định
hướng ôn tập; 2. Các đề minh họa.
Ký hiệu môn loại: 546.076
Kho đọc: VL.020503
Số ĐKCB:
6/. Công phá Toán : Cuốn sách giúp các em tự tin hơn trong kì thi THPT quốc gia. - H. : Đại học quốc
gia Hà Nội, 2018. - 27 cm
T.1 : Lớp 10. - 2018. - 483 tr.
Ký hiệu môn loại: 510.712
Kho đọc: VL.020506
Số ĐKCB:
7/. Công phá Toán : Cuốn sách giúp các em tự tin hơn trong kì thi THPT quốc gia. - H. : Đại học quốc
gia Hà Nội, 2018. - 27 cm
T.2 : Lớp 11. - 2018. - 518 tr.
Ký hiệu môn loại: 510.712
Kho đọc: VL.020507
Số ĐKCB:
KỸ THUẬT
1/. Công nghệ xử lý khí thải tại Việt Nam/ B.s.: Nguyễn Thu Huyền (chủ biên), Vũ Kim Hạnh, Lương
Thanh Tâm, Phạm Đức Tiến. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2021. - 213 tr. : Minh họa ; 21 cm
Thư mục: tr. 213 - 231
Tóm tắt: Trình bày các vấn đề về ô nhiễm khí thải công nghiệp; các phương pháp xử lý bụi khí thải
công nghiệp; các phương pháp xử lý khí ô nhiễm; kiểm soát khí thải công nghiệp.
Ký hiệu môn loại: 628.5309597
Kho đọc: VL.020767
Kho mượn: PM.036792-36793
Kho Lưu động: LL.035178-35179
Số ĐKCB:
2/. Kỹ thuật nâng chuyển/ B.s.: Huỳnh Văn Hoàng (ch.b.), Nguyễn Hồng Ngân, Trần Thị Hồng.... - Tái
bản lần thứ 5 có sửa chữa. - H. : Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 240 tr. : Hình vẽ ; 24 cm
ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Bách Khoa, Thư mục: tr. 240
Tóm tắt: Sách giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc, các tính toán cơ bản các chi tiết, cụm chi tiết
chủ yếu, các cơ cấu làm việc được dùng trên máy nâng chuyển.
Ký hiệu môn loại: 621.87
Kho đọc: VL.020511
Số ĐKCB:
3/. MALIK, FREDMUND. Quản lý hiệu quả trong một thế giới đại chuyển đổi: Phương thức đúng đắn
để quản lý hiệu quả, làm việc năng suất và tận hưởng cuộc sống/ Fredmund Malik ; Biên dịch: Quỳnh
Anh, Minh Thu, Anh Đức ; H.đ.: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 431 tr.
: Hình vẽ ; 24 cm
Thư mục: tr. 425-430
Tóm tắt: Đưa ra những nguyên tắc, nhiệm vụ, công cụ và hệ thống để quản lý hiệu quả như: Tập
Trang 7
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 4 - 2023
trung vào kết quả, tập trung vào một vài điểm, đề ra mục tiêu, ra quyết định, sắp xếp công việc và kiểm
soát nhiệm vụ đã giao...
Ký hiệu môn loại: 650
Kho đọc: VL.020510
Kho mượn: PM.036836
Số ĐKCB:
4/. NGUYỄN HỒI LOAN. Hội chứng tự kỷ ở trẻ em trong xã hội hiện đại: Phát hiện, chuẩn đoán và can
thiệp/ Nguyễn Hồi Loan, Trần Thu Hương, Trần Thu Hương. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2022. - 417
tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 351 - 373. - Phụ lục: tr. 375 - 417
Tóm tắt: Trình bày tổng thể những đóng góp hữu ích của các quan điểm lý thuyết và các nghiên
cứu ứng dụng trong công tác xã hội, tâm lý học, tâm bệnh học trên thế giới cũng như Việt Nam cho việc
tìm hiểu sự phát sinh, hình thành nên rối loạn phổ tự kỷ, các phát hiện sớm, các phương thức chẩn
đoán sàng lọc, can thiệp và trị liệu rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em.
