THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 5 - 2023
TỔNG LOẠI
1/. Quyển sách tôi yêu: Những bài đoạt giải lần 1 - 2013/ Huỳnh Thị Thanh Trúc, Nguyễn Phú Kim
Thư, Nguyễn Lục Hoàng Minh.... - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện Khoa học Tổng hợp - Chi hội thư viện
công cộng thành phố Hồ Chí Minh, 2013. - 177 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Thư viện khoa học tổng hợp - Chi hội thư viện công cộng thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu môn loại: 028.9
Kho mượn: PM.036716
Số ĐKCB:
TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LÔGICH HỌC
1/. Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2015 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về
trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh"/ Tài
Thành, Vũ Thanh tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2015. - 399 tr. ; 27 cm
Tóm tắt: Nội dung sách gồm các phần sau: 1. Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2015 "Học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn
kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh"; 2. Tài liệu chuyên đề năm 2015 "Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng
trong sạch, vững mạnh"; 3. Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai
đoạn hiện nay; 4. Những mẫu chuyện kể về tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh; 5. Giới thiệu
một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 6. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức, lối sống;
trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Ký hiệu môn loại: 174.93242597
Kho đọc: VL.020479
Số ĐKCB:
XÃ HỘI-CHÍNH TRỊ
1/. "Bảo tồn lễ hội dân gian các dân tộc thiểu số" thời kỳ đổi mới: Kỷ yếu hội thảo, 8-2005/ Đinh Quang
Ngữ, Lưu Xuân Lý, Ngô Văn Trụ.... - H. : Văn hóa thông tin, 2007. - 251 tr. ; 19 cm
ĐTTS ghi: Bộ Văn hóa Thông tin. Vụ Văn hóa Dân tộc
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về bảo tồn lễ hội dân gian các dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện
nay. Lễ hội và yêu cầu quản lí, bảo tồn lễ hội dân tộc. Lễ hội dân gian của các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc
Giang. Thực trạng và giải pháp...
Ký hiệu môn loại: 394.269597
Kho đọc: VV.013227
Số ĐKCB:
2/. Biển Đông : Địa chính trị, lợi ích, chính sách và hành động của các bên liên quan/ Geoffrey Till,
Hideaki Kaneda, Su Hao...; Ch.b.: Đặng Đình Quý, Nguyễn Minh Ngọc. - H. : Thế giới, 2013. - 319 tr. ;
27 cm
Phụ lục: tr. 313-319
Tóm tắt: Trình bày các vấn đề địa chính trị và Biển Đông; chính trị nội bộ và chính sách đối ngoại
trên Biển Đông; quân sự hoá và hệ luỵ đối với Biển Đông; lợi ích và chính sách của các nước liên quan
ngoài khu vực Biển Đông; quan hệ Trung Quốc - ASEAN - Mỹ về Biển Đông
Ký hiệu môn loại: 327.16
Kho đọc: VL.020464
Số ĐKCB:
3/. Biển Đông : Quản lý tranh chấp và định hướng giải pháp/ Alice Ba, Ian Storey, Hà Anh Tuấn...;
Ch.b.: Đặng Đình Quý, Nguyễn Minh Ngọc. - H. : Thế giới, 2013. - 265 tr. ; 27 cm
Phụ lục: tr. 259-265
Tóm tắt: Trình bày những đánh giá về diễn biến tình hình, các vấn đề pháp lý quốc tế và vấn đề
hợp tác, quản lý, giải quyết tranh chấp ở Biển Đông
Ký hiệu môn loại: 327.16
Kho đọc: VL.020465
Số ĐKCB:
4/. Bộ pháp điển về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.
- H. : Tài chính, 2022. - 391 tr. ; 30 cm
ĐTTS ghi: Bộ Tài chính
Tóm tắt: Sách nhằm phục vụ cho nhu cầu tra cứu của các cơ quan nhà nước cũng như các đơn vị,
Trang 1
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 5 - 2023
tổ chức, cá nhân quan tâm đến lĩnh vực quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư và sản xuất, kinh doanh
tại doanh nghiệp.
Ký hiệu môn loại: 346.597092
Kho đọc: VL.020459
Số ĐKCB:
5/. Bộ pháp điển về quản lý nợ công. - H. : Tài chính, 2022. - 276 tr. ; 30 cm
ĐTTS ghi: Bộ Tài chính
Tóm tắt: Gồm những quy định chung và quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm
của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý nợ công; chi tiêu an toàn nợ công, kế hoạch vay, trả nợ
công 05 năm, chương trình quản lý nợ công 03 năm, kế hoạch vay, trả nợ công hàng năm; quản lý việc
huy động, sử dụng vốn vay và trả nợ của Chính phủ; quản lý cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước
ngoài... cùng các điều khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 343.597037
Kho đọc: VL.020458
Số ĐKCB:
6/. BÙI HOÀI SƠN. Những thông điệp về văn hóa/ Bùi Hoài Sơn. - H. : Văn hóa dân tộc, 2021. - 395 tr.
; 21 cm
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về xây dựng con người và đạo đức xã hội; vai trò của văn hóa trong
phát triển đất nước.
Ký hiệu môn loại: 306.09597
Kho đọc: VL.020705
Kho mượn: PM.036700-36701
Kho Lưu động: LL.035105-35106
Số ĐKCB:
7/. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội Việt Nam: Tuyển chọn tài liệu lưu trữ. - H. : Chính trị quốc gia sự
thật, 2021. - 675 tr. ; 24 cm
ĐTTS ghi: Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III; Cục Lưu trữ Văn
phòng Trung ương Đảng
Tóm tắt: Cuốn sách công bố, giới thiệu những tài liệu về bối cảnh ra đời của Quốc hội nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa, vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với việc sáng lập ra đời Quốc hội, những
hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Quốc hội.
Ký hiệu môn loại: 328.597
Kho đọc: VL.020482
Kho mượn: PM.036829
Số ĐKCB:
8/. Dân ca Quan họ Bắc Ninh - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại/ B.s.: Từ Thị Loan
(Ch.b.), Nguyễn Chí Bền. - H. : Văn hóa dân tộc, 2021. - 99 tr. : Màu ; 23 cm
Thư mục: tr. 95-97
Tóm tắt: Đề cập tới không gian văn hóa, lịch sử, địa lý và con người Bắc Ninh, làng Quan họ và
nghệ nhân Quan họ Bắc Ninh, những sáng tạo văn hóa mang tầm nhân loại cũng như vấn đề bảo vệ,
phát huy giá trị Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Ký hiệu môn loại: 398.80959727
Kho đọc: VL.020472
Kho mượn: PM.036843-36844
Kho Lưu động: LL.035240
Số ĐKCB:
9/. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. - H. : Chính trị quốc
gia - Sự thật, 2021. - 19 cm
ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam
T.1 : Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. - 2021. - 292 tr.
Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, những nội dung cơ bản của chiến
lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Kho đọc: VV.013224
Số ĐKCB: 10/. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. - H. : Chính trị
Trang 2
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 5 - 2023
quốc gia - Sự thật, 2021. - 19 cm
ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam
T.2 : Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. - 2021. - 356 tr.
Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm
2021 - 2025; báo cáo của ban chấp hành trung ương Đảng khoá XII về tổng kết công tác xây dựng
Đảng và thi hành điều lệ Đảng; báo cáo tiếp thu, giải trình của Đoàn Chủ tịch Đại hội về ý kiến thảo
luận của các đại biểu đối với các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam; Phát biểu của đồng chí Tổng bí
thư Nguyễn Phú Trọng; Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt
Nam
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Kho đọc: VV.013225
Số ĐKCB:
11/. ĐINH VŨ THỦY. Bộ đội Biên phòng vận động người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh ở khu vực biên giới: Sách chuyên khảo/ Đinh Vũ Thủy. - H. : Quân
đội nhân dân, 2021. - 172 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 164 - 168
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực trạng công tác vận động người có uy tín trong đồng bào
dân tộc thiểu số tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh ở khu vực biên giới của bộ đội biên phòng; những
vấn đề chủ yếu về công tác vận động người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo vệ
chủ quyền, an ninh ở khu vực biên giới của bộ đội biên phòng; một số giải pháp nâng cao hiệu quả
công tác vận động ngưới có uy tín trong đồng bào dân tộc thiều số tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh
khu vực biên giới trong tình hình mới của Bộ đội biên phòng
Ký hiệu môn loại: 355.35109597
Kho đọc: VL.020730
Kho mượn: PM.036687-36688
Kho Lưu động: LL.035166-35167
Số ĐKCB:
12/. ĐỖ ĐỨC. Trang phục và nét văn hóa của các dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam/ Đỗ Đức. - H. :
Mỹ thuật, 2021. - 178 tr. : In màu ; 23 cm
Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm tạo hình tiêu biểu và trên 40 bài viết chủ đề về trang phục, văn
hoá các dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 390.0890095971
Kho đọc: VL.020473
Số ĐKCB:
13/. ĐỔNG THÀNH DANH. Những biểu tượng, cấu trúc và động thái của văn hóa Chăm/ Đổng Thành
Danh. - H. : Văn hóa dân tộc, 2021. - 391 tr. ; 21 cm
Phụ lục: tr. 361-383. - Thư mục : tr. 384-389
Tóm tắt: Nội dung sách gồm 3 phần : 1. Những biểu tượng và cấu trúc của hệ thống tín ngưỡng,
tôn giáo Chăm; 2. Những biểu tượng, cấu trúc và thực hành văn hóa và cấu trúc xã hội Chăm; 3. Động
thái của văn hóa truyền thống Chăm
Ký hiệu môn loại: 305.899220597
Kho đọc: VL.020777
Kho mượn: PM.036707
Kho Lưu động: LL.035089
Số ĐKCB:
14/. Giữ vệ sinh môi trường sống trong lành sạch đẹp/ Nguyễn Tuệ Minh b.s.. - H. : Văn hóa dân tộc,
2017. - 31 tr. ; 18 cm
Tóm tắt: Sách giới thiệu những vấn đề chung nhất về ô nhiễm môi trường và những ảnh hưởng
của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe con người; trách nhiệm và những việc cá nhân, hộ gia đình,
chính quyền địa phương cần làm để giữ gìn vệ sinh môi trường sống trong gia đình và cộng đồng;
hướng dẫn một số biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường; phổ biến một số quy định xử phạt vi
phạm hành chính về giữ gìn vệ sinh môi trường.
Ký hiệu môn loại: 363.737
Kho đọc: VN.001033
Số ĐKCB: 15/. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, hoàn thiện văn
Trang 3
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 5 - 2023
bản quy phạm pháp luật về tài chính. - H. : Tài chính, 2022. - 539 tr. ; 30 cm
ĐTTS ghi: Bộ Tài chính
Tóm tắt: Tập hợp hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ xây
dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về tài chính: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
số 80/2015/QH13 ngày 22/06/2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 18/06/2020; Quyết định 72/QĐ-BTC ngày 20/01/2022 của Bộ
Tài chính ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện hệ thống
pháp luật tài chính...
Ký hiệu môn loại: 343.59703
Kho đọc: VL.020461
Kho mượn: PM.036639
Số ĐKCB:
16/. Hỏi - đáp luật bình đẳng giới/ Quang Minh (Hệ thống và biên soạn). - H. : Hồng Đức, 2021. - 219
tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Trình bày chi tiết từng câu hỏi và đáp dựa trên các điều luật của Luật Bình đẳng giới năm
2006. Cụ thế như: hỏi - đáp về luật bình đẳng giới; hỏi - đáp về những quy định chung; hỏi - đáp về
bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình; hỏi - đáp về các biện pháp bảo đảm
bình đẳng giới; hỏi - đáp về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhâ trong việc thực hiện
và bảo đảm bình đẳng giới; hỏi - đáp về thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng
giới; hướng dẫn thi hành luật bình đẳng giới và một số văn bản có liên quan
Ký hiệu môn loại: 342.59708
Kho đọc: VL.020690
Kho mượn: PM.036703-36704
Kho Lưu động: LL.035108-35110
Số ĐKCB:
17/. Hỏi - đáp luật hôn nhân gia đình/ Huy Thái (Hệ thống và biên soạn). - H. : Hồng Đức, 2021. - 169
tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Trình bày chi tiết từng câu hỏi và đáp dựa trên các điều luật của Luật hôn nhân và gia
đình năm 2014. Cụ thể như: Hỏi - đáp về luật hôn nhân và gia đình; hỏi - đáp về những quy định chung;
hỏi - đáp về kết hôn; hỏi - đáp về quan hệ giữa vợ và chồng; hỏi - đáp về chấm dứt hôn nhân; hỏi đáp
về quan hệ giữa cha mẹ và con; hỏi - đáp về quan hệ giữa các thành viên khác của gia đình; hỏi - đáp
về cấp dưỡng; hỏi - đáp về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; hỏi - đáp về điều khoản
thi hành; Hướng dẫn thi hành luật hôn nhân và gia đình cùng một số văn bản có liên quan
Ký hiệu môn loại: 346.59701
Kho đọc: VL.020691
Kho mượn: PM.036705-36706
Kho Lưu động: LL.035111-35113
Số ĐKCB:
18/. Hỏi đáp pháp luật về quảng cáo. - H. : [ ? ], 2014. - 248 tr. ; 19 cm
ĐTTS ghi: Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch
Tóm tắt: Sách cung cấp thông tin pháp luật một cách có hệ thống thông qua các câu hỏi và trả lời
giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhân hoạt
động trong lĩnh vực quảng cáo và đông đảo nhân dân nắm vững, từ đó thực hiện nghiêm túc các quy
định của pháp luật về quảng cáo.
