THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 7 - 2023
TỔNG LOẠI
1/. Gia đình Việt Nam: Thư mục chuyên đề kỷ niệm 15 năm ngày Gia đình Việt Nam/ Vũ Dương Thúy
Ngà ch.b.. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 298 tr. ; 24 cm
ĐTTS ghi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thư mục: tr. 292-296
Tóm tắt: Thư mục được chia thành 6 phần: 1. Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến gia đình
Việt Nam. 2. Đề tài nghiên cứu về gia đình Việt Nam. 3. Luận án, luận văn về gia đình Việt Nam. 4.
Sách về gia đình Việt Nam. 5. Các bài nghiên cứu về gia đình Việt Nam. 6. Các tác phẩm văn học,
nghệ thuật có chủ đề về gia đình
Ký hiệu môn loại: 016.3068509597
Kho tra cứu: TC.001094
Số ĐKCB:
2/. Thư mục toàn văn Bình Dương hội tụ và phát triển. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2016. - 539 tr. ; 24
cm
ĐTTS ghi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương. Thư viện tỉnh, Thư mục: tr. 522-530
Tóm tắt: Thư mục phản ảnh những hoạt động nổi bật của tỉnh Bình Dương đạt được trong những
năm gần đây và hướng phát triển cho những năm tiếp theo. Thư mục gầm 7 phần: I. Những vấn đề
chung về Bình Dương; II. Chính trị, quốc phòng, an ninh; III. Kinh tế; IV. Xã hội và các chính sách xã
hội; V. Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; VI. Giáo dục và đào tạo; VII. Khoa học và công nghệ
Ký hiệu môn loại: 015.959774
Kho tra cứu: TC.001095
Số ĐKCB:
3/. THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM. Thư mục quốc gia xuất bản phẩm lưu chiểu năm 2019 =
Vietnamese national bibliography '2019 : Thư viện quốc gia Việt Nam. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2021. -
30 cm
Q.2 : Thư mục quốc gia xuất bản phẩm lưu chiểu năm 2019. - 2021. - 654 tr.
Tóm tắt: Thư mục Quốc gia được chia thành 03 quyển, gồm 5 phần chính: I. Sách; II. Tác phẩm
âm nhạc - tranh ảnh - bản đồ; III. Ấn phẩm định kỳ; IV. Các bảng tra cứu; V. Các xuất bản phẩm trước
năm 2019
Ký hiệu môn loại: 015.597
Kho tra cứu: TC.001109
Số ĐKCB:
4/. THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM. Thư mục quốc gia xuất bản phẩm lưu chiểu năm 2019 =
Vietnamese national bibliography '2019 : Thư viện quốc gia Việt Nam. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2021. -
30 cm
Q.3 : Thư mục quốc gia xuất bản phẩm lưu chiểu năm 2019. - 2021. - 796 tr.
Tóm tắt: Thư mục Quốc gia được chia thành 03 quyển, gồm 5 phần chính: I. Sách; II. Tác phẩm
âm nhạc - tranh ảnh - bản đồ; III. Ấn phẩm định kỳ; IV. Các bảng tra cứu; V. Các xuất bản phẩm trước
năm 2019
Ký hiệu môn loại: 015.597
Kho tra cứu: TC.001110
Số ĐKCB:
5/. THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM. Thư mục quốc gia xuất bản phẩm lưu chiểu năm 2018 =
Vietnamese national bibliography '2018 : Thư viện quốc gia Việt Nam. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2019. -
30 cm
Q.2 : Thư mục quốc gia Việt Nam xuất bản phẩm lưu chiểu năm 2018. - 2019. - 819 tr.
Tóm tắt: Thư mục Quốc gia được chia thành 2 quyển, gồm 5 phần chính: I. Sách; II. Tác phẩm âm
nhạc - tranh ảnh - bản đồ; III. Ấn phẩm định kỳ; IV. Các bảng tra cứu; V. Các xuất bản phẩm trước năm
2018
Ký hiệu môn loại: 015.597
Kho tra cứu: TC.001107
Số ĐKCB:
6/. THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM. Thư mục quốc gia xuất bản phẩm lưu chiểu năm 2018 =
Vietnamese national bibliography '2018 : Thư viện quốc gia Việt Nam. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2019. -
30 cm
Q.1 : Thư mục quốc gia Việt Nam xuất bản phẩm lưu chiểu năm 2018. - 2019. - 1071 tr.
Tóm tắt: Thư mục Quốc gia được chia thành 02 quyển, gồm 5 phần chính: I. Sách; II. Tác phẩm
âm nhạc - tranh ảnh - bản đồ; III. Ấn phẩm định kỳ; IV. Các bảng tra cứu; V. Các xuất bản phẩm trước
Trang 1
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 7 - 2023
năm 2018
Ký hiệu môn loại: 015.597
Kho tra cứu: TC.001106
Số ĐKCB:
7/. THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM. Thư mục quốc gia xuất bản phẩm lưu chiểu năm 2019 =
Vietnamese national bibliography '2019 : Thư viện quốc gia Việt Nam. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2021. -
30 cm
Q.1 : Thư mục quốc gia xuất bản phẩm lưu chiểu năm 2019. - 2021. - 830 tr.