Ký hiệu môn loại: 618.9285882
Kho đọc: VL.020787
Kho mượn: PM.036774
Số ĐKCB:
5/. NGUYỄN THỊ THANH. Kỹ thuật nuôi thức ăn tươi sống cho động vật thủy sản/ Nguyễn Thị Thanh,
Phạm Mỹ Dung. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2022. - 202 tr. : Minh họa ; 21 cm
Thư mục: tr.196 - 198
Tóm tắt: Trình bày tổng quan về thức ăn tươi sống trong nuôi trồng thủy sản; kỹ thuật nuôi sinh
khối một số loại tảo; kỹ thuật nuôi luân trùng; kỹ thuật nuôi artemia; kỹ thuật nuôi copepoda; kỹ thuật
nuôi một số động vật phù du khác.
Ký hiệu môn loại: 639.8
Kho đọc: VL.020788
Kho mượn: PM.036764
Kho Lưu động: LL.035192-35193
Số ĐKCB:
6/. PHẠM THỊ THU HẰNG. Tạo giống lúa chuyển gen nâng cao khả năng chống chịu hạn/ Phạm Thị
Thu Hằng. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2022. - 457 tr. : Minh họa ; 21 cm
Phụ lục: tr. 417 - 457
Tóm tắt: Giới thiệu chung về hạn và cơ chế chống chịu hạn ở cây lúa; vai trò của nhân tố phiên
mã liên quan tới chống chịu hạn ở thực vật; tình hình chọn tạo giống lúa chịu hạn; tạo dòng lúa chuyển
gen mã hóa nhân tố phiên mã nhóm nac tăng cường tính chịu hạn; nghiên cứu xây dựng hệ thống tái
sinh và quy trình chuyển gen vào giống lúa Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 633.18233
Kho đọc: VL.020786
Kho mượn: PM.036775
Số ĐKCB:
NGHỆ THUẬT
1/. BÙI TRỌNG HIỀN. Âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên/ Bùi Trọng Hiền. - H. : Văn hóa dân tộc,
2021. - 447 tr. : Minh họa ; 21 cm
Phụ lục: tr. 278 - 444. - Thư mục: tr.445
Tóm tắt: Trình bày cấu tạo, phương pháp kích âm và biên chế các dàn cồng chiêng; thang âm; bài
bản và nghệ thuật diễn tấu
Ký hiệu môn loại: 786.8843095976
Kho đọc: VL.020805
Kho mượn: PM.036769-36770
Kho Lưu động: LL.035184-35185
Số ĐKCB:
2/. ĐẶNG MINH NGUYỆT. Nghệ thuật biểu diễn vai đào thương của người nghệ sĩ cải lương/ Đặng
Minh Nguyệt. - H. : Sân Khấu, 2021. - 351 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 343 - 346
Tóm tắt: Đưa ra các nhận thức về vai đào thương; cách thức diễn tả và thủ pháp nghệ thuật biểu
diễn vai đào thương; nghệ thuật biểu diễn vai đào thương của nghười nghệ sĩ cải lương qua ba vở diễn
"kim vân kiều", "kiều nguyệt nga", "đời cô lựu".
Trang 8
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 4 - 2023
Ký hiệu môn loại: 792.5028
Kho đọc: VL.020810
Kho mượn: PM.036762-36763
Kho Lưu động: LL.035194-35195
Số ĐKCB:
3/. NGUYỄN HỒNG HƯNG. Nguyên lý bố cục thị giác/ Nguyễn Hồng Hưng. - H. : Mỹ thuật, 2021. -
291 tr. : Minh họa ; 24 cm
Thư mục: tr. 287
Tóm tắt: Phân tích về bố cục và thiết kế bố cục trong nghệ thuật thị giác: Giao diện/ mặt tranh/
khung hình, lực hút thị giác, cân chỉnh lực thị giác, bố cục đóng và mở, kiêng kỵ trong bố cục phương
Tây và phương Đông, nhịp điệu của thiết kế bố cục, bố cục với khung hình cố định của máy ảnh
Ký hiệu môn loại: 701.8
Kho đọc: VL.020512
Số ĐKCB:
4/. TẤT THẮNG. Lịch sử nghệ thuật tuồng thế kỷ XX (sơ thảo)/ Tất Thắng. - H. : Sân Khấu, 2021. -
587 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Nghiên cứu lịch sử nghệ thuật tuồng thế kỷ XX qua phân tích những bước quá độ từ tuồng
cổ sang tuồng hiện đại, thời kỳ đổi mới toàn diện, thời kỳ mới - sân khấu Bắc - Nam một nhà, những
thành viên sáng tạo của sân khấu thời kỳ mới
Ký hiệu môn loại: 792.5095970904
Kho đọc: VL.020811
Kho mượn: PM.036761
Kho Lưu động: LL.035196
Số ĐKCB:
5/. VŨ TRỌNG LỢI. Thể dục thể thao đối với vùng đồng bào các dân tộc thiểu số/ Vũ Trọng Lợi. - H. :
Thể thao và Du Lịch, 2021. - 176 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về thể dục, thể thao; chính sách phát triển thể dục thể,
thao vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng phong trào thể dục, thể thao ở vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể xây dựng phong trào thể dục,
thể thao; kỹ năng xây dựng phong trào thể dục, thể thao quần chúng; tổ chức các hoạt động thể dục,
thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giới thiệu một số môn thể thao và trò chơi vận
động dân gian; tổ chức đại hội thể dục, thể thao các cấp, ...