Ký hiệu môn loại: 343.597082
Kho đọc: VV.013215
Kho mượn: PM.036567
Số ĐKCB:
19/. Hỏi đáp về chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao/ B.s.: Hoàng Minh
Thái, Lê Thanh Liêm, Trần Văn Mạnh.... - H. : [ ? ], 2013. - 174 tr. ; 19 cm
ĐTTS ghi: Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, Phụ lục: tr. 126-174
Tóm tắt: Sách cung cấp thông tin một cách đầy đủ, có hệ thống thông qua câu hỏi và trả lời giúp
cán bộ, công chứ, viên chức, vận động viên, huấn luyện viên và các tổ chức, cá nhân có liên quan nắm
vững, từ đó thực hiện và giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối
với vận động viên, huấn luyện viên.
Ký hiệu môn loại: 344.597099
Kho đọc: VV.013214
Số ĐKCB:
Trang 4
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 5 - 2023
20/. LÊ THỊ THUÝ BÌNH. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao dân trí và vận dụng trong giai đoạn hiện
nay/ Lê Thị Thuý Bình. - H. : Tư Pháp, 2021. - 259 tr. ; 21 cm
Phụ lục: tr. 241 - 247. - Thư mục: tr. 248 - 255
Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao dân trí; Thực trạng nâng cao dân trí theo tư
tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay và những vấn đề đặt ra; phương hướng và giải pháp nâng
cao dân trí theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.
Ký hiệu môn loại: 303.4
Kho đọc: VL.020739
Kho mượn: PM.036683-36684
Kho Lưu động: LL.035162-35163
Số ĐKCB:
21/. Luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thực hiện. - H. : Tài chính, 2021. - 492 tr. : Biểu bảng
; 27 cm
ĐTTS ghi: Bộ Tài chính, Phụ lục: tr. 439-479
Tóm tắt: Sách nhằm giúp các tổ chức, cá nhân cập nhật kịp thời nội dung các văn bản liên quan
đến lĩnh vực đầu tư công.
Ký hiệu môn loại: 346.597092
Kho đọc: VL.020462
Số ĐKCB:
22/. Một số vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội và bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc rất ít
người ở Việt Nam hiện nay/ B.s.: Bùi Thị Bích Lan (chủ biên), Phạm Thị Hà Xuyên, Nguyễn Thị Tám, Lê
Thị Minh Quý. - H. : Văn hóa dân tộc, 2021. - 219 tr. : Minh họa ; 21 cm
ĐTTS ghi: Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Viện dân tộc học, Phụ lục: tr.161 - 208. - Thư
mục: tr. 209 - 217
Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu, mục tiêu, đối tượng, cách tiếp cận và phạm vi nghiên
cứu; một số vấn đề về kinh tế , xã hội và văn hóa; các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội
và bảo tồn văn hóa truyền thống; một số vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn văn hóa
truyền thống và gợi ý chính sách, nghiên cứu
Ký hiệu môn loại: 305.8009597
Kho đọc: VL.020776
Kho mượn: PM.036689
Kho Lưu động: LL.035130
Số ĐKCB:
23/. 111 câu hỏi - đáp về luật trẻ em và Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em/ Nguyễn Thị
Thanh Thủy b.s.. - H. : Kim đồng, 2018. - 175 tr. ; 15 cm
ĐTTS ghi: Hội đồng Đội trung ương, Thư mục: tr. 175
Tóm tắt: Sách cung cấp những kiến thức pháp luật cơ bản nhất liên quan đến cuộc sống của trẻ
em.
Ký hiệu môn loại: 342.59708772
Kho đọc: VN.001034
Số ĐKCB:
24/. NGUYỄN DUY CẦN. Tôi tự học/ Thu Giang Nguyễn Duy Cần. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012.
- 262 tr. ; 19 cm
Phụ lục: tr. 237-262
Tóm tắt: Giới thiệu về các phương pháp tự học tập, rèn luyện nền tảng tinh thần cho con người, bổ
sung những phương pháp tư duy, phương pháp học tập chưa được truyền đạt từ gia đình, từ nhà trường
qua những ghi chép cảm nhận sâu sắc của tác giả.
Ký hiệu môn loại: 371.3943
Kho đọc: VV.013212
Số ĐKCB:
25/. NGUYỄN DUY DŨNG. Xây dựng và phát triển kinh tế nông thôn mới ở Việt Nam gắn liền với bảo
vệ môi trường/ Nguyễn Duy Dũng. - H. : Xây dựng, 2021. - 237 tr. : Hình ảnh ; 21 cm
Thư mục: tr.228 - 232
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam; quản lý nhà nước về
nông nghiệp và phát triển nông thôn trong thời kỳ xây dựng nông thôn mới; vấn đề môi trường nông
thôn ở một số quốc gia trên thế giới và Việt Nam; xây dựng hệ thống công trình phục vụ dân sinh và
phát triển kinh tế nông thôn ở Việt Nam.
Ký hiệu môn loại: 338.10286
Trang 5
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 5 - 2023
Kho đọc: VL.020759
Kho mượn: PM.036692
Kho Lưu động: LL.035147
Số ĐKCB:
26/. NGUYỄN ĐÌNH ĐÁP. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm và cấp độ rủi ro thiên tai/ Nguyễn Đình
Đáp, Nguyễn Tự Nam. - H. : Tài nguyên môi trường và bản đồ Việt Nam, 2021. - 199 tr. : Minh họa ; 21
cm
Phụ lục: tr. 169 - 194. - Thư mục: tr. 195-199
Tóm tắt: Trình bày các khái niệm cơ bản về thời tiết, khí hậu, thiên tai; các hiện tượng thời tiết nguy
hiểm; thiên tai, cấp độ rủi ro thiên tai; ứng phó với thời tiết, thiên tai nguy hiểm.
Ký hiệu môn loại: 363.349
Kho đọc: VL.020724
Kho mượn: PM.036679-36680
Kho Lưu động: LL.035158-35159
Số ĐKCB:
27/. NGUYỄN VĂN LIÊM. Thiên tai từ biển và các giải pháp phòng ngừa và ứng phó/ Nguyễn Văn
Liêm. - H. : Tài nguyên môi trường và bản đồ Việt Nam, 2021. - 203 tr. : Bảng ; 21 cm
Thư mục: tr.200 - 201
Tóm tắt: Trình bày một số khái niệm, định nghĩa cơ bản về thiên tai; khái quát chung về tình hình
thiên tai trên thế giới và Việt Nam; thiên tai từ biển, nguyên nhân hình thành và các giải pháp phòng
ngừa, ứng phó ở Việt Nam; quản lý rủi ro thiên tai từ biển dựa vào cộng đồng địa phương.