Tóm tắt: Thư mục Quốc gia được chia thành 03 quyển, gồm 5 phần chính: I. Sách; II. Tác phẩm
âm nhạc - tranh ảnh - bản đồ; III. Ấn phẩm định kỳ; IV. Các bảng tra cứu; V. Các xuất bản phẩm trước
năm 2019
Ký hiệu môn loại: 015.597
Kho tra cứu: TC.001108
Số ĐKCB:
8/. Tổng bí thư Lê Duẩn (1907-1986) : Thư mục và tác phẩm chọn lọc/ Biên soạn: Vũ Dương Thúy Ngà
(ch.b), Vũ Thúy Hậu, Nguyễn Thị Nga. - H. : Văn hóa dân tộc, 2017. - 535 tr. : Ảnh ; 24 cm
Tóm tắt: Cung cấp nhiều thông tin khoa học về tác giả, tác phẩm, bao quát khá đầy đủ, hệ thống
hoạt động chính trị và nghiên cứu, tổng kết lý luận, thực tiễn của tổng bí thư Lê Duẩn.
Ký hiệu môn loại: 016.959704092
Kho đọc: VL.018347
Kho tra cứu: TC.001112
Số ĐKCB:
TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LÔGICH HỌC
1/. NGUYỄN DUY CẦN. Thuật yêu đương/ Thu Giang Nguyễn Duy Cần. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2012. - 325 tr. ; 19 cm
Ký hiệu môn loại: 155.3
Kho đọc: VV.013211
Kho Lưu động: LL.032501-32506
Số ĐKCB:
CHỦ NGHĨA VÔ THẦN, TÔN GIÁO
1/. THÍCH NHẤT HẠNH. Giận/ Thích Nhất Hạnh; Chân Đạt dịch. - Tái bản lần 3. - H. : Phương Đông,
2014. - 250 tr. ; 20 cm
Tóm tắt: Gồm những bài giảng, phân tích nguyên nhân, bản chất và cách giải toả nỗi giận dữ theo
giáo lí đạo Phật, giúp mỗi con người thăng bằng cảm xúc bản thân
Ký hiệu môn loại: 294.3
Kho đọc: VL.020685
Kho Lưu động: LL.021621-21623
Số ĐKCB:
XÃ HỘI-CHÍNH TRỊ
1/. Bảo vệ người lao động trong xu hướng phi chính thức việc làm ở Việt Nam: Sách chuyên khảo/
Phạm Thị Thu Lan (Chủ biên). - H. : Lao động, 2021. - 267 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 216-228, Phụ lục: tr. 229-264
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về bảo vệ người lao động trong xu hướng phi chính thức
Việt Nam;; thực trạng bảo vệ người lao động trong xu hướng phi chính thức việc làm ở Việt Nam; đề
xuất giải pháp bảo vệ người lao động trong xu hướng phi chính thức việc làm ở Việt Nam và một số kết
luận, kiến nghị.
Ký hiệu môn loại: 331.1109597
Kho đọc: VL.020716
Kho mượn: PM.036668-36669
Kho Lưu động: LL.035126-35127
Số ĐKCB:
2/. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành Trung ương khóa XII:
Lưu hành nội bộ. - H. : Văn phòng Trung ương, 2017. - 254 tr. ; 19 cm
ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu về tình hình kinh tế - xã hội và tài chính ngân sách năm 2017, dự kiến kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội và dự toán tài chính - ngân sách năm 2018.
Trang 2
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 7 - 2023
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Kho đọc: VV.013149, VV.013220
Số ĐKCB:
3/. HUYỆN ỦY CÙ LAO DUNG. Kỷ yếu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cù Lao Dung nhiệm kỳ 2020-
2025. - Sóc Trăng : Công ty Cổ phần in Sóc Trăng, 2021. - 68 tr. : Hình ảnh ; 24 cm
Tóm tắt: Sách là những hình ảnh và những thông tin cơ bản về các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy
viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cù Lao Dung nhiệm kỳ 2020-2025 cùng
một số hình ảnh về những thành tựu nổi bật của huyện trong nhiệm kỳ 2015-2020.
Ký hiệu môn loại: 324.25970709
Kho địa chí: DC.001135, DC.001173
Số ĐKCB:
4/. Kỷ yếu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Sóc Trăng (2000-2020). - Sóc Trăng : Công ty cổ phần
in Sóc Trăng, 2020. - 296 tr. : Màu ; 23 cm
ĐTTS ghi: Thành ủy Sóc Trăng
Tóm tắt: Tập kỷ yếu là hình ảnh và những thông tin cơ bản về các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy
viên Ban thường vụ, ủy viên Ban Chaoas hành Đảng bộ thành phố và một số hình ảnh về các kỳ Đại
hội, về thành tựu nổi bật của thành phố qua 20 năm xây dựng và phát triển (2000-2020). Ngoài ra, tập
kỷ yếu còn có danh sách Bí thư Thị ủy Sóc trăng từ năm 1930-2020
Ký hiệu môn loại: 324.25970709
Kho địa chí: DC.001174-1175
Số ĐKCB:
5/. Kỹ năng, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh/ Bùi Minh Tuấn (chủ
biên). - H. : Thanh niên, 2021. - 259 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Trình bày các văn bản của Ban Bí thư và Uỷ ban kiểm tra trung ương Đoàn; Các nội dung
nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn; một số văn bản của Đảng quy định về công tác
kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật và một số văn bản phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi
hành kỷ luật của Đoàn
Ký hiệu môn loại: 324.2597014
Kho đọc: VL.020721
Kho mượn: PM.036670-36671
Kho Lưu động: LL.035128-35129
Số ĐKCB:
6/. LÊ DUẨN. Phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương để xây dựng tổ quốc Việt Nam tươi đẹp/
Lê Duẩn. - H. : Văn hóa dân tộc, 2017. - 319 tr. ; 22 cm
Tóm tắt: Trình bày một số bài phát biểu và bài viết của Lê Duẩn về kinh tế địa phương cùng những
chỉ đạo cụ thể với các địa phương trong cả nước
Ký hiệu môn loại: 338.9597
Kho đọc: VL.018420
Kho mượn: PM.036853
Kho Lưu động: LL.035221-35222
Số ĐKCB:
7/. Lịch sử Đảng bộ xã Hòa Tú 1, giai đoạn 1975 - 2015/ Nguyễn Thị Hằng b.s.. - Sóc Trăng : Công ty
cổ phần in Sóc Trăng, 2020. - 190 tr. ; 20 cm
ĐTTS ghi: Huyện ủy Mỹ Xuyên. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa Tú 1, Thư mục: tr.184, Phụ lục:
tr. 153-183
Tóm tắt: Sách ghi lại những đóng góp của Đảng bộ, dân và quân xã Hòa Tú 1 trong sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, góp phần giáo dục truyền thống
cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Ký hiệu môn loại: 324.25970709
Kho địa chí: DC.001178-1181
Số ĐKCB:
8/. Một số văn kiện của tổ chức thương mại thế giới WTO và những cam kết trong lĩnh vực văn hóa -
thông tin khi gia nhập WTO của Việt Nam. - H. : Nxb. Hà Nội, 2007. - 447 tr. ; 29 cm
ĐTTS ghi: Bộ Văn hóa - Thông tin. Cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong
thương mại.