Ký hiệu môn loại: 796.089009597
Kho đọc: VL.020803
Kho mượn: PM.036753-36754
Kho Lưu động: LL.035206-35207
Số ĐKCB:
6/. Xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam dân tộc và hiện đại/ Nguyễn Thế Kỷ, Phan Trọng
Thưởng, Nguyên An.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 1014 tr. ; 24 cm
ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
Tóm tắt: Gồm các bài viết phân tích điều kiện khách quan, chủ quan tác động đến việc xây dựng
hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam dân tộc và hiện đại; đánh giá thực trạng giá trị văn học, nghệ
thuật ở từng lĩnh vực cụ thể như văn học, sân khấu, điện ảnh, kiến trúc, nhiếp ảnh...; đề xuất những giái
pháp thiết thực để xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật dân tộc và hiện đại trong giai đoạn hiện nay
Ký hiệu môn loại: 700.9597
Kho đọc: VL.020514
Kho mượn: PM.036725
Số ĐKCB:
NGHIÊN CỨU VĂN HỌC
1/. ĐINH XUÂN DŨNG. Đọc và nghĩ/ Đinh Xuân Dũng. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 415 tr. ;
24 cm
Tóm tắt: Gồm những bút kí ghi chép việc đọc và cảm nhận sau khi đọc gần 80 tác phẩm, sáng tác
văn học của hơn 100 tác giả được xuất bản và những suy nghĩ, cảm nhận, liên hệ thực tiễn, những đề
xuất của tác giả trong lĩnh vực văn hoá, văn học nghệ thuật
Ký hiệu môn loại: 895.92244
Kho đọc: VL.020513
Số ĐKCB: 2/. ĐỖ NHẬT MINH. Đêm vỡ/ Đỗ Nhật Minh. - H. : Sân Khấu, 2020. - 175 tr. ; 21 cm
Trang 9
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 4 - 2023
ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.036823
Số ĐKCB:
3/. HÀ MINH ĐÔ. Đoàn nữ giao liên mang tên Trường Sơn: Truyện - ký/ Hà Minh Đô. - H. : Nxb. Hội
nhà văn, 2020. - 303 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam, Phụ lục: tr. 289 - 300
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.036822
Số ĐKCB:
4/. HOÀNG LUẬN. Đêm có mặt trời: Tiểu thuyết/ Hoàng Luận. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 207 tr. ;
21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.036826
Số ĐKCB:
5/. NGUYỄN CẨM HƯƠNG. Lời nguyền của rừng: Tập truyện ngắn/ Nguyễn Cẩm Hương. - H. : Nxb.
Hội nhà văn, 2020. - 257 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.036821
Số ĐKCB: 6/. NGUYỄN VỸ. Nguyễn Vỹ - Thơ/ Nguyễn Vỹ. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 341 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92213
Kho đọc: VL.020516
Kho mượn: PM.036621
Số ĐKCB:
7/. NHỤY NGUYÊN. Bóng thuyền ảnh hiện: Tập truyện ngắn/ Nhụy Nguyên. - H. : Nxb. Hội nhà văn,
2020. - 181 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.036824
Số ĐKCB:
8/. Ký ức người lính / Lê Doãn Hợp(ch.b), Nguyễn Huy Hiêu, Nguyễn Quốc Thước,.... - H. : Thông tin và
truyền thông, 2019. - ảnh ; 24 cm. - 5b/bộ
T.16 : Ký ức người lính : Để tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn!. - 2022. - 491 tr.