Ký hiệu môn loại: 363.348
Kho đọc: VL.020725
Kho mượn: PM.036681-36682
Kho Lưu động: LL.035160-35161
Số ĐKCB:
28/. NGUYỄN XUÂN TÙNG. Công lý và sự thể hiện công lý trong Hiến pháp Việt Nam/ Nguyễn Xuân
Tùng. - H. : Tư pháp, 2021. - 259 tr. ; 21 cm
Phụ lục: tr. 240 - 248. - Thư mục: tr. 249 - 257
Tóm tắt: Trình bày lý luận công lý trong nền khoa học pháp lý thế giới; lý luận về công lý tại Việt
Nam; sự thể hiện công lý trong hiến pháp một số nước trên thế giới và Việt nam; quan điểm, giải pháp
thúc đẩy và bảo vệ công lý ở Việt Nam hiện nay.
Ký hiệu môn loại: 342.59702
Kho đọc: VL.020696
Kho mượn: PM.036794-36795
Kho Lưu động: LL.035176-35177
Số ĐKCB:
29/. Người Kháng ở Việt Nam = The Kháng in Viet Nam. - H. : Thông tấn, 2021. - 141 tr. : Màu ; 25 cm
Thư mục: tr. 138
Tóm tắt: Sách tập hợp những hình ảnh chân thực và sinh động phản ánh nhiều phương diện trong
đời sống của người Kháng từ nguồn gốc và phân bố dân cư; bản làng, nhà ở; nguồn sống; y phục,
trang sức cho đến phong tục tập quán, lễ hội tiêu biểu.
Ký hiệu môn loại: 305.895930597
Kho đọc: VL.020470
Số ĐKCB:
30/. Người Khơ Mú ở Việt Nam = The Khơ Mú in Viet Nam. - H. : Thông tấn, 2021. - 145 tr. : Màu ; 25
cm
Thư mục: tr. 144
Tóm tắt: Sách tập hợp hơn 200 bức ảnh từ nhiều nguồn tư liệu của Bảo tàng Dân tộc học, Báo
Ảnh Việt Nam, Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam và một số chuyên gia dân tộc học. Những hình ảnh và
bài viết này phản ánh những nét cơ bản nhất về đời sống vật chất cũng như văn hóa tinh thần, tín
ngưỡng của người Khơ Mú.
Ký hiệu môn loại: 305.895930597
Kho đọc: VL.020471
Số ĐKCB:
31/. Người La Ha ở Việt Nam = The La Ha in Viet Nam. - H. : Thông tấn, 2022. - 152 tr. : Màu ; 25 cm
Thư mục: tr.148
Tóm tắt: Sách tập hợp những hình ảnh chân thực và sinh động phản ánh nhiều phương diện trong
Trang 6
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 5 - 2023
đời sống của người La Ha từ nguồn gốc và phân bố dân cư; bản làng, nhà ở; nguồn sống; y phục, trang
sức cho đến phong tục tập quán, lễ hội tiêu biểu.
Ký hiệu môn loại: 305.89590597
Kho đọc: VL.020469
Số ĐKCB:
32/. Những nội dung cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng: Tài liệu phục vụ đại
hội đảng bộ các cấp/ B.s.: Phạm Văn Linh, Nguyễn Văn Đặng, Phùng Hữu Phú.... - H. : Chính trị quốc
gia - Sự thật, 2015. - 222 tr. ; 19 cm
ĐTTS ghi: Ban tuyên giáo trung ương
Tóm tắt: Sách cung cấp một số luận cứ, dữ liệu, thông tin phục vụ đại hội đảng bộ các cấp trong
việc nghiên cứu, góp ý Dự thảo các văn kiện: Báo cáo chính trị, Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội 5 năm 2016-2020.
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Kho đọc: VV.013217
Số ĐKCB:
33/. Niên giám thống kê ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020.
- 251 tr. : Ảnh màu, biểu bảng ; 29 cm
ĐTTS ghi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tóm tắt: Nội dung cuốn sách phản ánh các mặt hoạt động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du
lịch theo lãnh thổ và thiết chế hoạt động qua số liệu báo cáo thống kê năm 2019 của Dở Văn hóa thể
thao và du lịch, Sở Văn hóa - thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trên cả nước và báo cáo của các
Tổng cục, Cục, Vụ về các hoạt động như: nghệ thuật biểu diễn, văn hóa cơ sở, điện ảnh, mỹ thuật -
nhiếp ảnh và triển lãm, bản quyền tác giả, di sản văn hóa, thư viện, văn hóa dân tộc, thể dục thể thao,
du lịch và gia đình.
Ký hiệu môn loại: 306.09597021
Kho đọc: VL.020460
Kho mượn: PM.036563
Kho Lưu động: LL.035040
Số ĐKCB:
34/. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới: Kỷ yếu hội thảo
khoa học quốc gia/ Tô Lâm, Trần Quốc Tỏ, Nguyễn Chí Thảo.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2022.
- 1030 tr. ; 27 cm
ĐTTS ghi: Bộ Công an. Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ủy ban quốc phòng và an ninh
của Quốc hội. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật
Tóm tắt: Sách giới thiệu toàn văn các tham luận tại Hội thảo "Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo
vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới" do Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Học viện chính trị quốc gia
Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật
tổ chức. Sách gồm 4 phần chính: I. Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về phát
huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; II. Phát huy các nguồn lực bảo
vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; III. Vị trí, vai trò và những đóng góp của lực lượng Công an
nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia; IV. Nhiệm vụ và giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân tộc
bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.
Ký hiệu môn loại: 355.0330597
Kho đọc: VL.020466
Số ĐKCB:
35/. Quản lý và xử lý rác thải nhựa/ Hoàng Minh Giang (chủ biên), Nguyễn Thành Trung, Lê Mạnh
Cường, Nguyễn Đức Lượng,... (biên soạn). - H. : Xây dựng, 2021. - 300 tr. : Minh họa ; 21 cm
Phụ lục: tr.205 - 280. - Thư mục: tr.281 - 294
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan các vấn đề về nhựa, chất thải nhựa, cách tiếp cận và nguyên tắc
kinh tế tuần hoàn để giảm nhẹ những ảnh hưởng của rác nhựa. Nêu hiện trạng sản xuất và tiêu dùng
nhựa, rác thải nhựa; rác thải nhựa và môi trường; quản lý chất thải nhựa; tái chế và tiêu hủy rác nhựa;
kinh tế tuần hoàn nhựa.
Ký hiệu môn loại: 363.7288
Kho đọc: VL.020704
Kho mượn: PM.036693
Kho Lưu động: LL.035146
Số ĐKCB:
Trang 7
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 5 - 2023
36/. Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện. - H. : Tài chính, 2017. - 27 cm
ĐTTS ghi: Bộ Tài chính
T.1 : Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện. - 2017. - 347 tr.