Tóm tắt: Sách tập hợp một số nguyên tắc, hiệp định, quy tắc ứng xử và cam kết của Việt Nam gia
nhập WTO liên quan tới lĩnh vực văn hóa - thông tin để giới thiệu cùng bạn đọc.
Ký hiệu môn loại: 382.09597
Trang 3
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 7 - 2023
Kho đọc: VL.008352
Kho Lưu động: LL.035231
Số ĐKCB:
9/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Xây dựng chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước/
Nguyễn Phú Trọng. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2017. - 212 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Tuyển chọn 10 bài phát biểu và trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ
sau Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đến nay về công tác xây dựng Đảng.
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Kho đọc: VV.013138, VV.013216
Kho mượn: PM.032278, PM.032614
Số ĐKCB:
10/. NGUYỄN VĂN QUÂN. Nhà nước và pháp luật trong bối cảnh toàn cầu hóa/ Nguyễn Văn Quân. -
H. : Tư pháp, 2021. - 260 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 247-255
Tóm tắt: Nhận thức chung về biến đổi của nhà nước và pháp luật trong bối cảnh toàn cầu hóa;
quản trị nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa; vận động và biến đổi vai trò, chức năng của nhà nước
trong bối cảnh toàn cầu hóa; tác động của toàn cầu hóa tới các khía cạnh trong tổ chức và hoạt động
của nhà nước và pháp luật.
Ký hiệu môn loại: 320.1
Kho đọc: VL.020723
Kho mượn: PM.036675-36676
Kho Lưu động: LL.035154-35155
Số ĐKCB:
11/. Niềm tự hào của đoàn viên công nhân lao động đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam hiện nay:
Sách chuyên khảo/ B.s. : Nguyễn Mạnh Thắng (ch.b.), Vũ Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thị Hồng Cẩm,
Nguyễn Thị Thanh Quý.... - H. : Lao động, 2021. - 254 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 239-254
Tóm tắt: Trình bày cơ sở khoa học về niềm tự hào của đoàn viên công nhân lao động đối với tổ
chức Công đoàn. Thực trạng niềm tự hào của đoàn viên công nhân lao động đối với tổ chức Công đoàn
và tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng phát triển lớn mạnh là niềm tự hào của đoàn viên công
nhân lao động.
Ký hiệu môn loại: 331.873209597
Kho đọc: VL.020722
Kho mượn: PM.036672-36673
Kho Lưu động: LL.035151-35152
Số ĐKCB:
12/. Niên giám thống kê ngành văn hoá thông tin 2000. - H. : Nxb. Hà Nội, 2001. - 241 tr. ; 24 cm
ĐTTS ghi: Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bộ văn hoá thông tin
Tóm tắt: Sách phản ánh toàn diện các mặt hoạt động của ngành văn hoá thông tin theo lãnh thổ
và theo thiết chế hoạt động của ngành. Ngoài ra còn cung cấp những thông tin cơ bản về tình hình kinh
tế xã hội của đất nước trong năm 2000
Ký hiệu môn loại: 306. 050
Kho đọc: VL.004703
Kho mượn: pM.016720
Kho tra cứu: TC.001096
Số ĐKCB:
13/. Niên giám thống kê tỉnh Sóc Trăng 2021: Ấn phẩm đặc biệt chào mừng 30 năm tái lập tỉnh (1992-
2022) = Soc Trang statistical yearbook 2021/ Dương Hoàng Sals ch.b.. - H. : Thống kê, 2022. - 473 tr. ;
27 cm
ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng
Tóm tắt: Nội dung gồm 4 phần: I. Giới thiệu về tỉnh Sóc Trăng; II. Kết quả phát triển kinh tế - xã
hội 30 năm tái lập tỉnh (1992-2022); III. Số liệu thống kê kinh tế - xã hội chủ yếu (số liệu thống kê từ
năm 1992-2020 là số chính thức, số liệu thống kê năm 2021 là số sơ bộ); IV. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã
hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.