Ký hiệu môn loại: 895.922808
Kho đọc: VL.020515
Số ĐKCB:
9/. TÔN NỮ HỶ KHƯƠNG. Tuyển tập thơ - văn - nhạc - họa Tôn Nữ Hỷ Khương/ Tôn Nữ Kỷ Khương. -
H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 299 tr. : In màu, tranh ảnh ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9221
Kho đọc: VL.020517
Kho mượn: PM.036594
Số ĐKCB:
10/. TRẦN HÀ ANH. Lối về quê mẹ: Hồi ký/ Trần Hà Anh. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2022. - 199 tr. : In
màu, ảnh ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 895.922803
Kho đọc: VL.020518
Số ĐKCB:
11/. VŨ THANH THỦY. Nơi không tôi: Thơ/ Vũ Thanh Thủy. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 212 tr. ;
21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Trang 10
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 4 - 2023
Ký hiệu môn loại: 895.92214
Kho mượn: PM.036825
Số ĐKCB:
LỊCH SỬ
1/. Đồng chí Lê Quang Đạo với cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh/ Đào Hồng Lan, Nguyễn
Thị Thanh, Trịnh Văn Quyết.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 574 tr. ; 24 cm
ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Trung ương. Văn phòng
Quốc hội. Tỉnh ủy Bắc Ninh
Tóm tắt: Tập hợp 47 bài viết nghiên cứu, làm sáng tỏ về cuộc đời, sự nghiệp, những đóng góp,
cống hiến của đồng chí Lê Quang Đạo với cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho đọc: VL.020492
Số ĐKCB:
2/. Đồng chí Lê Thanh Nghị - Nhà chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh/ Phạm
Thế Duyệt, Vũ Oanh, Đoàn Duy Thành.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 795 tr. ; 24 cm
ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương
Tóm tắt: Giới thiệu hồi ký của đồng chí Lê Thanh Nghị, những bài viết phản ánh cuộc đời hoạt
động cách mạng, ý chí, niềm tin và phẩm chất của một người cộng sản kiên cường của đồng chí Lê
Thanh Nghị và những kỉ niệm của đồng chí trong lòng quê hương, gia đình, bạn bè và cán bộ giúp việc
Ký hiệu môn loại: 959.7041092
Kho đọc: VL.020493
Kho mượn: PM.036734
Số ĐKCB:
3/. Lịch sử tỉnh Bình Dương giản lược/ Ch.b. : Nguyễn Văn Hiệp. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 476 tr. ;
24 cm
Chính văn bằng 02 ngôn ngữ: Việt, Anh, Thư mục: tr. 469-476
Ký hiệu môn loại: 959.774
Kho đọc: VL.020499
Số ĐKCB:
4/. Nguyễn Đình Chiểu - Danh nhân văn hóa thế giới/ B.s. : Nguyễn Chí Bền, Phạm Lan Oanh, Từ Thị
Loan, Vũ Anh Tú. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2022. - 946 tr. : 30 tr. ảnh màu ; 24 cm
Phụ lục: tr. 14-20, 921-944. - Thư mục: tr. 182-186
Tóm tắt: Chuyên luận nghiên cứu tổng thể về cuộc đời Cụ Đồ Chiểu với những nét khái quát về
bối cảnh lịch sử, xã hội và văn hóa; quê hương và gia đình; con người và sự nghiệp; nhà thơ, nhà văn
hóa, vấn đề bảo vệ và phát huy di sản của Nguyễn Đình Chiểu. Giới thiệu các tác phẩm của Nguyễn
Đình Chiểu gồm: Lục Vân Tiên, Dương từ - Hà Mậu, Ngư Tiểu y thuật vấn đáp, các bài thơ, thơ điếu,
văn tế
Ký hiệu môn loại: 959.7029092
Kho đọc: VL.020494
Số ĐKCB:
5/. Trần Đức Lương tuyển tập. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 24 cm
T.1 : Trần Đức Lương tuyển tập. - 2021. - 551 tr.
Tóm tắt: Những bài phát biểu, bài viết, thư khen... của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
trong hai nhiệm kỳ (1997 - 2006) về công cuộc Đổi mới của Việt Nam, về Đại đoàn kết toàn dân tộc,
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Ký hiệu môn loại: 959.704
Kho đọc: VL.020489
Số ĐKCB:
6/. Trần Đức Lương tuyển tập. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 24 cm
T.2 : Trần Đức Lương tuyển tập. - 2021. - 726 tr.