Tóm tắt: Sách cung cấp một cách có hệ thống các quy định về quản lý ngân sách nhà nước theo
Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
Ký hiệu môn loại: 343.597
Kho đọc: VL.020463
Số ĐKCB:
37/. Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Dùng cho cán bộ,
đảng viên ở cơ sở/ B.s.: Đoàn Văn Báu, Vũ Hữu Phê, Phạm Mạnh Khởi.... - H. : Chính trị quốc gia - Sự
thật, 2021. - 272 tr. ; 19 cm
ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của bác cáo chính trị tại đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng, những nội dung cơ bản của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 -
2030, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và
phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, cùng một số nội dung cơ bản
trong báo cáo của ban chấp hành trung ương Đảng khoá XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi
hành điều lệ Đảng
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Kho đọc: VV.013226
Số ĐKCB:
38/. Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: Dùng cho cán bộ,
đảng viên ở cơ sở. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2016. - 192 tr. ; 19 cm
ĐTTS ghi: Ban tuyên giáo trung ương
Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại đại hội XII của Đảng, báo cáo
đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ
phát triển kinh tế-xã hội 2016-2020...
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Kho đọc: VV.013218
Số ĐKCB:
39/. Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII:
Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2018. - 144 tr. ; 19 cm
ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Tóm tắt: Giới thiệu nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Khoá XII: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm
chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán
bộ, công chức, viên chức, lục lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải
cách chính sách bảo hiểm xã hội
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Kho đọc: VV.013222
Số ĐKCB:
40/. Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII:
Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2018. - 415 tr. ; 19 cm
ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Thư mục: tr. 386-412
Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khoá XII về: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ
phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối
với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết
về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Kho đọc: VV.013221
Kho mượn: PM.036746
Số ĐKCB:
41/. Tình cảm của nhân dân thế giới với chủ tịch Hồ Chí Minh = The world people's affection for
President Ho Chi Minh/ B.s.: Phạm Vinh Quang, Phạm Thị Thinh, Phạm Thị Thanh Bình.... - H. : Chính
trị quốc gia sự thật, 2022. - 262 tr. : In màu, ảnh ; 20 cm
Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh
Trang 8
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 5 - 2023
Tóm tắt: Khắc hoạ thân thế và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình cảm, sự kính trọng,
ngưỡng mộ và tin yêu của bạn bè quốc tế đối với Người, lịch sử mối quan hệ ngoại giao của Việt Nam
với các nước trên thế giới
Ký hiệu môn loại: 327.597092
Kho đọc: VL.020478
Số ĐKCB:
42/. Tỏa sáng tinh thần thi đua yêu nước: Sách chuyên đề chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền
thống thi đua yêu nước. - H. : Thông tin và truyền thông, 2017. - 675 tr. : Màu ; 28 cm
Đầu bìa sách ghi: Tạp chí Xây dựng Đảng; Công ty CP Thông tin & Phát hành báo chí Quốc gia
Tóm tắt: Bao gồm các bài viết về truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí
Minh về thi đua yêu nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đối với phong trào thi đua yêu
nước; một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; một
số tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước hiện nay.
Ký hiệu môn loại: 302.09597
Kho đọc: VL.020475
Số ĐKCB:
43/. Tổng tập chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh/ B.s.: Đoàn
Văn Báu, Đào Mai Phương, Vũ Thanh Mai.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 619 tr. ; 27 cm
ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Tóm tắt: Gồm hệ thống các văn bản chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh (2003-2021), nội dung các chuyên đề, chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh từ năm 2003 đến năm 2020
Ký hiệu môn loại: 335.4346
Kho đọc: VL.020480
Kho mượn: PM.036645
Số ĐKCB:
44/. Văn hóa với thanh niên - thanh niên với văn hóa: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn/ B.s.: Đinh
Xuân Dũng (ch.b.), Chu Văn Mười.... - H. : [ ? ], 2002. - 456 tr. ; 19 cm
ĐTTS ghi: Ban Tư tưởng - Văn hóa trung ương
Tóm tắt: Cuốn sách do Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương chọn lọc và biên tập từ các bài tham
luận được trình bày trong Hội nghị khoa học - thực tiễn chuyên đề "Văn hóa với Thanh niên và Thanh
niên với văn hóa" do Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Giáo dục vfa Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS HCM
phối hợp tổ chức. Cuốn sách gồm 4 phần chính: I. Từ góc nhìn lý luận; II. Nhận định và kiến nghị từ kết
quả nghiên cứu, điều tra xã hội học; III. Từ trong hoạt động thực tiễn; IV. Phụ lục: Một số kết quả khảo
sát, điều tra xã hội học.
Ký hiệu môn loại: 305.235
Kho đọc: VV.013213
Số ĐKCB:
45/. Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành trung ương khóa XII: Lưu hành nội bộ. - H. : Văn
phòng Trung ương Đảng, 2017. - 143 tr. ; 19 cm
ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam
Tóm tắt: Tập hợp các bài phát biểu khai mạc, bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các
Nghị quyết tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá XII
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Kho đọc: VV.013219
Số ĐKCB:
46/. Văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành trung ương khóa XII: Lưu hành nội bộ. - H. : Văn
phòng Trung ương Đảng, 2018. - 151 tr. ; 19 cm
ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam
Tóm tắt: Tập hợp các bài phát biểu khai mạc, bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các
Báo cáo chính trị, Kết luận, Nghị quyết tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khoá XII
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Kho đọc: VV.013223
Số ĐKCB:
47/. Việc làm, đời sống của người lao động trong bối cảnh Covid - 19: Sách chuyên khảo/ B.s.: Nhạc
Phan Linh (chủ biên), Lê Thị Huyền Trang, Ngọ Duy Tân Cường. - H. : Lao động, 2021. - 267 tr. : Minh
họa ; 21 cm
Tóm tắt: Trình bày tổng quan tình hình lao động, việc làm ở Việt Nam trong bối cảnh Covid -19;
Trang 9
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 5 - 2023
nêu lên tác động của dịch Covid - 19 đến đời sống của người lao động; tác động của dịch bệnh covid-
19 đến người lao động ở một số nhóm ngành; một số vấn đề đặt ra và giải pháp hỗ trợ việc làm, nâng
cao đời sống của người lao động.
Ký hiệu môn loại: 331.1109597
Kho đọc: VL.020791
Kho mượn: PM.036698-36699
Kho Lưu động: LL.035103-35104
Số ĐKCB:
48/. Xây dựng đội ngũ cán bộ Bộ đội Biên phòng người dân tộc thiểu số trong tình hình mới: Sách
chuyên khảo/ B.s.: Trịnh Hoàng Hiệp (chủ biên), Nguyễn Trọng Kiên, Lê Đình Quang, Trần Trung
Hải,.... - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 220 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Quân đội nhân dân Việt Nam. Tổng cục chính trị, Thư mục: tr.208 - 216
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về xây dựng đội ngũ cán bộ Bộ đội Biên phòng
người dân tộc thiểu số; thực trạng xây dựng đội ngũ cán bộ Bộ đội Biên phòng người dân tộc thiểu số
thời gian qua; yêu cầu và giải pháp cơ bản xây dựng đội ngũ cán bộ Bộ đội Biên phòng người dân tộc
thiểu số trong tình hình mới.