Ký hiệu môn loại: 315.9799
Kho địa chí: DC.001154-1155
Số ĐKCB:
14/. Niên giám thống kê tỉnh Sóc Trăng năm 2001. - Sóc Trăng : Cục thống kê, 2002. - 178 tr. ; 24 cm
ĐTTS ghi: Tổng Cục thống kê. Cục thống kê tỉnh Sóc Trăng
Trang 4
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 7 - 2023
Ký hiệu môn loại: 315.9799
Kho địa chí: DC.000004-7, DC.000699, DC.001157
Số ĐKCB:
15/. PHẠM VĂN ĐỒNG. Học Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta học gì/ Phạm Văn Đồng. - H. : Chính trị
quốc gia, 2008. - 91 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Gồm một số bài nói và viết của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng - người học trò xuất sắc và
người bạn chiến đấu gần gũi nhất của chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ký hiệu môn loại: 335.4346
Kho đọc: VL.009671, VL.020834
Kho mượn: PM.006554-6556
Kho Lưu động: LL.008210-8211, LL.008599-8603
Số ĐKCB:
16/. Niên giám khoa học năm 2020. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 4 tập
ĐTTS ghi: Hội đồng lý luận trung ương
T.1 : Những vấn đề về chính trị. - 2021. - 327 tr.
Tóm tắt: Gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban
Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư; các chuyên đề đấu tranh phê phán các quan điểm sai
trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Cương lĩnh, hiến pháp, chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; trao đổi lý luận với các đảng cộng sản và
đảng cầm quyền trên thế giới...
Ký hiệu môn loại: 320.9597
Kho tra cứu: TC.001097-1098
Số ĐKCB:
17/. Niên giám khoa học năm 2020. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 4 tập
ĐTTS ghi: Hội đồng lý luận trung ương
T.2 : Những vấn đề về kinh tế. - 2021. - 306 tr.
Tóm tắt: Gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề mang tính lý luận với những nội dung như:
hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; những xu hướng mới của kinh tế thế
giới và tác động đến kinh tế Việt Nam; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2021 -
2030; tái cơ cấu nông nghiệp và phát triển nông thôn; kinh tế tư nhân vùng Tây Nguyên; kinh nghiệm
phát triển kinh tế số ở một số quốc gia và giá trị tham khảo đối với Việt Nam...
Ký hiệu môn loại: 330.9597
Kho tra cứu: TC.001099-1100
Số ĐKCB:
18/. Niên giám khoa học năm 2020. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 4 tập
ĐTTS ghi: Hội đồng lý luận trung ương
T.3 : Những vấn đề về văn hóa, xã hội và con người. - 2021. - 230 tr.
Tóm tắt: Gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề về các vấn đề văn hoá, xã hội và con người
với những nội dung như: ý nghĩa trọng đại của Cách mạng Tháng Mười; phát triển văn hoá trong điều
kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá; quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam; giải quyết mâu thuẫn, xung
đột xã hội hiện nay; xây dựng và phát huy nguồn lực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; ảnh hưởng
của biến đổi khí hậu đối với nước ta...
Ký hiệu môn loại: 300.9597
Kho tra cứu: TC.001101-1102
Số ĐKCB:
19/. Niên giám khoa học năm 2020. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 4 tập
ĐTTS ghi: Hội đồng lý luận trung ương
T.4 : Những vấn đề về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. - 2021. - 186 tr.
Tóm tắt: Gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề mang tính lý luận chính trị về các vấn đề
quốc phòng, an ninh, đối ngoại như: dự báo tình hình và những vấn đề đặt ra với quốc phòng, an ninh,
bảo vệ Tổ quốc trong thập niên tới; phát huy vai trò của quân đội trong phòng, chống đại dịch Covid-
19, góp phần bảo đảm an ninh phi truyền thống; giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; bảo vệ Tổ quốc bằng phương pháp hoà bình...
Ký hiệu môn loại: 355.0330597
Kho tra cứu: TC.001103-1104
Số ĐKCB:
20/. Lịch sử truyền thống cách mạng xã An Thạnh Ba. - Sóc Trăng : Nxb. Sóc Trăng, 2012. - 19 cm. -
45000. - 1bộ
Trang 5
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 7 - 2023
ĐTTS ghi: Huyện ủy Cù Lao Dung. Đảng bộ xã An Thạnh 3
T.II : Lịch sử Đảng bộ xã An Thạnh 3 (1975-2020). - 2021. - 248 tr.
Ký hiệu môn loại: 324.25970709
Kho địa chí: DC.001176-1177
Số ĐKCB:
21/. Lịch sử truyền thống cách mạng xã Đại Ân 1 (1930-1975). - Sóc Trăng : [Sóc Trăng], 2012. - 19
cm. - 2b/bộ
ĐTTS ghi: Huyện ủy Cù Lao Dung. Đảng bộ xã Đại Ân 1
T.II : Lịch sử Đảng bộ xã Đại Ân 1 (1975-2020) : Sơ thảo. - 2021. - 288 tr.
Tóm tắt: Sách ghi lại truyền thống lịch sử quý báu của địa phương trong sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ tổ quốc, trong lao động sản xuất, xây dựng, phát triển quê hương; đồng thời góp phần giáo dục
truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.
Ký hiệu môn loại: 324.25970709
Kho địa chí: DC.001182-1183
Số ĐKCB:
22/. Tài liệu hỏi - đáp về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo: Lưu hành nội bộ/ B.s.: Trần Ngọc Ẩn
(ch.b.), Đồng Thống Nhất, Hà Thanh Liêm, Lâm Thị Thanh Diễm. - Sóc Trăng : [ ? ], 2019. - 94 tr. :
Màu ; 20 cm
ĐTTS ghi: Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Sóc Trăng. Chi cục biển, Thư mục: tr.94
Tóm tắt: Sách cung cấp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức được sâu sắc
tầm quan trọng, ý nghĩa của việc khai thác, sử dụng hợp lý, bền vững các nguồn tài nguyên, thực hiện
đúng các quy định pháp luật về tài nguyên, môi trường biển; nắm được các chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo...