Tóm tắt: Những bài phát biểu, bài viết, thư khen... của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
trong hai nhiệm kỳ (1997 - 2006) về phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội và an ninh - quốc phòng
Ký hiệu môn loại: 959.704
Kho đọc: VL.020490
Số ĐKCB:
7/. Trần Đức Lương tuyển tập. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 24 cm
T.3 : Trần Đức Lương tuyển tập. - 2021. - 642 tr.
Trang 11
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 4 - 2023
Tóm tắt: Tập hợp những bài phát biểu, bài viết, thư khen... của nguyên Chủ tích nước Trần Đức
Lương trong hai nhiệm kỳ Chủ tịch nước (1997-2006) về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; công
tác nội chính và xây dựng nhà nước pháp quyền cùng một số thư, lưu bút và hồi ký của ông
Ký hiệu môn loại: 959.704
Kho đọc: VL.020491
Số ĐKCB:
8/. Lịch sử tỉnh Bình Dương. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 24 cm
ĐTTS ghi: Trường Đại học Thủ Dầu Một
T.I : Từ khởi thủy đến giữa thế kỷ XIX. - 2022. - 254 tr.
Tóm tắt: Trình bày tổng quan về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, quá trình hình thành và phát triển
vùng đất, con người tỉnh Bình Dương qua các thời kỳ lịch sử từ khởi thuỷ đến giữa thế kỷ 19 trên các lĩnh
vực chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng
Ký hiệu môn loại: 959.774
Kho đọc: VL.020495
Số ĐKCB:
9/. Lịch sử tỉnh Bình Dương. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 24 cm
ĐTTS ghi: Trường Đại học Thủ Dầu Một
T.II : Thủ Dầu Một từ 1859 đến 1945. - 2022. - 238 tr.
Tóm tắt: Sách trình bày những sự kiện, biến cố lịch sử giai đoạn Tỉnh Thủ Dầu Một - Bình Dương
thời kỳ thuộc Pháp (1859-1945) với nhiều góc nhìn, nhận thức, quan điểm đánh giá khác nhau.
Ký hiệu môn loại: 959.774
Kho đọc: VL.020496
Số ĐKCB:
10/. Lịch sử tỉnh Bình Dương. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 24 cm
ĐTTS ghi: Trường Đại học Thủ Dầu Một
T.III : Thủ Dầu Một - Bình Dương từ 1945 đến 1975. - 2022. - 430 tr.
Tóm tắt: Trình bày Lịch sử tỉnh Bình Dương trong thời kỳ 1945-1975 với hai thiết chế khác nhau,
một bên là " Chính phủ Quốc gia" dưới sự điều hành của các thế lực xâm lược nước ngoài, một bên là
chính quyền của nhân dân - Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Ký hiệu môn loại: 959.774
Kho đọc: VL.020497
Số ĐKCB:
11/. Lịch sử tỉnh Bình Dương. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 24 cm
ĐTTS ghi: Trường Đại học Thủ Dầu Một
T.IV : Sông Bé - Bình Dương từ 1975 đến 2020. - 2022. - 318 tr.
Tóm tắt: Sách là công trình khoa học nghiên cứu về lịch sử chuyển biến kinh tế, xã hội của tỉnh
Bình Dương thời kỳ từ sau ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước đến năm 2020,
thời điểm tỉnh Bình Dương đã trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, đnag nỗ lực xây dựng đô thị theo
hướng phát triển thành phố thông minh.
Ký hiệu môn loại: 959.774
Kho đọc: VL.020498
Số ĐKCB:
12/. Trần Văn Giàu - Dấu ấn trăm năm/ B.s.: Phan Văn Hoàng (ch.b.), Quách Thu Nguyệt, Nguyễn
Trọng Xuất. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013. - 437 tr. : hình ảnh ; 23 cm
Phụ lục: tr. 413-437
Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp các bài viết của nhiều giáo sư, nhà nghiên cứu... nhằm khắc họa
chân dung Giáo sư Trần Văn Giàu ở cả ba khía cạnh: nhà cách mạng - nhà giáo - nhà khoa học.
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho đọc: VL.020488
Số ĐKCB:
Trang 12