Ký hiệu môn loại: 355.351089
Kho đọc: VL.020729
Kho mượn: PM.036685-36686
Kho Lưu động: LL.035164-35165
Số ĐKCB:
KỸ THUẬT
1/. Cẩm nang hướng dẫn kỹ thuật tưới tiên tiến tiết kiệm nước/ B.s.: Nguyễn Lương Bằng (chủ biên),
Trần Quốc Lập. - H. : Xây dựng, 2021. - 300 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr.293 - 294
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát một số kiến thức về tưới nước cho cây trồng; thiết kế hệ thống tưới
mặt ruộng; giới thiệu tổng quan về kỹ thuật tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; lựa chọn kỹ thuật tưới phù hợp;
quy trình quản lý vận hành và nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống tưới tiên tiến hợp lý.
Ký hiệu môn loại: 627.52
Kho đọc: VL.020783
Kho mượn: PM.036694
Kho Lưu động: LL.035145
Số ĐKCB:
2/. Kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc bò thịt/ Thanh Huyền b.s.. - H. : Văn hóa dân tộc, 2017. - 139 tr. ;
19 cm
Tóm tắt: Sách cung cấp những kiến thức cơ bản, toàn diện về kỹ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc, giải
pháp kỹ thuật trong chăn nuôi bò hay cách phòng trị một số bệnh thường gặp ở bò.
Ký hiệu môn loại: 636.2
Kho đọc: VV.013228
Số ĐKCB:
3/. Phòng chống hạn và xâm nhập mặn bằng giải pháp công trình và phi công trình/ B.s.: Vũ Thanh Tú
(chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy, Lê Thị Thu Hiền, Phạm Thị Hương Lan, Nguyễn Hồ Phương Thảo. -
H. : Xây dựng, 2021. - 298 tr. : Hình ảnh ; 21 cm
Thư mục: tr.287 - 297
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực phòng chống thiên tai về hạn hán và
xâm nhập mặn. Nội dung bao gồm tổng quan về hạn hán và xâm nhập mặn; đánh giá hạn hán và xâm
nhập mặn; Các giải pháp phòng chống và thích ứng với hạn hán và xâm nhập mặn; giới thiệu cống
ngăn mặn cái lớn - cái bé
Ký hiệu môn loại: 627.52
Kho đọc: VL.020785
Kho mượn: PM.036702
Kho Lưu động: LL.035107
Số ĐKCB:
4/. Thiết kế công trình nước sạch nông thôn/ B.s.: Đoàn Thu Hà (chủ biên), Trần Mạnh Cường. - H. :
Xây dựng, 2021. - 180 tr. : Minh họa ; 21 cm
Phụ lục: tr. 110 -179 - Thư mục: tr. 180
Tóm tắt: Giới thiệu các bước thiết kế công trình nước sạch nông thôn; tiêu chuẩn cấp nước - lưu
Trang 10
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 5 - 2023
lượng thiết kế công trình; khai thác và xử lý nước cấp; hướng dẫn cấp nước hộ gia đình; hướng dẫn thiết
kế các mô hình cấp nước nông thôn quy mô nhỏ; dự án điển hình thiết kế hệ thống cấp nước xã Tân
Xuân, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận với công suất 2500 mét khối/ngđ
Ký hiệu môn loại: 628.1091734
Kho đọc: VL.020784
Kho mượn: PM.036697
Kho Lưu động: LL.035142
Số ĐKCB:
NGHỆ THUẬT
1/. Các sự kiện lịch sử - văn hóa qua tem Bưu Chính Việt Nam. - H. : [ ? ], 2004. - 187 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Bộ Văn hóa - thông tin. Cục Văn hóa - thông tin cơ sở
Tóm tắt: Cuốn sách là tập hợp những mẫu tem thể hiện quan điểm của Đảng ta trước những biến
cố lịch sử, những mẫu tem về ngày lễ, kỷ niệm là sự chắt lọc tinh hoa của nhiều thế hệ họa sĩ, giúp cho
người xem trở lại với quá khứ, đến với những sự kiện của hiện tại và hướng tới tương lai.
Ký hiệu môn loại: 796.569597
Kho đọc: VL.020467
Số ĐKCB:
2/. HOÀNG HOÀI NAM. Thi pháp khoảng không của sân khấu kịch hát truyền thống Việt Nam/ Hoàng
Hoài Nam. - H. : Sân khấu, 2021. - 357 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 351 - 357
Tóm tắt: Tìm hiểu đặc điểm, đặc trưng của nghệ thuật sân khấu kịch hát truyền thống Việt Nam;
triết học và mỹ học của tam giáo trong tư duy sáng tạo nghệ thuật của kịch hát truyền thống Việt Nam;.
Ký hiệu môn loại: 792.509597
Kho đọc: VL.020809
Kho mượn: PM.036691
Kho Lưu động: LL.035148
Số ĐKCB:
3/. LÊ MẠNH HÙNG. Tiếng cười trên sân khấu kịch nói Việt Nam/ Lê Mạnh Hùng. - H. : Sân khấu,
2021. - 428 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 409 - 422. - Phụ lục: tr. 423-427.
Tóm tắt: Trình bày đặc điểm của tiếng cười trên sân khấu kịch nói Việt Nam, những nhân tố gây
ảnh hưởng vào kịch nói Việt nam từ tiếng cười của sân khấu truyền thống (chèo, tuồng); tiếng cười trên
sân khấu kịch nói Việt Nam tiếp nhận ảnh hưởng từ tiếng cười của sân khấu truyền thống.
Ký hiệu môn loại: 792.09597
Kho đọc: VL.020808
Kho mượn: PM.036690
Kho Lưu động: LL.035131
Số ĐKCB:
4/. NGUYỄN VĂN TUYÊN. Cấu trúc hành lang xanh thành phố/ Nguyễn Văn Tuyên. - H. : Xây dựng,
2021. - 300 tr. : Minh họa ; 21 cm
Thư mục: tr. 272 - 291
Tóm tắt: Trình bày những khái niệm chung về hành lang xanh, vành đai xanh; Tổng quan thiết lập
cấu trúc quy hoạch hành lang xanh đô thị lớn trên thế giới và Việt Nam; Thực trạng không gian xanh,
hành lang xanh thành phố tại Việt Nam; các yếu tố tác động đến việc thiết lập cấu trúc hành lang
xanh thành phố tại Việt Nam; giải pháp quản lý phát triển hành lang xanh thành phố tại Việt Nam.
Ký hiệu môn loại: 720.47091732
Kho đọc: VL.020802
Kho mượn: PM.036696
Kho Lưu động: LL.035143
Số ĐKCB:
5/. TRẦN HẬU YÊN THẾ. Đi tìm khuôn mặt La Hầu/ Trần Hậu Yên Thế. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 187 tr.