Ký hiệu môn loại: 344.597046
Kho địa chí: DC.001170
Số ĐKCB:
23/. TRẦN VĂN GIÀU. Vĩ đại một con người/ Trần Văn Giàu. - H. : Chính trị quốc gia, 2008. - 101 tr. ;
21 cm
ĐTTS ghi: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Giới thiệu một số bài viết về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh và
những cống hiến của Bác đối với dân tộc Việt Nam.
Ký hiệu môn loại: 335.4346
Kho mượn: PM.036745
Kho Lưu động: LL.008615, LL.008617-8619
Số ĐKCB:
24/. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025: Lưu hành nội
bộ. - Sóc Trăng : Công ty cổ phần in Sóc Trăng, 2020. - 189 tr. ; 19 cm
ĐTTS ghi: Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng, Thư mục: tr. 142-150
Tóm tắt: Tổng kết, đánh giá toàn diện, sâu sắc việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh; đổi
mới toàn diện, đồng bộ; đưa tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững; đồng thời đặt ra mục tiêu,
nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Kho địa chí: DC.001171
Số ĐKCB:
25/. Văn kiện đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020: Lưu hành nội
bộ. - Sóc Trăng : Công ty CP in Sóc Trăng, 2015. - 138 tr. ; 19 cm
ĐTTS ghi: Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng
Tóm tắt: Trình bày văn kiện đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-
2020
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Kho địa chí: DC.001033, DC.001172
Số ĐKCB:
NGÔN NGỮ HỌC
1/. Từ điển Việt - Tây Ban Nha = Diccionario Vietnamita - Espanol/ Vũ Văn Âu b.s.. - H. : Đại học quốc
gia Hà Nội, 2021. - 2397 tr. ; 24 cm
Trang 6
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 7 - 2023
Ký hiệu môn loại: 495.922346
Kho mượn: PM.036842
Kho tra cứu: TC.001092-1093
Số ĐKCB:
KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC
1/. An toàn bức xạ những điều cần biết/ B.s.: Lê Quang Hiệp (chủ biên), Vũ Tiến Hà, Trần Đăng Mạnh,
Ngô Thị Mến. - H. : Khoa học kỹ thuật, 2021. - 318 tr. : minh họa ; 21 cm
Thư mục: tr. 315-318
Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về bức xạ ion hóa ; ghi đo bức xạ; ứng dụng bức xạ ion
hóa trong đời sống; an toàn bức xạ và ứng phó sự cố bức xạ.
Ký hiệu môn loại: 541.382
Kho đọc: VL.020683
Kho mượn: PM.036674
Kho Lưu động: LL.035153
Số ĐKCB:
KỸ THUẬT
1/. Atlas giải phẫu cơ thể người: Hướng dẫn trực quan chính xác/ B.s.: Alice Roberts, Linda Geddes,
Richard Walker... ; Dịch: Lê Quang Toản, Lê Thị Hồng Khánh ; Nguyễn Xuân Thuỳ h.đ.. - H. : Y học,
2017. - 512 tr. : Minh họa màu ; 30 cm
Tên sách nguyên bản: The complete human body, Thư mục: tr.488-512
Tóm tắt: Trình bày các kiến thức cơ bản về giải phẫu người: ngực, ổ bụng, chậu hông và đáy chậu,
lưng, chi dưới, chi trên, đầu, cổ, thần kinh, sọ cũng như mô tả sự tiến hoá của loài người, mô tả cơ thể
người từ mức độ phân tử của sự sống, cấu trúc bộ gen, giải phẫu tế bào... cùng những chức năng và
nhiệm vụ của từng cơ quan
Ký hiệu môn loại: 612
Kho tra cứu: TC.001105
Số ĐKCB:
2/. HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH SÓC TRĂNG. Tuyển tập các tác phẩm nghệ thuật Văn nghệ
sĩ Sóc Trăng chung tay phòng, chống dịch Covid-19. - Sóc Trăng : Công ty Cổ phần in Sóc Trăng,
2021. - 48 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Sách là tuyển tập các tác phẩm nghệ thuật của văn nghệ sĩ Sóc Trăng nhằm kịp thời cổ
vũ, động viên nơi tuyến đầu và toàn dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
Ký hiệu môn loại: 614.592
Kho địa chí: DC.001132, DC.001153
Số ĐKCB:
3/. Kỷ yếu các đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng giai đoạn
2016-2020/ Nguyễn Đắc Khoa, Trịnh Ngọc Nam, Đàm Sao Mai, Nguyễn Minh Thủy.... - Sóc Trăng :
Công ty cổ phần in Sóc Trăng, 2021. - 314 tr. : Màu ; 27 cm
ĐTTS ghi : Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Sở Khoa học và Công nghệ
Tóm tắt: Quyển kỷ yếu nhằm công bố, phổ biến kết quả các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát
triển công nghệ đã được nghiệm thu giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Ký hiệu môn loại: 607
Kho địa chí: DC.001156
Số ĐKCB:
4/. Kỹ thuật trồng chuối, xoài an toàn/ Đặng Thảo Châu biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2016. - 139 tr. ; 21
cm
Tóm tắt: Giới thiệu đôi nét về nguồn gốc, giá trị dinh dưỡng và tình hình trồng chuối, xoài an toàn
và hiệu quả.