; 30 cm
Thư mục: tr. 175-177, Phụ lục: tr. 74-174
Tóm tắt: Dẫn nhập về cái ác trong nghệ thuật cổ xưa; khái quát về tình hình nghiên cứu đồ án La
Hầu; điêu khắc trang trí và đồ án La Hầu; dạng thức, vị trí và nghệ thuật đồ án La Hầu trong trang trí
kiến trúc; yếu tố ngoại lai và bản địa trong tạo hình đồ án La Hầu. Giới thiệu một số hình ảnh về đồ án
La Hầu trên bia đá, chùa chiền, đền miếu, đình làng và trên đồ tế khí.
Trang 11
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 5 - 2023
Ký hiệu môn loại: 730.9597
Kho đọc: VL.020468
Số ĐKCB:
6/. TRẦN MINH TÙNG. Xanh hóa các khu đô thị mới/ Trần Minh Tùng. - H. : Xây dựng, 2021. - 239 tr. :
Hình ảnh ; 21 cm
Thư mục: tr.238-239
Tóm tắt: Tổng quan về tài liệu xanh hóa các khu đô thị mới; giới thiệu đô thị mới và các hình thức
vườn mới; hướng dẫn xanh hóa khu đô thị mới bằng các hình thức vườn mới.
Ký hiệu môn loại: 711.580286
Kho đọc: VL.020801
Kho mượn: PM.036695
Kho Lưu động: LL.035144
Số ĐKCB:
7/. TRỊNH QUANG HƯNG. Soạn giả Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền (1876-1953) : Cuộc đời & sự
nghiệp/ Trịnh Quang Hưng, Thái Ngọc Anh, Nhâm Văn Hùng.... - Cần Thơ : Sở Văn hóa thông tinh tỉnh
Cần Thơ, 2001. - 148 tr. ; 19 cm
Thư mục: tr. 137-146
Tóm tắt: Sách giới thiệu công trình nghiên cứu khoa học : Cuộc đời và sự nghiệp của soạn giả
Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền (1876-1953) đã được nghiệm thu ngày 13/7/2001
Ký hiệu môn loại: 781.620092
Kho đọc: VV.013229
Số ĐKCB:
NGHIÊN CỨU VĂN HỌC
1/. Cánh chim: Tuyển tập các tác phẩm đoạt giải cuộc thi sáng tác về đề tài trẻ em có hoàn cảnh đặc
biệt toàn quốc năm 2006/ Trương Lệ Hằng, Nguyễn Bình, Nông Văn Bắc.... - H. : [ ? ], 2007. - 125 tr. ;
19 cm
ĐTTS ghi: Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở
Tóm tắt: Tuyển 16 tác phẩm đặt giải trong cuộc thi sáng tác về đề tài trẻ em có hoàn cảnh đặc
biệt toàn quốc năm 2006.
Ký hiệu môn loại: 895.9228
Kho đọc: VV.013232
Số ĐKCB:
2/. ĐẶNG HUY GIANG. Ở đây và bây giờ: Thơ/ Đặng Huy Giang. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2021. - 103
tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92214
Kho đọc: VL.020825
Kho mượn: PM.036713-36714
Kho Lưu động: LL.035096-35098
Số ĐKCB:
3/. HOÀI YÊN. 99 ngón chơi thơ Đường Việt Nam/ Hoài Yên. - H. : Văn hóa dân tộc, 2007. - 110 tr. ; 19
cm
ĐTTS ghi: Câu lạc bộ UNESCO thơ Đường Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.9221
Kho đọc: VV.013230
Số ĐKCB:
4/. HOÀI YÊN. Học nhanh luật thơ Đường/ Hoài Yên. - H. : Văn hóa dân tộc, 2004. - 66 tr. ; 19 cm
ĐTTS ghi: Hiệp Hội CLB UNESCO Việt Nam. Chương trình văn hóa thơ luật Đường Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.9221
Kho đọc: VV.013231
Số ĐKCB:
5/. NGUYỄN HỒNG VINH. Tiếng quê: Thơ/ Nguyễn Hồng Vinh. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2021. - 238 tr.
; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92214
Kho đọc: VL.020823
Kho mượn: PM.036709-36710
Kho Lưu động: LL.035092-35093
Số ĐKCB: 6/. NGUYỄN VĂN HẠNH. Một số vấn đề về văn hóa và văn học: Nghiên cứu & ứng dụng/ Nguyễn Văn
Trang 12
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 5 - 2023
Hạnh. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2022. - 499 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về văn hóa, văn học phương đông và Việt Nam và một số ứng
dụng về văn hóa, văn học trong dạy học ngữ văn - những gợi dẫn...
Ký hiệu môn loại: 895.92209
Kho đọc: VL.020830
Kho mượn: PM.036715
Số ĐKCB:
7/. Ngược chiều: Tuyển tập các tác phẩm đoạt giải cuộc thi sáng tác kịch bản tuyên truyền phổ biến
giáo dục pháp luật toàn quốc năm 2006/ Trần Tuấn Tiến, Mỵ Lan, Trần Lưu Xá.... - H. : [ ? ], 2007. -
257 tr. ; 19 cm
ĐTTS ghi: Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở
Tóm tắt: Sách giới thiệu 16 tác phẩm đoạt giải cuộc thi sáng tác kịch bản tuyên truyền phổ biến
giáo dục pháp luật toàn quốc năm 2006
Ký hiệu môn loại: 895.9222408
Kho đọc: VV.013233
Số ĐKCB:
8/. PHAN HỒNG GIANG. Một góc nhìn về văn hóa nghệ thuật & đời sống: Tiểu luận, tản văn/ Phan
Hồng Giang. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2021. - 243 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228408
Kho đọc: VL.020822
Kho mượn: PM.036708
Kho Lưu động: LL.035090-35091
Số ĐKCB: 9/. THANH THẢO. Hát giữa gió mưa: Thơ/ Thanh Thảo. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2021. - 143 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92214
Kho đọc: VL.020824
Kho mượn: PM.036711-36712
Kho Lưu động: LL.035094-35095
Số ĐKCB:
LỊCH SỬ
1/. AZEAU, HENRI. Hồ Chí Minh, cơ hội cuối cùng: Hội nghị Việt - Pháp tại Fontainebleau, tháng 7
năm 1946 = Ho Chi Minh, dernière chance : La conférence franco-vietnamienne de Fontainebleau,
juillet 1946/ Henri Azeau ; Dịch: Trần Xuân Trí, Ninh Xuân Thao ; H.đ., giới thiệu: Nguyễn Thị Hạnh,
Dương Văn Quảng. - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 327 tr. ; 24 cm
Phục lục: tr. 265-318
Tóm tắt: Cung cấp một cách nhìn mới về sự kiện lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Hội nghị tại
Fontainebleau tháng 7/1946 và Tạm ước ngày 14/9/1946, rút ra nhiều bài học về một cuộc đàm phán:
Bài học về chọn thời điểm, địa điểm đàm phán; bài học về phương thức đàm phán; bài học về đánh giá
thế và lực của ta, của đối phương; bài học về nghiên cứu quốc tế; bài học về giải pháp tối thiếu; bài học
về vận động dư luận...