Ký hiệu môn loại: 634.44
Kho đọc: VL.017675
Kho mượn: PM.030738-30740
Kho Lưu động: LL.025735-25736, LL.035078
Số ĐKCB:
5/. NGUYỄN THỊ ÚT SÁU. Tổ chức giáo dục kĩ năng sống cho học sinh/ Nguyễn Thị Út Sáu. - Thái
Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2021. - 299 tr. : Bảng ; 21 cm
Phụ lục: tr.132 - 296. - Thư mục: tr. 297-299
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về kỹ năng sống; giáo dục kỹ năng sống cho học sinh và
Trang 7
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 7 - 2023
tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
Ký hiệu môn loại: 646.700712
Kho đọc: VL.020789
Kho mượn: PM.036664
Kho Lưu động: LL.035122-35123
Số ĐKCB:
6/. TRẦN NGỌC TÀI. Cốt tủy thực dưỡng/ Trần Ngọc Tài, Thường Huệ Nguyên. - H. : Thời đại, 2013. -
190 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Quyển sách trình bày về ý nghĩa cốt tủy thực dưỡng, và ứng dụng trong đời sống hằng
ngày, ứng dụng vào nhóm bệnh và bệnh điển hình
Ký hiệu môn loại: 613.2
Kho đọc: VL.014707
Kho mượn: PM.020915-20916
Kho Lưu động: LL.035080
Số ĐKCB:
7/. WEILL, PETER. Chuyển đổi số: 6 câu hỏi giúp bạn xây dựng doanh nghiệp thế hệ mới = What's
your digital business model : 6 questions to help you build the next-generation enterprise/ Peter Weill,
Stephanie L. Woerner ; Hà Kim Ngân dịch. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 327 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Sách giới thiệu một số mô hình kinh doanh đơn giản nhưng hiệu quả để giúp các nhà
quản trị suy nghĩ về môi trường cạnh tranh trong thời đại kỹ thuật số.
Ký hiệu môn loại: 658.05
Kho đọc: VL.020207
Kho mượn: PM.036246-36247
Kho Lưu động: LL.035064
Số ĐKCB:
NGHỆ THUẬT 1/. BẠCH TUYẾT. Gửi người tri kỷ/ Bạch Tuyết. - H. : Sân khấu, 2021. - 394 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Tổng hợp những bài viết, bài nghiên cứu về nghệ thuật cải lương, các tác phẩm chuyển
thể ca cải lương của NSND. TS Bạch Tuyết và một số bài ca cổ của bà với bút danh Nguyễn Thị Khánh
An
Ký hiệu môn loại: 792.5028092
Kho đọc: VL.020813
Kho mượn: PM.036665-36666
Kho Lưu động: LL.035124-35125
Số ĐKCB:
2/. Các tác phẩm đạt giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng lần thứ nhất - năm 2022. - Sóc
Trăng : Hội Văn học nghệ thuật, 2022. - 100 tr. : màu ; 20 cm
ĐTTS ghi: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Ban tổ chức giải thưởng Văn học, nghệ thuật tỉnh Sóc
trăng lần thứ nhất - năm 2022
Tóm tắt: Tập sách tổng hợp các tác phẩm đạt giải thưởng Văn học, nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng, lần
thứ nhất - năm 2022
Ký hiệu môn loại: 700.959799
Kho địa chí: DC.001142-1146
Kho mượn: PM.036641-36642
Kho Lưu động: LL.035081-35083
Số ĐKCB:
3/. Dấu ấn 30 năm qua các tác phẩm Văn học nghệ thuật của văn nghệ sĩ tỉnh Sóc Trăng. - Sóc Trăng
: Hội Văn học nghệ thuật, 2022. - 140 tr. : màu ; 20 cm
ĐTTS ghi: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Hội Văn học nghệ thuật
Tóm tắt: Tập sách tổng hợp các tác phẩm nghệ thuật trong quá trình phát triển của tỉnh.
Ký hiệu môn loại: 700.959799
Kho địa chí: DC.001147-1151
Kho Lưu động: LL.035241-35243
Số ĐKCB:
4/. ĐÀO HUY QUYỀN. Nhạc khí dân tộc Khmer Sóc Trăng = Soc Trang province Khmer folk - Music
instruments/ Đào Huy Quyền, Sơn Ngọc Hoàng, Ngô Khị; Đỗ Quang Chuyền dịch. - Tp.Hồ Chí Minh :
Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2007. - 459 tr. : Ảnh minh họa ; 21 cm
Phụ lục: Tr.427-446, Thư mục: Tr.447-451
Trang 8
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 7 - 2023
Tóm tắt: Nội dung sơ lược về lịch sử nhạc khí truyền thống Khmer gồm: nhạc khí dây, nhạc khí
dây, nhạc khí màng rung, nhạc khí tự thân vang,...và các ảnh minh họa để bạn đọc hiểu rõ hơn giá trị
văn hóa của dân tộc Khmer.
Ký hiệu môn loại: 784.1959799
Kho địa chí: DC.000765-767, DC.001158
Số ĐKCB:
5/. Hành khúc giải phóng/ Lư Nhất Vũ, Lê Giang, Lê Anh Trung sưu tầm, sưu tập, biên soạn. - Tp.Hồ
Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2011. - 1428 tr.:Minh họa ; 26 cm
Thư mục:Tr.1425-1428
Tóm tắt: Giới thiệu trên 580 tác phẩm âm nhạc của 194 nhạc sĩ trong 20 năm qua (1955-1975) và
được xem là tiếng hát của một thời và mãi mãi...cho sự phát triển của âm nhạc Việt Nam.
Ký hiệu môn loại: 782.42
Kho đọc: VL.012576
Kho mượn: PM.016366
Kho Lưu động: LL.035230
Số ĐKCB:
6/. HỒ VĂN HƯNG. Nghệ thuật tạo hình của người Khmer ở Sóc Trăng/ Hồ Văn Hưng. - Sóc Trăng :
Công ty cổ phần in Sóc Trăng, 2014. - 394 tr. : Ảnh ; 20 cm
Thư mục: tr.389-393
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về đặc trưng, lịch sử hình thành và phát triển nghệ thuật tạo hình
người Khmer tỉnh Sóc Trăng.
Ký hiệu môn loại: 730.959799
Kho địa chí: DC.001159
Kho mượn: PM.028913-28914
Kho Lưu động: LL.024056-24059
Số ĐKCB:
7/. NGUYỄN THÙY VÂN. Phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học, góp phần nâng cao thể
lực và tầm vóc Việt/ Nguyễn Thùy Vân. - H. : Thể thao và du lịch, 2021. - 207 tr. : Hình ảnh ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu tầm quan trọng của phát triển giáo dục thể thể chất và thể thao trường học; các
hoạt động thể chất trong nhà trường và các môn thể thao trường học
Ký hiệu môn loại: 769.071
Kho đọc: VL.020804
Kho mượn: PM.036662-36663
Kho Lưu động: LL.035119-35121
Số ĐKCB:
8/. TRẦN HỒNG. Bài bản - lý trong sân khấu dân tộc: Tuồng - chèo - kịch dân ca/ Trần Hồng. - H. :
Sấn khấu, 2021. - 383 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 378-380
Tóm tắt: Nghiên cứu sự ra đời của sân khấu tuồng, chèo và kịch dân ca; giới thiệu Bài chòi trải
chiếu, Bài chòi lên dàn, Bài chòi trong 9 năm kháng chiến chống thực dân pháp, ...; bài bản - lý trong
sân khấu tuồng, chèo, kịch dân ca bài chòi; các tác giả viết kịch bản tuồng, chèo, kịch dân ca; bài bản -
lý - hề trong tuồng; bài bản - hề trong chèo; bài bản - lý trong kịch dân ca; văn - thơ trong bài bản - lý
của tuồng; văn - thơ trong bài bản - hề của chèo; văn - thơ trong bài bản - lý của kịch dân ca,..
Ký hiệu môn loại: 792.509597
Kho đọc: VL.020814
Kho mượn: PM.036667
Số ĐKCB:
NGHIÊN CỨU VĂN HỌC
1/. ANH ĐỘNG. Lục bình trôi: Hồi ức, tự truyện/ Anh Động. - H. : Nxb. Hội nhà văn; Hội văn học nghệ
thuật Kiên Giang, 2016. - 1064 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228403
Kho đọc: VL.017781
Kho mượn: PM.030993-30994, PM.036646
Kho Lưu động: LL.026130-26131
Số ĐKCB:
2/. BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY SÓC TRĂNG. Tuyển tập tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu về
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2018 - 2021. - Sóc Trăng : Công ty Cổ
phần in Sóc Trăng, 2021. - 306 tr. ; 20 cm
Trang 9
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 7 - 2023
Tóm tắt: Tuyển tập giới thiệu 78 tác phẩm đạt giải qua 4 lần tổ chức Cuộc thi sáng tác tác phẩm
văn học, nghệ thuật chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với hai
loại hình là Ký văn học và Ca khúc do Ban tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp cùng Hội Văn học - Nghệ thuật
tỉnh Sóc Trăng tổ chức.
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho địa chí: DC.001134, DC.001152
Số ĐKCB:
3/. HÀ NAM QUANG. Tác phẩm chọn lọc: Kịch sân khấu/ Hà Nam Quang. - H. : Sân khấu, 2021. -
270 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92224
Kho mượn: PM.036652
Số ĐKCB:
4/. HÀ VĂN THÔNG. Sương nắng: Thơ/ Hà Văn Thông. - Sóc Trăng : Nxb. Phương Đông; Hội Văn học
nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng, 2017. - 148 tr. ; 19 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92214
Kho địa chí: DC.001161-1164
Kho mượn: PM.036604-36605
Kho Lưu động: LV.025844-25846
Số ĐKCB:
5/. HOÀNG HẢI LÂM. Trăng giẫm gai: Tập truyện ngắn/ Hoàng Hải Lâm. - H. : Nxb. Hội nhà văn,
2019. - 639 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.035766
Kho Lưu động: LL.035210
Số ĐKCB:
6/. HOÀNG VIỆT HẰNG. Đứng một chân cùng hồng hạc: Tạp bút/ Hoàng Việt Hằng. - H. : Nxb. Hội
nhà văn, 2021. - 351 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228408
Kho mượn: PM.036647-36648
Kho Lưu động: LL.035215-35216
Số ĐKCB:
7/. LÊ CHÍ TRUNG. Yêu là thoát tội: Tập kịch bản Sân khấu/ Lê Chí Trung. - H. : Sân khấu, 2021. -
309 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92224
Kho mượn: PM.036651
Số ĐKCB:
8/. MỊCH QUANG. Thanh gươm hát bội: Kịch bản sân khấu/ Mịch Quang. - H. : Sân khấu, 2021. - 414
tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.922234
Kho mượn: PM.036653
Số ĐKCB:
9/. NGÔ THẢO. Lặng lẽ những đời văn: Tư liệu văn học/ Ngô Thảo. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2021. -
494 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Gồm những tư liệu về tác giả và tác phẩm, về bối cảnh nghệ thuật đương đại và một số
bài viết về các tác phẩm, giá trị văn học của tác giả Ngô Thảo
Ký hiệu môn loại: 895.92209
Kho đọc: VL.020821
Kho mượn: PM.036654-36655
Kho Lưu động: LL.035211-35212
Số ĐKCB:
10/. NGUYỄN THỊ THANH NGỌC. Quà tặng má mùa Covid: Tự truyện/ Nguyễn Thị Thanh Ngọc. - H.