Ký hiệu môn loại: 959.7041
Kho đọc: VL.020481
Kho mượn: PM.036830
Kho Lưu động: LL.035229
Số ĐKCB:
2/. Bạch Long Vĩ - Đảo thanh niên/ Nguyễn Hằng Thanh (chủ biên). - H. : Tài nguyên môi trường và
bản đồ Việt Nam, 2021. - 299 tr. : Hình ảnh ; 21 cm
Tóm tắt: Gồm những bài viết giới thiệu về huyện đảo Bạch Long Vĩ - thành phố Hải Phòng về quá
trình hình thành và phát triển; Bạch Long Vĩ - hòn đảo tiền tiêu của vùng biển phía Bắc; huyện đảo
Bạch Long Vĩ - xưa và nay; truyền thống đảo Bạch Long Vĩ và trung đoàn 952; nhật ký truyền thống
trung đoàn 952 và thanh niên xung phong đảo Bạch Long Vĩ,...
Ký hiệu môn loại: 915.9735
Kho đọc: VL.020833
Kho mượn: PM.036677-36678
Kho Lưu động: LL.035156-35157
Số ĐKCB:
3/. BÙI XUÂN ĐÍNH. Bách khoa thư làng Việt cổ truyền/ Bùi Xuân Đính. - H. : Chính trị quốc gia sự
thật, 2021. - 951 tr. : Ảnh màu ; 27 cm
Trang 13
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 5 - 2023
Thư mục: tr. 923-944
Tóm tắt: Giới thiệu các mục từ theo các chủ đề: Làng xã; kinh tế, văn hoá vật chất; cơ cấu tổ chức
và quan hệ xã hội làng xã; di tích, tín ngưỡng, lễ thức, phong tục, tập quán, lễ tiết; văn hoá, văn nghệ,
di văn Hán - Nôm
Ký hiệu môn loại: 959.7003
Kho tra cứu: TC.001111
Số ĐKCB:
4/. Đồng Tháp nhân vật chí/ B.s.: Nguyễn Đắc Hiền (ch.b.), Nguyễn Hữu Hiếu, Ngô Xuân Tư.... - Tái
bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 515 tr. : Màu ; 25 cm
ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Khoa học lịch sử Đồng Tháp, Thư mục: tr. 509-510, Phụ
lục: tr. 507-508
Tóm tắt: Sách giới thiệu 284 nhân vật được biên soạn ngắn gọn về thân thế, sự nghiệp, công lao,
thành tích đóng góp của nhân vật đối với Đồng Tháp nói riêng và cả nước nói chung
Ký hiệu môn loại: 920.0959789
Kho đọc: VL.020474
Số ĐKCB:
5/. Hồ Chí Minh - Hành trình tìm đường cứu nước: Tuyển chọn tài liệu lưu trữ. - H. : Chính trị quốc gia
sự thật, 2021. - 590 tr. : In màu ; 25 cm
ĐTTS ghi: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng; Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
Tóm tắt: Giới thiệu những tài liệu lưu trữ về hành trình tìm đường cứu nước của người thanh niên
Nguyễn Tất Thành từ khi rời Bến Nhà Rồng năm 1911 đến khi quay về Việt Nam năm 1945, lãnh đạo
nhân dân giành lại độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho đọc: VL.020476
Số ĐKCB:
6/. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh : Hành trình cứu nước = Nguyen Ai Quoc - Ho Chi Minh: The
itinerary to found Democratic Republic of Vietnam (DRV) = Нгуен Ай Куок - Хо Ши Мин: Путь
спасения родины = 阮爱国一胡志明:救国之旅/ B.s.: Đỗ Hoàng Linh (ch.b.), Nguyễn Văn Dương,
Nguyễn Thị Bình. - H. : Thông tin và truyền thông, 2022. - 252 tr. : In màu ; 21 cm
Chính văn bằng 4 thứ tiếng: Việt - Anh - Nga - Trung, Phụ lục: tr. 179-251
Tóm tắt: Giới thiệu hàng trăm bức ảnh tư liệu, tài liệu, bút tích có liên quan đến quá trình hoạt động
của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1911 - 1945
Ký hiệu môn loại: 959.703092
Kho đọc: VL.020477
Kho mượn: PM.036579
Số ĐKCB:
7/. NGUYỄN MINH TIẾN. Hội nghị Genève về Đông Dương năm 1954 - Góc nhìn của người trong
cuộc/ Nguyễn Minh Tiến. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2022. - 155 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Ghi lại bối cảnh lịch sử dẫn đến hội nghị Genève về Đông Dương; Đảng và Chính phủ
chuẩn bị cho hội nghị này; Bộ Công an cử cán bộ chuẩn bị và đi bảo vệ phái đoàn ở Hội nghị; diễn biến
Hội nghị; đánh giá kết quả Hội nghị và bài học kinh nghiệm
Ký hiệu môn loại: 959.7041
Kho đọc: VV.013234
Số ĐKCB:
8/. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa
bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Coongh hòa miền Nam Việt Nam. - H. : Chính trị quốc
gia sự thật, 2021. - 30 cm
ĐTTS ghi: Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
Q.1 : Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ
và hòa bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. - 2021. - 695 tr.
Tóm tắt: Bao gồm một số bài viết của các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo Mặt trận, các
đồng chí lão thành cách mạng, các nhân sĩ, trí thức miền Nam về ba tổ chức: Mặt trận, Liên minh,
Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và những hoạt động điển hình của ba tổ
chức này trên các chiến trường và trong lĩnh vực đối ngoại
Ký hiệu môn loại: 959.7043322
Kho đọc: VL.020455
Số ĐKCB: 9/. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa
Trang 14
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 5 - 2023
bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Coongh hòa miền Nam Việt Nam. - H. : Chính trị quốc
gia sự thật, 2021. - 30 cm
ĐTTS ghi: Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
Q.2 : Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ
và hòa bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. - 2021. - 847 tr.
Tóm tắt: Gồm các bài viết khắc hoạ lại bức tranh lịch sử, sự ra đời và hoạt động của Mặt trận, Liên
minh, Chính phủ Cách mạng lâm thời trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ
quốc
Ký hiệu môn loại: 959.7043322
Kho đọc: VL.020456
Số ĐKCB:
10/. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa
bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Coongh hòa miền Nam Việt Nam. - H. : Chính trị quốc
gia sự thật, 2021. - 30 cm
ĐTTS ghi: Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
Q.3 : Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ
và hòa bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. - 2021. - 831 tr.
Tóm tắt: Gồm các bài viết về hoạt động của Mặt trận, Liên minh và Chính phủ cách mạng lâm thời
trên chiến trường khu 5 và Tây Nguyên, lĩnh vực đối ngoại và niên biểu hoạt động của Mặt trận, Liên
minh, Chính phủ cách mạng lâm thời và một số văn kiện, hình ảnh tư liệu lịch sử
Ký hiệu môn loại: 959.7043322
Kho đọc: VL.020457
Số ĐKCB:
Trang 15