: Nxb. Hội nhà văn, 2022. - 208 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228403
Kho địa chí: DC.001165-1169
Kho đọc: VL.020827
Kho mượn: PM.036631-36632
Kho Lưu động: LL.035072-35074
Số ĐKCB:
Trang 10
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 7 - 2023
11/. NGUYỄN TUẤN PHƯƠNG. Quê hương: Thơ/ Nguyễn Tuấn Phương. - H. : Văn học, 2001. - 97 tr.
; 19 cm
Tóm tắt: Sách là tập thơ của 1 kỹ sư xây dựng: lối thơ không sắc sảo nhưng đằm thắm tình cảm
yêu mến quê hương, con người
Ký hiệu môn loại: 895.92214
Kho đọc: VV.009697
Kho mượn: PM.036618
Kho mượn: pM.017253-17254
Số ĐKCB:
12/. PHAN THỊ THANH NHÀN. Nhẫn cỏ: Thơ, văn/ Phan Thị Thanh Nhàn. - H. : Nxb. Hội nhà văn,
2021. - 215 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.922334
Kho mượn: PM.036649-36650
Kho Lưu động: LL.035213-35214
Số ĐKCB:
13/. PHÙNG HI. Y không là y: Tập truyện ngắn/ Phùng Hi. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 265 tr.
; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.036717
Số ĐKCB:
14/. QUANG DŨNG. Mây đầu ô: Tuyển tập thơ - văn: kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Quang
Dũng (1921-2021)/ Quang Dũng; Bùi Phương Thảo (tuyển chọn). - H. : Văn học, 2021. - 943 tr. ; 21 cm
Phụ lục: tr.931-937
Ký hiệu môn loại: 895.922134
Kho mượn: PM.036659
Kho Lưu động: LL.035099
Số ĐKCB:
15/. Tác phẩm ký văn học và báo chí 2006. - Sóc Trăng : Hội văn học nghệ thuật, 2006. - 214 tr. ; 19
cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223408
Kho địa chí: DC.000501-503
Kho mượn: PM.001323-1324
Kho Lưu động: LV.025843
Số ĐKCB:
16/. THANH LONG. Tiếng lòng: Thơ/ Thanh Long. - Sóc Trăng : Nxb.Phương Đông, 2009. - 123 tr. ;
19 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9221
Kho địa chí: DC.000677, DC.001160
Số ĐKCB:
17/. Thơ đồng bằng sông Cửu Long lần V 2012-2013: Tác phẩm đoạt giải thưởng. - Sóc Trăng : Hội
văn học nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng, 2013. - 43 tr. ; 19 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92214
Kho địa chí: DC.000817-818
Kho mượn: PM.036643
Số ĐKCB:
18/. TRẦN ĐỒNG MINH. Người thả thuyền giấy/ Trấn Đồng Minh. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. trẻ, 2018. -
477 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số bài viết nghiên cứu phê bình văn học trong nhà trường cùng với một số
sáng tác văn học của tác giả cũng như tình cảm gia đình, bạn bè, học trỏ đối với ông
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.036658
Số ĐKCB:
19/. TRẦN PHƯƠNG TRÀ. Lần theo năm tháng cũ: Truyện ngắn, ký, thơ/ Trần Phương Trà. - H. : Nxb.
Hội nhà văn, 2021. - 279 tr. : Hình ảnh ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228408
Kho mượn: PM.036656-36657
Kho Lưu động: LL.035208-35209
Số ĐKCB:
LỊCH SỬ
Trang 11
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 7 - 2023
1/. DƯƠNG THÀNH TRUYỀN. Trên đường về nhớ đầy: Du ký/ Dương Thành Truyền. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 219 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 910.4
Kho đọc: VL.020838
Kho mượn: PM.036633
Kho Lưu động: LL.032477-32482
Số ĐKCB:
2/. Đền thờ chủ tịch Hồ Chí Minh - Niềm tự hào của nhân dân Cù Lao Dung/ Trần Văn Đương chủ biên.
- Sóc Trăng : Sở Thông tin và Truyền thông, 2020. - 79 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh, quá
trình xây dựng và phát triển di tích lịch sử Đền thờ Bác Hồ và một số hình ảnh, hiện vật tại khu di tích
lịch sử - văn hóa.
Ký hiệu môn loại: 959.703092
Kho địa chí: DC.001117-1119
Kho mượn: PM.036587-36588
Số ĐKCB:
3/. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Nhà cách mạng Dương Kỳ Hiệp - Những đóng góp mang dấu ấn lịch sử.
- Sóc Trăng : Công ty Cổ phần in Sóc Trăng, 2021. - 299 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi : Ban Thường vụ tỉnh ủy Sóc Trăng
Tóm tắt: Sách tập hợp 25 bài tham luận của các cơ quan, đơn vị, các nhà khoa học, nhà nghiên
cứu trong và ngoài tỉnh. Các bài tham luận đã phân tích, đánh giá và làm rõ hơn quá trình hoạt độn
cách mạng của đồng chí Dương kỳ Hiệp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho địa chí: DC.001136-1137
Kho mượn: PM.036492-36493
Kho Lưu động: LL.035236
Số ĐKCB:
4/. NGÔ THỊ HUỆ. Tiếng sóng bủa ghềnh: Hồi ức/ Ngô Thị Huệ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. -
342 tr. ; 23 cm
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho địa chí: DC.000984
Kho đọc: VL.016922
Kho mượn: PM.028448-28449
Kho Lưu động: LL.026101, LL.035065-35066
Số ĐKCB:
Trang 12